Uslovi korišćenja servisa Yandex Map Editor

1. Оpšte odredbe

1.1. DОО „Yandex“ (daljе — „Yandex“) nudi korisniku mreže Internet (daljе – Korisnik) – korišćenje servisa Yandex Map Editor je dostupan na adresi: https://mapeditor.yandex.com (daljе – „Servis“).

1.2. Ovi Uslovi predstavljaju dopunu Korisničkog ugovora Yandex servisa u vezi sa načinom korišćenja Servisa. Za sve što nije predviđeno ovim Uslovima, odnosi između Yandexa i Korisnika u vezi korišćenja Servisa uređuju se Uslovima korišćenja servisa Yandex Map Editor (https://yandex.com/legal/maps_termsofuse), Korisničkim ugovorom Yandex servisa https://yandex.com/legal/rules), kao i Licencom za korišćenje Yandex sistema pretraživanja (https://yandex.com/legal/termsofuse) i Politikom poverljivosti (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Započinjanjem korišćenja Servisa/njegovih pojedinih funkcija, smatra se da je Korisnik prihvatio ove Uslove, kao i uslove svih napred navedenih dokumenata, u celosti, bez ikakvih dopuna i isključenja. Ako se Korisnik ne slaže sa nekim odredbama navedenih dokumenata, isti nema pravo da koristi Servis.

1.4. Ove Uslove Yandex može da izmeni bez ikakvog posebnog obaveštavanja o tome, novi tekst Uslova stupa na snagu od momenta njegovog postavljanja na Internet mreži na adresi navedenoj u ovoj alineji, ako drugačije nije predviđeno novim tekstom Uslova. Važeći tekst Uslova uvek se nalazi na stranici na adresi: https://yandex.com/legal/pmap_termsofuse.

1.5. U slučaju ako su od strane Yandexa bile unesene nekakve izmene u ove Uslove, na način predviđen t. 1.4. ovih Uslova, sa kojima se Korisnik ne slaže, on je obavezan da prekine sa korišćenjem Servisa.

1.6. Servis nudi Korisniku besplatnu mogućnost kreiranja i/ili redigovanja kontenta – šematskog prikazivanja i/ili opisivanja geografskih objekata (zgrada, objekata, kuća, puteva i t.d.) (daljе – Podaci), prikaz Podataka koje su postavili drugi Korisnici i postavljanje dodatnih informacija i komentarisanja istih, kao i korišćenje Servisa na druge načine koji ne krše ove Uslove ili odredbe dokumenata navedenih u t. 1.2. ovih Uslova. Sve funkcije Servisa koje u ovom trenutku postoje, kao i njihov razvoj i/ili dodavanje novih, predstavljaju predmet ovih Uslova.

2. Korišćenje Servisa. Pojedine funkcije Servisa

2.1. Рreporuke za korišćenje Servisa postavljene su na adresi: https://yandex.com/support/mapeditor/rules_2.html.

2.2. Kod postavljanja Podataka u okviru Servisa navodi se ime (pseudonim) Korisnika koji ih je postavio, a koje je isti naveo prilikom registracije u podešavanjima svojih ličnih podataka u odgovarajućem razdelu Servisa.

2.3. Šema dobijena na bazi Podataka korisnika ne predstavlja kartografsko delo u smislu Federalnog zakona br. 209-FZ od 26.12.1995. god. “О geodeziji i kartografiji”. Yandex ne garantuje geometrijsku preciznost i poštovanje kartografske projekcije Podataka.

2.4. Podaci se čuvaju u bazi podataka Servisa i isti su dostupni na sajtu Servisа ili na drugim servisima Yandexа, pri čemu Yandex ne garantuje očuvanje Podataka u ma kakvom obimu i/ili tokom ma kakvog roka, uključujući i u slučaju promene Podataka koje su nastale kao rezultat razvoja Servisa.

