Yandex.Karty Paslaugos Naudojimo Sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. OOO „YANDEX“(toliau „Yandex“) kviečia interneto vartotoją (toliau „Vartotojas“) naudotis „Yandex.Karty“servisu, prieinama adresu: http://maps.yandex.com (toliau „Paslauga“).

1.2. Šios sąlygos „Yandex“ paslaugų Vartotojų susitarimo priedą ir apibrėžia Serviso naudojimo tvarką. Kai nenumatyta šiose sutarties sąlygome, santykiai tarp „Yandex“ ir Vartotojo dėl Serviso naudojimo bus reguliuojami „Yandex“ serviso vartojimo sutartimi (https://yandex.com/legal/rules), taip pat „Yandex“ paieškos sistemos naudojimo licencija (https://yandex.com/legal/termsofuse) ir Konfidencialumo politikos nuostatomis (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Pradėję naudotis Servisu/jo atskiromis funkcijomis, laikoma, kad Vartotojas sutiko su šiomis sąlygomis, taip pat visomis aukščiau nurodyto dokumento sąlygomis visa apimtimi, be jokių išlygų ir išimčių. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su bet kuria nurodytų dokumentų nuostatų, Vartotojas neturi teisės naudotis Paslauga.

1.4. Ši Sąlygų redakcija prieinama adresu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. „Yandex“ gali keisti šias Sąlygas, pranešdamas apie atitinkamus pakeitimus URL adresu, kaip nurodyta šiame skirsnyje. Peržiūrėtos Sąlygos įsigali nuo jų patalpinimo tinklapyje momento nurodytu URL adresu, jei kitaip nenumatyta peržiūrėtose Sąlygose.

1.5. Tuo atveju jei „Yandex“ pakeitė šias Sąlygas šių Sąlygų 1.4 skirsnyje numatyta tvarka, su kuriomis Vartotojas nesutinka, jis privalo nutraukti naudotis teikiamu Servisu.

1.6. Servisas suteikia Vartotojui galimybe nemokamai prisijungti prie aktualios kartografinės ir kitos informacijos. Visos šiuo metu veikiančios Serviso funkcijos, taip pat bet kokia jų plėtra ir/arba naujų funkcijų papildymas laikomas šių Sąlygų objektu.

1.7. Naudojantis Servisu, Vartotojas sutinka gauti informacinius pranešimus, būtinus paslaugoms teikti ir esminiams naujiniams gauti. Vartotojas gali atsisakyti nuo pranešimų prenumeratos, įskaitant, be kita ko, reklaminių pranešimų, naudojantis atitinkamomis Serviso funkcijomis ar vadovaujantis instrukcijomis, nurodytomis gautame pranešime.

2. Serviso naudojimas. Atskiros Serviso funkcijos

2.1. Servisas suteikia Vartotojui funkcinę galimybę savarankiškai ir remiantis savo pasirinkimu įkelti į žemėlapius vartotojo informaciją, įskaitant ženklus, žymas, tekstinius įrašus, pranešimus ir pan. (toliau „Vartotojo objektai“). Vartotojų objektų įkėlimas nekeičia pradinių duomenų ir leidžiami išskirtinai Vartotojo serviso naudojimo patogumui. Vartotojas turi teisę sukurti, išsaugoti, patalpinti laisva prieiga internete Vartotojo objektų nuorodas. Vartotojo objektų nuorodos taip pat gali būti platinamos kitų Serviso vartotojų.

2.2. Vartotojas savarankiškai ir visapusiškai prisiima visą riziką ir atsakomybę už Vartotojo objektų vietovės pasirinkimą, atitikimą teisės aktams, įkeltų Vartotojo objektų turinį, pilnumą, korektiškumą ir aprašymo tikrumą. „Yandex“nebus niekaip atsakinga už bet kurio Vartotojo objekto pažymėjimą ir aprašymą, netvirtina ir nepaneigia bet kurio Vartotojo objekto atitikimą teisiniams aktams, korektiškumą ir aprašymo tikrumą. „Yandex“ pasilieka teisę be įspėjimo ir savo nuožiūra šalinti bet kurį Vartotojo objektą ar Vartotojo objektų rinkinį tuo atveju, jei jo informacijos aprašymas prieštarauja RF teisiniams aktams, jos turinyje yra nenormatyvinės leksikos, taip pat kitais atvejais, kai Vartotojo objektų žymėjimas ir/arba aprašymas ir/arba nuorodų apie Vartotojo objektų platinimą pažeidžia šias Sąlygas, kitų „Yandex“ servisų naudojimo sąlygas ir dokumentų nuostatos, kurie nurodyti šių Sąlygų 1.2 skirsnyje, taip pat „Yandex“, vartotojų servisų, kitų trečiųjų šalių teisių apsaugos tikslais.

