נספח שירות משלוחים

נספח זה ("הנספח") להסכם השירות האלקטרוני ("ההסכם") בין יאנדקס.גו ישראל בע"מ ("יאנדקס") לבין הח"מ ("הלקוח") נעשה בתל אביב.

הואיל: ויאנדקס והלקוח התקשרו בהסכם;

והואיל: והלקוח חפץ להשתתף בתכנית שירות המשלוחים של יאנדקס, בהתקשרות בהסכמים בני שנה אחת (כמשמעם בס' 510(ב)(2) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 ("ס' 510(ב)(2)"), עם משתמשים ("הסכם שירות המשלוחים");

והואיל: והצדדים חפצים לתקן תנאים מסויימים בהסכם, כמפורט בנספח זה;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הצדדים מתקשרים בנספח זה באופן אלקטרוני, והוא יהפוך למחייב את הצדדים נכון למועד שבו הלקוח הסכים לתנאיו. הלקוח מאשר את ההסכמה המלאה והחד משמעית שלו לנספח ולתנאיו בלחיצה על המקש הרלוונטי באפליקציית הסלולר של יאנגו ("האפליקציה"), המופעלת בישראל על ידי יאנדקס.גו ו/או היישויות הקרובות שלה. הלקוח יהיה רשאי לבקש עותק מודפס של הנספח, במשלוח בקשה לכתובת: requests.israel@yandex-team.com.

2. המבוא לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. למונחים בנספח זה תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם (לרבות התנאים הכלליים).

3. בהתקשרות בנספח זה, הלקוחה מסכים באופן בלתי מותנה לכל אלה:

3.1. שהסכם שירות המשלוחים עם כל משתמש שיסכים לתנאיו יחייב אותו;

3.2. לפעול כ'נותן שירות' בעצמו או ביחד עם 'נותני שירות' אחרים בהתאם לתנאי הסכם שירות המשלוחים, ביחס לאותו משתמש.

4. ניתן יהיה למצוא את הנוסח המחייב של הסכם שירות המשלוחים, כפי שיתוקן מעת לעת, בחלק הרלוונטי באפליקציה. עותק מהסכם שירות המשלוחים מצ"ב לנספח זה כנספח א', לצורך הידיעה בלבד.

5. הלקוח מסכים לכל אלה ומאשר אותם:

5.1. הוא מודע באופן מלא לתוכנם של ס' 510(ב)(2) והסכם שירות המשלוחים, ולתוצאות ההתקשרות בהסכם שירות המשלוחים עם משתמשים, ומבין אותם;

5.2. בין היתר, היתה לו ההזדמנות לקבל ייעוץ משפטי או עסקי, ייעוץ מס או כל ייעוץ אחר, מתאימים, ולערוך כל בירורים רלוונטיים ביחס לס' 510(ב)(2) ולהסכם שירות המשלוחים, והוא עשה זאת במידה שנראתה לו נדרשת;

5.3. כל המידע הרלוונטי לנספח ולהסכם שירות המשלוחים נמסר לו במלואו על ידי יאנדקס, לפני החתימה על הנספח;

5.4. ללקוח אין כל בלעדיות ביחס להסכם שירות המשלוחים, לגבי כל משתמש;

6. מוסכם שלגבי כל משלוח שמבוצע בהתאם להסכם שירות המשלוחים ("משלוח"), על אף כל הוראה אחרת בס' 8 להסכם וכל הוראות רלוונטיות אחריות, יחולו כל אלה:

6.1. הלקוח יעמוד, ויוודא את העמידה של הנהגים הקשורים אליו, באופן מלא ובכל עת, בהוראות הסכם שירות המשלוחים, כפי שיתוקן מעת לעת. יאנדקס תוציא הודעה אלקטרונית ללקוחה על כל שינוי מהותי שיעשה בהסכם שירות המשלוחים;

6.2. כל הזמנה למשלוח שתתקבל בשירות לנהג, תתויג כ"משלוח" או בדרך אחרת;

