Yandex.Maps teenuse kasutustingimused

ÜLDSÄTTED

1.1. YANDEX LLC (edaspidi „Yandex“) kutsub Interneti-kasutajat (edaspidi „Kasutaja“) Yandex.Maps teenust kasutama, mis on saadaval aadressil: http://maps.yandex.com (edaspidi „Teenus“).

1.2. Käesolevad Tingimused täiendavad Yandexi teenuste Kasutajalepingut ja määravad kindlaks Teenuse kasutamise korra. Kõigil juhtudel, mida käesolevad Tingimused ette ei näe, reguleerivad Yandexi ja Kasutaja suhteid Teenuse kasutamisel Yandexi teenuste Kasutajaleping ( https://yandex.com/legal/rules), samuti Yandexi otsingusüsteemi kasutamise litsents ( https://yandex.com/legal/termsofuse) ja Konfidentsiaalsuspoliitika ( https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Teenust või selle konkreetseid funktsioone kasutama hakates arvestatakse, et Kasutaja nõustub käesolevate Tingimustega samuti kõigi ülaltoodud dokumentide sätetega täielikult, ilma kõrvalekallete või eranditeta. Kui Kasutaja nimetatud Dokumentide mõne sättega ei nõustu, ei ole Kasutajal õigust Teenust kasutada.

1.4. Tingimuste kehtiv versioon on alati saadaval aadressil: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex võib käesolevaid Tingimusi muuta, teatades vastavatest muudatustest käesolevas punktis täpsustatud veebiaadressil. Muudetud Tingimused jõustuvad nende avalikustamisest määratud veebiaadressil, kui muudetud Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.5. Kui Kasutaja ei nõustu Yandexi poolt Tingimustes tehtud muudatustega, peab Kasutaja Teenuse kasutamise lõpetama vastavalt punktile 1.4.

1.6. Teenus pakub Kasutajale tasuta juurdepääsu asjakohasele kartograafilisele ja muule viiteteabele. Kõik hetkel saadaval olevad Teenuse funktsioonid ja tulevased arendused ja/või hiljuti lisatud funktsioonid on reguleeritud käesolevate Tingimustega.

1.7. Teenust kasutades, annab Kasutaja nõusoleku saada teenuse osutamiseks vajalikke teatisi ja olulisi uuendusi. Kasutaja saab teadete, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaamisõnumite tellimusest keelduda, kasutades Teenuse vastavat võimalust või järgides saadud sõnumis osutatud juhiseid.

TEENUSE KASUTAMINE. TEENUSE KONKREETSED FUNKTSIOONID

2.1. Teenus pakub Kasutajale võimalust ise ja omal valikul lisada kaartidele kasutajateavet, sealhulgas märke, silte, tekstilisi allkirju, sõnumeid jms (edaspidi „Kasutajaobjektid“). Kasutajaobjektide lisamine ei muuda lähteandmeid ja on võimaldatud üksnes Kasutaja poolt Teenuse kasutamise mugavuse huvides. Kasutajal on õigus luua, salvestada ja postitada linke Kasutajateobjektidele üldkasutatavasse Internetti. Linke Kasutajaobjektidele võivad jagada ka teised Teenuse Kasutajad.

2.2. Kasutaja kannab ise ja täielikult riske ja vastutust Kasutajaobjektide asukohavaliku, seadusele vastavuse, lisatud Kasutajaobjektide kirjelduse sisu, täielikkuse, õigsuse ja usaldusväärsuse eest. Yandex ei vastuta mis tahes Kasutajaobjekti märkimise ja kirjeldamise eest, samuti ei kinnita ega lükka ümber mis tahes Kasutajaobjekti seadusele vastavust, kirjelduse õigsust ja usaldusväärsust. Yandex jätab endale õiguse kustutada mis tahes Kasutajaobjekt või Kasutajaobjektide kogum hoiatamata ja oma äranägemise järgi, kui selle kirjelduses sisalduv teave on VF seadustega vastuolus, sisaldab roppusi, ning samuti muudel juhtudel, kui Kasutajaobjektide nimetus ja/või kirjeldus ja/või Kasutajaobjektidele lingi levitamine rikub käesolevaid Tingimusi, muude Yandexi teenuste kasutustingimusi või käesolevate Tingimuste punktis 1.2 osutatud dokumentide sätteid, samuti Yandexi, teenuste kasutajate ja muude kolmandate isikute huvide kaitsmiseks.

2.3. Teenus pakub Kasutajale funktsionaalset võimalust saada kaardi hetkeseisundi kaardikood ja paigaldada selle oma veebisaidile, ajaveebi, mobiilirakendusse. Seda funktsiooni saab Kasutaja kasutada ainult saitide või mobiilirakenduste raames, mis on avatud kasutamiseks tasuta saadaval piiramatu arvu isikute jaoks. Funktsiooni ei või kasutada ainult saitide või mobiilirakenduste raames, mis on avatud kasutamiseks tasuta saadaval piiramatu arvu isikute jaoks. Registreerimisvajadust ei peeta selle punkti kohaselt juurdepääsu piiramiseks.

