Warunki korzystania z usługi Yandex.Mapy

1. Uwagi ogólne

1.1. OOO „Yandex“ (dalej — „Yandex“) zaprasza użytkownika Internetu (dalej — „Użytkownik“) do korzystania z usługi Yandex.Mapy dostępnej pod adresem: http://maps.yandex.com (dalej — „Serwis“).

1.2. Niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie Umowy Użytkownika serwisów Yandex i określają sposób korzystania z usługi. We wszystkim, co nie jest przewidziane w niniejszych Warunkach, stosunki między Yandex a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z usługi są regulowane w Umowie użytkownika Service Yandex (https://yandex.com/legal/rules), a także licencję na korzystanie z wyszukiwarki Yandex (https://yandex.com/legal/termsofuse), oraz przez politykę prywatności (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Zaczynając korzystanie z Serwisu/jego poszczególnych funkcji, użytkownik jest uznawany za akceptującego niniejsze Warunki, a także warunki wszystkich powyższych dokumentów, w całości, bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków. W przypadku braku zgody użytkownika na którekolwiek z postanowień tych dokumentów, użytkownik nie może korzystać z Serwisu.

1.4. Aktualna wersja Warunków jest zawsze dostępna pod adresem: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex może wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach, powiadamiając o odpowiednich zmianach pod adresem URL wskazanym w niniejszym punkcie. Zmienione Warunki wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w witrynie pod wskazanym adresem URL, chyba że uzgodniono inaczej w zmienionych Warunkach.

1.5. W przypadku, gdy Yandex dokonał jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach, w sposób przewidziany w punkcie 1.4. niniejszych Warunków, z którymi Użytkownik się nie zgadza, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu.

1.6. Serwis oferuje użytkownikowi możliwość bezpłatnego dostępu do aktualnych map i innych informacji. Wszystkie istniejące obecnie funkcje Serwisu, jak również wszelkie ich rozwój i/lub dodawanie nowych są przedmiotem niniejszych Warunków.

1.7. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień informacyjnych niezbędnych do świadczenia usługi i istotnych aktualizacji. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji powiadomień, w tym między innymi wiadomości reklamowych, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości.

2. Korzystanie z Serwisu Poszczególne funkcje Serwisu

2.1. Serwis zapewnia użytkownikowi możliwość samodzielnego i własnego wyboru dodawania do map informacji użytkownika, w tym znaków, etykiet, podpisów tekstowych, wiadomości itp. (dalej — „Obiekty użytkownika“). Umieszczenie obiektów użytkownika nie modyfikuje danych źródłowych i jest dozwolone wyłącznie dla ułatwienia korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik ma prawo tworzyć, zapisywać, umieszczać w Internecie linki do obiektów użytkownika. Linki na obiekty użytkownika mogą być również udostępniane innym użytkownikom Serwisu.

2.2. Użytkownik samodzielnie i w pełnym zakresie ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za wybór lokalizacji obiektów użytkownika, zgodność z prawem, treść, kompletność, poprawność i wiarygodność opisu dodanych obiektów użytkownika. Yandex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oznaczenie i opis dowolnego obiektu użytkownika, nie potwierdza ani nie zaprzecza zgodności z prawem, poprawności i wiarygodności opisu dowolnego obiektu użytkownika. Yandex zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do usunięcia dowolnego obiektu użytkownika lub zestawu obiektów użytkownika w przypadku, gdy informacje zawarte w jego opisie są sprzeczne z prawem Federacji Rosyjskiej, zawierają wulgaryzmy, a także w innych przypadkach, gdy oznaczenie i/lub opis obiektów użytkownika i/lub rozpowszechnianie linku do obiektów użytkownika narusza niniejsze Warunki, Warunki korzystania z innych usług Yandex lub postanowienia niniejszych Warunków, a także w celu ochrony interesów Yandex, użytkowników serwisów, innych osób trzecich.

2.3. Serwis zapewnia użytkownikowi funkcjonalną możliwość uzyskania kodu mapy w momencie otrzymania kodu, do wstawienia na swojej stronie internetowej, blogu, aplikacji mobilnej. Dana funkcja może być używana przez Użytkownika tylko w witrynach lub aplikacjach mobilnych dostępnych do bezpłatnego, otwartego użytkowania przez nieograniczoną liczbę osób. Funkcja nie może być używana w przypadku projektów wymagających opłaty lub w inny sposób ograniczających dostęp do nich osobom trzecim. Konieczność rejestracji nie jest uznawana za ograniczenie dostępu w ramach niniejszego punktu.