6.3. הלקוח, והנהגים הקשורים אליו, יהיו חייבים להגיב לכל הזמנה למשלוח של משתמש, ובלבד שיש להם את היכולת והזמינות הנדרשות לצורך ביצוע המשלוח בעת הצגת הזמנה הרלוונטית;

6.4. לגבי כל משלוח, הלקוח יוודא ששני אלה מתקיימים לגבי הנהג: (1) הוא מפעיל את המונה במצב "נסיעה לפי הסכם"; (2) הוא מחזיק באישור שנמצא ברכב כנדרש בדין החל, שיסופק באמצעות השירות לנהגים או בכל דרך אחרת;

6.5. בגין כל משלוח התשלום ישולם, על פי תנאי האפליקציה, על ידי המשתמש; הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לכל חובות מס, והן יחולו באופן בלעדי על הלקוח; ליאנגו אין ולא יהיו כל חובות מס ביחס לאף אחד מאלה: (1) כל העברה או שירותים אחרים שניתנו על ידי הלקוח למשתמש באמצעות השירות של יאנגו; (2) דיווח על חבות המס בגין השירותים הניתנים על ידי הלקוח למשתמש, ותשלום החבות כאמור; (3) הוצאות חשבוניות מס בקשר עם ההעברות והשירותים האחרים למשתמש כאמור, על פי החוקים והתקנות החלים;

6.6. יאנדקס והלקוח מסכימים ומאשרים כי סעיף משנה 8.1 לתנאים הכלליים לא יחולו על משלוחים, וכי התעריפים המירביים עבור המשלוחים יהיו התעריפים המירביים כפי שהם מופיעים בסעיף הרלוונטיב yango.yandex.com/action/israel/delivery/delivery_he בעת הרלוונטית; התעריפים המירביים עבור המשלוחים עשויים להיות או לא להיות גבוהים יותר מן התעריפים הקבועים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התש"ף-2018, או בכל חיקוק שיחליף אותו;

6.7. הלקוח והנהגים הקשורים אליו יהיו חייבים לבדוק את החבילה נשוא המשלוח ("החבילה") בעת ההגעה למקום האיסוף, ולוודא שהיא ארוזה כיאות וכי לא ניכרים בה כל סימני נזק; על אף האמור, מובהר שאין לעשות שימוש בשירות המשלוחים לצורך משלוח הפריטים שלהלן:

 • סמים; חומרים פסיכוטרופיים, פוטנטיים, רעילים, רדיואקטיביים, רעילים, כימיים, או דליקים, או חומרי נפץ, וחומרים מסוכנים אחרים, לרבת כאלה שנמצאים תחת לחץ;
 • כלי נשק; נשק פנאומטי, נשק מופעל גז או נשק קר, וחלקיהם, תחמושת, זיקוקים, נורים וכדורים;
 • מטבע חוץ ושטרות כסף;
 • פריטים וחומרים שבשל טיבם או אריזתם עלולים לסכן בני אדם או ללכלך או להרוס כל מטען או בני אדם או פריטים שבסביבה (לגרום להם נזק);
 • פריטים שנדרשת להם הובלה בכלי רכב מצויידים באופן מיוחד, לרבות טובין, מזון, משקאות ומוצרים מתכלים בקירור;
 • פריטים שבירים ללא אריזה מיוחדת;
 • פריטים שאין לך זכות משפטית לבצע בהם משלוח;
 • פריטים בשווי כספי העולה על 500 ש"ח, או פריטים בעלי ערך אישי כגון חפצי אומנות, תכשיטים, או מטבעות זהב וכסף;
 • חומרים מסוכנים או חומרים שעלולים לפגוע בבני אדם או בבעלי חיים או לסכן אותם;
 • פריטים שאסור על פי דין לשלוח אותם, או שנדרש רישיון מיוחד לכך, לרבות סמים, תרופות וחומרים ביולוגיים וכימיים;
 • פריטים שמשקלם עולה על 20 ק"ג ו/או שסך כל אורכם, רוחבם וגובהם עולה על 150 ס"מ; פריטים שאורכם עולה על 150 ס"מ;
 • כל פריט אחר שהמשלוח שלו אסור או מוגבל בישראל;