2.4. Teenus annab Kasutajale võimaluse koostada automaatselt kaartidele marsruute, mis näitavad võimalikku teekonda Kasutaja poolt määratud lähtepunktist sihtpunktini (edaspidi „Marsruut“). Marsruudi koostamine ei muuda lähteandmeid ja on võimaldatud üksnes Kasutaja poolt Teenuse kasutamise mugavuse huvides.

2.5. Kasutaja kannab ise ja täielikult riske ja vastutust Marsruudi valimise ja valitud Marsruudi järgimise eest. Yandex ei taga Marsruutide õigsust, optimaalsust, asjakohasust ja/või vastavust liikluseeskirjadele ega vastuta Kasutaja poolt Marsruudi valimise ja selle järgimise eest.

2.6. Teenus kasutab intellektuaalse omandi objekte, mille õigused kuuluvad vastavatele õiguste omanikele, ning samuti teavet, mille on edastanud selle teabe omanikud. Õiguste omanike ja teabe omanike täielik nimekiri on loetletud käesolevate Tingimuste punktis 5.

YANDEX.DIRECTORY TEENUSE KASUTAMINE

3.1. Teenus pakub Kasutajale võimalust postitada, vaadata ja otsida teavet organisatsioonide kohta, mis asuvad Teenuses kuvatavatel aadressidel (edaspidi „Yandex.Directory“), sealhulgas andmeid aadressi, nime, kontaktandmete, töörežiimi kohta, teavet müüdavate teenuste/kaupade kohta ja Kasutajate tagasisidet (edaspidi „Organisatsiooni andmed“).

3.2. Yandex.Directory sisaldab teavet Teenuse partnerite poolt pakutavate organisatsioonide kohta, Teenuse administratsiooni postitatud teavet, samuti teavet, mille Kasutajad postitavad Käesolevate tingimuste punktides 3.5–3.7 täpsustatud tingimustel.

Yandex jätab endale õiguse (kuid mitte kohustuse) nõuda Kasutajalt Teenuses määratud andmete kinnitamist ja/või kuidas isik, kes kasutab Teenuses organisatsiooni kataloogikaardi korraldamise õigust, on seotud organisatsiooni tegevusega.

3.3. Yandex.Directory-s näidatud teave on üksnes viitava iseloomuga. Yandex ei vastuta Yandex.Directory’is kuvatava teabe täpsuse, asjakohasuse ja usaldusväärsuse eest, samuti näidatud hindade vastavuse eest tegelikele hindadele, mis kehtivad ajal, mil Kasutaja pöördub organisatsiooni poole saamaks kaupu/teenuseid, mille kohta Yandex.Directory-s teave on üles pandud. Yandex ei ole Kasutaja ja Yandex.Directory-s avaldatud teabega organisatsiooni omavahelistes õigussuhetes osaleja ega vastuta ka selle poolt müüdavate kaupade/teenuste kvaliteedi eest.

3.4. Yandex.Directory-s viidatud teave on saadaval teistele Teenuse Kasutajatele läbivaatamiseks ja redigeerimiseks (välja arvatud tagasiside organisatsiooni kohta). Yandex ei vastuta Kasutajate poolt tehtud muudatuste eest, samuti organisatsiooni Andmete kasutamise eest kolmandate osapoolte poolt.

3.5. Andmed organisatsiooni kohta saab Kasutaja postitada Teenusse tingimustel, mis on avaldatud aadressil: https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html. Yandexil on õigus Kasutajat sellest teavitamata ja põhjust esitamata keelduda organisatsiooni Andmete üles panemisest või organisatsiooni Andmeid oma äranägemise järgi igal ajal eemaldada või muuta.

3.6. Teenus võimaldab Kasutajatel postitada tagasisidet organisatsioonide kohta vastavalt tingimustele, mis on saadaval aadressil: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html. Tagasiside peaksid väljendama kasutaja väärtushinnangut kaupade/teenuste kohta ja (või) kirjeldama usaldusväärselt tegelikke asjaolusid, millega seoses ta organisatsiooni poole pöördus. Yandex ei vastuta tagasisides sisalduva teabe usaldusväärsuse, asjakohasuse ega täpsuse eest. Organisatsiooni esindaja kaebuse korral saab Tagasiside Teenusest eemaldada, kui rikutakse tagasiside avaldamise eeskirju, mis on postitatud aadressil: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html.

