תנאי הצטרפות לשירותי החשבונית הדיגיטלית

(תנאי ההצטרפות)

יאנדקס.גו ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), מפעילת אפליקציות YANGO ו-TAXIMETER בישראל,, מודה על הצטרפותך לשירותי החשבונית הדיגיטלית.

תנאי ההצטרפות הינם הסכם בינך לבין החברה ומתווספים להסכמים הבאים:

א. הסכם מסגרת התקשרות ונספחיו;

ב. הסכם השירות האלקטרוני (לרבות תנאי המדינה הרלוונטיים);

ג. הסכם שירותי פרסום, מידע ושיווק (לרבות נספח שירותי פרסום, מידע ושיווק).

הסכמים לעיל זמינים בכתובת: https://yandex.com/legal/israel

תנאי ההצטרפות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכמים לעיל. כל מונח שלא מוגדר מפורשות במסמך זה יפורש בהתאם להגדרתו בהסכמים לעיל.

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם שירותי החשבונית הדיגיטלית, תוכל לפנות אלינו בכתובת:requests.israel@yandex-team.com.

הנך מצהיר, מאשר, מתחייב ומסכים כי:

כללי

1. הפקה ומשלוח חשבונית מס על ידיך עבור השירותים שניתנו על ידך לחברה תעשה באמצעות הפקת חשבונית מס כמפורט בסעיף 18ב(א)(4) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973 (להלן: "החשבונית הדיגיטלית") בהתאם לאמור להלן.

2. החברה קיבלה את אישור מס הכנסה לכך שבמסגרת שירותי החשבונית הדיגיטלית, תהא פטור ממשלוח הודעה מראש על שימוש בחשבונית דיגיטלית בהתאם לס' 18ב(ב) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973

3. החברה רשאית להפיק ולשלוח לך חשבונית מס עבור השירותים שהחברה נתנה לך באמצעות הפקת חשבונית דיגיטלית או באמצעות הפקת חשבונית שאינה דיגיטלית.

הצטרפות למערכת הפקת חשבונית דיגיטלית של EZCOUNT

4. החברה התקשרה עם חברת קייסיס בע"מ, ח"פ 515285120 (להלן: "EZCOUNT") אשר תעניק לך שירותים בהתאם להסכם בינה לבין החברה, והנך מתחייב להשתמש בשירותי EZCOUNT אך ורק במסגרת ההתחשבנות שלך עם החברה.

5. החברה תשלח לך קישור להצטרפות לשירות הפקת חשבוניות דיגיטליות של EZCOUNT.

6. עליך להיכנס לקישור ולמסור את הפרטים שיתבקשו על מנת להקים את חשבון המשתמש שלך בממשק EZCOUNT להפקת חשבוניות דיגיטלית בשמך ו/או על שמך.

על מתן שירותי חשבונית דיגיטלית על ידי.7 EZCOUNT, יחול תקנון EZCOUNT הזמין בקישוריות:https://www.ezcount.co.il/stat/terms ו- https://www.ezcount.co.il/supplier-terms כפי שיעודכן מעת לעת בקשר להפקה ומשלוח החשבונית הדיגיטלית לחברה והתחשבנות בינך לבין החברה.

8. אתה מאשר שקראת והבנת את התקנון של EZCOUNT והנך מאשר אותו.

9. אינך רשאי לעשות שימוש במערכת EZCOUNT לשם הפקה ומשלוח חשבוניות מס עבור שירותים שניתנו על ידיך לצדדים שלישיים, מלבד החברה. במידה והפקת חשבונית דיגיטלית לצד שלישי כלשהו, תחויב על פי תעריפי מערכת EZCOUNT.

הפקת חשבוניות דיגיטליות באמצעות מערכת EZCOUNT

10. החברה תעביר לך מדי תקופה תשלומים במסגרת ההסכמים שפורטו לעיל או הסכמים או תשלומים אחרים. פעולה זו תניע הליך של הפקת החשבונית הדיגיטלית ומשלוחה לחברה, באמצעות שירותי החשבונית הדיגיטלית, בהתאם לסכום התשלום שבוצע.

11. החברה תזין למערכת EZCOUNT את פרטי התשלום שבוצע. מערכת EZCOUNT תפיק טיוטה של חשבונית דיגיטלית אשר תועבר אליך בקישורית שתישלח למספר הטלפון הנייד שלך ו/או כתובת דוא"ל שנמסרה על ידיך ל-EZCOUNT.

12. תידרש לבדוק את הנתונים המופיעים בטיוטת החשבונית. אם מצאת שהנתונים אינם נכונים עליך לדחות את אישור החשבונית וליצור קשר עם החברה בטלפון 077-2200809 או בכתובת requests.israel@yandex-team.com. אם מצאת שהנתונים המופיעים בטיוטת החשבונית נכונים, עליך לאשר הפקת החשבונית הדיגיטלית על ידי EZCOUNT במסגרת שרותי החשבונית הדיגיטלית בהתאם לתקנון EZCOUNT.