6.8. הלקוח והנהגים הקשורים אליו ימסרו את החבילה ישירות וללא שיהוי לנמען של החבילה ("הנמען"), ביעד, הכל כמפורט בשירות לנהג; ככל שהנמען לא יהיה זמין או לא יסכים לקבל את החבילה, נותן השירות או הנהג יהיו רשאים לפנות למשתמש ולהחזיר לו את החבילה, או להפקיד אותה באחסון או לבצע בה כל פעולה סבירה אחרת; 30 ימים לאחר שהחבילה תופקד באחסון כאמור לעיל, ניתן יהיה להשמידה.

7. הלקוח מורה ליאנדקס לתת שירותי ניהול ביחס להסכם שירות המשלוחים, ובכלל זה זכותה של יאנדקס לתקן את הסכם שירות המשלוחים מעת לעת כפי שיראה לה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מתחייב שלא לנסות להתערב בפעילות זו של יאנדקס.

8. ככל שהלקוח ו/או הנהגים הקשורים אליו יגבו דמי העברה העולים על התעריף המירבי (כמפורט בסעיף משנה ‏6.6), ו/או לא יעמדו בדרך אחרת בהוראות נספח זה, יאנדקס תהיה רשאית לסיים את הנספח בהודעה אלקטרונית ללקוח, וסיום הנספח יכנס לתוקפו מייד במשלוח ההודעה כאמור.

9. יאנדקס תהיה רשאית לסיים את הנספח בהודעה אלקטרונית ללקוח, וסיום הנספח יכנס לתוקפו 10 ימים קלנדריים מקבל ההודעה כאמור על ידי הלקוח.

10. הלקוח יהיה רשאי לסיים את הנספח בהודעה אלקטרונית ליאנדקס, וסיום הנספח יכנס לתוקפו 10 ימים קלנדריים מקבל ההודעה כאמור על ידי יאנדקס.

11. ככל שהנספח ו/או הגישה לשירות יסתיימו, מכל סיבה שהיא, יאנדקס תמחק את הלקוח מרשימת 'נותני השירות' הקשורה להסכם שירות המשלוחים.

12. השהיית הגישה לשירות מכל סיבה שהיא, תביא מאליה להשהייה, במקביל, של הפצת הבקשות הקשורות להסכם שירות המשלוחים.

13. כל תנאי ההסכם, לרבות ההוראות בדבר סיום ההסכם, וסיום ו/או השהיית הגישה לשירות, ישארו בתוקפם, בכפוף לעדכונים מפורשים לנספח זה. במקרה של סתירה בין נספח זה לבין ההסכם יגברו הוראות נספח זה.

נספח א'

(סעיף 4)

הסכם שירות משלוחים

לצורך ידיעה בלבד

הסכם שירות משלוחים

תנאי שירות אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית ("ההסכם") בינך ("המשתמש" או "אתה") לבין כל אחד מנותני השירות הזמינים כמפורט בס' 7 להלן (ביחד להלן: "נותני השירות" וכל אחד מהם בנפרד "נותן שירות"), החל על השימוש שלך בשירותי המשלוחים המוצעים על ידי נותני השירות תמורת תעריף קבוע נקוב ("שירות המשלוחים"). אתה ונותני השירות תיקראו להלן "הצדדים" וכל אחד לחוד "צד". כל התייחסות לנותן שירות ולנותני השירות הינה לרבות העובדים ונושאי המשרה בהם, וקבלני משנה שלהם שנותנים את שירות המשלוחים בפועל, הרלוונטיים.

התעריפים המירבים כפי שנקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התש"ף-2018, או בכל חיקוק שיחליף אותו, לא יחולו לגבי שירות המשלוחים, והתעריפים שישולמו עבור שירות המשלוחים עשויים להיות או לא להיות גבוהים יותר מן התעריפים המירביים כאמור.