3.7. Teenuses organisatsiooni kohta Andmeid postitanud Kasutaja kannab ise ja täielikult riske ja vastutust esitatava teabe sisu, seadusele vastavuse, täielikkuse, õigsuse ja usaldusväärsuse eest. Yandex ei vastuta Kasutaja poolt tegelikkusele mittevastavate (sealhulgas ebaausatel eesmärkidel) Organisatsiooni andmete paigutamise eest, mis ei vasta tegelikkusele, on ebaolulised, rikuvad kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve, samuti ei kinnita ega lükka ümber seadusele vastavust, Organisatsiooni andmete õigsust ja usaldusväärsust.

MUUD TINGIMUSED

4.1. Yandex ei taga Teenuses esitatud andmete, sealhulgas Kasutajaobjektide ja Organisatsiooni andmete (edaspidi „Andmed“) säilimist mis tahes mahus ja/või mingil ajavahemikul, sealhulgas andmete muutumise korral Teenuse arenduse või muutmise tõttu.

4.2. Yandex kasutab Teenuse Andmeid teistes Yandexi teenustes ja rakendustes, samuti Internetis Yandexi ressurssidele postitatavates reklaami- või turundusmaterjalides, nii koos Andmete autoriga kui ka ilma temata, arvestades Kasutaja vaba tahet selliseid Andmeid Teenusesse postitada, et pöörata teiste kasutajate tähelepanu Andmetele, Teenusele tervikuna või muudele Yandexi rakendustele ja teenustele, kolmandate osapoolte kaupadele, töödele ja teenustele. (Kasutaja nimi (pseudonüüm), mille ta on registreerimisel või oma andmeseadetes Teenuse vastavas jaotises määranud, kuvatakse autori nimena). Kasutaja tunnustab ja nõustub kohaldatava seadusega lubatud ulatuses andma kõigi maailma riikide territooriumil kehtiva isikliku, eranditu, loovutamatu, võõrandamatu, tasuta tagasivõtmisõiguse Yandex’ile litsentsida Teie poolt Teenuse raames esitatud andmeid kolmandatele isikutele, nende kasutamiseks eelnimetatud reklaami- või turundusmaterjalides. Samal ajal tunnistab ja nõustub Kasutaja, et Yandex ei ole kohustatud selliseid andmeid läbi vaatama ja neid võidakse kasutada nimetatud viisil nimetatud eesmärkidel automaatselt programmiliste vahendite abil. Kui Kasutaja ei ole õigustatud võimaldama Yandex’ile õigust mistahes Andmeid sel viisil kasutada, on ta kohustatud hoiduma selliste Andmete postitamisest.

4.3. Yandex jätab endale kaalutlusõiguse Kasutaja juurdepääsu piiramiseks Teenusele (või Teenuse teatud funktsioonidele, kui see on tehniliselt teostatav), konto kasutamisele või Kasutaja konto blokeerimiseks, kui kasutaja on käesolevaid Tingimusi korduvalt rikkunud, või rakendada Kasutaja suhtes teisi meetmeid õiguskorra nõuete järgimiseks või kolmandate poolte õiguste ja õigustatud huvide kaitseks.

4.4. Teenust kasutades saab Kasutaja teatada Teenusesse postitatud teabe ebatäpsusest (vale nimetus, asukoht kaardil, andmete mitteaktuaalsus, vajadus objekt kustutada), esitades vastava teabe Teenuse tagasiside jaoks ette nähtud vormis. Selle funktsiooni kasutamisel Kasutaja poolt saadetud sõnumi sisu on avalikult kättesaadav ja postitatakse avalikult Yandex.People’s Mapi teenuses ( https://n.maps.yandex.ru), et saada sellise teenuse registreeritud kasutajate hinnang esitatud teabe usaldusväärsusele ja asjakohasusele. Sõnumi saatmisel nõustub Kasutaja enda poolt täidetud sõnumi vormi avaldamisega. Kasutaja kohustub sõnumis mitte märkima teavet, mis vastavalt Vene Föderatsiooni seadusele on piiratud juurdepääsuga teave, sealhulgas isikuandmed, kolmandate isikute isikuandmed, samuti teave, mille levitamine on keelatud.

4.5. Mis tahes Teenuses kasutatav teave on mõeldud üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Lisaks on mis tahes Andmete kopeerimine, nende reprodutseerimine, ümbertöötlemine, levitamine, Internetis avalikkusele esitamine (avaldamine), mis tahes kasutamine meedias ja/või ärilistel eesmärkidel ilma õiguse omaniku eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud juhul, kui Teenuse funktsionaalsus, käesolevad Tingimused, muude Yandexi teenuste kasutustingimused või käesolevate Tingimuste punktis 1.2 nimetatud dokumendid seda otseselt sätestavad.

TEAVE ÕIGUSTE OMANIKE JA ANDMETE OMANIKE KOHTA:

5.1 Õiguste omanike ja kasutatava teabe omanike nimekirja saab leida aadressil: https://yandex.com/legal/right_holders.

Avaldamise kuupäev: 29. veebruaril 2020.

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122