მძღოლის ბარათის ფორმირების სერვისის გამოყენების პირობები

1. ზოგადი დებულებები

1.1. Yandex.Taxi B.V. (შემდგომში - „იანდექს. ტაქსი“) სთავაზობს ნებისმიერ ქმედუნარიან პირს, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად აქვს მსუბუქი ტაქსის მართვის უფლება, აგრეთვე მსუბუქი ტაქსის მძღოლად შრომითი საქმიანობის განხორციელების და (ან) გადამზიდავის სახით სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლება (შემდგომში - „მოსარგებლე“), გამოიყენოს ტაქსის სამსახურის მძღოლის ბარათის ფორმირების სერვისი (შემდგომში - „სერვისი“). ტაქსის სამსახურის ქვეშ წინამდებარე პირობებში ესმით იანდექს.ტაქსის პარტნიორი, რომელსაც იანდექს.ტაქსისთან აქვს მოქმედი ხელშეკრულება „იანდექს.ტაქსის“ სერვისზე წვდომის მიცემის სამსახურის გაწევაზე.

1.2. მძღოლის ანკეტის შევსებისას, რომელიც განთავსებულია მისამართზე https://taxi.yandex.com.ge/drivers/job, და „განაცხადის გაგზავნის“ ღილაკის დაჭერისას ითვლება, რომ მოსარგებლემ მიიღო წინამდებარე პირობები.

1.3. წინამდებარე პირობების მიხედვით მოსარგებლე ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ შეესაბამება წინამდებარე პირობების 1.1-ე პუნქტში მითითებულ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს.

2. სერვისის გამოყენება. სერვისის ცალკეული ფუნქციები

2.1. სერვისი მოსარგებლეს სთავაზობს ტაქსის სამსახურის მძღოლის ბარათის ფორმირების უფასო შესაძლებლობას ტაქსის სამსახურებისათვის მძღოლის ასეთ ბარათზე წვდომის მიცემის მიზნებისათვის.

2.2. მძღოლის ანკეტის (https://taxi.yandex.com.ge/drivers/job) შევსების შემდეგ იანდექს.ტაქსის სპეციალისტი უკავშირდება მოსარგებლეს საანკეტო მონაცემების დასაზუსტებლად. ეს დებულება არ განიხილება როგორც იანდექს.ტაქსის მოვალეობა წინამდებარე პირობებზე.

2.3. მოსარგებლის საანკეტო მონაცემების საფუძველზე სერვისი აყალიბებს მძღოლის ბარათს ელექტრონული სახით იანდექს.ტაქსის სისტემაში.

2.4. იანდექს.ტაქსი უფლებამოსილია უარი უთხრას მოსარგებლეს მძღოლის ბარათის ფორმირებაზე ანდა გააუქმოს ადრე ჩამოყალიბებული მძღოლის ბარათი მოსარგებლის მიერ არასრული ან არასარწმუნო მონაცემთა მითითების, მოსარგებლის მიერ წინამდებარე პირობების 2.2-ე პუნქტში აღნიშნული წესით საანკეტო მონაცემთა დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, აგრეთვე სხვა მიზეზებით, მოსარგებლისათვის მათი ახსნის ვალდებულების გარეშე.

2.5. მძღოლის ბარათი სანახავად მისაწვდომია ყველა ტაქსის სამსახურებისათვის. იმ შძემთხვევაში, თუ ესა თუ ის ტაქსის სამსახური დაინტერესებულია მოსარგებლეში როგორც ამ ტაქსის სამსახურის მძღოლში, მას შეუძლია დაუკავშირდეს მოსარგებლეს მძღოლის ბარათში მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე, მოსარგებლესთან ხელშეკრულების შემდგომი დადების მიზნით. იანდექს.ტაქსი არ არის ამგვარი ხელშეკრულების მხარე ანდა ამგვარი ხელშეკრულების დადების ინიციატორი, ისევე როგორც არ არის ამგვარი ხელშეკრულების რომელიმე მხარის წარმომადგენელი. იანდექს.ტაქსი არ აძლევს მოსარგებლეს გარანტიას ტაქსის სამსახურებისაგან ამგვარი ხელშეკრულების დადების შესახებ შემოთავაზებების არსებობაზე.

2.6. იანდექს.ტაქსი ამუშავებს მოსარგებლის პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის გადასცემს პერსონალურ მონაცემებს და/ან მათზე წვდომას აძლევს ტაქსის სამსახურებს მოსარგებლისათვის სერვისის გასაწევად წინამდებარე პირობების შესაბამისად.

3. გარანტიების არარსებობა, პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

3.1. იანდექს.ტაქსი არ იძლევა მოსარგებლის მიზნებისადმი და მოლოდინებისადმი სერვისის შესაბამისობის, აგრეთვე სერვისის უხარვეზო და უშეცდომო მუშაობის გარანტიას.

3.2. იანდექს.ტაქსის არ ეკისრება პასუხისმგებლობა და არ აანაზღაურებს არავითარ ზარალს, პირდაპირს თუ არაპირდაპირს, მიყენებულს მოსარგებლისათვის ან მესამე პირებისათვის სერვისის გამოყენების ანდა გამოყენების შეუძლებლობის შედეგად.

3.3. მოსარგებლე აცნობიერებს და ეთანხმება იმას, რომ იანდექს.ტაქსი არ აკონტროლებს და გავლენას არ ახდენს სამართლებრივ ურთიერთობებზე ტაქსის სამსახურებსა და ტაქსის სამსახურების მძღოლებს შორის. ნებისმიერი შეთავაზებები ტაქსის სამსახურებისაგან მოსარგებლისადმი არ შედის სერვისის შემადგენლობაში და რეგულირდება ცალკე მხოლოდ მოსარგებლესა და შესაბამის ტაქსის სამსახურს შორის.

3.4. ეჭვების თავიდან ასაცილებლად, სერვისის გაწევა მოსარგებლეს არ აძლევს უფლებას, იმოქმედოს როგორც ტაქსის სამსახურის მძღოლმა. ამასთან დაკავშირებით მოსარგებლეს ეკრძალება „იანდექს.ტაქსი“-ს სერვისის გამოყენება ტაქსის სამსახურის მძღოლის სახით, თუ მას არ გააჩნია ტაქსის სამსახურთან ხელშეკრულება ამგვარი საქმიანობის განხორციელებაზე.

4. რეკვიზიტები

Yandex.Taxi B.V., (სარეგისტრაციო ნომერი 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands