Servisa Yandex.Kartes izmantošanas noteikumi

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1. SIA „YANDEX“ (turpmāk — „Yandex“) aicina Interneta tīkla lietotāju (turpmāk — „Lietotājs“) izmantot Yandex.Kartes servisus, kas pieejami adresē: http://maps.yandex.com (turpmāk — „Serviss“).

1.2. Šie Noteikumi ir Yandex servisu Lietotāju vienošanās papildinājums un nosaka Servisu izmantošanas kārtību. Visu, kas nav paredzēts šajos Noteikumos, attiecības starp Yandex un Lietotāju sakarā ar Servisa izmantošanu regulē Yandex servisu Lietotāju vienošanās ( https://yandex.com/legal/rules), kā arī Yandex meklēšanas sistēmas izmantošanas Licence ( https://yandex.com/legal/termsofuse), un konfidencialitātes ievērošanas Politika ( https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Uzsākot Servisa/ tā atsevišķu funkciju izmantošanu, uzskatāms, ka Lietotājs pieņēma šos Noteikumus, kā arī visu augstāk norādīto dokumentu nosacījumus pilnā apmērā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādiem no minēto dokumentu nosacījumiem, Lietotājam nav tiesību izmantot Servisu.

1.4. Noteikumu esošā versija vienmēr ir pieejama adresē: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex var izdarīt izmaiņas šajos Noteikumos, paziņojot par attiecīgajām izmaiņām pa URL-adresi, kas norādīta šajā punktā. Pārskatītie Noteikumi stājas spēkā no brīža, kad tie izvietoti vietnē norādītajā URL-adresē, ja cits nav atrunāts pārskatītajos Noteikumos.

1.5. Gadījumā, ja Yandex izdarīja kaut kādas izmaiņas šajos Noteikumos kārtībā, kas paredzēta šo Noteikumu 1.4. p., kuriem Lietotājs nepiekrīt, viņam ir jāpārtrauc Servisa izmantošana.

1.6. Serviss piedāvā Lietotājam bezmaksas piekļuves iespēju aktuālajai kartogrāfijas un citai uzziņu informācijai. Visas uz šo brīdi esošās Servisa funkcijas, kā arī jebkura to attīstība un/vai jaunu pievienošana ir šo Noteikumu priekšmets.

1.7. Izmantojot Servisu Lietotājs dod piekrišanu informatīvo paziņojumu saņemšanai, kuri nepieciešami pakalpojuma sniegšanai un būtiskiem atjauninājumiem. Lietotājs var atteikties no parakstīšanās paziņojumu saņemšanai, ieskaitot, citā starpā, reklāmas paziņojumus, izmantojot esošo Servisa funkcionālu vai ievērojot instrukcijas, kas norādītas saņemtajā paziņojumā.

2. SERVISA IZMANTOŠANA. ATSEVIŠĶAS SERVISA FUNKCIJAS

2.1. Serviss dod Lietotājam funkcionālu iespēju patstāvīgi un pēc savas izvēles papildināt kartes ar lietotāja informāciju, tajā skaitā ar zīmēm, iezīmēm, teksta uzrakstiem, paziņojumiem utml. (turpmāk — „Lietotāja objekti“). Lietotāja objektu izvietošana nemodificē sākumdatus un pieļaujama tikai, lai Lietotājam būtu ērti izmantot Servisu. Lietotājam ir tiesības izveidot, saglabāt, izvietot ar brīvu pieeju Interneta tīklā atsauces uz Lietotāja objektiem. Atsauces uz Lietotāja objektiem var izplatīt arī citi Servisa lietotāji.

2.2. Lietotājs patstāvīgi un pilnībā uzņemas visus riskus un atbildību par Lietotāja objekta atrašanās vietas izvēli, atbilstību likumdošanai, saturu, pilnību, korektumu un pievienoto Lietotāja objektu apraksta patiesumu. Yandex neuzņemas nekādu atbildību par jebkura Lietotāja objekta apzīmēšanu un aprakstu, neapliecina un nenoraida atbilstību likumdošanai, korektumu un jebkura Lietotāja objekta apraksta patiesumu. Yandex atstāj sev tiesības bez brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem dzēst jebkuru Lietotāja objektu vai Lietotāja objektu kopumu gadījumā, ja to apraksta saturā esošā informācija ir pretrunā ar KF likumdošanu, satur nenormatīvo leksiku, kā arī citos gadījumos, kad Lietotāja objektu apzīmējums un/vai apraksts un/vai izplatītās atsauces uz Lietotāja objektiem pārkāpj šos Noteikumus, citu Yandex servisu izmantošanas noteikumus vai dokumentu, kas norādīti šo Noteikumu 1.2. p., nosacījumus, kā arī ar mērķi aizsargāt Yandex, servisu lietotāju, citu trešo personu intereses.