הסכם זה נעשה באופן אלקטרוני, ויהפוך למחייב את הצדדים נכון למועד שבו תסכים לתנאיו. אתה מאשר את ההסכמה המלאה והחד משמעית להסכם ולתנאיו בלחיצה על המקש הרלוונטי באפליקציית הסלולר של יאנגו ("האפליקציה"), המופעלת בישראל על ידי יאנדקס.גו ישראל בע"מ ו/או היישויות הקרובות שלה ("יאנדקס"). יאנדקס.גו ישראל בע"מ והיישויות הקרובות שלה מספקות את האפליקציה כאמצעי להצגת ההסכם בלבד, ולא כצדדים להסכם. אתה רשאי לבקש עותק מודפס של ההסכם, במשלוח בקשה לכתובת: requests.israel@yandex-team.com.

בהתקשרות בהסכם, אתה מאשר את כל המפורט להלן ומסכים לו, במפורש:

(1) אתה מבין את מהותן של כל הוראות ההסכם;

(2) אתה תעשה שימוש בשירות המשלוחים באופן שוטף, תוך עמידה מלאה בתנאי ההסכם;

(3) אתה מסכים באופן בלתי מותנה לתנאי ההסכם במלואם.

ככל שאתה לא מסכים שתנאי ההסכם יחייבו אותך, עליך להקיש על המקש הרלוונטי באפליקציה, למחוק את האפליקציה מן המכשיר הסלולרי שלך, או להפסיק את עשיית השימוש בשירות המשלוחים ואת הגישה אליו.

1. השימוש בשירות המשלוחים

1.1. על מנת לעשות שימוש בשירות המשלוחים, עליך להתקין את האפליקציה במכשיר הסלולרי שלך, להיות משתמש רשום של האפליקציה, ולהסכים לתנאי ההסכם.

1.2. הנך רשאי לבקש הצעת מחיר ("הזמנה") באמצעות האפליקציה, לשימוש בשירות המשלוחים, ביחס למשלוח ספציפי שמתקיימים לגביו הקריטריונים שלהלן ("משלוח"):

1.2.1. מקום האיסוף: תל אביב והסביבה, מיקומים אחרים כפי שיהפכו זמינים;

1.2.2. מקום היעד: תל אביב והסביבה, מיקומים אחרים כפי שיהפכו זמינים;

1.2.3. דרך התשלום: כרטיס אשראי בלבד.

1.3. אתה רשאי לבצע הזמנה למשלוח רק לאחר שהחבילה נשוא המשלוח נארזה כיאות וכאשר היא מוכנה למשלוח ("החבילה").

1.4. בביצוע הזמנה, עליך לציין את נתוני המשלוח, לרבות הכתובת המדוייקת של היעד למסירת החבילה ("יעד המשלוח"), את הנמען של החבילה ("הנמען"), ומידע על הנמען, לרבות שם ומספר טלפון ("פרטי הנמען"), וכל מידע אחר שרלוונטי לחבילה. על ממדי החבילה לא לעלות על אלה של מזוודה שניתן להכניסה לתא המטען של רכב סטנדרטי. ככל שיש בחבילה תוכן שביר, יש לציין זאת במפורש בהזמנה ועל אריזת החבילה, ויש לארוז את החבילה בהתאם.

1.5. לאחר הזמנה, אתה תראה את הצעת המחיר לגבי ההזמנה. הצעת המחיר תהיה כפופה לשינוי, עד שההזמנה תאושר על ידי נותן השירות.

1.6. הצעת המחיר לנסיעה על פי ההסכם תלויה בביקוש, בתנאי התחבורה, במקום האיסוף ו/או היעד, מועד ההזמנה וגורמים אחרים. היא עשויה גם להיות שונה מהצעת המחיר שתינתן על ידי נותן השירות לגבי שירותים הניתנים מחוץ לגדר ההסכם.

