Yandex.Maps teenuse kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. YANDEX LLC (edaspidi „Yandex“) kutsub Interneti-kasutajat (edaspidi „Kasutaja“) Yandex.Maps teenust kasutama, mis on saadaval aadressil: http://maps.yandex.com (edaspidi „Teenus“).

1.2. Käesolevad Tingimused täiendavad Yandexi teenuste Kasutajalepingut ja määravad kindlaks Teenuse kasutamise korra. Kõigil juhtudel, mida käesolevad Tingimused ette ei näe, reguleerivad Yandexi ja Kasutaja suhteid Teenuse kasutamisel Yandexi teenuste Kasutajaleping ( https://yandex.com/legal/rules), samuti Yandexi otsingusüsteemi kasutamise litsents ( https://yandex.com/legal/termsofuse) ja Konfidentsiaalsuspoliitika ( https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Teenust või selle konkreetseid funktsioone kasutama hakates arvestatakse, et Kasutaja nõustub käesolevate Tingimustega samuti kõigi ülaltoodud dokumentide sätetega täielikult, ilma kõrvalekallete või eranditeta. Kui Kasutaja nimetatud Dokumentide mõne sättega ei nõustu, ei ole Kasutajal õigust Teenust kasutada.

1.4. Tingimuste kehtiv versioon on alati saadaval aadressil: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex võib käesolevaid Tingimusi muuta, teatades vastavatest muudatustest käesolevas punktis täpsustatud veebiaadressil. Muudetud Tingimused jõustuvad nende avalikustamisest määratud veebiaadressil, kui muudetud Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.5. Kui Kasutaja ei nõustu Yandexi poolt Tingimustes tehtud muudatustega, peab Kasutaja Teenuse kasutamise lõpetama vastavalt punktile 1.4.

1.6. Teenus pakub Kasutajale tasuta juurdepääsu asjakohasele kartograafilisele ja muule viiteteabele. Kõik hetkel saadaval olevad Teenuse funktsioonid ja tulevased arendused ja/või hiljuti lisatud funktsioonid on reguleeritud käesolevate Tingimustega.

1.7. Teenust kasutades, annab Kasutaja nõusoleku saada teenuse osutamiseks vajalikke teatisi ja olulisi uuendusi. Kasutaja saab teadete, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaamisõnumite tellimusest keelduda, kasutades Teenuse vastavat võimalust või järgides saadud sõnumis osutatud juhiseid.

2. TEENUSE KASUTAMINE. TEENUSE KONKREETSED FUNKTSIOONID

2.1. Teenus pakub Kasutajale võimalust ise ja omal valikul lisada kaartidele kasutajateavet, sealhulgas märke, silte, tekstilisi allkirju, sõnumeid jms (edaspidi „Kasutajaobjektid“). Kasutajaobjektide lisamine ei muuda lähteandmeid ja on võimaldatud üksnes Kasutaja poolt Teenuse kasutamise mugavuse huvides. Kasutajal on õigus luua, salvestada ja postitada linke Kasutajateobjektidele üldkasutatavasse Internetti. Linke Kasutajaobjektidele võivad jagada ka teised Teenuse Kasutajad.

2.2. Kasutaja kannab ise ja täielikult riske ja vastutust Kasutajaobjektide asukohavaliku, seadusele vastavuse, lisatud Kasutajaobjektide kirjelduse sisu, täielikkuse, õigsuse ja usaldusväärsuse eest. Yandex ei vastuta mis tahes Kasutajaobjekti märkimise ja kirjeldamise eest, samuti ei kinnita ega lükka ümber mis tahes Kasutajaobjekti seadusele vastavust, kirjelduse õigsust ja usaldusväärsust. Yandex jätab endale õiguse kustutada mis tahes Kasutajaobjekt või Kasutajaobjektide kogum hoiatamata ja oma äranägemise järgi, kui selle kirjelduses sisalduv teave on VF seadustega vastuolus, sisaldab roppusi, ning samuti muudel juhtudel, kui Kasutajaobjektide nimetus ja/või kirjeldus ja/või Kasutajaobjektidele lingi levitamine rikub käesolevaid Tingimusi, muude Yandexi teenuste kasutustingimusi või käesolevate Tingimuste punktis 1.2 osutatud dokumentide sätteid, samuti Yandexi, teenuste kasutajate ja muude kolmandate isikute huvide kaitsmiseks.