13. לאחר אישורך כאמור, מערכת EZCOUNT תפיק חשבונית דיגיטלית ותשלח את המקור לחברה והעתק אליך.

14. על גבי החשבונית הדיגיטלית שלך יופיעו פרטי העסק כדלקמן: שם עסק, מס' טלפון, ח.פ./מס' עוסק מורשה, פרטי דוא"ל כפי שתמסור לחברה ול-EZCOUNT במעמד הצטרפותך לשירותי החשבונית הדיגיטלית, או כפי שתעדכן בכל מועד מאוחר יותר.

15. ספרור החשבוניות הדיגיטאליות ייעשה בהתאם למספור הייחודי של שירותי החשבונית הדיגיטלית. ספרור זה ישמש אך ורק לטובת החשבוניות הדיגיטליות שיופקו במסגרת שירותי חשבונית דיגיטלית.

16. מפעם לפעם תידרש לאשר הפקה ומשלוח של מסמכים ממוחשבים במסגרת ההתחשבנות התקופתית עם החברה, כתנאי להפקת החשבוניות הדיגיטליות על ידי EZCOUNT.

הפקת קבצים ודיווחים, שילוב תוצרי EZCOUNT במערכת החשבונות העיקרית שלך

17. אתה תנהל ותשמור דיווחים לרשויות המס באמצעות שתי מערכות חשבונות, אחת בעבור השירותים שיוענקו לחברה באמצעות מערכת הפקת החשבוניות הדיגיטליות המסופקת על ידי EZCOUNT והשנייה באמצעות מערכת הנהלת החשבונות הנוספת המנוהלת על ידך בנפרד. עליך להעביר את העתקי החשבוניות שהופקו באמצעות מערכת EZCOUNT להנהלת החשבונות העיקרית שלך.

18. אתה תפיק ממערכת EZCOUNT את כל הנתונים הנדרשים לביקורת של רשויות מס, על פי דרישתן, לרבות קובץ במבנה אחיד.

19. החברה תנהל מערכת שתאסוף את הפרטים הבאים ותאפשר הפקתם לקובץ אשר יימסר לרשויות המס על פי דרישתן: א) מספר עוסק מורשה; ב) שם העוסק; ג) תאריך משלוח המסמך הממוחשב הראשון; ד) סך החשבוניות המופקות מהמערכת.

20. החברה תהא רשאית למסור לרשויות המס כל מידע שיידרש על ידן.

אחריות

21. החברה אינה צד לשירותי EZCOUNT, והשימוש בשירותי EZCOUNT הינו באחריותך הבלעדית.

22. החברה אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות שירותי EZCOUNT. מערכת EZCOUNT אינה מצויה בשליטת החברה ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילותה.

23. הפקת חשבוניות דיגיטליות הינה באחריותך הבלעדית, לרבות נכונות ושלמות הנתונים הנשלחים לאחר אישורך להפקת חשבונית דיגיטלית תוך שימוש בממשק EZCOUNT.

24. שירותי EZCOUNT ניתנים על בסיס AS-IS, כפופים לתקנון EZCOUNT והנך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש ב- EZCOUNT ו/או ביכולת לקבל אותם ו/או כי שירותי EZCOUNT לא הותאמו לצרכיך.

25. הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה, לרבות בגין כל נזק אשר נגרם עקב תקלה ו/או שגיאה כלשהי במערכת. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הפרעות ו/או תקלות לעיל.

26. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי שיתעוררו עקב שימושך במערכת EZCOUNT ו/או בממשק במערכת EZCOUNT. אם תוגש כל דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה אשר קשורות למעשיך או מחדליך, הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה לפי דרישה ראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות העלולים להיגרם לחברה לרבות הוצאות משפטיות מהגשת תביעה ו/ או דרישה כאמור.

27. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם החברה תימצא אחראית כלפיך או כלפי צד ג' בגין שימושך במערכת EZCOUNT, אחריותה של החברה הינה מוגבלת בסכום של פי שניים מסכום החשבונית האחרונה שהעברת לחברה ואתה תשפה ותפצה את החברה בגין כל סכום מעבר לסכום לעיל.

שינוי תנאי ההצטרפות

28. החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי הצטרפות אלה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מהותיים בתנאי ההצטרפות ילוו בהודעה מוקדמת, שינויים שאינם מהותיים לא ילוו בהודעה מוקדמת. שינויים בתנאי ההצטרפות הנובעים משינוי בהוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין ללא מתן הודעה מוקדמת.

29. אם לא תסכים לשינוים שיעשו בתנאי ההצטרפות, עליך להימנע מהמשך הענקת השירותים לחברה ו/או קבלת שירותים ממנה.

30. המשך הענקת השירותים לחברה ו/או קבלת שירותים ממנה לאחר עריכת השינויים יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי ההצטרפות בנוסח החדש.

בסימון "V", הנך מאשר כי קראת והבנת את כל התנאים לעיל והנך מסכים להם במלואם.