2.3. Servisas teikia vartotojui funkcinę galimybę gauti žemėlapio būklės kodą kodo gavimo metu, kad galėtų įterpti savo tinklapį, tinklaraštį, mobilųjį priedą. Ši funkcija gali būti naudojama Vartotojo tik tinklapių ar mobiliųjų priedų apimtimi, kurie prieinami atvirai naudoti neribotam žmonių skaičiui. Funkcija negali būti naudojama apmokamiems projektams ar kitu būdu ribojančiais prieigą prie jų tretiems asmenims. Būtinybė registruotis nelaikoma prieigos apribojimu šio punkto apimtimi.

2.4. Servisas suteikia Vartotojui funkcinę galimybę automatiškai sudaryti maršrutą žemėlapiuose, nurodantiems kelio variantą nuo Vartotojo nurodytų išvykimo taško iki paskirties taško (toliau „Maršrutas“). Maršruto sudarytas nekeičia pradinių duomenų ir leidžiami išskirtinai Vartotojo serviso naudojimo patogumui.

2.5. Vartotojas savarankiškai ir visapusiškai prisiima visas rizikos rūšis ir yra atsakingas už Maršruto pasirinkimą ir pasirinkto Maršruto laikymasi. „Yandex“ negarantuoja, kad Maršrutai yra teisingi, optimalūs, aktualūs ir/arba atitinka kelių eismo taisykles ir nėra atsakingi už Vartotojo pasirinktą Maršrutą ir jo laikymasi.

2.6. Servisas gali suteikti Vartotojui funkcinę paieškos ir informacijos apie visuomeninio transporto (toliau „Transportas“režimas) peržiūros galimybę atitinkamos vietovės žemėlapyje. Informacija, pristatoma naudojantis „Transportas“režimu, teikiama Serviso partnerių ir (arba) gaunama iš atvirų viešųjų šaltinių ir yra informacinio pobūdžio, todėl Yandex nėra atsakinga už pateiktos informacijos tikslumą, aktualumą ir patikimumą, įskaitant viešojo transporto maršrutus ir eismo kryptis, transporto tvarkaraščius, taip pat viešojo transporto aptikimą konkrečiame žemėlapio taške.

2.7. Servise naudojami intelektualiosios nuosavybės objektai, kurių teisės priklauso atitinkamiems teisių savininkams, taip pat informacija, teikiama jų savininkų. Pilnas teisių turėtojų ir informacijos savininkų sąrašas nurodytas šių Sąlygų 5 skirsnyje.

3. Yandex.Žinynas serviso naudojimas

3.1. Servisas teikia Vartotojui funkcines informacijos apie organizacijas patalpinimo, peržiūros ir paieškos galimybes, esančias adresais, kurie pateikti Servise (toliau „Yandex.Žinynas“), įskaitant duomenis apie adresą, pavadinimus, kontaktinius duomenis, darbo režimą, informaciją apie teikiamas paslaugas/realizuojamas prekes ir Vartotojų atsiliepimus (toliau „Organizacijos duomenys“).

3.2. „Yandex.Žinynas“apima informaciją apie organizacijas, pateiktą Serviso partnerių, Serviso administracijos patalpintą informaciją, taip pat Vartotojų patalpintą informaciją šių Sąlygų 3.5–3.7 skirsniuose nurodytomis sąlygomis.

„Yandex“ pasilieka teisę (bet ne įsipareigojimą) bet kuriuo metu reikalauti patvirtinti Servise patalpintos informacijos tikrumą ir/arba to, kaip asmuo, besinaudojantis teise disponuoti organizacijos kortele Servise, vertina organizacijos veiklą.

