Ieteikumu programmas norises noteikumi Yandex.Taxi pakalpojuma lietotājiem

Aiciniet savus draugus izmantot Yandex.Taxi pakalpojumu un dalieties ar viņiem ar savu personīgo akcijas kodu. Uzaicinātie draugi, kas izmantots jūsu akcijas kodu, saņems atlaidi pirmā brauciena laikā, kas pasūtīts, izmantojot Pakalpojumu, bet jūs par katru uzaicināto draugu saņemsiet atlaidi tādā pat apmērā savam nākamajam braucienam, kas pasūtīts, izmantojot Pakalpojumu.

Atlaides apmērs, ieteikumu programmas darbības laiks, programmas darbības teritorija tiek noteikti saskaņā 1. tabulā, kas pievienota šiem noteikumiem.

I. VISPĀRĒJIE NOSACĪUMI

1.1. Šajos Ieteikumu programmas norises noteikumos Yandex.Taxi pakalpojuma lietotājiem (turpmāk - “Programmas noteikumi”) ir izmantoti šādu termini un jēdzieni:

 • 1.1.1. Programma – reklāmas akcija, kas noris pilsētās, kurās ir pieejams Yandex.Taxi pakalpojums, nolūkā popularizēt Yandex.Taxi pakalpojumu.
 • 1.1.2. Programmas organizētājs, Organizētājs – Yandex.Taxi B.V (turpmāk – Yandex.Taxi).
 • 1.1.3. Yandex.Taxi pakalpojums, Pakalpojums – aparatūras un programmatūras komplekts, kas ļauj Lietotājiem veikt pasažieru un bagāžas pārvadājumu un/vai citu transporta pakalpojumu pieprasījumus, un kurš veic automātisku Lietotāju Pieprasījumu apstrādi un nodošanu Taksometra dienestam.
 • 1.1.4. Lietotājs – fiziska persona, kas izmanto Pakalpojumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti dokumentā “Yandex.Taxi pakalpojuma izmantošanas nosacījumi”, kas pieejami šādā interneta adresē: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv.
 • 1.1.5. Programmas dalībnieks – Yandex.Taxi pakalpojuma lietotājs, kas veicis pirmo braucienu, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, un ir saņēmis Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu.
 • 1.1.6. Personīgais uzaicinājuma akcijas kods – noteikta simbolu virkne, kuru aktivizējot un ievērojot citus akciju koda izmantošanas nosacījumus (https://taxi.yandex.lv/promocode) un Programmas Noteikumus, Draugam tiek piešķirta Atlaide pirmajam braucienam, kas pasūtīts, izmantojot Pakalpojumu.
 • 1.1.7. Draugs – Lietotājs, kas tieši no Programmas Dalībnieka ir saņēmis Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu.
 • 1.1.8. Programmas dalībnieka Akcijas kods par Draugu – noteikta simbolu virkne, kuru aktivizējot un ievērojot citus akciju koda izmantošanas nosacījumus, kas izklāstīti Akcijas kodu lietošanas noteikumos, kā arī Programmas noteikumus, Programmas Dalībniekam tiek piešķirta Atlaide nākamajam braucienam, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu.
 • 1.1.9. Programmas darbības termiņš – beztermiņa.
 • 1.1.10. Akcijas kodu lietošanas noteikumi – dokuments, kas pieejams šādā interneta adresē https://taxi.yandex.lv/promocode.
 • 1.1.11. Lietotāja līgums – dokuments, kas pieejams šādā interneta adresē: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv, kas ir piedāvājums Lietotājam izmantot Yandex.Taxi pakalpojumu.
 • 1.1.12. Yandex.Taxi lietotne – Yandex.Taxi mobilā lietotne, jas pieejama lietojumprogrammu veikalos AppStore un Google Play.
 • 1.1.13. Programmas darbības teritorija – pilsētas Latvijas Republikas teritorijā, kurās darbojas Yandex.Taxi pakalpojums, kas norādītas 1. tabulā.

1.2. Citi termini, kas izmantoti Programmas noteikumos, tiek interpretēti saskaņā ar Lietotāja līgumu un Akcijas kodu lietošanas noteikumiem.

1.3. Programmas dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar Programmas noteikumiem. Reģistrējoties Yandex.Taxi pakalpojumā, Programmas dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem Programmas noteikumiem.

1.4. Draugam ir pienākums iepazīties ar Programmas noteikumiem. Izmantojot Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu, Draugs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem Programmas noteikumiem.

1.5. Atlaide, izmantojot Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu un/vai Programmas dalībnieka akcijas kodu par Draugu, tiek piešķirta Akcijas kodu izmantošanas noteikumos, kā arī šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos.

1.6. Programma nav loterija vai jebkāda cita, ar risku saistīta, spēle.

1.7. Programmā var piedalīties rīcībspējīgi Latvijas Republikas pilsoņi.

II. PROGRAMMAS APRAKSTS

2.1. Pēc pirmā brauciena, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, Programmas dalībniekam Yandex.Taxi mobilajā lietotnē sadaļā “Atlaides” parādīsies Personīgais uzaicinājuma akcijas kods.

2.2. Programmas dalībnieks drīkst nosūtīt Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu Draugam (Draugiem). Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu drīkst nosūtīt neierobežotam skaitam Draugu.

