„Yandex“aptarnavimo paslaugų vartotojo sutartis

1. Bendrosios nuostatos

1.1. OOO „YANDEX“(toliau - „Yandex“) siūlo interneto tinklo vartotojui (toliau - „Vartotojas“) naudotis aptarnavimo paslaugomis sąlygomis, kurios išdėstytos šioje Vartotojo sutartyje (toliau - „Sutartis“, „VS“). Sutartis įsigalioja, kai Vartotojas sutinka su šiomis sąlygomis Sutarties 1.4 skirsnyje numatyta tvarka.

1.2. „Yandex“siūlo Vartotojui prieigą prie plataus aptarnavimo paslaugų asortimento, įskaitant įvairios informacijos ir medžiagos (turinio), suasmeninto turinio naršymo, komunikacijos, ieškos, patalpinimo ir saugojimo, pirkinių atlikimo ir t. t. funkcijas. Visos šiuo metu esančios aptarnavimo paslaugos, taip pat jų plėtra ir (arba) naujų pridėjimas laikomas šios Sutarties subjektu.

1.3. „Yandex“aptarnavimo paslaugų naudojimas reglamentuojamas šia Sutartimi, „Yandex“ieškos sistemos naudojimo licencija (https://yandex.com/legal/termsofuse/?lang=lt), Konfidencialumo politika (https://yandex.com/legal/confidential_lt), taip pat atsirų aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygomis. „Yandex“be jokio specialaus pranešimo gali keisti šias Sąlygas, nauja Sąlygų redakcija įsigalioja nuo patalpinimo Interneto tinkle momento šame skirsnyje nurodytu adresu, jei kitaip nenumatyta naujoje Sąlygų redakcijoje. Galiojanti VS redakcija visada galima rasti šiuo adresu - https://yandex.com/legal/rules.

1.4. Pradėję naudotis bet kuria aptarnavimo paslauga / jos atskira funkcija, atlikę registracijos procedūrą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su Sutarties sąlygomis visa apimtimi, be jokių išlygų ir išimčių. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su bet kokiomis Sutarties nuostatomis, jis neturi teisės naudotis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis. Tuo atveju, jei „Yandex“pakeitė šios Sutarties sąlygas tvarka, nurodyta šių Sąlygų 1.3 skirsnyje, su kuriomis Vartotojas nesutinka, jis privalo nebesinaudoti Aptarnavimo paslaugomis.

2. Vartotojo registracija. Vartotojo paskyra

2.1. Norint naudotis kai kuriomis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis ar atskiromis jų funkcijomis, Vartotojas privalo pereiti registracijos procedūrą, po kurios Vartotojui bus sukurta unikali paskyra.

2.2. Norint užsiregistruoti, Vartotojas privalo pateikti teisingą ir visą informaciją apie save registracijos formoje nurodytais klausimais ir nuolat ją atnaujinti. Jei Vartotojas pateikia neteisingą informaciją ar „Yandex“turi pagrindą manyti, kad Vartotojo pateiktoji informacija neišsami ar nepatikima, „Yandex“turi teisę savo nuožiūra užblokuoti ar pašalinti Vartotojo paskyrą ir atsisakyti Vartotojui suteikti Aptarnavimo paslaugas (arba naudotis atskiromis jų funkcijomis).

Registruojantis Vartotojas gali įkelti paskyros atvaizdą (pseudoportretą). Paskyros atvaizdas gali būti pateiktas kartu su Vartotoja paskelbta medžiaga, naudojantis „Yandex“aptarnavimo paslauga. Paskyros atvaizdas turi atitikti šios Sutarties 4 skyriaus reikalavimus. Jei paskyros atvaizdui naudojama Vartotojo nuotrauka, Vartotojas supranta ir sutinka, kad „Yandex“turi teisę skelbti ir toliau naudotis Vartotojo nuotrauka „Yandex“aptarnavimo paslaugoms, reklamos produktams, korporaciniuose dienoraščiuose ir „Yandex“išorinių išteklių paskyrose.

