Warunki korzystania z usługi Yandex.Mapy

To jest przestarzała wersja dokumentu, która przestała obowiązywać w dniu 23.06.2021 r. Z aktualną wersją dokumentu można zapoznać się pod adresem: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse.

1. Uwagi ogólne

1.1. OOO „Yandex“ (dalej — „Yandex“) zaprasza użytkownika Internetu (dalej — „Użytkownik“) do korzystania z usługi Yandex.Mapy dostępnej pod adresem: http://maps.yandex.com (dalej — „Serwis“).

1.2. Niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie Umowy Użytkownika serwisów Yandex i określają sposób korzystania z usługi. We wszystkim, co nie jest przewidziane w niniejszych Warunkach, stosunki między Yandex a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z usługi są regulowane w Umowie użytkownika Service Yandex (https://yandex.com/legal/rules), a także licencję na korzystanie z wyszukiwarki Yandex (https://yandex.com/legal/termsofuse), oraz przez politykę prywatności (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Zaczynając korzystanie z Serwisu/jego poszczególnych funkcji, użytkownik jest uznawany za akceptującego niniejsze Warunki, a także warunki wszystkich powyższych dokumentów, w całości, bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków. W przypadku braku zgody użytkownika na którekolwiek z postanowień tych dokumentów, użytkownik nie może korzystać z Serwisu.

1.4. Aktualna wersja Warunków jest zawsze dostępna pod adresem: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex może wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach, powiadamiając o odpowiednich zmianach pod adresem URL wskazanym w niniejszym punkcie. Zmienione Warunki wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w witrynie pod wskazanym adresem URL, chyba że uzgodniono inaczej w zmienionych Warunkach.

1.5. W przypadku, gdy Yandex dokonał jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach, w sposób przewidziany w punkcie 1.4. niniejszych Warunków, z którymi Użytkownik się nie zgadza, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu.

1.6. Serwis oferuje użytkownikowi możliwość bezpłatnego dostępu do aktualnych map i innych informacji. Wszystkie istniejące obecnie funkcje Serwisu, jak również wszelkie ich rozwój i/lub dodawanie nowych są przedmiotem niniejszych Warunków.

1.7. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień informacyjnych niezbędnych do świadczenia usługi i istotnych aktualizacji. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji powiadomień, w tym między innymi wiadomości reklamowych, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości.

2. Korzystanie z Serwisu Poszczególne funkcje Serwisu

2.1. Serwis zapewnia użytkownikowi możliwość samodzielnego i własnego wyboru dodawania do map informacji użytkownika, w tym znaków, etykiet, podpisów tekstowych, wiadomości itp. (dalej — „Obiekty użytkownika“). Umieszczenie obiektów użytkownika nie modyfikuje danych źródłowych i jest dozwolone wyłącznie dla ułatwienia korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik ma prawo tworzyć, zapisywać, umieszczać w Internecie linki do obiektów użytkownika. Linki na obiekty użytkownika mogą być również udostępniane innym użytkownikom Serwisu.

2.2. Użytkownik samodzielnie i w pełnym zakresie ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za wybór lokalizacji obiektów użytkownika, zgodność z prawem, treść, kompletność, poprawność i wiarygodność opisu dodanych obiektów użytkownika. Yandex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oznaczenie i opis dowolnego obiektu użytkownika, nie potwierdza ani nie zaprzecza zgodności z prawem, poprawności i wiarygodności opisu dowolnego obiektu użytkownika. Yandex zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do usunięcia dowolnego obiektu użytkownika lub zestawu obiektów użytkownika w przypadku, gdy informacje zawarte w jego opisie są sprzeczne z prawem Federacji Rosyjskiej, zawierają wulgaryzmy, a także w innych przypadkach, gdy oznaczenie i/lub opis obiektów użytkownika i/lub rozpowszechnianie linku do obiektów użytkownika narusza niniejsze Warunki, Warunki korzystania z innych usług Yandex lub postanowienia niniejszych Warunków, a także w celu ochrony interesów Yandex, użytkowników serwisów, innych osób trzecich.

