«Իմ հայրը – տաքսիի վարորդ» ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՆԱԽԱԲԱՆ․

Հրապարակային մրցույթի անցկացման մասին սույն կարգը /այսուհետ՝ Կարգ/ սահմանում է «Իմ հայրը – տաքսիի վարորդ» հրապարակային մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգը /այսուհետ՝ Մրցույթ/ ։

1. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն Կարգի մեջ օգտագործվող հետևյալ հասկացությունները և սահմանումները, որոնք հավասարապես կիրառվում են եզակի և հոգնակի թվով, ունեն հետևյալ նշանակությունը՝

Մասնակից՝ — 5-12 տարեկան ֆիզիկական անձ, ով գործում է ի դեմս իր օրինական ներկայացուցչի և իրականացնում է Մրցույթի պահանջները սույն Կարգով սահմանված կարգով: Որպես մասնակից չեն կարող հանդես գալ կազմակերպչի և/կամ նրա հետ փոխկապակցված ընկերությունների աշխատակիցները, այլ անձինք, ովքեր ներգրավված են մրցույթի կազմակերպմանը, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները։

Մրցութային հանձնաժողով՝ — անձանց շրջանակ, որը բաղկացած է կազմակերպչի աշխատակիցներից, ովքեր հաստատված են կազմակերպչի հրամանով՝ մրցույթի մասնակիցների արդյունքները գնահատելու նպատակով։

Առաջադրանք՝ — արդյունքների բովանդակությանը և Կազմակերպչին այդ արդյունքների փոխանցման պահանջներ՝ սահմանված սույն Կարգով և սույն Պայմանագրի 5-րդ կետով:

Արդյունք՝ — մասնակցի կողմից ըստ պահանջների ներկայացված նկար՝ սույն Կարգին համապատասխան , որը մասնակցի կողմից ուղարկվել է Կազմակերպչին սույն Կարգի 4-րդ կետով սահմանված ժամկետներում:

Եզրափակիչ փուլ անցած մասնակից՝ — մրցույթային հանձնաժողովի որոշման հիման վրա մրցույթի եզրափակիչ փուլ անցած մասնակից։

Մրցույթի հաղթող՝ — մասնակից, ով զբաղեցրել է առաջին տեղը մրցութային հանձնաժողովի որոշման հիման վրա, որի արդյունքը համարվել է լավագույնը հիմք ընդունելով սույն Կարգով սահմանված չափանիշները:

2. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Սույն մրցույթը համարվում է բաց և հետապնդում է հետևյալ հանրային օգտակար նպատակները. Նպաստել երեխաների գեղարվեստական ստեղծագործությունների զարգացմանը, հրավիրել ուշադրությունը վարորդի մասնագիտության, երեխաներին մեքնենաներով տեղափոխման ժամանակ անվտանգության կարևորությանը:

3. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ

«Յանդեքս.Տաքսի Բ.Վ.» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, պետական գրանցման համարը՝ 64591069, հարկային հաշիվը՝ 8557.33.949, գտնվելու վայրը /իրավաբանական և փաստացի գտնվելու հասցեն/՝ Սշիպհոլ Բուլեվար 165, 1118 ԲԳ, Սշիպհոլ, Նիդերլանդներ:

4. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

4.1. Մրցույթի անցկացման համար նախատեսված են հետևյալ ժամկետները՝

 • Մրցույթի հայտարարում – 01 դեկտեմբեր, 2017թ.
 • Հայտերի ընդունում – 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 10-ը
 • Սոցիալական ցանցերում քվեարկություն – 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ից 17-ը
 • Ամփոփում, հաղթողի հայտարարում – 18 դեկտեմբեր, 2017թ.:

4.2. Մրցույթի անցկացման վայր – Մրցույթը անցկացվում է Հայաստանի տարածքում Կազմակերպչի սոցիալական կայքերի պաշտոնական կայքէջերում (Facebook կամ «Одноклассники»):

5. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ և ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼԸ

5.1. Մրցույթի անցկացման պայմանների, ինչպես նաև արդյունքների գնահատման չափանիշների, պահանջների և կարգի մասին տեղեկատվությանը կարելի է ծանոթանալ Կազմակերպչի կայքէջում, Հայաստանի տարածքում Կազմակերպչի սոցիալական ցանցերի պաշտոնական կայքէջերում - Facebook կամ «Одноклассники» կայքերում /այսուհետ՝ Սոցիալական ցանցեր/:

5.2. Մրցույթ հայտարարած անձը իրավունք ունի փոփոխել սույն Մրցույթի պայմանները ՀՀ օրեսդրությամբ սահմանված կարգով: Սույն Կարգի ցանկացած փոփոխություն ժամանակին կհրապարակվի սոցիալական ցանցերում:

6. ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1. Մասնակիցների գրանցումը իրականացվում է Արդյունքները Կազմակերպչի հետևյալ էլ. հասցեին ուղարկելու միջոցով՝ mydadisataxidriver@yandex.ru և մասնակցի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը ուղարկելու միջոցով՝ անուն, տարիք: Մասնակիցը ցանկության դեպքում կարող է ուղարկել նաև լրացուցիչ տեղեկատվություն իր մասին:

6.2. Կազմակերպչի պահանջով Մրցույթի հաղթողների կողմից տրամադրվող լրացուցիչ տեղեկություններ.

