Yandex.Maps ծառայության օգտագործման պայմաններ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. «YANDEX» ՍՊԸ-ն (այսուհետև՝ «Yandex») առաջարկում է համացանցի օգտատիրոջտը (այսուհետև՝ Օգտատեր) օգտվել Yandex.Maps ծառայությունից, որը հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://maps.yandex.ru (այսուհետև՝ «Ծառայություն»):

1.2. Սույն Պայմաններն իրենցից ներկայացնում են Yandex-ի ծառայությունների Օգտատիրոջ համաձայնագրի լրացում Ծառայության օգտագործման կարգի վերաբերյալ: Սույն Պայմաններով չնախատեսված բոլոր հարցերում, Ծառայության օգտագործման կապակցությամբ Yandex-ի և Օգտատիրոջ միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Yandex-ի ծառայությունների Օգտատիրոջ համաձայնագրով (https://yandex.com/legal/rules_hy), ինչպես նաև Yandex-ի որոնման համակարգի օգտագործման Լիցենզիայիով (https://yandex.ru/legal/termsofuse_hy), Գաղտնիության քաղաքականությամբ (https://yandex.ru/legal/confidential_hy):

1.3. Սկսելով օգտվել Ծառայությունից/դրա առանձին գործառույթներից, համարվում է, որ Օգտատերն ընդունել է սույն Պայմանները, ինչպես նաև վերը նշված բոլոր փաստաթղթերի պայմանները, լիակատար ծավալով առանց որևէ վերապահումների և բացառությունների: Նշված փաստաթղթերից որևէ մեկի դրույթների հետ Օգտատիրոջ անհամաձայնության դեպքում, Օգտատերն իրավունք չունի օգտվել Ծառայությունից:

1.4. Սույն Պայմանները կարող են փոփոխվել Yandex-ի կողմից առանց որևէ հատուկ ծանուցման, Պայմանների նոր խմբագրությունն ուժի մեջ է մտնում սույն պարբերությունում նշված հասցեով Համացանցում դրա զետեղման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանների նոր խմբագրությամբ: Պայմանների գործող խմբագրությունը մշտապես գտնվում է հետևյալ հասցեի էջում՝https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse:

1.5. Եթե Yandex-ի կողմից սույն Պայմաններում կատարվել են փոփոխություններ, սույն Պայմանների կետ 1.4-ով սահմանված կարգով, որոնց հետ Օգտատերը համաձայն չէ, ապա վերջինս պարտավոր է դադարեցնել Ծառայություններից օգտվելը:

1.6. Ծառայությունն Օգտատիրոջը հնարավորություն է ընձեռում անվճար օգտվել արդի քարտեզագրական և այլ տեղեկատու տվյալներից: Ծառայության ներկա պահին գործող բոլոր գործառույթները, ինչպես նաև դրանց ցանկացած զարգացումը և/կամ նորերով համալրումը հանդիսանում է սույն Պայմանների առարկա:

1.7. Օգտվելով Ծառայությունից՝ Օգտատերը տալիս է տեղեկատվական և գովազդային բնույթի հաղորդագրությունների ստացման իր համաձայնությունը: Օգտատերն իրավունք ունի հրաժարվել գովազդային բնույթի հաղորդագրությունների ստացումից՝ Ծառայության համապատասխան գործիքակազմի օգտագործման միջոցով, կամ հետևելով ստացված գովազդային բնույթի հաղորդագրության մեջ նշված ցուցումներին:

2. Ծառայությունից օգտվելը: Ծառայության առանձին գործառույթները

2.1. Ծառայությունն Օգտատիրոջն ընձեռում է գործառութային հնարավորություն՝ ինքնուրույն, իր սեփական ընտրությամբ ավելացնել քարտեզի վրա իր օգտատիրոջ տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ նշաններ, նշագրումներ, տեքստային գրություններ, հաղորդագրություններ և այլն (այսուհետև՝ «Օգտատիրոջ օբյեկտներ»): Օգտատիրոջ օբյեկտների զետեղումը չի փոփոխում ելակետային տվյալները և թույլատրվում է բացառապես Օգտատիրոջ կողմից Ծառայությունից օգտվելու հարմարավետության նպատակով: Օգտատերն իրավունք ունի ստեղծել, պահպանել, Համացանցում բաց հասանելիությամբ զետեղել հղումներ Օգտատիրոջ օբյեկտներին: Օգտատիրոջ օբյեկտներին հղումները կարող են նաև տարածվել Ծառայության այլ օգտատերերի կողմից:

2.2. Օգտատերն ինքնուրույն և ամբողջությամբ կրում է բոլոր ռիսկերը և պատասխանատվությունը Օգտատիրոջ օբյեկտների տեղադիրքի ընտրության, ավելացված Օգտատիրոջ օբյեկտների՝ օրենսդրության հետ համապատասխանության, դրանց բովանդակության, ամբողջականության, նկարագրության ճշգրտության և արժանահավատության համար: Yandex-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում որևէ Օգտատիրոջ օբյեկտի նշման և նկարագրության համար, չի հաստատում և չի ժխտում ցանկացած Օգտատիրոջ օբյեկտի՝ օրենսդրության հետ համապատասխանության, նկարագրության ճշգրտությունը և արժանահավատությունը: Yandex-ն իրեն իրավունք է վերապահում առանց նախազգուշացման և իր սեփական հայեցողությամբ հեռացնել ցանկացած Օգտատիրոջ օբյեկտ կամ Օգտատիրոջ օբյեկտների հավաքածու այն դեպքում, եթե դրա նկարագրությունում պարունակվող տեղեկությունները հակասում են ՌԴ օրենսդրությանը, պարունակում են ոչ նորմատիվ բառապաշար, ինչպես նաև այլ դեպքերում, երբ Օգտատիրոջ օբյեկտների նշումը և/կամ նկարագրությունը և/կամ Օգտատիրոջ օբյեկտների հղման տարածումը խախտում է սույն Պայմանները, Yandex-ի այլ ծառայությունների օգտագործման պայմանները, կամ սույն Պայմանների կետ 1.2.-ում նշված փաստաթղթերի դրույթները, ինչպես նաև Yandex-ի, ծառայությունների օգտատերերի, այլ երրորդ անձանց շահերի պաշտպանության նպատակով:

2.3. Ծառայությունն Օգտատիրոջը տալիս է գործառութային հնարավորություն ստանալու քարտեզի կոդը՝ դրա ստացման պահին գտնվող վիճակում, իր կայքում, բլոգում, բջջային հավելվածում զետեղելու նպատակով: Տվյալ գործառույթը կարող է Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվել միայն կայքերի կամ բջջային հավելվածների շրջանակներում, որոնք անվճար բաց օգտագործման համար հասանելի են անսահմանափակ թվով անձանց: Գործառույթը չի կարող օգտագործվել վճարում պահանջող ծրագրերում, կամ այլ կերպ, որը սահմանափակում է դրա հասանելիությունը երրորդ անձանց համար: Գրանցման անհրաժեշտությունը չի համարվում հասանելիության սահմանափակում սույն կետի շրջանակներում:

2.4. Ծառայությունն Օգտատիրոջն ընձեռում է գործառութային հնարավորություն ավտոմատ կերպով քարտեզների վրա կառուցել երթուղիներ, որոնք ցույց են տալիս Օգտատիրոջ կողմից նշված մեկնման վայրից դեպի նշանակության վայր ուղու տարբերակները (այսուհետև՝ «Երթուղի»): Երթուղիների կառուցումը չի փոփոխում ելակետային տվյալները և թույլատրվում է բացառապես Օգտատիրոջ կողմից Ծառայությունից օգտվելու հարմարավետության նպատակով:

