Yandex.Taxi teenuse kasutajate suunamisprogrammi teostamise eeskirjad

Kutsuge sõpru Yandex.Taxi teenusesse ja jagage nendega oma isiklikku promokoodi. Teie promokoodi kasutamisega saavad kutsutud sõbrad esimese Teenuse kaudu tellitud sõidu jaoks allahindluse ja teie saate samasuguse allahindluse teie järgmise Teenuse kaudu tellitud sõidu jaoks, iga kutsutud sõbra eest.

Allahindluse suurus, programmi toimimise piirkond määratakse käesolevate eeskirjade Tabelis nr 1.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevates Yandex.Taxi teenuse kasutajate suunamisprogrammi teostamise eeskirjades (edaspidi nimetatud – "Programmi Eeskirjad") kasutatakse järgmiseid termineid ja määratlusi:

 • 1.1.1. Programm on turunduskampaania, mida viiakse läbi Yandex.Taxi Teenuse populariseerimiseks linnades, kus on olemas Yandex.Taxi Teenus.
 • 1.1.2. Programmi Organisaator, Organisaator – Yandex.Taxi B.V (edaspidi nimetatud "Yandex.Taxi").
 • 1.1.3. Yandex.Taxi teenus, Teenus – tarkvara ja riistvara kompleks, mis võimaldab Kasutajatel paigaldada Reisijate ja pagasi veoteenuste ja/või muude transporditeenuste päringuid ja teostab Kasutajate Päringute automaatse töötluse ja edastamise Taksoteenusele.
 • 1.1.4. Kasutaja on füüsiline isik, kes kasutab Teenust vastavalt tingimustele, mis on esitatud dokumendis "Yandex.Taxi teenuse kasutamistingimustes", mida võib leida Internetis aadressil https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_et.
 • 1.1.5. Programmis Osaleja – Yandex.Taxi Teenuse kasutaja, kes on teostanud esimese Yandex.Taxi teenuse kaudu tellitud sõidu ja on saanud isikliku kutse promokoodi.
 • 1.1.6. Isiklik kutse promokood – konkreetne sümbolite järjestus, mille aktiviseerimisel ning muude promokoodi kasutamise tingimuste (https://taxi.yandex.ee/promocode) ja Programmi Eeskirjade järgimisel antakse Sõbrale allahindlus esimesele Teenuse kasutamisega tellitud sõidule.
 • 1.1.7. Sõber – Kasutaja, kes saab vahetult Programmi Osaleja käest Isikliku kutse promokoodi.
 • 1.1.8. Sõbra eest programmi Osaleja promokood – konkreetne sümbolite järjestus, mille aktiveerimise ja muude Promokoodide kasutamise eeskirjades ette nähtud tingimuste ja Programmi Eeskirjade järgimisel esitatakse Programmi Osalejale Allahindlus järgmisele Yandex.Taxi Teenuse kasutamisega tellitud sõidule.
 • 1.1.9. Programmi teostamise tähtaeg– tähtajatu.
 • 1.1.10. Promokoodide kasutamise eeskirjad on dokument, mida võib leida Internetis aadressil https://taxi.yandex.ee/promocode.
 • 1.1.11. Kasutajaleping on dokument, mida võib leida Internetis aadressil https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_etja mis kujutab endast pakkumist Kasutajale kasutada Yandex.Taxi teenust.
 • 1.1.12. Yandex.Taxi Rakendus on Yandex.Taxi mobiilrakendus, mis on kättesaadaval AppStore ja Google Play rakenduste kauplustes.
 • 1.1.13. Programmi läbiviimise Territoorium on Eesti Vabariigi territooriumi linnad, kus on olemas Yandex.Taxi Teenus ja mis on märgitud Tabelis nr 1.

1.2. Muid Programmi Eeskirjades kasutatuid mõisteid tõlgendatakse vastavalt Kasutajalepingule ja Promokoodi kasutamise reeglitele.

1.3. Programmi osalejad on kohustatud tutvuma Programmi Eeskirjadega. Registreerudes Yandex.Taxi teenuses, kinnitab Programmi Osaleja tutvumist ja nõusolekut käesolevate Programmi Eeskirjadega.

1.4. Sõber on kohustatud Programmi Eeskirjadega. Kasutades Isikliku kutse promokoodi, kinnitab Sõber tutvumist ja nõusolekut käesolevate Programmi Eeskirjadega.

1.5. Allahindlus Isikliku kutse promokoodi ja/või Sõbra eest programmi Osaleja promokoodi kasutamisel antakse juhtudel ja tingimustel, mis on ette nähtud Promokoodi kasutamise reeglitega ning käesolevate Eeskirjadega.

1.6. Programm ei ole loterii või muu riskil põhinev mäng.

1.7. Programmis saavad osaleda Eesti Vabariigi teovõimed kodanikud.

II. PROGRAMMI KIRJELDUS

2.1. Pärast esimese Yandex.Taxi Teenuse kasutamisega sõidu teostamist kuvatakse Programmi Osaleja mobiilseadme Yandex.Taxi Rakenduse jaotises "Allahindlused" Isiklik kutse promokood.

2.2. Programmi Osalejal on õigus saata Isiklik kutse promokood Sõbrale (Sõpradele). Isiklikku kutse promokoodi võib saata piiramatule Sõprade arvule.

2.3. Isikliku kutse promokoodi edastamisel Sõbrale (Sõpradele) kohustub Programmi Osaleja tutvustada Sõpra (Sõpru) kogu teabega Isikliku kutse promokoodi Allahindluse esitamise tingimuste kohta.