1.7. ככל שתשנה את יעד המשלוח, או אם ידרשו לך עצירות מרובות או חריגות אחרות שכתוצאה מכך הפרמטרים של הנסיעה לא יתאמו עוד את המידע שנמסר בהזמנה שלך, נותן השירות יהיה רשאי להגדיל את המחיר לחיוב עבור שירות המשלוחים ביחס לאותו משלוח, או לבטל את המשלוח.

1.8. ככל שהחבילה לא תהיה מוכנה למשלוח, או שהנמען לא יהיה זמין לאיסוף החבילה, וכן במקרה של ביטול או במקרה שבו המידע שנמסר על ידי המשתמש בהזמנה הוא לא מדוייק ו/או לא מספיק, ניתן יהיה לחייב את המשתמש במחיר כפי שחושב על ידי האפליקציה. ניתן לקבל מידע נוסף, כפי שיתוקן מעת לעת, בקישור שלהלן:

yango.yandex.com/action/israel/delivery/delivery_he

1.9. מובהר שנותני השירות חייבים להגיב לכל הזמנה של המשתמש, ובלבד שיש להם את היכולת והזמינות הנדרשות לצורך ביצוע המשלוח במועד ההזמנה הרלוונטית.

1.10. מובהר שנותני השירות חייבים להוציא חשבונית מס כנדרש בדין בישראל.

1.11. לפני מסירת החבילה לנותן השירות, אתה תהיה אחראי לוודא את תוכן החבילה, ואת כך שהיא ארוזה כראוי, לרבות היותה חתומה, וכן את קיומה של ההגנה הנדרשת לתוכן החבילה, ציון כל פרטים רלוונטים למסירת החבילה ביעד המשלוח, ובכלל זה פרטי הנמען.

1.12. אתה תמסור את החבילה לנותן השירות בהגעתו לנקודת האיסוף לאחר שזיהית את נותן השירות שהגיע לאסוף את החבילה לפני ביצוע המשלוח. יובהר שאתה אחראי למסירת החבילה לנותן השירות.

1.13. אתה אחראי לכך שהנמען יהיה נוכח בעת הגעת החבילה ליעד המשלוח, ושהוא יסכים לקבל את החבילה. ככל שהנמען לא יהיה זמין או לא יסכים לקבל את החבילה, נותן השירות יהיה רשאי לפנות למשתמש ולהחזיר לו את החבילה, או ככל שלא יעלה בידו של נותן השירות לתאם את החזרת החבילה למשתמש, הוא יהיה רשאי להפקיד אותה באחסון או לבצע בה כל פעולה סבירה אחרת.

1.14. מוסכם בזאת ש- 30 ימים לאחר שהחבילה תופקד באחסון כאמור לעיל, היא תושמד. יאנדקס ו/או נותני השירות אינם אחראיים לשמור על כל חבילה שנמען לא הסכים לקבל כאמור לעיל.

1.15. אתה מצהיר ומאשר שקיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש, של הנמען, לכל אלה: (א) לעשות שימוש בפרטי הנמען לצורך מתן שירות המשלוחים; (ב) לתת את פרטי הנמען ליאנדקס, שרשאית למסור אותם לנותני השירות ולנהגים הקשורים לנותני השירות; (ג) לשימוש במידע על הנמען ובפרטי הנמען על ידי יאנדקס, נותן השירות ו/או הנהגים הקשורים לנותני השירות, לצורך מתן שירות המשלוחים, לרבות שליחת הודעות לנמען בקשר עם שירות המשלוחים.

2. שימושים מותרים בשירות המשלוחים

2.1. שירות המשלוחים ניתן למשתמש לצורך שימוש אישי ולא מסחרי.

2.2. אינך רשאי לעשות שימוש בשירות המשלוחים לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית, ובשימוש בשירות המשלוחים, אינך רשאי להפר כל דינים במדינת השיפוט שלך. בשימוש שלך בשירות המשלוחים, ובביצוע התחייבויותיך על פי הסכם זה, אתה תמלא אחר כל החוקים, התקנות והכללים שיחולו.

