תוספת PRIORITY SERVICE

תוספת זו ("התוספת") להסכם שירותים אלקטרוניים (לרבות התנאים הכלליים) ("ההסכם") בין יאנדקס.גו ישראל בע"מ ("הקבלן") והחתום מטה ("הלקוח"), נכרתה בתל-אביב.

הואיל והקבלן והלקוח התקשרו בהסכם;

והואיל והלקוח מעוניין להשתתף בתכנית שירות הפריוריטי של הקבלן ע"י התקשרות בהסכמים לשנה (כמשמעותם בסעיף 510(ב)(2) של תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 ("סעיף 510(ב)(2)")) עם משתמשים ("הסכם שירות הפריוריטי");

והואיל והצדדים מעוניינים לתקן תנאים מסוימים בהסכם, כמפורט בתוספת זאת;

לפיכך, הצדדים הסכימו כדלקמן:

המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. למונח או לביטוי שאינו מוגדר בתוספת זו תהיה המשמעות הנתונה לו בהסכם (לרבות, אך לא רק, בתנאים הכלליים).

בהתקשרו בתוספת זו, הלקוח מסכים ללא תנאים:

להיות קשור בהסכם שירות הפריוריטי עם כל משתמש אשר אישר את תנאיו; וכן

לפעול כ"נותן שירות" לבד או יחד עם "נותני שירות" אחרים על-פי תנאי הסכם שירות הפריוריטי ביחס לאותו משתמש.

הנוסח המחייב של הסכם שירות הפריוריטי, כפי שיתוקן מעת לעת, הינו ויהיה זמין בחלק הרלוונטי של האפליקציה הסלולארית של השירות. טיוטה של הסכם שירות הפריוריטי מצורף בזאת לידיעה בלבד כנספח א'.

הלקוח מסכים ומאשר:

שהוא מודע ומבין באופן מלא את תוכנו של סעיף 510(ב)(2) ואת הסכם שירות הפריוריטי וכן את ההשלכות של התקשרותו בהסכם שירות הפריוריטי עם משתמשים.

שבין היתר, הייתה לו ההזדמנות לקבל ייעוץ משפטי, מיסויי, עסקי ואחר ולערוך את הבירורים הרלוונטיים בנוגע לסעיף 510(ב)(2) ולהסכם שירות הפריוריטי, והוא קיבל ייעוץ כאמור ככל שסבר שזה נחוץ.

שכל המידע הנוגע לתוספת זו ולהסכם שירות הפריוריטי ניתן לו במלואו על ידי הקבלן לפני שהתקשר בתוספת זו.

שאין לצד שכנגד בלעדיות כלשהי בנוגע להסכם הקדימות במתן שירות באשר למשתמש כלשהו. אף על פי האמור לעיל, אם בפרטי הבקשה יש דרישה לסוג מסוים של המונית, הבקשהכזאות תועבר רק ל צד שכנגד ולנהגים הקשורים לצד שכנגד אם ברשותם יש רכב מסוג שנדרש.

מוסכם, בנוגע לכל העברה שסופקה בהתאם להסכם שירות הפריוריטי ("נסיעה/ות קבועה/ות"), למרות כל הוראה נוגדת בסעיף 8 להסכם או בכל הוראה אחרת, שהתנאים הבאים יחולו:

הלקוח יקיים, וידאג לכך שכל נהג הקשור עמו יקיים, בכל זמן ובאופן מלא את הוראות הסכם שירות הפריוריטי, כפי שיתוקנו מעת לעת. הקבלן ימסור הודעה אלקטרונית ללקוח על שינויים מהותיים שיעשו בהסכם שירות הפריוריטי.

כל בקשה לנסיעה קבועה שתתקבל בשירות לנהגים יכול שתסומן כ"בקשה בשירות פריוריטי" או באופן אחר. אם בפרטי הבקשה לנסיעה קבועה יש דרישה לסוג מונית מסוים, הבקשה תסומן כ"בקשת פרמיום" או באופן אחר.

הלקוח והנהגים הקשורים עם הלקוח חייבים במענה לכל בקשה שבוצעה בידי משתמש לנסיעה קבועה, בתנאי שיש בידיהם הקיבולת והזמינות הנדרשים בכדי לספק את הנסיעה הקבועה במועד הבקשה הרלוונטית.

בכל נסיעה קבועה הלקוח ידאג לכך שהנהג (1) יפעיל את המונה במצב "נסיעה לפי הסכם", וכן (2) יחזיק במונית אישור מטעם הלקוח כנדרש בדין, אשר יימסר בשירות לנהג או בכל דרך אחרת.

הקבלן והלקוח מסכימים ומאשרים שסעיף 8.1 לתנאים הכלליים אינו חל על הנסיעות הקבועות והתעריפים המרביים יהיו התעריפים המרביים הרלוונטיים כפי שיהיו זמינים בחלק הרלוונטי של https://yango.yandex.com/#mrt במועד הרלוונטי. התעריפים המרביים עבור הנסיעות הקבועות עשויים להיות או לא להיות גבוהים מהתעריפים המרביים שנקבעו בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשע"ח-2018, או כל חקיקה שתחליף אותו.

הלקוח מורה לקבלן ליתן שירותי ניהול בנוגע להסכם שירות הפריוריטי, אשר כוללים זכות של הקבלן לתקן את הסכם שירות הפריוריטי מפעם לפעם כפי שהוא ימצא לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הלקוח מתחייב שלא לנסות להתערב בפעילות זו של הקבלן.

אם הלקוח ו/או הנהגים הקשורים עמו יגבו דמי העברה העולים על התעריפים המרביים (המפורטים בסעיף 5.5. לעיל) ו/או יפרו בצורה אחרת הוראה בתוספת זו, הקבלן יהיה רשאי להביא תוספת זו לכדי סיום על ידי מסירת הודעה אלקטרונית ללקוח והסיום יהיה מידי, עם שליחת ההודעה האלקטרונית.

הקבלן רשאי להביא תוספת זו לכדי סיום על ידי מסירת הודעה אלקטרונית ללקוח והסיום יכנס לתוקף ביום העשירי (10) ממועד קבלת ההודעה האלקטרונית על ידי הלקוח.

הלקוח רשאי להביא תוספת זו לכדי סיום על ידי מסירת הודעה אלקטרונית לקבלן והסיום יכנס לתוקף ביום העשירי (10) ממועד קבלת ההודעה האלקטרונית על ידי הקבלן.

אם תוספת זו הובאה לכדי סיום ו/או הגישה לשירות הופסקה, מכל סיבה, הקבלן יגרע את הלקוח מרשימת 'נותני השירות' הקשורים להסכם שירות הפריוריטי.

השעיית הגישה לשירות מכל סיבה תגרום באופן אוטומטי להשעייה בו זמנית של שליחת בקשות הקשורות להסכם שירות הפריוריטי.

כל תנאי ההסכם, לרבות התנאים בנוגע לסיום ההסכם וסיום או השעיית הגישה לשירות, יישארו בתוקפם המלא, בכפוף לשינויים המפורשים בתוספת זו. במקרה של סתירה כלשהי בין תוספת זו לבין ההסכם, יגבר האמור בתוספת זו.

תאריך פרסום: 29.06.2020

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/priority_service_addendum/14042020