2.3. „Yandex“pasilieka teisę bet kuriuo metu reikalauti Vartotojo pateikti registracijos metu patvirtintus duomenis ir paprašyti pateikti patvirtinančius dokumentus (būtent - asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus), kurių nepateikus, „Yandex“nuožiūra, tai gali būti laikoma nepatikimo informacijos pateikimu ir sukelti šios Sutarties 2.2 skirsnyje numatytas pasekmes. Tuo atveju, jei Vartotojo duomenys, nurodyti jo pateiktuose dokumentuose, neatitinka duomenų, nurodytų registracijos metu, taip pat tuo atveju, kai registracijos metu nurodyti duomenys neleidžia nustatyti vartotojo tapatybės, „Yandex“turi teisę nesuteikti Vartotojui prieigos prie paskyros ir naudotis „Yandex“Aptarnavimo paslaugomis.

2.4. Asmeninė Vartotojo informacija, pateikta Vartotojo paskyroje, saugoma ir apdorojama „Yandex“pagal Konfidencialumo politikos sąlygas (https://yandex.com/legal/confidential_lt).

2.5. Vartotojo paskyros prieigos priemonės.

2.5.1. Registruojantis Vartotojas savarankiškai išsirenka sau prisijungimo vardą (unikalių simbolių Vartotojo paskyros vardas) ir prieigos prie paskyros slaptažodį. „Yandex“turi teisę uždrausti naudoti konkrečius prisijungimo vardus, taip pat nustatyti prisijungimo vardo ir slaptažodžio reikalavimus (ilgis, leidžiami simboliai ir t. t.)

2.5.2. Įregistravus paskyrą, Vartotojas turi galimybę naudotis alternatyviomis prieigos prie paskyros autentifikavimo priemonėmis, pakeičiant jomis nustatytą slaptažodį. Prieiga prie tokios priemonės teikiama dviejų lygių autentifikavimo nustatymais Vartotojo paskyros sąsajos valdyme.

2.6. Vartotojas savarankiškai atsakingas už jo pasirinktų prieigos prie paskyros priemonių saugumą (nuspėjimo pastovumą), taip pat savarankiškai užtikrina jų konfidencialumą. Vartotojas savarankiškai atsakingas už visus veiksmus (taip pat jų pasekmes) „Yandex“aptarnavimo paslaugų apimtimi ir naudojimą Vartotojo paskyra, įskaitant savanorišką Vartojo prieigos prie paskyros duomenų perdavimą tretiems asmenims bet kokiomis sąlygomis (įskaitant pagal sutartis ar susitarimus). Be to, visi veiksmai ar „Yandex“aptarnavimo paslaugų naudojimas Vartotojo paskyra laikomas atlikti pačio Vartotojo, išskyrus atvejus, kai Vartotojas 2.7 skirsnyje numatyta tvarka pranešė „Yandex“apie nesankcionuotą prieigą prie „Yandex“aptarnavimo paslaugų naudojantis Vartojo paskyra ir (arba) bet kokį prieigos prie paskyros (slaptažodis ir dviejų lygių autentifikavimo priemonės) konfidencialumo pažeidimą (įtarimą apie pažeidimą).

2.7. Vartotojas privalo nedelsiant pranešti „Yandex“apie bet kokius nesankcionuotus (be Vartotojo leidimo) prieigos prie „Yandex“aptarnavimo paslaugų, naudojantis Vartotojo paskyra, atvejus ir (arba) bet kokius prieigos prie paskyros priemonių konfidencialumo pažeidimus (įtarimai dėl pažeidimo). Siekiant užtikrinti saugumą, Vartotojas privalo saugiai užbaigti paskyros („Išėjimas“mygtukas) darbus, baigę kiekvieną „Yandex“aptarnavimo paslaugų naudojimo seansą. „Yandex“nėra atsakinga už galima duomenų praradimą ar sugadinimą, taip pat bet kokio pobūdžio pasekmes, kurios gali įvykti Vartotojui pažeidus šios Sutarties nuostatas.

