Servisa Yandex.Kartes izmantošanas noteikumi

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1. SIA „YANDEX“ (turpmāk — „Yandex“) aicina Interneta tīkla lietotāju (turpmāk — „Lietotājs“) izmantot Yandex.Kartes servisus, kas pieejami adresē: http://maps.yandex.com (turpmāk — „Serviss“).

1.2. Šie Noteikumi ir Yandex servisu Lietotāju vienošanās papildinājums un nosaka Servisu izmantošanas kārtību. Visu, kas nav paredzēts šajos Noteikumos, attiecības starp Yandex un Lietotāju sakarā ar Servisa izmantošanu regulē Yandex servisu Lietotāju vienošanās ( https://yandex.com/legal/rules), kā arī Yandex meklēšanas sistēmas izmantošanas Licence ( https://yandex.com/legal/termsofuse), un konfidencialitātes ievērošanas Politika ( https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Uzsākot Servisa/ tā atsevišķu funkciju izmantošanu, uzskatāms, ka Lietotājs pieņēma šos Noteikumus, kā arī visu augstāk norādīto dokumentu nosacījumus pilnā apmērā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādiem no minēto dokumentu nosacījumiem, Lietotājam nav tiesību izmantot Servisu.

1.4. Noteikumu esošā versija vienmēr ir pieejama adresē: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex var izdarīt izmaiņas šajos Noteikumos, paziņojot par attiecīgajām izmaiņām pa URL-adresi, kas norādīta šajā punktā. Pārskatītie Noteikumi stājas spēkā no brīža, kad tie izvietoti vietnē norādītajā URL-adresē, ja cits nav atrunāts pārskatītajos Noteikumos.

1.5. Gadījumā, ja Yandex izdarīja kaut kādas izmaiņas šajos Noteikumos kārtībā, kas paredzēta šo Noteikumu 1.4. p., kuriem Lietotājs nepiekrīt, viņam ir jāpārtrauc Servisa izmantošana.

1.6. Serviss piedāvā Lietotājam bezmaksas piekļuves iespēju aktuālajai kartogrāfijas un citai uzziņu informācijai. Visas uz šo brīdi esošās Servisa funkcijas, kā arī jebkura to attīstība un/vai jaunu pievienošana ir šo Noteikumu priekšmets.

1.7. Izmantojot Servisu Lietotājs dod piekrišanu informatīvo paziņojumu saņemšanai, kuri nepieciešami pakalpojuma sniegšanai un būtiskiem atjauninājumiem. Lietotājs var atteikties no parakstīšanās paziņojumu saņemšanai, ieskaitot, citā starpā, reklāmas paziņojumus, izmantojot esošo Servisa funkcionālu vai ievērojot instrukcijas, kas norādītas saņemtajā paziņojumā.

SERVISA IZMANTOŠANA. ATSEVIŠĶAS SERVISA FUNKCIJAS

2.1. Serviss dod Lietotājam funkcionālu iespēju patstāvīgi un pēc savas izvēles papildināt kartes ar lietotāja informāciju, tajā skaitā ar zīmēm, iezīmēm, teksta uzrakstiem, paziņojumiem utml. (turpmāk — „Lietotāja objekti“). Lietotāja objektu izvietošana nemodificē sākumdatus un pieļaujama tikai, lai Lietotājam būtu ērti izmantot Servisu. Lietotājam ir tiesības izveidot, saglabāt, izvietot ar brīvu pieeju Interneta tīklā atsauces uz Lietotāja objektiem. Atsauces uz Lietotāja objektiem var izplatīt arī citi Servisa lietotāji.

2.2. Lietotājs patstāvīgi un pilnībā uzņemas visus riskus un atbildību par Lietotāja objekta atrašanās vietas izvēli, atbilstību likumdošanai, saturu, pilnību, korektumu un pievienoto Lietotāja objektu apraksta patiesumu. Yandex neuzņemas nekādu atbildību par jebkura Lietotāja objekta apzīmēšanu un aprakstu, neapliecina un nenoraida atbilstību likumdošanai, korektumu un jebkura Lietotāja objekta apraksta patiesumu. Yandex atstāj sev tiesības bez brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem dzēst jebkuru Lietotāja objektu vai Lietotāja objektu kopumu gadījumā, ja to apraksta saturā esošā informācija ir pretrunā ar KF likumdošanu, satur nenormatīvo leksiku, kā arī citos gadījumos, kad Lietotāja objektu apzīmējums un/vai apraksts un/vai izplatītās atsauces uz Lietotāja objektiem pārkāpj šos Noteikumus, citu Yandex servisu izmantošanas noteikumus vai dokumentu, kas norādīti šo Noteikumu 1.2. p., nosacījumus, kā arī ar mērķi aizsargāt Yandex, servisu lietotāju, citu trešo personu intereses.