2.3. Teenus pakub Kasutajale funktsionaalset võimalust saada kaardi hetkeseisundi kaardikood ja paigaldada selle oma veebisaidile, ajaveebi, mobiilirakendusse. Seda funktsiooni saab Kasutaja kasutada ainult saitide või mobiilirakenduste raames, mis on avatud kasutamiseks tasuta saadaval piiramatu arvu isikute jaoks. Funktsiooni ei või kasutada ainult saitide või mobiilirakenduste raames, mis on avatud kasutamiseks tasuta saadaval piiramatu arvu isikute jaoks. Registreerimisvajadust ei peeta selle punkti kohaselt juurdepääsu piiramiseks.

2.4. Teenus annab Kasutajale võimaluse koostada automaatselt kaartidele marsruute, mis näitavad võimalikku teekonda Kasutaja poolt määratud lähtepunktist sihtpunktini (edaspidi „Marsruut“). Marsruudi koostamine ei muuda lähteandmeid ja on võimaldatud üksnes Kasutaja poolt Teenuse kasutamise mugavuse huvides.

Kasutaja kannab ise ja täielikult riske ja vastutust Marsruudi valimise ja valitud Marsruudi järgimise eest. Yandex ei taga Marsruutide õigsust, optimaalsust, asjakohasust ja/või vastavust liikluseeskirjadele ega vastuta Kasutaja poolt Marsruudi valimise ja selle järgimise tagajärgede eest. Enne Marsruudi valimist ja selle kasutamise ajal peab Kasutaja võtma tarvitusele kõiki tähelepanu- ja ettevaatusmeetmeid.

2.5. Teenus võib sisaldada teavet teede liiklusummikute praeguse taseme kohta, liiklusummikute lühiajalise prognoosi, samuti teavet teede keskmise liiklusummikute kohta ööpäeva jooksul (edaspidi — Yandex.Traffic Teenus).

Teenuses Yandex.Traffic saadaolev teave on saadud isikupäratu andmete analüüsi põhjal ja on üksnes viitava iseloomuga.

Teenuses kasutatava liiklusummikute taseme värviline kujutis ei näita tee staatust, selle vaba kasutamise võimalust, tegelikku toimimist ja läbitavust, see on vaid näitaja selle liiklusummikute ligikaudse taseme kohta praegusel ajaperioodil (roheline — vaba, kollane — keskmine liiklusummik, punane — suur liiklusummik).

2.6. Teenus pakub Kasutajale funktsiooni ühistranspordi liikumist (edaspidi – režiim „Transport“) teabe otsimiseks ja vaatamiseks konkreetse koha kaardil. „Transpordi“režiimi kasutamisel kuvatav teave on esitatud Teenuse partnerite poolt ja/või kogutud avatud avalikest allikatest ja see on viitamiseks, Yandex ei vastuta esitatud teabe, sealhulgas ühistranspordi marsruutide ja suunade, transpordigraafikute, täpsuse, ajakohasuse ega usaldusväärsuse eest, samuti ühistranspordi leidmise eest kaardil konkreetses punktis.

2.7. Serwis korzysta z przedmiotów własności intelektualnej, do której prawa należą do właścicieli praw, a także z informacji przekazanych przez właścicieli przedmiotów własności intelektualnej. Pełna lista posiadaczy praw i posiadaczy informacji znajduje się w punkcie 5 niniejszych Warunków.

3. YANDEX.DIRECTORY TEENUSE KASUTAMINE

3.1. Teenus pakub Kasutajale võimalust postitada, vaadata ja otsida teavet organisatsioonide kohta, mis asuvad Teenuses kuvatavatel aadressidel (edaspidi "Yandex.Directory"), sealhulgas andmeid aadressi, nime, kontaktandmete, töörežiimi kohta, teavet müüdavate teenuste/kaupade kohta ja Kasutajate tagasisidet. Yandex.Directory ja selle jaotiste kasutamine toimub vastavalt Yandex.Directory teenuse Kasutustingimustele, mis on avaldatud aadressil: https://yandex.ru/legal/sprav_termsofuse.

Yandex.Directory funktsionaalsus võib olla erinev sõltuvalt Kasutaja asukoha piirkonnast/riigist.

3.2.–3.7. Muutusid kehtetuks (uues redaktsioonis punktid on avaldatud Tingimuste punktis 3.1. nimetatud aadressil).

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Yandex ei taga Teenuses esitatud andmete (sealhulgas Kasutajaobjektide ja Teenuse teabe — Yandex.Directory, Yandex.Traffic jne) mis tahes mahus ja/või mingil ajavahemikul, sealhulgas andmete muutumise korral Teenuse arenduse või muutmise tõttu.

