„Yandex Taksi“Vartotojų Paslaugos Referalinės Programos Vykdymo Taisyklės

Kvieskite draugus prisijungti prie „Yandex.Taksi“ir dalinkitės su jais savo asmeniniu akcijos kodu. Naudojantis jūsų akcijos kodu, pakviestieji draugai (-ės) gaus nuolaidą pirmajai kelionei, užsisakytai programos paslauga, o jūs gausite tokio pat dydžio nuolaidą kitai kelionei, užsakytai programos paslauga už kiekvieną pakviestą draugą (-ę).

Nuolaidos dydis, programos veikimo teritorija nurodyta lentelėje Nr. 1, kuri pridedama prie šių taisyklių.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiose „Yandex.Taksi“vartotojų paslaugos referalinės programos vykdymo taisyklėse (toliau „Programos taisyklės“) vartojami šie terminai ir apibrėžimai:

 • 1.1.1. „Programa“– rinkodaros akcija, vykdoma „Yandex.Taksi“paslaugos teikimo miestuose, siekiant populiarinti „Yandex.Taksi“paslaugą.
 • 1.1.2. „Programos organizatorius, organizatorius“– „Yandex.Taxi B.V.“(toliau – „Yandex.Taksi).
 • 1.1.3. „„Yandex.Taksi“paslauga, paslauga“– programinis-aparatinis kompleksas, leidžiantis Vartotojui pateikti Užklausas dėl keleivių ir bagažo pervežimo paslaugos ir (arba) kitų pervežimo paslaugų ir vykdantis automatinį Užklausų apdorojimo ir perdavimą Taksi tarnybai.
 • 1.1.4. „Vartotojas“– fizinis asmuo, besinaudojantis paslauga pagal dokumente „„Yandex.Taksi“paslaugos naudojimo sąlygos“sąlygas, patalpintas internete adresu: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lt.
 • 1.1.5. „Programos dalyvis“– „Yandex.Taksi“paslaugos vartotojas, pasinaudojęs pirmąja kelione, užsakyta „Yandex.Taksi“programa ir gavęs Asmeninį pakvietimo akcijos kodą.
 • 1.1.6. „Asmenis pakvietimo akcijos kodas“– atitinkama simbolių seka, kurį aktyvuojant būtina laikytis kitų akcijos kodo naudojimosi sąlygų (https://taxi.yandex.lt/promocode) ir Draugo (-ės) programos taisyklių, suteikianti nuolaidą pirmajai kelionei, užsakyta naudojantis paslaugos programa.
 • 1.1.7. „Draugas (-ė)“– vartotoja(s), gavęs (-usi) tiesiogiai iš Programos dalyvio asmeninį pakvietimo akcijos kodą.
 • 1.1.8. „Dalyvio programos draugui (-ei) skirtas akcijos kodas“– atitinkama simbolių seka, kurį aktyvuojant būtina laikytis kitų akcijos kodo naudojimosi sąlygų, numatytų Akcijos kodų naudojimo ir Programos dalyvio (-ės) taisyklėse, suteikianti nuolaidą pirmajai kelionei, užsakyta naudojantis „Yandex.Taksi“paslaugos programa.
 • 1.1.9. Programos vykdymo terminas – neterminuotai.
 • 1.1.10. „Akcijos kodų naudojimo taisyklės“– dokumentas, patalpintas interneto tinkle adresu: https://taxi.yandex.lt/promocode.
 • 1.1.11. „Vartotojo(s) sutikimas“– dokumentas, patalpintas interneto tinkle adresu: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lt, pateikiantis Vartotojui (-ai) pasiūlymą naudotis „Yandex.Taksi“paslauga.
 • 1.1.12. „„Yandex.Taksi“priedas“– mobilusis „Yandex.Taksi“priedas, prieinamas „AppStore“ir „Google Play“programėlių parduotuvėse.
 • 1.1.13. „Programos vykdymo teritorija“– miestai, kuriuose teikiama „Yandex.Taksi“paslauga Lietuvos Respublikos teritorijoje, nurodyti lentelėje Nr. 1.

