Uslovi korišćenja servisa za pravljenje kartice vozača

1. Оpšte odredbe

1.1. Yandex.Taxi B.V. (dalje – „Yandex.Taxi“) nudi svakom pravno sposobnom licu koje, u skladu sa meritornim zakonodavstvom, ima pravo da upravlja putničkim taksijem, kao i na obavljanje poslovne delatnosti u svojstvu vozača putničkog taksija i (ili) preduzetničke delatnosti u svojstvu prevoznika (dalje – „Korisnik“), da koristi servis za pravljenje kartice vozača taksi službe (dalje – „Servis“). Pod taksi službom u ovim Uslovima podrazumeva se partner Yandex.Taxija koji sa Yandex.Taxijem ima validni ugovor za pružanje ugovora za dobijanje pristupa servisu „Yandex.Taxi“.

1.2. Popunjavanjem ankete vozača koja se nalazi na adresi https://taxi.yandex.XX/drivers/YYYY/ (gde je „taxi.yandex.XX“ sajt čiji je vlasnik i administrator Yandex.Taxi, а „XX“ odgovarajući domen gornjeg nivoa; „YYYY“ оznačava direktorijum i/ili stranicu sajta na kojoj se nalazi anketa vozača), i pritiskom na taster „Poslati zahtev“ (ili taster analogan po smislu), smatra se da je Korisnik prihvatio ove Uslove.

1.3. Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik potvrđuje i garantuje svoju saobraznost sa zahtevima meritornog zakonodavstva koji su navedeni u tački 1.1 ovih Uslova.

2. Korišćenje Servisa. Pojedine funkcije Servisa

2.1. Servis nudi Korisniku besplatnu mogućnost sačinjavanja kompleta podataka o Korisniku u sistemu „Yandex.Taxi“, kao o vozaču (dalje – „kartica vozača“), u svrhu omogućavanja taksi službama pristupa takvoj kartici vozača.

2.2. Nakon popunjavanja ankete vozača, koja je postavljena na adresama navedenim u t.1.2 ovih Uslova, stručno lice službe Yandex.Taxi se povezuje sa Korisnikom radi preciziranja anketnih podataka. Ova odredba ne razmatra se kao obaveza Yandex.Taxi u ovim Uslovima.

2.3. Na bazi anketnih podataka Korisnika Servis sačinjava karticu vozača u elektronskom vidu u sistemu „Yandex.Taxi”.

2.4. Yandex.Taxi može da odbije pravljenje kartice vozača za Korisnika, ili da ukloni ranije napravljenu karticu vozača, u slučaju ako Korisnik nije naveo potpune ili je naveo netačne podatke, ako Korisnik nije potvrdio anketne podatke na način naveden u tački 2.2 ovih Uslova, kao i iz drugih razloga bez obaveze da ih objašnjava Korisniku.

2.5. Каrtica vozača može da bude dostupna na uvid svim ili pojedinim taksi službama koje su određene prema algoritmima Servisa. U slučaju ako je neka taksi služba zainteresovana za Korisnika kao vozača dotične taksi službe, ona može da se poveže sa Korisnikom preko kontaktnih podataka navedenim u kartici vozača u cilju naknadnog zaključivanja ugovora sa Korisnikom. Yandex.Taxi nije ugovorna strana u takvom ugovoru ili inicijator zaključivanja takvog ugovorа, niti je zastupnik bilo koje ugovorne strane dotičnog ugovora. Yandex.Taxi ne garantuje postojanje ponude Korisniku od strane taksi službe za zaključivanje takvog ugovora.

2.6. Yandex.Taxi оbrađuje lične informacije o Korisniku na način kako je ovaj termin utvrđen u Politici poverljivosti. (https://yandex.ru/legal/confidential_rs), uključujući i ustupanje ličnih informacija o Korisniku i/ili stavlja na raspolaganje službe taksi ove informacije u svrhu stavljanja na raspolagane Servisa Korisniku u skladu sa ovim Uslovima. Pri tome Korisnik daje saglasnost na takve radnje Yandex.Taxija, kao i na dobijanje ličnih informacija o Korisniku od strane trećih lica za navedene svrhe.

3. Оdsustvo garancije, ograničenje odgovornosti

3.1. Yandex.Taxi ne garantuje saobraznost Servisa svrhama i očekivanjima Korisnika, niti funkcionisanje Servisa bez prekida u radu i bez grešaka.

3.2. Yandex.Taxi ne snosi odgovornost i ne nadoknađuje nikakvu štetu, neposrednu ili posrednu, koja je nanesena Korisniku ili trećim licima kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Servisa.

3.3. Korisnik razume i saglasan je sa time da Yandex.Taxi ne kontroliše i ne utiče na pravne odnose između taksi službi i vozača taksi službi. Bilo kakve ponude Korisniku od strane taksi službe nisu obuhvaćene Servisom i uređuju se zasebno, isključivo između Korisnika i odgovarajuće taksi službe.

3.4. Da bi se izbegle nedoumice, napominjemo da stavljanje na raspolaganje Servisa ne daje Korisniku pravo da deluje kao vozač taksi službe. S tim u vezi Korisniku nije dozvoljeno da koristi servis „Yandex.Taxi“ u svojstvu vozača taksi službe ako nema ugovor sa taksi službom na obavljanje takvih poslova.

4. Podaci

Yandex.Taxi B.V., (registracioni broj 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands