Aptarnavimo paslaugos įforminant vairuotojo kortelę naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „Yandex.Taxi B.V.“ (toliau – „Yandex.Taxi“) siūlo kiekvienam veiksniam asmeniui, turinčiam teisę pagal taikomus teisinius aktus vairuoti lengvuosius taksi, taip pat vykdyti darbinę veiklą, kaip lengvosios taksi vairuotojas ir (arba) darbinę veiklą, kaip vežėjas (toliau – „Vartotojas“), naudoti aptarnavimo paslaugą dėl taksi įmonės vairuotojo kortelės įforminimo (toliau – "Aptarnavimo paslauga“). Taksi įmonė pagal šias sąlygas laikomas „Yandex.Taxi“partneris, pasirašęs „Yandex.Taxi“galiojančią sutartį dėl paslaugų teikimo dėl „Yandex.Taxi“aptarnavimo paslaugos prieigos teikimo.

1.2. Užpildydami vairuotojo anketą, patalpintą adresu https://taxi.yandex.XX/drivers/YYYY/ (kur „taxi.yandex.XX“tinklapis, kurio savininku ir administratoriumi laikomas „Yandex.Taxi“, o „XX“atitinkamas aukštesnio lygio domenas; „YYYY“reiškia katalogą ir (arba) tinklapio puslapį, kurioje patalpinta vairuotojo anketa) ir, paspaudę „Siųsti paraišką“mygtuką (ar analogišką pagal reikšmę mygtuką), laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiomis Sąlygomis.

1.3. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad atitinka šių Sąlygų 1.1 skirsnyje nurodytus galiojančių teisės aktų reikalavimus.

2. Aptarnavimo paslaugos naudojimas. Atskiros aptarnavimo paslaugos funkcijos

2.1. Aptarnavimo paslauga Vartotojui siūlo nemokamą galimybę įforminti duomenis apie Vartotoją, kaip vairuotoją, „Yandex.Taxi“sistemoje (toliau - „vairuotojo kortelė“), kad taksi įmonėms būtų suteikta prieiga prie tokios vairuotojo kortelės.

2.2. Užpildę vairuotojo anketą patalpintą šių Sąlygų 1.2 skirsnyje nurodytu adresu, „Yandex.Taxi“specialistas susisieks su Vartotoju, kad patikslintų anketinius duomenis. Ši nuostata nelaikoma „Yandex.Taxi“įsipareigojimu remiantis šiomis Sąlygomis.

2.3. Remiantis Aptarnavimo paslaugos Vartotojo anketiniais duomenimis, įforminama vairuotojo kortelė elektronine forma „Yandex.Taxi“sistemoje.

2.4. „Yandex.Taxi“turi teisę atsisakyti Vartotojui įforminti vairuotojo kortelę arba pašalinti anksčiau suformuotą vairuotojo kortelę, jei Vartotojas pateikia nepilnus ar neteisingus duomenis, nepatvirtinus anketinių Vartotojo duomenų tvarka, nurodyta šių Sąlygų 2.2 skirsnyje, taip pat dėl kitų priežasčių, neaiškinant jų Vartotojui.

2.5. Vairuotojo kortelė gali būti prieinama peržiūrai visiems ar kai kurioms taksi įmonėms, nustatytoms pagal Aptarnavimo paslaugos algoritmus. Tuo atveju, jei ta ar kita taksi įmonė susidomi Vartotoju, kaip tos taksi įmonės vairuotoju, pastaroji gali susisiekti su Vartotoju pagal vairuotojo kortelėje nurodytais kontaktiniais duomenimis dėl tolesnio sutarties sudarymo su tuo vairuotoju. „Yandex.Taxi“nelaikoma tokios sutarties šalimi ar tokios sutarties sudarymo iniciatore, taip pat ir ji nėra tokios sutarties šalies atstove. „Yandex.Taxi“negarantuoja, kad taksi įmonė pasiūlys sudaryti Vartotojui tokią sutartį.

2.6. „Yandex.Taxi“apdoroja asmeninę Vartotojo informaciją, nes šis terminas apibrėžtas Konfidencialumo politikoje (https://yandex.com/legal/confidential_lt), taip pat jis perduoda asmeninę Vartotojo informaciją ir (arba) suteikia jos prieigą taksi įmonėms, kad Vartotojui būtų suteikiama Aptarnavimo paslauga pagal šias Sąlygas. Be to, vartotojas sutinka su tokiais „Yandex.Taxi“veiksmais, taip pat gauti asmeninę Vartotojo informaciją iš trečiųjų asmenų nurodytas tikslais.

3. Garantijų nesuteikimas, atsakomybės apribojimas

3.1. „Yandex.Taxi“negarantuoja Aptarnavimo paslaugos tikslų ir Vartotojų lūkesčių atitikties, taip pat nepertraukiamą ir neklystamą Aptarnavimo paslaugos veikimą.

3.2. „Yandex.Taxi“nėra atsakinga ir nekompensuoja jokios žalos, tiesioginės ar netiesioginės, sukeltos Vartotojui ar tretiems asmenims dėl Aptarnavimo paslaugos naudojimo ar negalėjimo naudotis.

3.3. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad „Yandex.Taxi“nekontroliuoja ir neįtakoja teisinių ryšių tarp taksi įmonių ir taksi įmonių vairuotojų. Bet kokie taksi įmonių pasiūlymai neįtraukti į Aptarnavimo paslaugos sudėtį ir jie reguliuojami atskirai, išskirtinai tarp Vartotojo ir atitinkamos taksi įmonės.

3.4. Siekiant abejonių, Aptarnavimo paslauga nesuteikia Vartotojui teisės veikti, kaip taksi įmonės vairuotojas. Todėl Vartotojui draudžiama naudotis „Yandex.Taxi“aptarnavimo paslauga, kaip taksi įmonės vairuotojas, nesant sutarties su taksi įmone dėl tokios veiklos vykdymo.

4. Rekvizitai

„Yandex.Taxi B.V.“, (registracijos numeris 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands (Nyderlandai)

Leidimo data: 2018 m. kovo 7 d.