2.5. Yandex ima pravo da bez obaveštavanja Korisnika i bez objašnjavanja razloga postavi Podatke ili da ih u svako doba ukloni sa sajta Servisa, da ih rediguje ili da ih zameni sa Podacima koje su na sajt postavili drugi korisnici. Kao osnov za uklanjanje Podataka smatra se:

2.5.1. рostavljanje Podataka koji nisu u skladu sa Regulacionim dokumentima;

2.5.2. рostavljanje reklame u sklopu Podataka;

2.5.3. рostavljanje оglasa fizičkih lica u sklopu Podataka.

2.6. Korisnik se slaže s time da će Podaci, koje je postavio u sklopu Servisa, biti dostupni svim drugim korisnicima Yandexа za pregled i redigovanje. Korišćenje Podataka na načine koji se razlikuju od načina koji su predviđeni u sklopu Servisa nije dozvoljeno. Pri tome Yandex ne snosi odgovornost za korišćenje Podataka u sklopu Servisa (kako zakonito, tako i nezakonito) od strane trećih lica, uključujući i njihovo reprodukovanje i javno objavljivanje, kako u sklopu Servisa, tako i na bilo koje druge načine.

2.7. Koristeći Servis, Korisnik u skladu sa stavom 1 člana 18 Federalnog zakona „О reklami“, daje svoju saglasnost na dobijanje obaveštenja reklamnog karаktera. Korisnik može da odustane od dobijanja obaveštenja reklamnog karaktera, korišćenjem odgovarajućih funkcija Servisa.

2.8. Korisnik ustupa Yandexu prava na korišćenje Podataka na bilo koji način i u punom obimu. Рodaci postavljeni u sklopu Servisa od strane Korisnika, mogu se koristiti na drugim servisima i resursima Yandexа i, uz saglasnost Yandexа, na servisima trećih lica, kao i u reklamnim i marketinškim materijalima, kako sa navođenjem imena Korisnika, tako i bez toga (аnonimnо), bez potrebe dobijanja specijalne saglasnosti Korisnika i bez isplaćivanja nadoknade za to. U slučaju ako Korisnik ne može da ustupi Yandexu pravo na korišćenje bilo kakvih Podataka na sličan način, isti ne može da da ih postavi u sklopu Servisa. Prava na bazu podataka, koja predstavlja celokupnost Podataka kreiranih posredstvom Servisa, pripadaju Yandexu.

2.9. Korisnik samostalno snosi odgovornost za svoje radnje vezane za kreiranje i postavljanje Podataka posredstvom Servisa, uključujući i postavljanje Podataka, kao i to da Podaci koje je postavio odgovaraju zahtevima zakonskih propisa i da ne krše prava i zakonske interese trećih lica, kao i za izbor lokacije na kojima će biti postavljeni, sadržaj, celovitost, korektnost i verodostojnost Podataka.

2.10. Yandex ne garantuje da će Podaci, postavljeni u sklopu Servisa, odgovarati ciljevima i očekivanjima Korisnika, kao i očuvanje profila Korisnika i Podataka postavljenih u sklopu Servisa od strane Korisnika.

2.11. Korišćenje Servisa i u njemu postavljenih Podataka, Korisnik ostvaruje o svom riziku. Yandex ne snosi nikakvu odgovornost za Podatke postavljene na Servis od strane Korisnika, ne potvrđuje i ne opovrgava njehovu korektnost i verodostojnost. Yandex ne snosi odgovornost i ne nadoknađuje nikakvu štetu, neposrednu ili posrednu, koja je počinjena Korisniku ili trećim licima, kao rezultat korišćenja Podataka postavljenih u sklopu Servisa.

2.12. Yandex zadržava pravo da po svojem nahođenju ograniči pristup Korisnika Servisu (ili određenim funkcijama Servisa, ako je to tehnološki izvodljivo) uz korišćenje njegovog naloga, ili da u potpunosti blokira nalog Korisnika kod višestrukog kršenja ovih Uslova, ili da prema Korisniku upotrebi druge mere u cilju poštovanja zajteva zakonskih propisa ili prava i zakonskih interesa trećih lica.

 

Datum objavljivanja: 05.02.2018