Taksojuhikaardi vormistamise teenuse kasumistingimused

1. Üldsätted

1.1. Yandex.Taxi B.V. (edaspidi Yandex.Taxi) pakub igale teovõimelisele isikule, kellel on kehtivate õigusaktide kohaselt õigus sõidutakso juhtimisõigus, aga samuti ka õigus töötada füüsilist isikust-ettevõtja/juriidilise isiku staatuses taksojuhina ja/või vedajana (edaspidi Kasutaja), võimalust kasutada taksoteenuse taksojuhikaardi vormistamise teenust (edaspidi Teenus). Käesolevates Tingimustes mõistetakse taksoteenuse all Yandex.Taxi partnerit, millega on sõlmitud kehtiv Yandex.Taxi teenuse juurdepääsuteenuse osutamisteenuse leping. koos Yandex.

1.2. Ära täites taksojuhiküsimustikku, mis asub aadressil https://taxi.yandex.XX/drivers/YYYY/ (kus „taxi.yandex.XX“ on veebilehekülg, mille omanikuks on Yandex.Taxi, ning „XX“on kõrgema taseme vastav domeen; „YYYY“ tähendab kataloogi ja/või lehekülge, kus on asub taksojuhiankeet), ning vajutades nuppu „Saada taotlus“ (või sarnase tähendusega nuppu) loetakse Kasutaja käesolevate Tingimustega nõustunuks.

1.3. Nõustudes käesolevate Tingimustega Kasutaja kinnitab ja tagab, et vastab käesolevate Tingimuste p. 1.1. toodud kohaldatavate seadusaktide nõetele.

2. Teenuse Kasutamine. Teenuse üksikud funktsioonid

2.1. Teenust pakub Kasutajale tasuta Kasutaja kohta andmekogumi vormimise võimalust Yandex.Taxi süsteemis nii taksojuhi kohta (edaspidi taksojuhikaart) taksoteenustele selle taksojuhikaardile liigipääsu pakkumise eesmärgiga.

2.2. Peale käesolevate Tingimuste p.1.2. Toodud aadressidel asuva ankeedi täitmist Yandex.Taxi spetsialist võtab ühendust Kasutajaga ankeetandmete täpsustamiseks. Käesolevat sätet ei vaadelda käesolevatest Tingimustest tuleneva Yandex.Taxi kohustusena.

2.3. Kasutaja ankeetandmete alusel vormistatakse Teenuse poolt elektrooniline taksojuhikaart Yandex.Taxi süsteemis.

2.4. Yandex.Taxi’l on õigus keelduda Kasutaja taksojuhikaardi vormistamisest või ära kustutada varem vormistatud taksojuhikaart juhul, kui Kasutaja poolt on esitatud puudulikud või ebausaldusväärsed andmed, Kasutaja poolt ankeeetandmete käesolevate Tingimuste punktis 2.2. toodud korras mittekinnitamise puhul, aga samuti muudel põhjustel nende põhjenduste Kasutajale selgitamise kohustuseta.

2.5. Taksojuhikaart võib olla vaatamiseks kättesaadav kõigile või teatud taksoteenustele Teenuse poolt kindlaks määratud algoritme kohaselt. Juhul kui üks või teine taksoteenus on huvitatud Kasutajas sellise taksoteenuse taksojuhina, võib viimane ühendust võtta Kasutajaga taksojuhikaardil märgitud kontaktandmetel Kasutajaga edasise töövõtulepingu sõlmimise eesmärgil. Yandex.Taxi ei ole sellise lepingu osapooleks või sellise lepingu sõlmimise algatajaks, aga samuti ei ole ühtegi lepingu osapoole esindajana. Yandex.Taxi ei taga kasutajale taksoteenuste pakkumiste olemasolu sellekohase lepingu sõlmimisel.

2.6. Yandex.Taxi töötleb Kasutaja isikuandmeid nii nagu kui see mõiste on määratletud Privaatsuspoliitika (https://yandex.com/legal/confidential_et), sealhulgas edastab Kasutaja isikuandmeid ja/või annab sellele juurdepääsu taksoteenustele Kasutajale teenuse osutamiseks käesolevate Tingimuste kooskõlas. Seejuures annab Kasutaja oma nõusoleku Yandex.Taxi selliste toimingute tegemiseks, aga samuti ka Kasutaja isiklike andmete kolmandatelt isikutelt saamiseks nimetatud eesmärkidel.

3. Garantiide puudumine, vastutuse piiramine

3.1. Yandex.Taxi ei garanteeri Teenuse vastavust Kasutaja eesmärkidele ja ootustele ega Teenuse tõrketa ja vigadeta tööd.

3.2. Yandex.Takso ei vastuta ega hüvita mingit Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud otseset või kaudest kahju, mis on tekkinud Teenuse kasutamise või kasutamise võimatuse tagajärjena.

3.3. Kasutaja on teadlik ning nõustub sellega, et Yandex.Taxi ei kontrolli ega mõjuta õiguslikke suhteid taksoteenuste ja taksoteenuste taksojuhtide vahel. Mistahes ettepanekud taksoteenustelt Kasutajale ei kuulu Teenuse koosseisu ning reguleeritakse eraldi vaid Kasutaja ja vastva taksoteenuse vahel.

3.4. Kahtluste vältimiseks Teenuse pakkumine ei anna Kasutajale õigust taksojuhina tegutsemiseks. Seoses sellega on Kasutajal on keelatud Yandex.Taxi teenuse kasutamine taksojuhina taksoteenusega sellekohase tegevuse osutamiseks lepingu puudumise korral.

4. Kontaktandmed

Yandex.Taxi B.V., (reg. nr 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Madalmaad