תוכנית "חבר מביא חבר" לנהגים

1. הגדרות

1.1. "יאנגו" – יאנדקס.גו ישראל בע"מ, יישות משפטית המאוגדת על פי דיני המדינה, ח.פ. 515926285, שמקום העסקים העיקרי שלה בדרך מנחם בגין 148, תל אביב;

1.2. "קידום על פי סעיף משנה 4.1(ד)" – השירותים המפורטים בסעיף משנה 4.1(ד) להסכם למתן שירותי פרסום, מידע ושיווק ("הסכם שירותי הפרסום, המידע והשיווק");

1.3. "האיזור של קידום על פי סעיף משנה 4.1(ד)” – ערים של גוש דן, חיפה וקריות בהן השירות זמין;

1.4. "השירות" – שירותים שונים הניתנים באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של יאנגו, לרבות השירות לנהגים, הצד שכנגד ושירותים, אתרים ומערכות שירותי תמיכה הדדיות אחרים הקשורים לכך, שיאנגו תהיה רשאית לעדכן או לשנות על פי שיקול דעתה מעת לעת. כל התחייסות לשירות כוללת התייחסות לכל חלק ממנו;

1.5. "השירות לנהגים" – חלק מן השירות – (א) שמאפשר לנהגים לקבל בקשות באופן אוטומטי; (ב) שהוא בעל יכולות פונקציונליות המתוארות במלואן במדריך השירות לנהגים;

1.6. "דמי שירותי פרסום, מידע ושיווק" - דמי שירותי פרסום, מידע ושיווק עבור שירותי הקידום המפורטים בסעיף משנה 4.1(ד) להסכם למתן שירותי פרסום, מידע ושיווק;

1.7. "תקופת הדיווח" – פרק הזמן שתחילתו ביום הראשון וסופו ביום האחרון של החודש הקלנדרי הרלוונטי;

1.8. למילים ולמונחים שאינם מוגדרים בתנאים אלה תהיה המשמעות הנתונה להם בתנאים הכלליים, בהסכם השירות האלקטרוני, בתנאים המדינתיים, בהסכם שירותי הפרסום, המידע והשיווק או בנספח שירותי הפרסום, המידע והשיווק: ישראל, ובהיעדר משמעות כאמור, יחולו הוראות סעיף משנה 1.3 לתנאים הכלליים.

2. תנאי תשלום

2.1. בכפוף לתנאים אלה, יאנגו תשלם לנהג המפנה ולחבר המופנה דמי שירותי פרסום, מידע ושיווק בסך 250 ש"ח, להוציא כל המיסים החלים, לכל אחד מהם עבור כל החבר המופנה בכפוף למילוי הוראות תנאים האלה.

2.2. יאנגו שומרת לעצמה את הזכות שלא לשלם את העמלה כאמור בסעיף משנה 2.1 לתנאים אלה, ככל שיימצא שהנהג המפנה ו/או הנהג המופנה פעלו במרמה כלפי השירות, או שהתנהגותם תהווה כהתנהגות במרמה על פי תנאי השירות.

2.3. הנהג המפנה

2.4. היחיד או החברה שהתחברו לשירות יראו כ"נהג המפנה", בהתקיים התנאים שלהלן:

2.5. הגישה של הנהג לשירות לא הושהתה או הופסקה;

2.6. לא נשללה השתתפותו של הנהג בקידום על פי סעיף משנה 4.1(ד), או השתתפותו של הנהג כאמור לא הושהתה או הופסקה, דבר שיתקיים, בין היתר, בנסיבות שבהן הגישה לשירות של 3 נהגים חדשים שהוזמנו לא הושהתה או הופסקה כאמור בהסכם השירות האלקטרוני (בשל התנהגות במרמה או התנהגות פסולה כלפי השירות, או מסיבה אחרת);

2.7. הנהג ביצע לפחות הזמנה אחת באמצעות השירות;

2.8. הנהג לא סיים את יחסיו החוזיים עם יאנגו עד למועד שבו נהג שהוזמן עמד בקריטריונים כחבר המופנה.

3. חבר המופנה

3.1. היחיד או החברה שהתחברו לשירות יראו כ"נהג מופנה", בתנאים שלהלן:

3.2. הנהג המפנה הזמין את החבר המופנה לעשות שימוש בשירות לנהגים;

3.3. הנהג המופנה, לפני שהוזמן על ידי הנהג המפנה – (1) לא עשה שימוש בשירות לנהגים; או (2) עשה שימוש בשירות לנהגים אך לא היה פעיל (קרי, אותו נהג לא ביצע אף הזמנות באמצעות השירות), במשך 45 ימים קלנדריים רצופים לפחות;

3.4. הגישה של החבר המופנה לשירות לא הושהתה או הופסקה;

3.5. ברישום לשירות לנהגים, החבר המופנה מסר את קוד ההפניה הייחודי של הנהג;

3.6. החבר המופנה, לאחר שהוזמן על ידי נהג זכאי ומסר את קוד ההפניה הייחודי של אותו נהג זכאי, ביצע לפחות 50 הזמנות של משתמשים באמצעות השירות, במהלך 30 ימים קלנדריים רצופים, ובלבד שכל אלה יתקיימו לגבי ההזמנה:

3.6.1. היא אינה הזמנה במרמה, והדבר אושר לשביעות רצונה של יאנגו, כאמור בהסכם השירות האלקטרוני; ככל שהזמנה תהיה הזמנה במרמה, כל ההזמנות שבוצעו על ידי הנהג בין השעות 00:00 ו- 23:59 באותו יום לא ילקחו בחשבון בסך כל מספר ההזמנות; וכן

3.6.2. היא החלה בתוך האיזור של הקידום על פי סעיף משנה 4.1(ד).

3.7. החבר המופנה מאשר ומסכים כי המידע על הזמנות שהוא ביצע דרך השירות יועברו לנהג המפנה באמצעות ההודעה האלקטרונית או השירות לנהגים;

4. שונות

4.1. יאנגו שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לשנות, לתקן, להשהות, למשוך או לבטל את המבצע על פי סעיף משנה 4.1(ד), או לשנות תנאים אלה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2. במקרה של סתירה בין התנאים לבין נספח שירותי הפרסום, המידע והשיווק: ישראל, יחולו התנאים הספציפיים, אך כל ההוראות האחרות נספח שירותי הפרסום, המידע והשיווק: ישראל יישארו בתוקפם.