2.3. Serviss piedāvā lietotājam funkcionālu iespēju saņemt kartes kodu stāvoklī uz koda saņemšanas brīdi, lai ievietotu savā vietnē, blogā, mobilajā lietojumprogrammā. Šo funkciju Lietotājs var izmantot tikai vietņu un mobilo lietojumprogrammu ietvaros, kas neierobežotam personu skaitam pieejami bezmaksas atklātai izmantošanai. Funkciju nevar izmantot projektiem, kur paredzēta apmaksa, vai citādā veidā ierobežojot pieeju tiem trešajām personām. Reģistrēšanās nepieciešamība netiek uzskatīta par pieejas ierobežošanu šī punkta ietvaros.

2.4. Serviss piedāvā Lietotājam funkcionālu iespēju automātiski izveidot uz kartēm maršrutus, kuri norāda ceļa variantu no izbraukšanas punkta līdz galapunktam, kurus norādījis Lietotājs (turpmāk — „Maršruts“). Maršrutu izveidošana nemodificē sākumdatus un pieļaujama tikai, lai Lietotājam būtu ērti izmantot Servisu.

2.5. Lietotājs patstāvīgi un pilnā apmērā uzņemas visus riskus un atbildību par Maršruta izvēli un kustību pa izvēlēto Maršrutu. Yandex negarantē Maršrutu pareizību, optimalitāti, aktualitāti un/vai atbilstību ceļu kustības noteikumiem un nav atbildīgs par Lietotāja Maršruta izvēli un tā izmantošanu.

2.6. Servisā izmantojami intelektuālā īpašuma objekti, tiesības uz kuriem pieder attiecīgajiem tiesību turētājiem, kā arī informācija, kuru sniedz tās īpašnieks. Pilns tiesību turētāju un informācijas īpašnieku saraksts atrodas šo Noteikumu 5. p.

YANDEX.ROKASGRĀMATA SERVISA IZMANTOŠANA.

3.1. Serviss dod Lietotājam funkcionālu iespēju izvietot, apskatīt un meklēt informāciju par organizācijām, kas atrodas adresēs, kas atainotas servisā (turpmāk — „Yandex.Rokasgrāmata“), ieskaitot ziņas par adresi, nosaukumu, kontaktinformāciju, darba režīmu, informāciju par sniedzamajiem pakalpojumiem/realizējamajām precēm un Lietotāju atsauksmes (turpmāk — „Organizācijas dati“).

3.2. Yandex.Rokasgrāmata satur informāciju par organizācijām, kuru nodrošināja Servisa partneri, informāciju, kuru ievietoja Servisa administrācija, kā arī informāciju, kuru ievietoja Lietotāji ar nosacījumiem, kas norādīti šo Noteikumu 3.5.–3.7. p.

Yandex patur tiesības (bet ne pienākumu) jebkurā laikā pieprasīt informācijas, kas atrodas Servisā, patiesuma apstiprināšanu un/vai tā apstiprināšanu, kāds ir sakars ar organizācijas darbību personai, kura realizē tiesības rīkoties Servisā ar organizācijas karti.

3.3. Yandex.Rokasgrāmatā norādītajai informācijai ir uzziņu raksturs. Yandex neuzņemas atbildību par informācijas, kas atainota Yandex.Rokasgrāmatā, precizitāti, aktualitāti un patiesumu, kā arī par norādīto cenu atbilstību reālajām cenām, kuras noteiktas brīdī, kad Lietotājs griezās pie organizācijas par preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu, par ko informācija ir izvietota Yandex.Rokasgrāmatā. Yandex nav tiesisko attiecību dalībnieks, kuras noteiktas starp Lietotāju un organizāciju, informācija par kuru ievietota Yandex.Rokasgrāmatā, kā arī neatbild par tās realizējamo preču/pakalpojumu kvalitāti.

3.4. Yandex.Rokasgrāmatā norādītā informācija pieejama citiem Servisa Lietotājiem apskatei un rediģēšanai (izņemot atsauksmes par organizāciju). Yandex neuzņemas atbildību par Lietotāja izdarītajām izmaiņām, kā arī par Organizācijas datu izmantošanu no trešo personu puses.

3.5. Organizācijas datus Lietotājs var izvietot Servisā ar nosacījumiem, kas publicēti adresē https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html. Yandex ir tiesības bez paziņošanas Lietotājam un bez iemeslu izskaidrošanas nepieņemt Organizācijas datus izvietošanai, vai jebkurā laikā dzēst vai mainīt Organizācijas datus pēc saviem ieskatiem.

3.6. Serviss dod iespēju Lietotājam ievietot atsauksmes par organizāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas pieejami adresē: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html. Atsauksmēs jānorāda Lietotāja novērtēšanas spriedums par precēm/ pakalpojumiem un/vai patiesi jāapraksta faktiskie apstākļi, kāpēc viņš griezās organizācijā. Yandex neuzņemas atbildību par informācijas, kas izklāstīta atsauksmē, patiesumu, aktualitāti, precizitāti. Pēc organizācijas pārstāvja sūdzības Atsauksme var būt izdzēsta no Servisa gadījumā, ja pārkāpti atsauksmju publicēšanas noteikumi, kas ievietoti adresē: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html.