3.3. „Yandex.Žinyne“ nurodyti duomenys yra informacinio pobūdžio. „Yandex“ nebus atsakinga už informacijos, pateiktos „Yandex.Žinyne“, tikslumą, aktualumą ir patikimumą, taip pat už nurodytų kainų atitikimą realioms kainoms, nustatytoms Vartotojui besikreipiant dėl prekių įsigijimo/paslaugų suteikimo organizacijoms, kuri patalpinta „Yandex.Žinyne“. „Yandex“ nelaikoma teisinių santykių dalyviu, kurie užsimezga tarp Vartotojo ir organizacijos, kurios informacija patalpinta „Yandex.Žinyne“, taip pat neatsako už jo realizuojamų prekių/paslaugų kokybę.

3.4. „Yandex.Žinyne“ nurodyta informacija prieinama peržiūrėti ir redaguoti Kitiems Serviso Vartotojams (išskyrus organizacijos atsiliepimams). „Yandex“ nebus atsakinga už Vartotojo pateiktus pakeitimus, taip pat trečiųjų šalių organizacijų Duomenų naudojimą.

3.5. Organizacijos duomenys gali būti patalpinti Vartotojo Servise sąlygomis, kurios skelbiamos adresu https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html. „Yandex“ turi teisę be Vartotojo pranešimo ir be priežasčių išaiškinimo nepriimti organizacijos Duomenų patalpinimui arba bet kuriuo metu šalinti ar keisti organizacijos Duomenis savo nuožiūra.

3.6. Servisas leidžia Vartotojams patalpinti atsiliepimus apie organizacijas remiantis sąlygomis, prieinamomis adresu: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html. Atsiliepimuose Vartotojas turi pareiškti savo vertinimą apie prekes/paslaugas ir/arba patikimai aprašyti faktines aplinkybes, kuriomis jis kreipėsi į organizacijas. „Yandex“ nebus atsakingas už atsiliepime pateiktos informacijos patikimumą, aktualumą, tikslumą. Organizacijos atstovui pateikus skundą, Atsiliepimas gali būti pašalintas iš Serviso tuo atveju, jei buvo pažeistos atsiliepimų paskelbimo taisyklės, kurie buvo patalpinti adresu: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html.

Servisas gali pašalinti ir/arba neleisti įkelti atsiliepimų remiantis moderacijos procedūros rezultatais arba gavus trečiųjų šalių pateiktu skundu nesilaikant Serviso Atsiliepimų taisyklių turinio. Neigiamo sprendimo atveju atliekant Atsiliepimo moderacijos procedūrą ar pripažinus skundą pagrįsta, Servisas gali neleisti/apriboti Atsiliepimo publikavimą. Toks Atsiliepimas gali būti teikiamas Atsiliepimą palikusio Vartotojo asmeniniame kabinete adresu: https://yandex.ru/ugcpub/cabinet.

3.7. Vartotojas, patalpinęs organizacijos Duomenis Servise, savarankiškai ir visapusiškai prisiima visą riziką ir atsakomybę už teikiamos informacijos turinį, jo atitikimą teisiniams aktams, pilnumą, korektiškumą ir patikimumą. „Yandex“ nebus atsakinga už Vartotojo Duomenų apie organizaciją patalpinimą (įskaitant nesąžiningais tikslais), neatitikančių tikrovės, neaktualius, pažeidžiančius trečiųjų šalių teises ir teisėtus interesus, taip pat netvirtina ir nepaneigia organizacijos Duomenų atitikimą teisiniams aktams, korektiškumą ir patikimumą.

4. Kitos sąlygos

4.1. „Yandex“ negarantuoja Servisui pateiktų duomenų saugumo, įskaitant Vartotojo objektus ir organizacijos Duomenis (toliau „Duomenys“) bet kokia apimtimi ir/arba bet kokį terminą, įskaitant duomenų keitimo atvejus, sietinus su Serviso plėtra ar keitimu.