2.3. Serwis zapewnia użytkownikowi funkcjonalną możliwość uzyskania kodu mapy w momencie otrzymania kodu, do wstawienia na swojej stronie internetowej, blogu, aplikacji mobilnej. Dana funkcja może być używana przez Użytkownika tylko w witrynach lub aplikacjach mobilnych dostępnych do bezpłatnego, otwartego użytkowania przez nieograniczoną liczbę osób. Funkcja nie może być używana w przypadku projektów wymagających opłaty lub w inny sposób ograniczających dostęp do nich osobom trzecim. Konieczność rejestracji nie jest uznawana za ograniczenie dostępu w ramach niniejszego punktu.

2.4. Serwis zapewnia użytkownikowi funkcjonalną możliwość automatycznego tworzenia tras na mapach wskazujących na wariant ścieżki od punktu wyjścia do punktu docelowego wskazanego przez użytkownika („trasa“). Tworzenie tras nie modyfikuje danych wyjściowych i jest dozwolone wyłącznie dla wygody Użytkownika Serwisu.

Użytkownik samdzielnie i w całym zakresie ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za wybór trasy i podążanie wybraną trasą. Yandex nie gwarantuje poprawności, optymalności, trafności i/lub zgodności Tras z przepisami ruchu drogowego i nie ponosi odpowiedzialności za wybór Trasy przez Użytkownika i konsekwencje jej przestrzegania. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania ostrożności i dyskrecji przed wyborem Trasy i podczas jej użytkowania.

2.5. Usługa może zawierać informacje dotyczące aktualnego poziomu korków, krótkoterminową prognozę korków, a także informacje o średnim natężeniu ruchu w ciągu dnia (dalej — Usługa Yandex.Zator).

Informacje dostępne w Yandex.Traffic Service są pozyskiwane na podstawie analizy zanonimizowanych danych i służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Kolorowy wyświetlacz poziomu natężenia ruchu drogowego stosowany w Serwisie nie jest wskaźnikiem stanu drogi, możliwości swobodnego korzystania z niej, faktycznego funkcjonowania i przejezdności, a jedynie wskazuje przybliżony stopień jej zatłoczenia w aktualny okres czasu (kolor zielony — wolny, żółty — średnie przeciążenie, czerwony — duże obciążenie pracą).

2.6. Serwis może zapewnić użytkownikowi funkcjonalną możliwość wyszukiwania i przeglądania informacji o ruchu środków komunikacji publicznej (dalej – opcja „Transport“) na mapie określonego terenu. Informacje wyświetlane podczas korzystania z opcji „Transport“ są dostarczane przez partnerów Serwisu i/lub pochodzą z otwartych źródeł publicznych i mają charakter referencyjny, Yandex nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność i wiarygodność dostarczonych informacji, w tym za trasy i kierunki przemieszczania się środków transportu publicznego, harmonogramów przemieszczania się środków transportu publicznego, a także znajdowania się poszczególnego środka transportu publicznego w określonym punkcie na mapie.

2.7. Serwis korzysta z przedmiotów własności intelektualnej, do której prawa należą do właścicieli praw, a także z informacji przekazanych przez właścicieli przedmiotów własności intelektualnej. Pełna lista posiadaczy praw i posiadaczy informacji znajduje się w punkcie 5 niniejszych Warunków.

3. Korzystanie z usługi Yandex. Informatora.

3.1. Serwis zapewnia Użytkownikowi możliwość zamieszczania, przeglądania i wyszukiwania informacji dotyczących organizacji znajdujących się pod wskazanymi w Serwisie adresami (dalej — Yandex.Książka informacyjna), w tym informacji o adresie, nazwisku, danych kontaktowych, godzinach pracy, informacje dotyczące świadczonych usług / sprzedanych towarów oraz opinie użytkowników. Korzystanie z Yandex.Książki informacyjnej i jego sekcji odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Yandex.Książka informacyjna opublikowanymi pod adresem: https://yandex.ru/legal/sprav_termsofuse.

Funkcjonalność Yandex.książki informacyjnej może się różnić w zależności od regionu/kraju, w którym znajduje się użytkownik.

3.2.–3.7. Zniesione (klauzule w nowym wydaniu publikowane są pod adresem wskazanym w punkcie 3.1 Regulaminu).

4. Inne warunki

4.1. Yandex nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji prezentowanych w Serwisie (w tym obiektów Użytkownika i informacji o usługach Yandex.Książka informacyjna, Yandex.Yandex.Zator, itp.) W jakimkolwiek wolumenie i/lub w jakimkolwiek okresie, w tym w przypadku zmiana danych w związku z rozwojem lub zmianą Usługi.