2.4. Serwis zapewnia użytkownikowi funkcjonalną możliwość automatycznego tworzenia tras na mapach wskazujących na wariant ścieżki od punktu wyjścia do punktu docelowego wskazanego przez użytkownika („trasa“). Tworzenie tras nie modyfikuje danych wyjściowych i jest dozwolone wyłącznie dla wygody Użytkownika Serwisu.

2.5. Użytkownik samdzielnie i w całym zakresie ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za wybór trasy i podążanie wybraną trasą. Yandex nie gwarantuje poprawności, optymalności, aktualności i/lub zgodności tras z przepisami ruchu drogowego i nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez użytkownika trasy i jej przestrzeganie.

2.6. Serwis korzysta z przedmiotów własności intelektualnej, do której prawa należą do właścicieli praw, a także z informacji przekazanych przez właścicieli przedmiotów własności intelektualnej. Pełna lista posiadaczy praw i posiadaczy informacji znajduje się w punkcie 5 niniejszych Warunków.

3. Korzystanie z usługi Yandex. Informatora.

3.1. Serwis zapewnia użytkownikowi funkcjonalną możliwość umieszczania, przeglądania i wyszukiwania informacji o organizacjach znajdujących się pod adresami wyświetlanymi w serwisie (dalej — „Yandex.Informator“), w tym informacje o adresie, nazwy, dane kontaktowe, informacje o trybie pracy, informacje o świadczonych usługach/sprzedawanych produktach i opinie Użytkowników („dane organizacji“).

3.2. Yandex.Informator zawiera informacje o organizacjach dostarczone przez partnerów Serwisu, informacje zamieszczone przez administrację serwisu, a także informacje zamieszczone przez użytkowników na warunkach określonych w punkcie 3.5.–3,7. niniejszych Warunków.

Yandex zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) w dowolnym momencie zażądać potwierdzenia prawdziwości informacji zamieszczonych w Serwisie i/lub sposobu, w jaki osoba uprawniona do dysponowania kartą organizacji w Serwisie odnosi się do działalności organizacji.

3.3. Informacje podane w Yandex.Informator mają tylko informacyjny charakter. Yandex nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność i wiarygodność informacji wyświetlanych w Yandex.Informatorze, a także za zgodność podanych cen z rzeczywistymi cenami ustalonymi w momencie zwrócenia się użytkownika w sprawie zakupu towarów/świadczenia usług do organizacji, której informacje są zamieszczone w Yandex.Informatorze. Yandex. Informator nie jest uczestnikiem stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a organizacją, której informacje są zamieszczone w Yandex.Informatorze, nie odpowiada też za jakość sprzedawanych przez nią towarów/usług.

3.4. Podane w Yandex.Informatorze informacji są dostępne do przeglądania i edycji przez innych Użytkowników Serwisu (z wyjątkiem opinii o organizacji). Yandex nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez użytkowników, a także wykorzystanie danych organizacji przez osoby trzecie.

3.5. Dane organizacji mogą być umieszczane przez Użytkownika w Serwisie na warunkach opublikowanych pod adresem https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html. Yandex ma prawo, bez powiadomienia użytkownika i bez podania przyczyny, nie akceptować danych organizacji do umieszczenia, lub w dowolnym momencie usunąć lub zmienić dane organizacji według własnego uznania.

3.6. Serwis umożliwia użytkownikom publikowanie opinii na temat organizacji zgodnie z warunkami dostępnymi pod adresem: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html. Opinie powinny wyrażać ocenę użytkownika na temat produktów/usług i/lub rzetelnie opisywać rzeczywiste okoliczności, w jakich zwrócił się do organizacji. Yandex nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność, dokładność informacji zawartych w opiniach. Na podstawie skargi przedstawiciela organizacji, opinia może zostać usunięta z Serwisu w przypadku naruszenia przez niego zasad publikowania opinii zamieszczonych pod adresem: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html.