Օգտատերն ինքնուրույն և լիովին կրում է Երթուղու ընտրության և ընտրած Երթուղիով երթևեկելու համար բոլոր ռիսկերը և պատասխանատվությունը: Յանդեքսը չի երաշխավորում Երթուղիների ճշտությունը, արդիականությունը և/կամ Երթուղիների համապատասխանությունը ճանապարհային երթևեկության կանոններին, և պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից Երթուղու ընտրության և դրան հետևելու համար: Երթուղին ընտրելուց առաջ և դրա օգտագործման ժամանակ Օգտատերը պետք է նախաձեռնի ուշադրության և շրջահայեցության բոլոր միջոցները։

2.5. Ծառայությունն իր մեջ կարող է ներառել ճանապարհների լիաբեռնվածության ներկա մակարդակի մասին տեղեկատվություն, լիաբեռնվածության կարճաժամկետ կանխատեսում, ինչպես նաև տեղեկատվություն՝ օրվա ընթացքում ճանապարհների միջին լիաբեռնվածության մասին (այսուհետ՝ Յանդեքս․Խցանումներ ծառայություն)։

Տեղեկատվությունը, որը հասանելի է Յանդեքս․Խցանումներ ծառայության մեջ, ստացվել է դիմազուրկ տվյալների վերլուծության հիման վրա և կրում է տեղեկատվական բնույթ։

Ծառայության մեջ օգտագործվող՝ ճանապարհների լիաբեռնվածության գունային արտապատկերումը չի հանդիսանում ճանապարհի կարգավիճակի, դրա ազատ օգտագործման հնարավորության, փաստացիորեն գործելու և անցանելիության նշում, և հանդիսանում է բացառապես դրա լիաբեռնվածության մոտավոր մակարդակի ցուցանիշ (կանաչ՝ ազատ, դեղին՝ միջին լիաբեռնվածության, կարմիր՝ բարձր լիաբեռնվածության)։

2.6. Ծառայությունը կարող է Օգտատիրոջը տրամադրել որոշակի տարածքի քարտեզի վրա հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժի (այսուհետ ` Ռեժիմ – «Տրանսպորտ») տեղափոխման վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման և դիտման գործառույթները: «Տրանսպորտ» Ռեժիմն օգտագործելիս ցուցադրված տեղեկատվությունը տրամադրվում է Ծառայության գործընկերների կողմից և / կամ ստացվել է բաց հանրային աղբյուրներից և ներկայացվում է հղման նպատակներով, Յանդեքսը պատասխանատու չէ տրամադրված տեղեկությունների ճշգրտության, համապատասխանության և հուսալիության համար, ներառյալ հասարակական տրանսպորտի երթուղիներն ու ուղղությունները, տրանսպորտային գրաֆիկները, ինչպես նաև հասարակական տրանսպորտը քարտեզի որոշակի կետում գտնելու համար:

2.7. Ծառայությունում օգտագործված են մտավոր սեփականության օբյեկտներ, որոնց նկատմամբ սեփականության իրավունքը պատկանում է համապատասխան իրավատերերին, ինչպես նաև նման իրավունքի սեփականատերերի կողմից տրամադրված տեղեկություններ: Իրավատերերի և տեղեկությունների սեփականատերերի լիակատար ցանկը ներկայացված է սույն Պայմանների կետ 5-ում:

3. Yandex. Directory գործառույթի օգտագործումը

3.1. Ծառայությունն Օգտատիրոջն ընձեռում է գործառութային հնարավորություն զետեղելու, դիտելու և որոնելու տեղեկություններ Ծառայությունում արտապատկերվող կազմակերպությունների վերաբերյալ (այսուհետև Յանդեքս.Տեղեկատու), ներառյալ՝ հասցեի, անվանման, կոնտակտային տվյալների, աշխատանքի ռեժիմի, մատուցվող ծառայությունների/իրացվող ապրանքների մասին տեղեկություններ և Օգտատերերի արձագանքները։ Յանդեքս.Տեղեկատուի և դրա բաժինների օգտագործումն իրականացվում է Յանդեքս.Տեղեկատու ծառայության օգտագործման Պայմանների հիման վրա, որոնք հրապարակվել են հետևյալ հասցեով՝ https://yandex.ru/legal/sprav_termsofuse:

Յանդեքս.Տեղեկատուի ֆունկցիոնալությունը կարող է տարբերվել՝ Օգտատիրոջ գտնվելու տարածաշրջանից/երկրից կախված։

3.2.–3.7. Ուժը կորցրել է (կետերը նոր խմբագրությամբ հրապարակվել են Պայմանների 3.1.-րդ կետում նշված հասցեում)։

4. Այլ դրույթներ

4.1. Յանդեքսը չի երաշխավորում Ծառայությունում ներկայացված տեղեկատվության պահպանվածությունը, (ներառյալ՝ Օգտատիրական օբյեկտները և Յանդեքս․Տեղեկատու, Յանդեքս․Խցանումներ և այլ ծառայությունների տեղեկատվությունը) որևէ ծավալով և/կամ որևէ ժամկետի ընթացքում, այդ թվում՝ Ծառայության զարգացման կամ փոփոխության կապակցությամբ տվյալների փոփոխության դեպքում:

4.2. Ծառայության տվյալները կարող են օգտագործվել Յանդեքսի կողմից՝ Յանդեքսի այլ ծառայություններում և հավելվածներում, ինչպես նաև գովազդային կամ շուկայավարման նյութերում, որոնք զետեղված են համացանցի Յանդեքսի ռեսուրսներում՝ Ծառայության բովանդակությանը, ընդհանուր առմամբ Ծառայությանը կամ Յանդեքսի այլ հավելվածներին և ծառայություններին, երրորդ անձանց ապրանքներին, աշխատանքներին և ծառայություններին մյուս օգտատերերի ուշադրությունը հրավիրելու համար՝ ինչպես Տվյալների հեղինակին նշելով (ընդ որում հեղինակի անվան փոխարեն նշվելու է Օգտատիրոջ անունը (կեղծանունը), որը նա նշել է գրանցման պահին կամ Ծառայության համապատասխան բաժնում իր տվյալների կարգաբերումներում), այնպես էլ առանց դրա, առանց Օգտատիրոջ հատուկ թույլտվությունը ստանալու անհրաժեշտության և հեղինակային վարձատրության վճարման, ընդ որում Յանդեքսը իրավունք է ունենում նման Տվյալների օգտագործման իրավունքը տրամադրել երրորդ անձանց՝ գովազդային կամ շուկայավարման նպատակներով օգտագործման համար: Ընդ որում, Օգտատերն ընդունում և համաձայնում է, որ Յանդեքսը պարտավոր չէ հետևելու Օգտատերերի կողմից Ծառայությունում տեղադրվող տեղեկատվությունը։ Այն դեպքում, եթե Օգտատերն իրավունք չունի Յանդեքսին տրամադրել նման եղանակով որևէ Տվյալների օգտագործման իրավունք, նա պարտավոր է զերծ մնալ նման Տվյալների զետեղումից:

4.3. Yandex-ն իրեն իրավունք է վերապահում իր սեփական հայեցողությամբ սահմանափակել Օգտատիրոջ հասանելիությունը Ծառայությանը (կամ Ծառայության որոշակի գործառույթներին, տեխնոլոգիական հնարավորության առկայության դեպքում) նրա գրանցման հաշվի օգտագործմամբ, կամ ամբողջությամբ բլոկավորել Օգտատիրոջ հաշիվը սույն Պայմանների բազմակի խախտումների դեպքում, կամ Օգտատիրոջ նկատմամբ կիրառել այլ միջոցներ օրենսդրության պահանջների կամ երրորդ անձանց իրավունքների և օրինական պահանջների պահպանման նպատակով:

4.4. Օգտագործելով Ծառայությունը, Օգտատերը կարող է հայտնել Ծառայությունում զետեղված տեղեկատվության ոչ ճշգրտության վերաբերյալ (սխալ անվանում, տեղադիրք քարտեզի վրա, տվյալների ոչ արդիական բնույթ, օբյեկտի հեռացման անհրաժեշտություն), նշելով համապատասխան տեղեկությունները Ծառայության հետ հաղորդակցության հատուկ ձևում: Տվյալ գործառութային հնարավորության օգտագործման ժամանակ Օգտատիրոջն ուղարկված հաղորդագրության բովանդակությունը կրում է հանրամատչելի բնույթ և բաց հասանելիությամբ տեղադրվում է Yandex.Map Editor ծառայությունում (https://n.maps.yandex.ru) հաղորդված տեղեկատվության արժանահավատության և արդիականության վերաբերյալ այդ ծառայության գրանցված օգտատերերի կողմից գնահատականի ստացման նպատակով: Ուղարկելով հաղորդագրություն՝ Օգտատերը հայտնում է իր համաձայնությունը իր կողմից լրացված հաղորդագրության ձևի հրապարակման վերաբերյալ: Օգտատերը պարտավորվում է հաղորդագրությունում չնշել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության համաձայն դասվում են սահմանափակ հասանելիության տեղեկությունների շարքին, այդ թվում՝ անձնական տվյալներ, երրորդ անձանց անձնական տվյալներ, ինչպես նաև տարածման համար արգելված տեղեկատվություն:

4.5. Ծառայությունում օգտագործվող ցանկացած տեղեկատվություն նախատեսված է բացառապես անձնական ոչ առևտրային նպատակներով օգտագործման համար: Ընդ որում, Տվյալների պատճենումը, դրանց արտածումը, վերամշակումը, տարածումը, հանրամատչելի դարձնելը (հրապարակումը) Համացանցում, ցանկացած օգտագործումը զանգվածային լրատվության միջոցներում և/կամ առևտրային նպատակներով՝ առանց իրավատիրոջ նախնական գրավոր համաձայնության, արգելվում է, բացառությամբ ծառայության գործառութային հնարավորություններով, սույն Պայմանների, Yandex-ի այլ ծառայությունների օգտագործման պայմաններով, կամ սույն Պայմանների կետ 1.2.-ում նշված փաստաթղթերով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի:

4.6. Ծառայությունում տրամադրված տեղեկատվությունը կրում է տեղեկատվական բնույթ։ Յանդեքսը չի երաշխավորում այն, որ Ծառայությունը, Ծառայությունն օգտագործելով ստացված որևէ պրոդուկտի, ծառայության, տեղեկատվության որակը համապատասխանում է/համապատասխանելու է Օգտատիրոջ պահանջներին, ինչպես նաև այն, որ Ծառայության գործառույթները կտրամադրվեն անընդմեջ, արագ, հուսալի կերպով և առանց սխալների։

Յանդեքսը չի երաշխավորում Ծառայության օգտագործմամբ հնարավոր ստացվող տեղեկատվության ճշգրիտությունը, արդիականությունը և լիակատարությունը։ Ծառայության տեղեկատվությունը նախատեսված չէ որևէ նպատակների համար կամ որևէ որակում օգտագործելու համար (օրինակ՝ իրավաբանորեն նշանակալի որոշումների կայացման ժամանակ որևէ փաստ՝ որպես ապացույց պարզելու և/կամ հավաստելու համար, օբյեկտների կամ տարածքների կարգավիճակի նկատմամբ դիրքորոշում սահմանելու համար տեղեկանքներ տրամադրելու և ճշգրիտ հաշվարկներ, հետազոտություններ անցկացնելու, ստույգ կոորդինատների և պաշտոնական անվանումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար և այլն)։

5. Իրավատերերի և տեկատվության սեփականատերերի մասին տեղեկություններ՝

Իրավատերերի և օգտագործվող տեղեկատվության տնօրինողների ցուցակին կարելի է ծանոթանալ հետևջալ հասցեով: https://yandex.com/legal/right_holders.

Հրապարակման ամսաթիվը 26.08.2020

 

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/12032020

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/31072019

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/31072019

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/05052017