4.2. Informacje z Serwisu mogą być wykorzystywane przez Yandex w innych usługach i aplikacjach Yandex, a także w materiałach reklamowych lub marketingowych zamieszczanych w zasobach Yandex w Internecie w celu zwrócenia uwagi innych użytkowników na zawartość Serwisu, na Serwis jako całość., lub do innych aplikacji i usług Yandex, towarów, prac i usług osób trzecich, zarówno ze wskazaniem autora informacji (jako nazwisko autora, nazwisko (pseudonim) Użytkownika, które wskazał podczas rejestracji lub w ustawieniach jego danych w odpowiedniej sekcji Serwisu zostanie wskazana), a bez niego, bez konieczności uzyskiwania specjalnego pozwolenia od Użytkownika i bez uiszczenia tantiem, prawo Yandex do przyznania praw do użytkowania informacje przez osoby trzecie do wykorzystania w określonych materiałach reklamowych lub marketingowych W takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yandex nie jest zobowiązany do przeglądania informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest uprawniony do udzielenia Yandex prawa do wykorzystania jakichkolwiek informacji w ten sposób, powstrzyma się od zamieszczania takich informacji.

4.3. Yandex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu (lub do niektórych funkcji Serwisu, jeśli istnieje taka możliwość technologiczna) za pomocą jego konta lub do całkowitego zablokowania konta Użytkownika w przypadku powtarzającego się naruszenia niniejszych Warunków, lub do zastosowania innych środków wobec Użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub praw i uzasadnionych interesów osób trzecich.

4.4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może zgłosić o istnieniu niedokładności informacji umieszczonych w Serwisie (błędna nazwa, położenie na mapie, nieaktualność danych, konieczność usunięcia obiektu), podając odpowiednie informacje w specjalnej formie komunikacji Serwisu. Treść wiadomości wysłanej przez Użytkownika podczas korzystania z tej funkcjonalności jest publicznie dostępna i jest publicznie hostowana w serwisie Yandex.Mapa ludowa (https://n.maps.yandex.ru) w celu uzyskania oceny zarejestrowanych użytkowników takiego serwisu pod kątem wiarygodności i aktualności zgłoszonych informacji.. Wysyłając wiadomość, Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie wypełnionego przez siebie formularza wiadomości. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać w komunikacie informacji zaliczanej przez prawo Federacji Rosyjskiej do informacji o ograniczonym dostępie, w tym danych osobowych Użytkownika, danych osobowych osób trzecich, a także informacji, których rozpowszechnianie jest zabronione.

4.5. Wszelkie informacje wykorzystywane w Serwisie są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Przy tym wszelkie kopiowanie danych, ich powielanie, przetwarzanie, dystrybucja, doprowadzenie do powszechnego dostępu (publikacje) w sieci Internet, korzystanie w mediach i/lub w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez funkcjonalne możliwości Serwisu, w niniejszych Warunkach, warunkach korzystania z innych serwisów Yandex i zgodnie z dokumentami, wymienionymi w pkt. 1.2. niniejszych Warunków.

4.6. Informacje podane w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Yandex nie gwarantuje, że Serwis, jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi spełnia/będzie spełniać wymagania Użytkownika, a funkcje Usługi będą świadczone w sposób ciągły, szybki, niezawodny i bez błędów.

Yandex nie gwarantuje dokładności, trafności, kompletności i rzetelności informacji, które można uzyskać za pomocą Serwisu. Informacje o Serwisie nie są przeznaczone do wykorzystania w jakimkolwiek celu ani w jakimkolwiek charakterze (na przykład w celu ustalenia i/lub potwierdzenia jakichkolwiek faktów stanowiących dowód przy podejmowaniu prawnie ważnych decyzji, dostarczania informacji i dokonywania dokładnych obliczeń, badań, uzyskiwania dokładne współrzędne i informacje dotyczące oficjalnych nazw, określające pozycję dotyczącą statusu obiektów lub terytoriów itp.).

5. Informacje o posiadaczach praw i właścicielach danych:

5.1 Lista posiadaczy praw i właścicieli wykorzystywanych informacji znajduje się pod adresem: https://yandex.com/legal/right_holders.

Data publikacji: 26.08.2020 r.

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/28052020

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/17042020

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/29022020

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14032018

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19022018

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25122017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13112017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/25092017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/15092017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/14082017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/19072017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/03052017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20012017

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/16112016

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/13092016

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/07072016

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/22012014

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse/20140122