2.3. Serviss piedāvā lietotājam funkcionālu iespēju saņemt kartes kodu stāvoklī uz koda saņemšanas brīdi, lai ievietotu savā vietnē, blogā, mobilajā lietojumprogrammā. Šo funkciju Lietotājs var izmantot tikai vietņu un mobilo lietojumprogrammu ietvaros, kas neierobežotam personu skaitam pieejami bezmaksas atklātai izmantošanai. Funkciju nevar izmantot projektiem, kur paredzēta apmaksa, vai citādā veidā ierobežojot pieeju tiem trešajām personām. Reģistrēšanās nepieciešamība netiek uzskatīta par pieejas ierobežošanu šī punkta ietvaros.

2.4. Serviss piedāvā Lietotājam funkcionālu iespēju automātiski izveidot uz kartēm maršrutus, kuri norāda ceļa variantu no izbraukšanas punkta līdz galapunktam, kurus norādījis Lietotājs (turpmāk — „Maršruts“). Maršrutu izveidošana nemodificē sākumdatus un pieļaujama tikai, lai Lietotājam būtu ērti izmantot Servisu.

Lietotājs patstāvīgi un pilnībā sedz visus riskus un atbild par Maršruta izvēli un sekošanu izvēlēta Maršrutā. Yandex negarantē, ka Maršruti ir pareizi, optimāli un/vai atbilst Ceļu satiksmes noteikumiem, un nav atbildīgs par to, kādu Maršrutu izvēlējies Lietotājs un kādas sekas bija, tam sekojot. Lietotājam jābūt ļoti uzmanīgam un piesardzīgam pirms Maršruta izvēles un tā lietošanas laikā.

2.5. Servisā varbūt informācija par pašreizējo ceļu noslogojuma līmeni, noslogojuma īstermiņa prognozi, kā arī informāciju par ceļu vidējo noslogojumu diennaktis laikā (turpmāk teksta — Сервис Яндекс.Пробки [Serviss Jandekss.Sastrēgums].

Informācija, kas ir pieejama Servisā Jandekss.Sastrēgums, dabūta uz bezpersonisku datu analīzes pamata un tai ir informatīvs raksturs.

Ceļu noslogojuma līmeņa krāsu attēlošana, kas tiek lietota Servisā, nenorāda uz ceļa statusu, tā brīvas lietošanas iespējamību, faktisku funkcionēšanu un pārgājību, bet norāda vien aptuveni tā noslogojumu pašreiz (zaļš nozīmē brīvs, dzeltens — vidējais noslogojums, sarkans — augsts noslogojums).

2.6. Serviss var dot Lietotājam funkcionālu iespējamību meklēt un caurlūkot informāciju par sabiedriskā transporta kustību (turpmāk Režīms „Transports”) noteikta rajona kartē. Attēlotas ziņas, lietojot režīmu „Transports”, sniedz Servisa partneri un/vai tās ir iegūtas atklātos publiskajos avotos un ir informatīvas. Yandeks neatbild par sniedzamas informācijas akurātību, aktualitāti un ticamību, ieskaitot publiskā transporta kustības maršrutus un virzienus, transporta sarakstu, kā arī publiskā transporta atrašanos kartes noteiktā punktā.

2.7. Servisā izmantojami intelektuālā īpašuma objekti, tiesības uz kuriem pieder attiecīgajiem tiesību turētājiem, kā arī informācija, kuru sniedz tās īpašnieks. Pilns tiesību turētāju un informācijas īpašnieku saraksts atrodas šo Noteikumu 5. p.

3. YANDEX.ROKASGRĀMATA SERVISA IZMANTOŠANA.

3.1. Serviss dod Lietotājam funkcionālu iespējamību izvietot, skatīt un meklēt informāciju par organizācijām, kas ir Servisā attēlotajās adresēs (turpmāk Яндекс.Справочник [Yandex.Rokasgrāmata]), iekļaujot ziņas par Lietotāju adresi, nosaukumus, kontakta datiem, darba režīmu, informāciju par sniedzamu pakalpojumiem/pērkamām precēm un viņu atsauksmēm. Serviss Jandekss.Rokasgrāmata un tā nodalījumi lietojami uz Servisa Yandex.Rokasgrāmata lietošanas nosacījumiem, kas ir publiskoti adresē: https://yandex.ru/legal/sprav_termsofuse.

Yandex.Rokasgrāmata funkcionalitāte var atšķirties atkarība no Lietotāja atrašanās reģiona/zemes.

3.2.–3.7. Zaudējušo juridisku spēku (punkti jaunā redakcijā publiskoti adresē, kas ir Noteikumu punkta 3.1.).

4. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

4.1. Yandex negarantē, ka informācija, kas ir Servisā (ieskaitot Lietotāju objektus un servisu Yandex.Rokasgrāmata, Yandex.Sastrēgums un citu servisu informāciju) tiks saglabāta kaut kādā apjomā un/vai kaut kāda termiņa laikā, arī gadījumā, kad dati tiek grozīti Servisa attīstīšanas vai grozīšanas dēļ.