1.2. Kiti terminai, vartojami Programos taisyklėse, aiškinami pagal Vartotojo(s) susitarimą ir Akcijos kodų naudojimo taisykles.

1.3. Programos dalyvis (-ė) privalo susipažinti su Programos taisyklėmis. Registruojantis „Yandex.Taksi“paslaugos programai, Programos dalyvis (-ė) patvirtina, kad ji(s) susipažino ir sutinka su šiomis Programos taisyklėmis.

1.4. Draugas (-ė) privalo susipažinti su Programos taisyklėmis. Naudojantis Asmeniniu pakvietimo akcijos kodu, Draugas (-ė) patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Programos taisyklėmis.

1.5. Nuolaida, naudojantis Asmeniniu pakvietimo akcijos kodu ir (arba) Programos dalyvio draugui (-ei) skirtu akcijos kodu, teikiama atvejais ir sąlygomis, kurios numatytos Akcijos kodų naudojimo ir šiose taisyklėse.

1.6. Programa nelaikoma loterija ir kitu rizika paremtu žaidimu.

1.7. Programoje dalyvauti gali veiksnūs Lietuvos Respublikos asmenys.

II. PROGRAMOS APRAŠYMAS

2.1. Atlikus pirmąją kelionę, užsakytą naudojantis „Yandex.Taksi“paslaugos programa, Programos dalyvio (-ės) „Yandex.Taksi“programėlės, skirtos mobiliesiems įrenginiams, „Nuolaidos“skirsnyje bus nurodytas Asmeninis pakvietimo akcijos kodas.

2.2. Programos dalyvis (-ė) turi teisę išsiųsti Asmeninį pakvietimo akcijos kodą savo draugui (-ei) (draugams(-ėms)). Asmeninis pakvietimo akcijos kodas gali būti siunčiamas neribotam draugų (-ių) kiekiui.

2.3. Perduodamas Asmeninį pakvietimo akcijos kodą draugui (-ei) (draugams(-ėms)), Programos dalyvis (-ė) įsipareigoja supažindinti Draugą (-ę) (draugus (-es)) su visa informacija apie Nuolaidos pagal Asmeninį pakvietimo akcijos kodą sąlygas.

2.4. Norėdama(s) gauti Programos dalyvio(-ės) ir Draugo(-ės) nuolaidą, Draugas (-ė) turi įdiegti „Yandex.Taksi“programėlę savo mobiliajame įrenginyje, aktyvuoti Asmeninį pakvietimo akcijos kodą, atlikti kelionę, užsakytą „Yandex.Tkasi“paslaugos programa.

Programos dalyvio(-ės) ir Draugo(-ės) nuolaida neteikia atveju, jei Draugas(-ė), teikdama(s) Užklausą keleivio ir bagažo pervežimo paslaugą neaktyvavo Asmeninio pakvietimo akcijos kodo „Yandex.Taksi“programėlėje.

2.5. Kai Draugas(-ė) atliko pirmąją kelionę, užsakytą naudojantis „Yandex.Taksi“paslaugos programa, Programos dalyviui (-ei) nukreipiamas Programos dalyviui(-ės) Draugui(-ei) skirtas akcijos kodas.

Programos dalyvis(-ė) turi teisę naudoti Programos dalyvio Draugui(-ei) skirtu akcijos kodu atliekant kitą kelionę, užsakytą naudojantis „Yandex.Taksi“paslauga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ją gavus. Tuo atveju, jei kelionė, užsakyta „Yandex.Taksi“paslauga, atliekama vėliau nei nurodyta šiame skirsnyje, Programos dalyvio(-ės) Draugui(-ei) skirsta nuolaida neteikiama.