3.7. Użytkownik, który umieścił dane organizacji w Serwisie, samodzielnie i całkowicie ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za treść dostarczonych informacji, jej zgodność z prawem, kompletność, poprawność i wiarygodność. Yandex nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Użytkownika (w tym, w nieuczciwych celach) danych organizacji, niezgodnych z rzeczywistością, nieaktualnych, naruszających prawa i uzasadnione interesy osób trzecich, a także nie potwierdza ani nie zaprzecza zgodności z prawem, poprawności i wiarygodności danych organizacji.

4. Inne warunki

4.1. Yandex nie gwarantuje zachowania danych przedstawionych w Serwisie, w tym obiektów użytkownika i danych organizacji (zwanych dalej danymi) w jakimkolwiek zakresie i/lub w dowolnym okresie, w tym w przypadku zmiany danych w związku z rozwojem lub zmianą Serwisu.

4.2. Yandex wykorzystuje dane z Serwisu z innych serwisów i aplikacji Yandex, a także umieszczonych w materiałach reklamowych lub marketingowych umieszczanych na zasobach Yandex w Internecie, na podstawie wolnej woli użytkownika, aby umieścić takie dane w Serwisie w celu zwrócenia uwagi innych użytkowników na dane z Serwisu jako całość lub innych aplikacji i serwisów Yandex, produktów stron trzecich, prac i usług zarówno z autorem danych Użytkownika (imię, nazwisko, nick), które on (ona) podał podczas rejestracji lub w swoich ustawieniach podanych w odpowiedniej sekcji Serwisu, pojawi się jako imię, nazwisko, nick autora), lub bez. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, na udzielenie osobistego, niewyłącznego, ważnego na terenie wszystkich krajów świata, niezbywalnego, niepodlegającego cesji, nieodpłatnego, niepodlegającego odwołaniu prawa Yandex do licencjonowania takich danych przekazanych przez Użytkownika w ramach Serwisu osobom trzecim w celu wykorzystania ich w określonych promocyjnych lub marketingowych materiałach. Przy tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yandex nie jest zobowiązany do przeglądania takich danych, a ich wykorzystanie w określony sposób do tych celów może być przeprowadzane automatycznie za pomocą narzędzi programowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest uprawniony do przyznania Yandex prawa do korzystania z jakichkolwiek danych w ten sposób, jest on zobowiązany do powstrzymania się od umieszczenia takich danych.

4.3. Yandex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu (lub do niektórych funkcji Serwisu, jeśli istnieje taka możliwość technologiczna) za pomocą jego konta lub do całkowitego zablokowania konta Użytkownika w przypadku powtarzającego się naruszenia niniejszych Warunków, lub do zastosowania innych środków wobec Użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub praw i uzasadnionych interesów osób trzecich.

4.4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może zgłosić o istnieniu niedokładności informacji umieszczonych w Serwisie (błędna nazwa, położenie na mapie, nieaktualność danych, konieczność usunięcia obiektu), podając odpowiednie informacje w specjalnej formie komunikacji Serwisu. Treść wiadomości wysłanej przez Użytkownika podczas korzystania z tej funkcjonalności jest publicznie dostępna i jest publicznie hostowana w serwisie Yandex.Mapa ludowa (https://n.maps.yandex.ru) w celu uzyskania oceny zarejestrowanych użytkowników takiego serwisu pod kątem wiarygodności i aktualności zgłoszonych informacji.. Wysyłając wiadomość, Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie wypełnionego przez siebie formularza wiadomości. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać w komunikacie informacji zaliczanej przez prawo Federacji Rosyjskiej do informacji o ograniczonym dostępie, w tym danych osobowych Użytkownika, danych osobowych osób trzecich, a także informacji, których rozpowszechnianie jest zabronione.

4.5. Wszelkie informacje wykorzystywane w Serwisie są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Przy tym wszelkie kopiowanie danych, ich powielanie, przetwarzanie, dystrybucja, doprowadzenie do powszechnego dostępu (publikacje) w sieci Internet, korzystanie w mediach i/lub w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez funkcjonalne możliwości Serwisu, w niniejszych Warunkach, warunkach korzystania z innych serwisów Yandex i zgodnie z dokumentami, wymienionymi w pkt. 1.2. niniejszych Warunków.

5. Informacje o posiadaczach praw i właścicielach danych:

5.1 Lista posiadaczy praw i właścicieli wykorzystywanych informacji znajduje się pod adresem: https://yandex.com/legal/right_holders.

Data publikacji: 29 lutego 2020 r.

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122