2.8. Vartotojo naudojimas savo paskyra.

2.8.1. Vartotojas neturi teisės atkurti, kartoti ir kopijuoti, parduoti ir perparduoti, taip pat naudoti „Yandex“aptarnavimo paslaugų dalies (įskaitant turinį, prieinamą Vartotojui šiomis aptarnavimo paslaugomis) ar prieigos bet kokiais komerciniais tikslais, išskyrus atvejus, kai Vartotojas gavo tokį sutikimą iš „Yandex“bendrovės arba tai tiesiogiai numatyta bet kokios aptarnavimo paslaugos vartotojo susitarimu.

2.8.2. Kai kurios Vartotojų paskyrų kategorijos gali riboti ar drausti naudotis kai kuriomis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis ar atskiromis jų funkcijomis tuo atveju, jei tai numatyta registruojantis arba vienos ar kitos aptarnavimo paslaugos naudojimo sąlygose.

2.9. Registracijos nutraukimas. „Yandex“turi teisę blokuoti ar šalinti Vartotojo paskyrą, taip pat drausti prieigą naudotis bet kuria „Yandex“aptarnavimo paslaugos paskyra ir šalinti bet kokį turinį neaiškindama priežasčių, įskaitant tuo atveju, kai pažeidžiamos Sutarties sąlygos ar kitų Sutarties 1.3 skirsnyje nurodytų dokumentų sąlygos, taip pat nesinaudojant atitinkama aptarnavimo paslauga, būtent:

2.9.1. „Yandex.Mail“aptarnavimo paslaugos pašto dėžutė bus pašalinta, jei Vartotojas nesinaudoja ja ilgiau nei 24 mėnesius.

2.10. Vartotojo paskyros šalinimas.

2.10.1. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu šalinti savo paskyra iš visų „Yandex“aptarnavimo paslaugos tinklapių ir, esant atitinkamoms funkcijoms, nutraukti kai kurių iš jų veikimą.

2.10.2. „Yandex“šalina paskyrą tokia tvarka:

2.10.2.1. paskyra blokuojama vieną mėnesį, per kurį Vartotojas negali prisijungti prie savo paskyros. Be to, tokia paskyra patalpintas turinys gali būti pašalintas;

2.10.2.2. jei per anksčiau nurodytą laiką Vartotojo paskyra bus atkurta, Vartotojo prieiga prie paskyros bus taip pat atkurta, tačiau ja patalpintas turinys nebus atkurtas;

2.10.2.3. jei per nurodytą laiką Vartotojo paskyra nebus atkurta, visas ja patalpintas turinys bus pašalintas, o prisijungimo vardas bus prieinamas naudotis kitiems vartotojams. Nuo to momento paskyros, bet kokios su ja susijusios informacijos, taip pat prieigos prie „Yandex“aptarnavimo paslaugos tinklapių naudojantis minėta paskyra, atkūrimas bus neįmanomas.

2.10.3. 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.2.3 skirsniuose nurodyta Sutartys (išskyrus prieigą prisijungimo vardu naudotis kitiems vartotojams) tvarka taikoma taip pat draudžianti prieigą prie atitinkamos aptarnavimo paslaugos, naudojantis kokia nors paskyra.

3. Bendrosios naudojimo ir saugojimo nuostatos

3.1. „Yandex“turi teisę nustatyti aptarnavimo paslaugų apribojimus visiems Vartotojams arba atskiroms Vartotojų kategorijoms (priklausomai nuo Vartotojo buvimo vietos, kalbos, kuria teikiama aptarnavimo paslauga ir pan.), įskaitant: atskiras aptarnavimo paslaugos funkcijas, pašto pranešimų „Yandex.Mail“paslaugos saugojimo terminą, bet kokį kitą turinį, maksimalų pranešimų kiekį, kurį gali išsiųsti ar gauti vienas užregistruotas Vartotojas, maksimalų pašto pranešimo ar disko erdvės dydį, maksimalų pranešimų kiekį per nustatytą laikotarpį, maksimalų turinio saugojimo terminą, specialiuosius įkeliamojo turinio ir t. t. parametrus. „Yandex“gali uždrausti automatiškai kreiptis į savo aptarnavimo įmones, taip pat nutraukti bet kokios automatiškai generuotos informacijos priėmimą.