2.3. Nosūtot Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu Draugam (Draugiem), Programmas dalībnieks apņemas iepazīstināt Draugu (Draugus) ar visu informāciju par Atlaides pieškiršanas nosacījumiem, izmantojot Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu.

2.4. Lai Programmas dalībnieks un Draugs saņemtu atlaidi, Draugam jāuzstāda Yandex.Taxi mobilā lietotne, jāaktivizē Personīgais uzaicinājuma akcijas kods, jāveic brauciens, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu.

Atlaide Programmas dalībniekam un Draugam netiek piešķirta gadījumā, ja Draugs, veicot pasažiera un bagāžas pārvadājuma pakalpojuma Pieprasījumu Yandex.Taxi mobilajā lietotnē nav aktivizējis Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu.

2.5. Kad Draugs būs veicis pirmo braucienu, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, Programmas dalībniekam tiks nosūtīts Programmas dalībnieka akcijas kods par Draugu.

Programmas dalībniekam ir tiesības izmantot Programmas dalībnieka akcijas kodu par Draugu, veicot nākamo braucienu, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pēc koda saņemšanas. Veicot braucienu, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, vēlāk nekā norādīts šajā punktā, atlaide ar Programmas dalībnieka akcijas kodu par Draugu netiek piešķirta.

2.6. Programmas dalībniekam ir tiesības izmantot Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu tikai nosūtot tieši Draugam (Draugiem) un tikai nekomerciālos/personīgos nolūkos. Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu aizliegts izplatīt, izvietot, publicēt un/vai citādi darīt pieejamu, tostarp nenoteiktam cilvēku lokam internetā, ieskaitot, bet ne tikai komerciālās vietnēs, ziņnešos un emuāros, kā arī izmantojot lielapjoma pasta sūtījumus, ieskaitot, bet ne tikai elektronisko pastu, SMS vai izmantojot automātiskas sistēmas un robotus. Ja Programmas organizētājam ir informācija, ka Personīgais uzaicinājuma akcijas kods ir ticis izplatīts, izvietots, publicēts un/vai citādi darīts pieejams pārkāpjot šo Noteikumu 2.6. punktu, Programmas organizētājam ir tiesības nekavējoties anulēt tādu Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu, Programmas dalībnieku par to nebrīdinot. Šādā gadījumā atlaide, kas paredzēta ar Programmas dalībnieka akcijas kodu par Draugu netiek piešķirta.

Lai novērstu šajos Noteikumos minēto akcijas kodu negodprātīgu un/vai ļaunprātīgu izmantošanu, Yandex.Taxi patur tiesības izmantot citus, šajos Noteikumos tieši nenorādītus pārbaudes pasākumus, tostarp, bet ne tikai šādus: pārbaudīt, ka Draugs tiešām veic pirmo braucienu, kas pasūtīts, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu, ka arī atteikt atlaides piešķiršanu ar akcijas kodiem, ja tiek atklāta akcijas kodu negodprātīga un/vai ļaunprātīga izmantošanu.

III. CITI PROGRAMMAS NOSACĪJUMI

3.1. Organizētājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izslēgt Programmas dalībnieku no dalības Programmā, tostarp, ja Programmas darbības laikā ir atklājies, ka Programmas dalībnieks pārkāpj Programmas noteikumus.

3.2. Organizētājs nav atbildīgs par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī par jebkādiem Programmas dalībnieku tiešiem, netiešiem, īpašiem izdevumiem un zaudējumiem, kas saistīti ar dalību Programmā, un kurus ir izraisījuši telekomunikāciju un elektroenerģijas tīklu bojājumi, kaitniecisku programmu darbība, trešo personu ļaunprātīgas darbības, kuru mērķis ir nesankcionēta piekļuve programmatūrām un iekārtām un/vai to sabojāšana, kā arī citi neparedzēti nepārvaramas varas apstākļi. Šādos gadījumos Organizētājam nav pienākums atlīdzināt Programmas dalībniekam radušos zaudējumus.

3.3. Organizētājam ir tiesības jebkurā Programmas darbības brīdī pārskatīt Programmas darbības termiņu un nosacījumus, tostarp tūlītēji pārtraukt Programmas darbību.

Programmas dalībnieks uzņemas risku, kas saistīts ar neiepazīšanos ar Programmas noteikumu jaunāko versiju.

Gadījumā, ja Programmas organizētājs ir veicis jebkādas izmaiņas šajos Noteikumos, kurām Programmas dalībnieks nepiekrīt, viņam jāpārtrauc dalība Programmā.

3.4.Organizētājam ir tiesības atteikt Programmas dalībniekam piešķirt Personīgo uzaicinājuma akcijas kodu un/vai Programmas dalībnieka akcijas kodu par Draugu, ja viņi par sevi ir snieguši nepatiesu informāciju vai jebkādā citā veidā ir pārkāpuši Programmas noteikumus.

3.5. Piedaloties Programmā, Programmas dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Programmas noteikumiem un piekrīt Programmas noteikumiem, kā arī apņemas ievērot visus iepriekš izklāstītos Noteikumus visā Programmas darbības laikā.

1. tabula

Atlaides piemērošana nosacījumi Ieteikumu programmas ietvaros Yandex.Taxi pakalpojuma lietotājiem

Nr. Pilsēta Atlaides apmērs par uzaicinājuma akcijas kodu
1 Rīga 5 EUR
2 Daugavpils 3 EUR