2.3. אינך רשאי לעשות שימוש בשירות המשלוחים לצורך משלוח של כל פריט מן הפריטים שלהלן:

 • סמים; חומרים פסיכוטרופיים, פוטנטיים, רעילים, רדיואקטיביים, רעילים, כימיים, או דליקים, או חומרי נפץ, וחומרים מסוכנים אחרים, לרבת כאלה שנמצאים תחת לחץ;
 • כלי נשק; נשק פנאומטי, נשק מופעל גז או נשק קר, וחלקיהם, תחמושת, זיקוקים, נורים וכדורים;
 • מטבע חוץ ושטרות כסף;
 • פריטים וחומרים שבשל טיבם או אריזתם עלולים לסכן בני אדם או ללכלך או להרוס כל מטען או בני אדם או פריטים שבסביבה (לגרום להם נזק);
 • פריטים שנדרשת להם הובלה בכלי רכב מצויידים באופן מיוחד, לרבות טובין, מזון, משקאות ומוצרים מתכלים בקירור;
 • פריטים שבירים ללא אריזה מיוחדת;
 • פריטים שאינם בבעלותך המלאה, או שאין לך זכות משפטית למוסרם;
 • פריטים בשווי כספי העולה על 500 ש"ח, או פריטים בעלי ערך אישי כגון חפצי אומנות, תכשיטים, או מטבעות זהב וכסף;
 • חומרים מסוכנים או חומרים שעלולים לפגוע בבני אדם או בבעלי חיים או לסכן אותם;
 • פריטים שאסור על פי דין לשלוח אותם, או שנדרש רישיון מיוחד לכך, לרבות סמים, תרופות וחומרים ביולוגיים וכימיים;
 • פריטים שמשקלם עולה על 20 ק"ג ו/או שסך כל אורכם, רוחבם וגובהם עולה על 150 ס"מ; פריטים שאורכם עולה על 150 ס"מ;
 • כל פריט אחר שהמשלוח שלו אסור או מוגבל בישראל.

3. הגבלת אחריות

3.1. האפליקציה מאפשרת לך להעלות מידע, בחינם, על הדרישה הפוטנציאלית שלך לשירותי משלוחים, לחפש הצעות של נותני שירות, ולחפש הצעות כאמור תוך שימוש בפרמטרים שנקבעים על ידי המשתמש. למען הסר ספק, יאנדקס אינה נותנת את שירות המשלוחים, ואינה אחראית לכל מעשה או מחדל של נותני השירות או לכל פעילות לא חוקית שלך ו/או של נותן השירות ו/או כל נהג הקשור לנותן השירות ו/או כל צד שלישי שאינו בשליטתה.

3.2. בכפוף לדין החל, יאנדקס לא תחוב, בשום מקרה, בשל כל נזקים או פיצויים אגביים, עקיפים, לדוגמא, עונשיים או תוצאתיים, או אובדן רווחים, או כאלה הנובעים משירות המשלוחים, בין מכוח כל התחייבות או אחריות, בין בדיני חוזים, דיני נזיקין או דיני נזק, או תחת כל תורה משפטית אחרת, ובין אם נודע ליאנדקס על האפשרות להתרחשות נזקים או פיצויים כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, במידה המותרת בדין החל, אתה מסכים שסך כל האחריות והחבות של יאנדקס ו/או נותני השירות בשל כל נזקים או פיצויים (ישירים או אחרים), ללא התחשבות בצורת התובענה, בין בחוזים, בנזיקין או בדרך אחרת, לא תעלה על 500 ש"ח. במידה המותרת בדין, הסעדים שנקבעים עבורך בתנאים אלה הם בלעדיים ומוגבלים לאלה הקבועים בהסכם זה במפורש.