3.2. „Yandex“turi teisę siųsti savo vartotojams informacinius pranešimus. Naudojantis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, Vartotojas, remiantis Federalinio įstatymo „dėl reklamos“18.1 str. nuostatomis, suteikia savo sutikimą gauti reklaminio pobūdžio pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti reklaminio pobūdžio pranešimus, naudojantis minėtos paslaugos funkcijos, kuriomis vartotojas gavo reklaminio pobūdžio pranešimus.

3.3. Siekdama padidinti aptarnavimo paslaugų kokybę, „Yandex“turi teisę rinkti Vartotojų nuomonę ir atsiliepimus įvairiais klausimais, siųsdami informacinį pranešimą eilinio Vartotojo aptarnavimo paslaugos apsilankymo metu. Surinktos nuomonės ir atsiliepimai gali būti naudojami formuojant statistinius duomenis, kurie gali būti naudojami „Yandex“aptarnavimo paslaugoms. Vartotojo pateiktus atsiliepimus, naudojantis paskyra, „Yandex“taip pat gali skelbti „Yandex“aptarnavimo paslaugų tinklapiuose arba su „Yandex“bendradarbiaujančių asmenų aptarnavimo paslaugų tinklapiuose, nurodant ar nenurodant Vartotojo (prisijungimo) pavadinimą. Rašydamas atsiliepimus, Vartotojas vadovaujasi šio susitarimo reikalavimais, įskaitant reikalavimus, nustatytus šios Sutarties 5 straipsnyje.

4. Vartotojo turinys

4.1. Vartotojas savarankiškai atsakingas už Vartotojui patalpinto turinio atitiktį galiojančių įstatymų reikalavimams, įskaitant trečiųjų asmenų atsakomybę tais atvejais, kai Vartotojas patalpina vieną ar kitą turinį ar turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, įskaitant asmenines neturtines autorių, kitas trečiųjų asmenų intelektualines teises ir (arba) kėsinasi įgyti jam priklausančias nematerialias vertybes.

4.2. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad „Yandex“neturi peržiūrėti bet kokio turinio, patalpintą ir (arba) išplatintą Vartotojo „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, taip pat „Yandex“turi teisę (bet neįsipareigojimą) savo nuožiūra neleisti Vartotojui talpinti ir (arba) platinti jiems turinti ar šalinti bet kokį turinį, kuris prieinamas „Yandex“aptarnavimo paslaugomis. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jis turi savarankiškai įvertinti visas rizikos rūšis, susietas su turinio naudojimu, įskaitant tokio turinio patikimumo, išsamumo ar naudingumo įvertinimą.

4.3. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad dėl aptarnavimo paslaugų technologijos veikimo pobūdžio „Yandex“gali reikėti kopijuoti (atkurti) Vartotojo turinį, taip pat „Yandex“gali jį perdirbti, kad vienas ar kitas turinys atitiktų techninius reikalavimus.

5. „Yandex“aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygos

5.1. Vartotojas savarankiškai atsakingas prieš trečiuosius asmenis už savo veiksmus, sietinus su Aptarnavimo paslaugos naudojimu, įskaitant, jei tokie veiksmai pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, taip pat Aptarnavimo paslaugos naudojimo įstatymų laikymąsi.