3.7. Lietotājs, kas izvietojis Organizācijas datus Servisā, patstāvīgi un vispārēji uzņemas riskus un atbildību par iesniegtās informācijas saturu, tās atbilstību likumdošanai, pilnīgumu, korektumu un patiesumu. Yandex neuzņemas atbildību par Organizācijas datu izvietošanu no Lietotāja puses (tajā skaitā, negodprātīgiem mērķiem), kas neatbilst patiesībai, nav aktuāli, pārkāpj trešo personu tiesības un likumīgās intereses, kā arī neapstiprina un nenoraida Organizācijas datu atbilstību likumdošanai, korektumu un patiesumu.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

4.1. Yandex negarantē datu, kuri iesniegti Servisā, saglabāšanu, ieskaitot Lietotāja objektus un Organizācijas datus (turpmāk — „Dati“) jebkādā apmērā un/vai kaut kāda termiņa laikā, tajā skaitā datu izmaiņu gadījumā sakarā ar Servisa attīstību vai izmaiņām.

4.2. Yandex izmanto Servisa Datus citos servisos un Yandex lietojumprogrammās, kā arī reklāmas un mārketinga materiālos, kas izvietoti Yandex Resursos Interneta tīklā, pamatojoties uz Lietotāja brīvo gribu izvietot tādus Datus Servisā ar mērķi pievērst citu lietotāju uzmanību Datiem, Servisam kopumā vai citām Yandex lietojumprogrammām un servisiem, blakus precēm, darbiem un pakalpojumiem gan kopā ar Datu autoru, gan arī bez viņa (Lietotāja vārds (pseidonīms), kuru viņš vai viņa norādīja reģistrācijas laikā vai savu datu iestatījumos attiecīgajā Servisa sadaļā, atainosies kā autora vārds). Lietotājs atzīst un piekrīt, tik lielā apmērā, kā to pieļauj piemērojamā likumdošana, sniegt Yandex personālās, neizslēgtās, spēkā esošās, visu pasaules valstu teritorijā, neparedzētas atvēlēšanai, nenododamās, bezmaksas atsaucamas tiesības licencēt tādus Datus, ko Jūs iesniedzāt Servisa ietvaros trešajām personām, lai izmantotu tos norādītajos reklāmas vai mārketinga materiālos. Lietotājs atzīst un piekrīt tam, ka Yandex nav pienākums aplūkot tādus Datus, bet to izmantošana ar norādītajiem paņēmieniem minētajiem mērķiem var notikt automātiski, ar programmas līdzekļu palīdzību. Gadījumā, ja Lietotājam nav tiesību piešķirt Yandex tiesības izmantot jebkādus Datus minētajā veidā, viņam ir pienākums atturēties no tādu datu izvietošanas.

4.3. Yandex patur tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot Lietotāja pieeju Servisam (vai noteiktām Servisa funkcijām, ja tas tehnoloģiski iespējams), izmantojot tā kontu, vai pilnībā bloķēt Lietotāja kontu, ja Lietotājs atkārtoti pārkāpis šos Noteikumus, vai piemērot pret Lietotāju citus pasākumus, kuru mērķis ir likumdošanas prasību vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu ievērošana.

4.4. Izmantojot Servisu, Lietotājs var paziņot par informācijas neprecizitāti, kura izvietota Servisā (nepareizs nosaukums, atrašanās vieta kartē, datu neaktualitāte, objekta dzēšanas nepieciešamība), norādot attiecīgo informāciju Servisa speciālo sakaru formā. Paziņojuma, kas nosūtīts Lietotājam, izmantojot šo funkcionālo iespēju, saturs ir vispārēji pieejams un atklātā vietā izvietojams Yandex.Tautas karte ( https://n.maps.yandex.ru) servisā ar mērķi saņemt tāda servisa reģistrēto lietotāju novērtējumus attiecībā uz paziņotās informācijas patiesumu un aktualitāti. Nosūtot paziņojumu, Lietotājs izsaka piekrišanu viņa aizpildītās paziņojuma formas publicēšanai. Lietotājs apņemas paziņojumā nenorādīt informāciju, kura saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu attiecināma pie ierobežotas pieejas informācijas, tajā skaitā personīgos personas datus, trešo personu personas datus, kā arī informāciju, kuras izplatīšana ir aizliegta.

4.5. Jebkura informācija, ko izmanto Serviss, paredzēta tikai personīgajai nekomerciālajai izmantošanai. Jebkura Datu kopēšana, to reproducēšana, pārstrāde, izplatīšana, sabiedrības informēšana (publicēšana) Interneta tīklā, jebkura veida izmantošana masu informācijas līdzekļos un/vai komercnolūkos bez iepriekšējas rakstiskas tiesību īpašnieka atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kas tiešā veidā paredzēti servisa funkcionālajās iespējās, šajos Noteikumos, citu Yandex servisu izmantošanas nosacījumos vai dokumentos, kas norādīti šo Noteikumu 1.2. p.

INFORMĀCIJA PAR DATU TIESĪBU ĪPAŠNIEKIEM:

5.1 Izmantojamās informācijas Tiesību īpašnieku sarakstu var atrast adresē: https://yandex.com/legal/right_holders.

Publicēšanas datums: 2020. gada 29. februāris

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122