2.4. Allahindluse saamiseks Programmi Osaleja ja Sõbra poolt peab Sõber paigaldama mobiilseadmete Yandex.Taxi Rakenduse, aktiveerima Isikliku kutse promokoodi, teostama Yandex.Taxi kasutamisega tellitud sõitu.

Allahindlust Programmi Osalejale ja Sõbrale ei anta juhul, kui Sõber Reisijate ja pagasi veoteenuste päringu paigaldamisel ei aktiveerinud Isikliku kutse promokoodi Yandex.Taxi Rakenduses.

2.5. Peale seda, kui Sõber teostab esimese Yandex.Taxi Teenuse kasutamisega tellitud sõidu, saadetakse Programmi Osalejale Sõbra eest programmi Osaleja promokood.

Programmis Osalejal on õigus kasutada Sõbra eest programmi Osaleja promokoodi järgmise Yandex.Taxi Teenuse kasutamisega tellitud sõidu teostamisel mitte hiljem, kui 30 kalendripäeva alates selle saamise hetkest. Juhul, kui Yandex.Taxi Teenusega tellitud sõidu teostamist pärast käesolevas punktis märgitud tähtaega, Sõbra eest programmi Osaleja promokoodi ei anta.

2.6. Programmi Osalejal on õigus kasutada Isikliku kutse koodi ainult saatmiseks vahetult Sõbrale (Sõpradele) ja ainult mitteärilistel / isiklikel eesmärkidel. Isikliku kutse koodi on keelatud levitada, paigutada, avalikustada või muul viisil kättesaadavaks teha, sealhulgas piiramatu inimeste ringile Interneti võrgus, sealhulgas, kuid mitte ainult, äriveebilehtedel, messendžerites, blogides ning masspostituste kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, e-posti, sõnumi teel või automaatsete süsteemide ja robotite abil. Juhul, kui Programmi Organisaatoril on olemas teave selle kohta, et Isiklik kutse kood oli levitatud, paigutatud, avalikustatud ja/või muul viisil kättesaadavaks tehtud, rikkudes käesolevate Eeskirjadega p. 2.6., on Programmi Organisaatoril õigus viivitamatult tühistada selline Isiklik kutse promokood ilma teatise saatmist Programmi Osalejale. Sellisel juhul Sõbra eest programmi Osaleja promokoodiga ette nähtud allahindlust ei anta.

Käesolevates Eeskirjades märgitud promokoodide ebaõiglase kasutamise ja/või promokoodide kasutamise kuritarvitamise vältimiseks, jätab Yandex.Taxi endale õiguse kasutada muid, käesolevates Eeskirjades otseselt mitte märgituid kontrolliviise, sealhulgas, kuid mitte ainult: kontrollida, et Sõber teostab tegelikult esimest Yandex.Taxi Teenuse kasutamisega tellitud sõitu, ning keelduda promokoodi alusel allahindluse andmisest vastavate promokoodide ebaõiglase kasutamiste ja/või kuritarvitamise selgumise juhul.

III. MUUD PROGRAMMI TINGIMUSED

3.1. Organisaatoril on õigus ühepoolselt mistahes ajal kõrvaldada Programmi Osalejat Programmis osalemisest, sealhulgas, kui Programmi läbiviimise käigus selgub, et Programmi Osaleja rikub Programmi Eeskirju.

3.2. Organisaator ei kanna vastutust kohtustuste mittetäitmise või ebaõige täitmise eest ning Programmi Osalejate mistahes otseste, kaudsete, eriliste kaotuste ja kahjude eest, mis on seotud Programmis osalemisega, ja mis tulenevad ebaõnnestumistest telekommunikatsiooni- ja energiavõrkudes, pahatahtlike programmide toimingutest, kolmandate isikute ebaõiglastest tegevustest, mis on suunatud lubamatu juurdepääsu ja/või tarkvara ja riistvara blokeerimisele, samuti muudest ettenägematutest vääramatu jõu asjaoludest. Organisaator ei ole kohustatud hüvitama Programmi Osalejatele kahjustused sellistel juhtudel.

3.3. Organisaatoril on õigus mistahes Programmi läbiviimise hetkel vaadata ümber Programmi läbiviimise Tähtajad ja tingimused, sealhulgas Programmi viivitamatu lõpetamise.

Programmi Eeskirjade uue väljaandega mittetutvumise riski kannab programmi liige.

Juhul, kui Programmi Organisaator on sisestanud mistahes muudatusi käesolevatesse Eeskirjadesse, millega Programmi Osaleja pole nõus, on ta kohustatud osalemise Programmis lõpetama.

3.4. Organisaatoril on õigus keelduda Programmis Osalejatele Isikliku kutse promokoodi ja/või Sõbra eest programmi Osaleja promokoodi esitamisest, kui nad esitasid enda kohta vale teabe või mingil muul viisil rikkusid Programmi Eeskirju.

3.5. Osaledes Programmis, kinnitab Programmis Osaleja, et ta on tutvunud Programmi Eeskirjadega ja väljendab oma nõusolekut käesolevate Programmi Eeskirjadega ning kohustub järgima kõiki eelpool toodud Reegleid kogu Programmi läbiviimise Perioodi ajal.

Tabel nr. 1

Yandex.Taxi teenuse kasutajate suunamisprogrammi Allahindluse kasutustingimused

nr Linn Allahindluse hind kutse koodiga
1 Tallinn 5 EUR