5.2. Naudojantis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, Vartotojas neturi teisės:

5.2.1. įkelti, siųsti, perduoti ar kitais būdais talpinti ir (arba) platinti turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, šmeižiamas, pažeidžia dorovę, rodo (ar yra propagandinis) smurtą ir žiaurumą, pažeidžia intelektualinės nuosavybės teises, propaguoja neapykantą ir (arba) diskriminuoja žmones rasės, etiniais, lyties, religinius, socialinius požymius, įžeidžia bet kokius asmenis ar organizacijas, turi pornografijos, vaikų erotikos elementų (ar laikoma propaganda), laikoma seksualinio pobūdžio (įskaitant kitų paslaugų priedangą) reklama (ar laikoma propaganda), išaiškina narkotinių medžiagų ar jų analogų, sprogių medžiagų ar kitų ginklų gamybos, taikymo ar kito naudojimo tvarką;

5.2.2. pažeisti trečiųjų asmenų teises, įskaitant nepilnamečius asmenis ir (arba) gali sukelti bet kokios formos žalą;

5.2.3. pristatyti savo kitu asmeniu ar organizacijos ir (arba) bendrijos atstovu be pakankamų teisių, įskaitant „Yandex“bendradarbiams, forumo vedėjais, tinklapio savininkas, taip pat taikyti bet kokias kitų asmenų neteisėto atstovavimą tinkle formas ir būdus, taip pat klaidingi vartotojus ar „Yandex“dėl bet kokių subjektų ar objektų savybių ir charakteristikų;

5.2.4. įkelti, siųsti, perduoti ar kitais būdais talpinti ir (arba) platinti turinį, neturint teisių atlikti tokių veiksmų pagal įstatymus ar bet kokiais sutartiniais ryšiais;

5.2.5. įkelti, siųsti, perduoti ar kitais būdais talpinti ir (arba) platinti neleidžiamu, specialiuoju būdu reklaminės informacijos, šiukšlių (įskaitant ir ieškos), svetimų elektroninio pašto adresų sąrašų, „piramidės“schemų, daugialypės (tinklinės) rinkodaros (MLM), interneto uždarbio sistemų ir el. pašto verslą, „laimės laiškų“, taip pat naudotis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, kad būtų galima dalyvauti jų renginiuose, arba naudotis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, išskirtinai persiunčiant vartotojus į kitų domenų tinklapius;

5.2.6. įkelti, siųsti, perduoti ar kitais būdais talpinti ir (arba) platinti bet kokią medžiagą turinčią virusų ar kitų kompiuterinių kodų, rinkmenų ar programų, skirtų pažeisti, sunaikinti arba riboti bet kokio kompiuterio ar telekomunikacinės įrangos ar programų funkcionalumą, siekiant nesankcionuotos prieigos, taip pat serijinių komercinių programinių produktų ir programų numerių, prisijungimo pavadinimams, slaptažodžiams ir kitoms priemonėms generuoti, kad būtų gauta nesankcionuota prieiga prie mokamų interneto išteklių, taip pat anksčiau minėtos informacijos nuorodų talpinimo;

5.2.7. nesankcionuotai rinkti ir saugoti kitų asmenų asmeninių duomenų;

5.2.8. pažeisti normalų „Yandex“aptarnavimo paslaugų tinklapių darbą;

5.2.9. prisidėti veiksmais, skirtais pažeisti Sutartimi nustatytus apribojimus ir draudimus;

5.2.10. kitu būdu pažeisti įstatymų normas, įskaitant tarptautinių teisių normas.

6. Išskirtinės aptarnavimo paslaugų ir turinio teisės

6.1. Visi objektai, prieinami „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, įskaitant dizaino elementus, testą grafinį vaizdą, iliustracijas, vaizdo įrašus, elektronines programas, duomenų bazes, muziką, garsus ir kitus objektus (toliau - „Aptarnavimo paslaugų turinys), taip pat bet koks turinys, patalpintas „Yandex“aptarnavimo paslaugose, laikomi „Yandex“, Vartotojų ir kitų teisių savininkų išskirtinių teisių objektais.