4.2. „Yandex“ naudoja Serviso Duomenis kitose „Yandex“ servisuose ir prieduose, taip pat reklaminėse ar rinkodaros medžiagoje, patalpinamoje interneto „Yandex“ Resursuose, remiantis laisva Vartotojo valia patalpinti tokius Duomenis Servise, siekiant pritraukti kitų vartotojų dėmesį Duomenims, Serveriui ar kitiems „Yandex“ priedams ir servisams, trečiųjų šalių prekėms, darbams ir paslaugoms, kaip ir su Duomenų autoriumi, taip ir be jo (Vartotojo vardas (pseudonimas), kurį jis ar ji nurodė registracijos metu ar savo atitinkamo Serviso skirsnio duomenų nustatymuose, bus nurodomas kaip autoriaus vardas). Vartotojas pripažįsta ir sutinka ta apimti, kokia leidžiama pagal taikomos teisės aktų nuostatas, teikti asmenines, neišskirtines, visų pasaulių šalių teritorijose galiojančias, neperleidžiamas, neperduodamas, neatlyginamas, atšaukiamas teises „Yandex“ licencijuoti tokius Duomenis, teikiamais jūsų tretiems asmenims Serviso apimti naudoti juos reklaminėje ar rinkodaros medžiagoje. Be to, Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad „Yandex“ neįpareigotas peržiūrėti tokių duomenų, o jų naudojimas nurodytais būdais ir nurodytais tikslais gali būti vykdomas automatiškai programinėmis priemonėmis. Tuo atveju, jei Vartotojas neturi teisės suteikti „Yandex“ teisės naudoti bet kokius Duomenis panašiu būdu, jis privalo susilaikyti nuo tokių Duomenų patalpinimo.

4.3. „Yandex“ pasilieka teisę savo nuožiūra riboti Vartotojui prieigą prie Serviso (ar prie atitinkamų Serviso funkcijų, esant techninėms galimybėms) naudojantis jo paskyra ar visiškai blokuoti Vartotojo paskyrą ne kartą pažeidus šias Sąlygas, arba taikyti Vartotojui kitas priemones, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ar trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.

4.4. Naudojantis Servisu, Vartotojas gali pranešti apie Servise patalpintos informacijos netikslumus (neteisingas pavadinimas, padėtis žemėlapyje, duomenų neaktualumas, būtinybė pašalinit objektą), nurodant atitinkamus duomenis specialiąja Serviso kontaktine forma. Pranešimo turinys, skirto Vartotojui naudojantis numatytomis funkcijomis, laikomas viešai prieinamas ir atvirai patalpinamas „Yandex.Narodnaja karta“ (https://n.maps.yandex.ru) servise, siekiant gauti tokio serviso registruotų vartotojų įvertinimą dėl suteiktos informacijos patikimumo ir aktualumo. Siųsdamas pranešimą, Vartotojas išreiškia sutikimą publikuoti jų užpildytas pranešimų formas. Vartotojas įsipareigoja nenurodyti pranešime informacijos, priskiriamos prie ribotosios prieigos informacijos pagal Rusijos Federacijos įstatymus, įskaitant asmeninius duomenis, trečiųjų šalių duomenis, taip pat informaciją, kurią platinti draudžiama.

4.5. Bet kokia Paslaugose naudojama informacija išskirtinai skirta asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Tokiu atveju, bet koks Duomenų kopijavimas, jų atgaminimas, perdirbimas, platinimas, viešasis informavimas (publikavimas) Internete, bet koks naudojimas žiniasklaidoje ir/arba komerciniais tikslais be išankstinio teisių turėtojų leidimo — draudžiamas, išskyrus atvejus, tiesiogiai numatytus paslaugos funkcijomis, šiose Sąlygose, kitų „Yandex“paslaugų naudojimo sąlygose ir šių Sąlygų 1.2 skirsnyje nurodytuose dokumentuose.

5. Informacija apie Teisių savininkus ir Duomenų savininkus:

5.1 Naudojamos informacijos Teisių turėtojų ir savininkų sąrašą galima rasti adresu: https://yandex.com/legal/right_holders.

 

Leidimo data: 2020 m. gegužės 28 d

Ankstesnioji dokumento versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Ankstesnioji dokumento versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/29022020

Ankstesnioji dokumento versija: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122.