4.2. Yandex var lietot Servisa informāciju citos Jandeksa servisos un lietotnēs, kā arī reklāmas un marketinga materiālos, kas ir Jandeksa resursos Interneta tīklā, lai saistītu citu lietotāju uzmanību Servisa saturu, Servisu kopumā un uz citām Jandeksa lietotnēm un servisiem, trešo personu precēm, darbiem un pakalpojumiem, norādot gan informācijas autoru (par autora vārdu būs turklāt Lietotāja vārds (pseidonīms), ko viņš norādīja reģistrējoties vai savu datu iestatījumos atbilstošā Servisa nodalījumā), gan bez tā, bez nepieciešamības saņemt Lietotāja speciālu atļauju un bez autora honorāra izmaksāšanas, ar Jandeksa tiesību dot tiesības trešajām personām informācijas lietošanu, lai viņas to izlietotu norādītajos reklāmas un marketinga materiālos. Turklāt Lietotājs atzīst un piekrīt, ka Jandeksam nav pienākuma skatīt Lietotāju izvietoto informāciju Servisā. Ja Lietotājs nav tiesīgs dot Jandeksam tiesību lietot kaut kādu informāciju tādā veidā, viņam jāatteicas no tādas informācijas izvietošanas.

4.3. Yandex patur tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot Lietotāja pieeju Servisam (vai noteiktām Servisa funkcijām, ja tas tehnoloģiski iespējams), izmantojot tā kontu, vai pilnībā bloķēt Lietotāja kontu, ja Lietotājs atkārtoti pārkāpis šos Noteikumus, vai piemērot pret Lietotāju citus pasākumus, kuru mērķis ir likumdošanas prasību vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu ievērošana.

4.4. Izmantojot Servisu, Lietotājs var paziņot par informācijas neprecizitāti, kura izvietota Servisā (nepareizs nosaukums, atrašanās vieta kartē, datu neaktualitāte, objekta dzēšanas nepieciešamība), norādot attiecīgo informāciju Servisa speciālo sakaru formā. Paziņojuma, kas nosūtīts Lietotājam, izmantojot šo funkcionālo iespēju, saturs ir vispārēji pieejams un atklātā vietā izvietojams Yandex.Tautas karte ( https://n.maps.yandex.ru) servisā ar mērķi saņemt tāda servisa reģistrēto lietotāju novērtējumus attiecībā uz paziņotās informācijas patiesumu un aktualitāti. Nosūtot paziņojumu, Lietotājs izsaka piekrišanu viņa aizpildītās paziņojuma formas publicēšanai. Lietotājs apņemas paziņojumā nenorādīt informāciju, kura saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu attiecināma pie ierobežotas pieejas informācijas, tajā skaitā personīgos personas datus, trešo personu personas datus, kā arī informāciju, kuras izplatīšana ir aizliegta.

4.5. Jebkura informācija, ko izmanto Serviss, paredzēta tikai personīgajai nekomerciālajai izmantošanai. Jebkura Datu kopēšana, to reproducēšana, pārstrāde, izplatīšana, sabiedrības informēšana (publicēšana) Interneta tīklā, jebkura veida izmantošana masu informācijas līdzekļos un/vai komercnolūkos bez iepriekšējas rakstiskas tiesību īpašnieka atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kas tiešā veidā paredzēti servisa funkcionālajās iespējās, šajos Noteikumos, citu Yandex servisu izmantošanas nosacījumos vai dokumentos, kas norādīti šo Noteikumu 1.2. p.

4.6. Servisā esošajai informācijai ir atsauces raksturs. Yandex negarantē, ka ar Servisa lietošanu dabūts Serviss, kaut kāda produkta, pakalpojuma, informācijas kvalitāte atbilst/atbildīs Lietotāja prasībām, kā arī tas, ka Servisa funkcijas tiks pieejamas nepārtraukti, ātri, droši un bez kļūdām.

Yandex negarantē, ka, lietojot Servisu, informācija var būt precīza, aktuāla, pilna un droša. Servisa informācija nav lietojama kaut kādu mērķu un kaut kāda kvalitātes sasniegšanai (piemēram, lai konstatētu un/vai apstiprinātu kādus faktus, kā pierādījumus, taisot juridiski svarīgus lēmumus, lai sniegtu izziņas un veiktu precīzus aprēķinājumus, pētījumus, saņemtu precīzas koordinātas un informāciju par oficiālajiem nosaukumiem, noteiktu pozīcijas attiecībā uz objektu, teritoriju utt. statusu).

5. INFORMĀCIJA PAR DATU TIESĪBU ĪPAŠNIEKIEM:

5.1 Izmantojamās informācijas Tiesību īpašnieku sarakstu var atrast adresē: https://yandex.com/legal/right_holders.

Publicēšanas datums: 26.08.2020

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/28052020

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/29022020

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122