Անչափահաս անձի տվյալներ՝

 • անուն, ազգանուն, հայրանուն,
 • բնակության վայր,
 • անձնագրային տվյալներ,
 • ծննդյան տարեթիվ,
 • հեռախոահամար։

Անչափահաս անձի օրինական ներկայացուցչի տվյալներ՝

 • անուն, ազգանուն, հայրանուն,
 • բնակության վայր,
 • անձնագրային տվյալներ,
 • ծննդյան տարեթիվ,
 • հեռախոահամար։

6.3. Սույն Կարգի 6․1 կետով նախատեսված կարգով գրանցված մասնակիցը իր համաձայնությունն է տալիս սույն Կարգի 6.1. և 6.2. կետերով սահմանված և Կազմակերպչին մրցույթի շրջանակներում տրամադրված անձնական տվյալների մշակման համար, ինչպես նաև Մասնակցի կողմից այլ անձնական տվյալների մշակման համար, այդ թվում՝ Կազմակերպչի կողմից ցանկացած ձևով այնպիսի գործողությունների կատարմանը, որոնք նախատեսված են անձնական տվյալների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ։ Նշված համաձայնությունը գործում է 3 /երեք/ տարի ժամկետով։ Եզրափակիչ փուլ անցած և հաղթող ճանաչված մասնակիցները համաձայն են, որպեսզի իրենց անունը, ազգանունը, հայրանունը, տարիքը, բնակության վայրը, կենսագրությունը և լուսանկարը հրապարակվեն Կազմակերպչի կայքէջում։

6.4. Գրանցվելուց հետո մասնակիցը իրավունք ունի սույն Կարգի 4-րդ կետով սահմանված ժամկետներում ուղարկել Արդյունքները Կազմակերպչին:

6.5. Մասնակցի կողմից Կազմակերպչին Արդյունքների ուղարկելուց հետո վերջինս դրա հետ կապված բոլոր իրավունքները փոխանցում է Կազմակերպչին: Մասնակիցը իրավունք չունի փոխելու Արդյունքները ինքնուրույն կամ փոխանցել այդ իրավունքի օգտագործումը երրորդ անձանց:

Մասնակիցը համաձայնում է, որ 1. Արդյունքները կարող են օգտագործվել Կազմակերպչի կողմից առանց յուրաքանչյուր անգամ օգտագործելիս հեղիանկի մասին նշում կատարելու, 2. Օգտագործել Արդյունքները ցանկացած անվամբ, որը անհրաժեշտ կհամարի Կազմակերպիչը, 3. Կարող է իրանկացնել ցանկացած փոփոխության Արդյունքներում:

7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՓՈՒԼԵՐ ԱՆՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻՆ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

7.1. Մրցույթի եզրափակիչ փուլեր անցած մասնակիցներին և հաղթողներին որոշում է մրցութային հանձնաժողովը՝ հիմք ընդունելով գնահատականների արդյունքները՝ տեղադրված ՀՀ տարածքում Կազմակերպչի սոցիալական ցանցերում:

7.2. Ըստ գնահատականների արդյունքների, որոնք տեղադրված են ՀՀ տարածքում Կազմակերպչի Սոցիալական ցանցերում, մրցութային հանձնաժողովը ընտրում է 10 եզրափակիչ փուլ անցած մասնակիցներին և 5 հաղթողներին: Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը ամրագրվում է մրցույթի արդյունքների արձանագրության մեջ /այսուհետ՝ Արձանագրություն/:

8. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մրցույթի արդյուքնների ամփոփումը իրականացվում է Կազմակերպչի սոցիալական ցանցերում Հաղթողի հրապարակմամբ:

9. ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ

9.1. Պարգևները տրամադրում է մրցույթի կազմակերպիչը։

9.2. ՀՀ տարածքում Կազմակերպչի սոցիալական ցանցերում 10 ամենաշատ միավոր հավաքած մրցութի մասնակիցներին Կազմակերպիչը շնորհում է դիպլոմներ և հուշանվերներ:

9.3. Մրցույթի 5 Հաղթող մասնակիցներին Կազմակերպիչը պարգևատրում է գեղարվեստական ստեղծագործության եւ նկարչական հավաքածուներով:

9.4. Եզրափակիչ փուլը անցած անձը և հաղթողն ինքնուրույն հաշվարկում և ՀՀ պետական բյուջե են վճարում պարգև ստանալու հետ կապված ՖԱԵՀ-ն (ֆիզիկական անձանց եկամտի վրա կիռառվող հարկ)։

10. ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸВ

Հաղթողի համար նախատեսված Մրցանակի ստացման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել գրավոր համաձայնություն մրցույթի պայմաններին համապատասխան (Կազմակերպչի կողմից սահմանված ձևով):

11. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

11.1. Մրցույթը կազմակերպված է և անց է կացվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։

11.2. Սույն Կարգի 6․1 կետով նախատեսված կարգով մասնակիցների գրանցումը նշանակում է Մրցույթի բոլոր պայմանների և սույն Կարգի հետ Մասնակցի անվերապահ համաձայնությունը։

11.3. Սույն Կարգով չկարգավորված մնացած բոլոր դեպքերում կողմերը ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ։

11.4. Մրցույթի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված բոլոր վեճերը ենթակա են լուծման բանակցությունների միջոցով։ Բանակցությունների միջոցով չկարգավորված վեճերը ենթակա են լուծման Կազմակերպչի գտնվելու վայրի դատարանում։