2.6. Programos dalyvis turi teisę naudoti Asmeninį pakvietimo kodą siunčiant tiesiogiai Draugui(-ei) (draugams(-ėms)) ir tik nekomerciniais / asmeniniais tikslais. Asmeninį pakvietimo kodą draudžiama platinti, talpinti, skelbti ir (arba) pateikti kitais būdais, įskaitant neribotam asmenų skaičiui internete, išskaitant, bet neapsiribojant, komerciniuose tinklapiuose, siuntimo programose ir elektroniniuose dienoraščiuose, taip pat masinėmis siuntimo priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, elektroninį paštą, SMS ar automatines sistemas ir botus. Tuo atveju, jei Programos organizatorius turi informacijos apie tai, kad Asmeninis pakvietimo kodas buvo išplatintas, patalpintas, paskelbtas ir (arba) kitu būdu tapo prieinamas pažeidžiant šių Taisyklių 2.6 skirsnį, Programos organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti tokį Asmeninį pakvietimo akcijos kodą, neteikiant jokio pranešimo Programos dalyviui(-ei). Tokiu atveju, nuolaida, numatyta Dalyvio programos draugui(-ei) skirtu akcijos kodu, nesuteikiama.

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningai naudotis šiose Taisyklėse nurodytais akcijos kodais ir (arba) piktnaudžiauti šiais akcijos kodais, „Yandex.Taksi“pasilieka teisę taikyti kitus, šiose Taisyklėse tiesiogiai nenurodytus patikros būdus, įskaitant, bet neapsiribojant: tikrinti, kad Draugas(-ė), iš tiesų, atlieka pirmąją kelionę, užsakytą naudojantis „Yandex.Taksi“paslauga, taip pat atsisakyti suteikti nuolaidą remiantis akcijos kodu tuo atveju, jei paaiškėja atitinkamas piktnaudžiavimas ir (arba) nesąžiningas akcijos kodų naudojimas.

III. KITOS PROGRAMOS SĄLYGOS

3.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai, bet kuriuo metu nušalinti Programos dalyvį(-ę) nuo dalyvavimo programoje, įskaitant, jei vykdant programą paaiškėja, kad Programos dalyvis(-ė) pažeidžia Programos taisykles.

3.2. Organizatorius nėra atsakingas už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taip pat bet kokius Programos dalyvio(-ės) tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius nuostolius, susijusius su dalyvavimu Programoje, atsiradusius dėl telekomunikacinių ir energetinių tinklų sutrikimų, kenkėjiškų programų veikimo, nesąžiningų trečiųjų šalių veiksmų, nukreiptų nesankcionuotai prieigai ir (arba) sugadinant programinę ir aparatinę įrangą, taip pat kitų nenumatytų nekontroliuojamos jėgos aplinkybių. Organizatorius neturi kompensuoti Programos dalyvio(-ės) nuostolių panašiais atvejais.

3.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo Programos vykdymo metu peržiūrėti Programos vykdymo terminus ir sąlygas, įskaitant neatidėliotiną Programos vykdymo nutraukimą.

Programos dalyvis(ė) prisiima riziką dėl nesusipažinimo su naująja Taisyklių redakcija.

Tuo atveju, jei Programos organizatorius pateikė bet kokius šių Taisyklių pakeitimus, su kuriais Programos dalyvis (-ė) nesutinka, ji(s) įpareigota(s) nutraukti dalyvavimą Programoje.

3.4.Organizatorius turi teisę atsisakyti suteikti Programos dalyviui(-ei) Asmeninį pakvietimo akcijos kodą ir (arba) Programos dalyvio(-ės) Draugui(-ei) skirtą akcijos kodą, jei jie pateikė neteisingą informaciją apie save ar bet kokiu būdu pažeidė Programos taisykles.

3.5. Dalyvaudama(s) Programoje, Programos dalyvis(-ė) patvirtina, kad ji(s) susipažino su Programos taisyklėmis ir sutinka su šiomis Programos taisyklėmis, taip pat įsipareigoja laikytis visų anksčiau nurodytų taisyklių per visą Programos vykdymo laikotarpį.

Lentelė Nr. 1

Nuolaidos taikymo pagal referalinę programą „Yandex.Taksi“paslaugos vartotojams sąlygos

Nr. Miestas Nuolaidos dydis pagal pakvietimo akcijos kodą
1 Vilnius 4 EUR