4.2. Teenuse teavet võib Yandex kasutada teistes Yandexi teenustes ja rakendustes, samuti Interneti võrgus Yandexi ressurssidele postitatavates reklaami- või turundusmaterjalides, et juhtida teiste kasutajate tähelepanu Teenuse sisule, Teenusele tervikuna või muudele Yandexi rakendustele ja teenustele, kaupadele, kolmandate isikute töödele ja teenustele, kas teabe autori märkimisega (autori nimena näidatakse Kasutaja nimi (pseudonüüm), mille ta märkis registreerimisel või Teenuse vastavas jaotises oma andmete seadetes) või ilma selleta, ilma vajaduseta Kasutajalt eriluba saada ja autoritasu maksmiseta, koos Yandexi õigusega anda kolmandatele isikutele õiguse kasutada teavet täpsustatud reklaami- või turundusmaterjalides kasutamiseks. Sealjuures tunnistab ja nõustub Kasutaja, et Yandex ei ole kohustatud läbi vaatama Kasutajate poolt Teenusesse postitatud teavet. Kui Kasutaja ei ole õigustatud võimaldama Yandex'ile õigust mistahes Teavet sel viisil kasutada, on ta kohustatud hoiduma selliste Teabe postitamisest.

4.3. Yandex jätab endale kaalutlusõiguse Kasutaja juurdepääsu piiramiseks Teenusele (või Teenuse teatud funktsioonidele, kui see on tehniliselt teostatav), konto kasutamisele või Kasutaja konto blokeerimiseks, kui kasutaja on käesolevaid Tingimusi korduvalt rikkunud, või rakendada Kasutaja suhtes teisi meetmeid õiguskorra nõuete järgimiseks või kolmandate poolte õiguste ja õigustatud huvide kaitseks.

4.4. Teenust kasutades saab Kasutaja teatada Teenusesse postitatud teabe ebatäpsusest (vale nimetus, asukoht kaardil, andmete mitteaktuaalsus, vajadus objekt kustutada), esitades vastava teabe Teenuse tagasiside jaoks ette nähtud vormis. Selle funktsiooni kasutamisel Kasutaja poolt saadetud sõnumi sisu on avalikult kättesaadav ja postitatakse avalikult Yandex.People’s Mapi teenuses ( https://n.maps.yandex.ru), et saada sellise teenuse registreeritud kasutajate hinnang esitatud teabe usaldusväärsusele ja asjakohasusele. Sõnumi saatmisel nõustub Kasutaja enda poolt täidetud sõnumi vormi avaldamisega. Kasutaja kohustub sõnumis mitte märkima teavet, mis vastavalt Vene Föderatsiooni seadusele on piiratud juurdepääsuga teave, sealhulgas isikuandmed, kolmandate isikute isikuandmed, samuti teave, mille levitamine on keelatud.

4.5. Mis tahes Teenuses kasutatav teave on mõeldud üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Lisaks on mis tahes Andmete kopeerimine, nende reprodutseerimine, ümbertöötlemine, levitamine, Internetis avalikkusele esitamine (avaldamine), mis tahes kasutamine meedias ja/või ärilistel eesmärkidel ilma õiguse omaniku eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud juhul, kui Teenuse funktsionaalsus, käesolevad Tingimused, muude Yandexi teenuste kasutustingimused või käesolevate Tingimuste punktis 1.2 nimetatud dokumendid seda otseselt sätestavad.

4.6. Teenuses esitatud teave on üksnes viitava iseloomuga. Yandex ei taga seda, et Teenus, ükskõik millise toote, teenuse, Teenuse kaudu saadud teabe kvaliteet vastaks/vastab Kasutaja nõudmistele ja Teenuse funktsioone pakutakse pidevalt, kiiresti, usaldusväärselt ja ilma vigadeta.

Yandex ei taga teabe täpsust, asjakohasust, täielikkust ega usaldusväärsust, mis võib olla Teenuse kasutamisel saadud. Teenuse teavet ei ole ette nähtud kasutamiseks ühelgi eesmärgil ega mingil muul viisil (näiteks mis tahes faktide tuvastamiseks ja/või kinnitamiseks tõendustena õiguslikult oluliste otsuste tegemisel, tõendite esitamiseks ja täpsete arvutuste tegemiseks, uurimiseks, täpsete koordinaatide ja teabe saamiseks ametlike nimetuste kohta, seisukoha määramiseks objektide või territooriumide staatuse suhtes jne).

5. TEAVE ÕIGUSTE OMANIKE JA ANDMETE OMANIKE KOHTA:

5.1 Õiguste omanike ja kasutatava teabe omanike nimekirja saab leida aadressil: https://yandex.com/legal/right_holders.

Avaldamise kuupäev: 26.08.2020.

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/29022020

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122