4. שיפוי

4.1. אתה מסכים לשפות את יאנדקס ואת היישויות הקרובות, בעלי המניות, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, השלוחים והנציגים שלה, ולהסיר את חבותם, בשל כל תביעה, הפסד, נזק, אובדן, פיצויים, מס, חבות ו/או הוצאות, לרבות הוצאות משפט של כל צד שלישי, הנובעים מכל הפרה של הסכם זה או של כל דין על ידך, ולהגן עליהם מפני כל האמור.

5. תקופת ההסכם וסיומו

5.1. הסכם זה ישאר בתוקפו במשך תקופה בת 12 חודשים מן המועד שבו המשתמש הסכם לתנאי הסכם זה, כאשר תקופה זו תתחדש ותוארך מאליה לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, למעט אם מי מן הצדדים יודיע לצד האחר, באמצעות האפליקציה, על רצונו שלא להאריך את תקופת ההסכם, לפני תום התקופה הרלוונטית.

5.2. על אף האמור בסעיף משנה 5.1 לעיל, אתה תהיה רשאי לסיים את ההסכם במתן הודעה באימייל לכתובת requests.israel@yandex-team.com, או בדואר רשום לכתובת דרך מנחם בגין 148, תל אביב-יפו, מיקוד: 6492104. בהודעה על סיום ההסכם עליך לפרט את שמך המלא, את מספר הטלפון הסלולרי שהתחבר לאפליקציה ואת מספר תעודת הזהות שלך. אינך רשאי לבצע הזמנה למשלוח לאחר סיום ההסכם.

5.3. כל ההוראות וההתחייבויות הכלולות בהסכם, שבמהותן או בשל תוצאותיהן נדרש שהן יבוצעו לאחר סיום ההסכם או שהן נועדו לכך, ישארו בתוקפן גם לאחר פקיעתו או סיומו של ההסכם, וישארו מחייבות ומזכות את הצדדים, את הנמחים המותרים שלהם ואת מי שיבוא במקומם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש ימשיך לחוב בשל כל הסכומים המגיעים לנותני השירות, וההתחייבות כאמור לתשלום תישאר בתוקפה גם לאחר סיום ההסכם.

6. תיקון ההסכם

6.1. נותני השירות יהיו רשאים לסיים את ההסכם באופן חד צדדי. הודעות כל תיקונים להסכם יעמדו לרשות המשתמשים באמצעות האפליקציה, ויפורסמו בכתובת: https://yandex.com/legal.

6.2. על אף האמור לעיל, אתה מסכים להוספה ולהסרה של נותני שירות, ללא הודעה. הרשימה של נותני השירות הנוכחיים תפורסם כאמור בס' 7 להלן.

7. נותני השירות

7.1. ניתן למצוא את הרשימה הנוכחית של נותני השירות ומספרי הרישום והכתובות שלהם בכתובת: yango.yandex.com/legal/service-providers-israel. מובהר כי כיום יאנדקס אינה נותנת שירות, אך היא עשוייה להתווסף בעתיד לרשימת נותני השירות.

8. כללי

8.1. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם ההסכם.

8.2. ניתן להזמין את שירות המשלוחים רק באמצעות האפליקציה, ולא בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, אימייל וכל אתר אינטרנט.

8.3. למעט אם נקבע אחרת בהסכם באופן ספציפי, התנאים שיחולו על השימוש שלך באפליקציה יחולו גם לגבי השימוש שלך באפליקציה ביחס לשירות המשלוחים. התשלום עבור המשלוח יתבצע בהתאם לתנאי האפליקציה.

8.4. ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בהסכם בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך

8.5. הסכם זה מהווה את מלוא ההבנות בין הצדדים ביחס לנשוא ההסכם, והוא יגבר על ידי הבנה קודמת, בכתב או בע"פ. לא יוטלו על כל צד כל התחייבויות משתמעות.

8.6. בנסיבות של כוח עליון המונעות את קיומה של כל התחייבות, ההתחייבות כאמור תידחה על לסיומן של נסיבות הכוח העליון.