6.2. Turinio, taip bet kokių kitų aptarnavimo paslaugos elementų, naudojimas galimas tik siūlomos tos ar kitos aptarnavimo paslaugos apimtimi. Jokie „Yandex“aptarnavimo paslaugų sudėties elementai, taip pat bet koks turinys, patalpintas „Yandex“aptarnavimo paslaugose negali būti naudojamas kitu būdu be išankstinio teisių savininko leidimo. Naudojimu laikoma, įskaitant: atkūrimas, kopijavimas, perdirbimas, platinimas bet kokiu pagrindu, atspindėjimas rėmelyje ir t. t. Išimtį sudaro atvejai, tiesiogiai numatyti RF įstatymuose ar vienos ar kitos „Yandex“aptarnavimo paslaugos naudojimo sąlygose.

Vartotojo aptarnavimo paslaugų turinio elementų, taip pat bet kokio turinio naudojimas asmeniniais, nekomerciniais tikslais, leidžiamas su sąlyga, kad bus išsaugoti visi autorinių teisių, gretutinių teisių, prekės ženklų, kitų pranešimų apie autorystę, nepakeisto autoriaus vardo (ar pseudonimo) / teisių savininko pavadinimo, nepakeisto atitinkamo objekto išsaugojimo ženklai. Išimtį sudaro atvejai, tiesiogiai numatyti RF įstatymuose ar vienos ar kitos „Yandex“aptarnavimo paslaugos naudojimo sutartyse.

7. Trečiųjų asmenų tinklapiai ir turinys

7.1. „Yandex“aptarnavimo paslaugos gali turėti nuorodų į kitus interneto tinklapius (trečiųjų asmenų tinklapius). „Yandex“netikrina nurodytųjų trečiųjų asmenų ir jų turinio atitikties tiems ar kitiems reikalavimams (patikimumo, išsamumo, teisėtumo ir pan.). „Yandex“nėra atsakinga už bet kokią informaciją, medžiagą, patalpintą trečiųjų asmenų tinklapyje prie kurių vartotojas gauna prieigą, naudodamasis aptarnavimo paslauga, įskaitant bet kokias trečiųjų šalių tinklapiuose reiškiamas nuomones ar patvirtinimus, reklamą ir pan., taip pat už tokių tinklapių ar turinio prieigą Vartotojui ir jų naudojimo pasekmes.

7.2. Nuorodos (bet kokia forma) į bet kokį tinklapį, produktą, bet kokią komercinio ar nekomercinę informaciją, patalpintą Tinklapyje, nelaikoma šių produktų (paslaugų, veiklos) „Yandex“patvirtinimu ar rekomendacijomis, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai nurodo „Yandex“išteklius.

8. Reklama „Yandex“aptarnavimo paslaugose

8.1. „Yandex“atsakinga už „Yandex“serveriuose patalpintą reklamą pagal RF įstatymuose nustatytus reikalavimus.

9. Garantijų nesuteikimas, atsakomybės apribojimas

9.1. Vartotojas naudojasi „Yandex“aptarnavimo paslaugomis savo rizika. Aptarnavimo paslaugos teikiamos „kaip yra“sąlygomis. „Yandex“neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant aptarnavimo paslaugų atitiktį Vartotojo tikslams;

9.2. „Yandex“negarantuoja, kad: aptarnavimo paslaugos atitinka / atitiks Vartotojo reikalavimus; aptarnavimo paslaugos bus teikiamos nepertraukiamai, greitai ir patikimai ir be sutrikimų; gautini rezultatai, naudojantis Aptarnavimo paslaugomis, bus tikslūs ir patikimi ir gali būti naudojami bet kokiais tikslais ar bet kokiu būdu (pvz.: įdiegiant ir (arba) tvirtinant bet kokius faktus); bet kokio produkto, paslaugos, informacijos ir pan. kokybę, gautą naudojantis aptarnavimo paslaugomis, atitiks vartotojo lūkesčius;

9.3. Bet kokia informaciją ir (arba) medžiagą (įskaitant įkeltą PO, laiškus, bet kokias instrukcijas ir veiksmų ir t. t. vadovus), prieigą prie kurių Vartotojui suteikiama naudojantis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis, Vartotojas gali naudoti savo rizika ir savarankiškai atsakingas už galimas nurodytos informacijos ir (arba) medžiagos pasekmes, įskaitant žalą, kurią ji gali sukelti Vartotojo kompiuteriui ar tretiems asmenims, už duomenų praradimą ar bet kokią kitą žalą.

9.4. „Yandex“nėra atsakinga jokius Vartotojo patirtus nuostolius, naudojantis „Yandex“aptarnavimo paslaugomis ar atskiromis jų dalimis / funkcijomis;

9.5. Bet kuriomis aplinkybėmis „Yandex“atsakomybė pagal Rusijos Civilinio kodekso 15 straipsnį apribota 10.000 (dešimt tūkstančių) RF rublių ir ji skiriama, jei jos veiksmuose įžvelgiama kaltė.

10. Kitos nuostatos

10.1. Ši sutartis laikoma Vartotojo ir „Yandex“susitarimu dėl aptarnavimo paslaugų naudojimo tvarkos ir pakeičia visus ankstesnius Vartotojo ir „Yandex“susitarimus.

10.2. Ši sutartis reglamentuojama ir interpretuojama pagal Rusijos Federacijos teisės aktus. Šia Sutartimi nereglamentuojami klausimai sprendžiami pagal rusijos Federacijos įstatymus. Visi iš tarpusavio santykių, reglamentuojami šia Sutartimi, išplaukiantys galimi ginčai bus sprendžiami tvarka, nustatyta Rusijos Federacijos įstatymais pagal Rusijos teisės normas. Remiantis šios Sutarties tekstu, jei aiškiai nenurodyta kitaip, terminas „įstatymai“reiškia Rusijos Federacijos teisės aktus, taip pat ir Vartotojo buvimo vietos teisės aktus.

10.3. Kadangi pagal šią Sutartį teikiamos paslaugos neatlygintinos, pagal Rusijos Federacijos įstatymus numatytos vartotojų teisių apsaugos normos negali būti taikomos Vartotojo ir „Yandex“santykiams.

10.4. Jokia sutarties nuostata negali būti laikoma Vartotojo ir „Yandex“agentūros steigimu, draugijos, bendrosios veiklos, asmeninės nuomos ar kitų santykių užmezgimu, jei teisiogiai nenumatyta Sutartyje.

10.5. Jei dėl vienų ar kitų priežasčių viena ar kelios šios sutarties nuostatos bus laikomos negaliojančiomis ar neturės juridinės galios, tai neturės įtakos kitoms Sutarties nuostatoms.

10.6. „Yandex“neveikimas, Vartotojui ar kitam vartotojui pažeidus Sutarties nuostatas, neatšaukia „Yandex“teisės imtis atitinkamų veiksmų, ginant savo interesus vėliau, tai nereiškia, kad „Yandex“atsisako savo teisių vėlesnių panašių pažeidimų atveju.

10.7. Ši Sutartis sudaroma rusų kalba ir kai kuriais atvejais jis gali būti teikiama Vartotojui susipažinti ir kita kalba. Tuo atveju, jei Sutarties rusų kalbos redakcija skiriasi nuo kitos kalbos Sutarties redakcijos, šiai Sutarčiai bus taikomos nuostatos rusų kalba.

Spausdinimo data: 2018 m. birželio 4 d.

Ankstesnioji dokumento versija -https://yandex.ru/legal/rules/04052017.

Ankstesnioji dokumento versija -https://yandex.ru/legal/rules/25112015.

Ankstesnioji dokumento versija - https://yandex.ru/legal/rules/03022015.

Ankstesnioji dokumento versija -https://yandex.ru/legal/rules/17102014.

Ankstesnioji dokumento versija -https://yandex.ru/legal/rules/26042012.

Ankstesnioji dokumento versija -https://yandex.ru/legal/rules/05042012.

Ankstesnioji dokumento versija - https://yandex.ru/legal/rules/20092011.