תנאי ביצוע שליחויות ללקוחות עסקיים -פלטפורמת YANGO

יאנגו דליברי ישראל בע"מ ("יאנגו" או "החברה") שמחה על הצטרפותך ("אתה" או "השליח") לפלטפורמת YANGO ("הפלטפורמה").

תנאים אלה ("התנאים") מסדירים את היחסים בין הצדדים שינבעו כאשר שליח יעשה שימוש בפלטפורמה על מנת לקבל הזמנות מן המשתמשים ולקוחות עסקיים בפלטפורמה, שנדרשים לשירותי המשלוחים שלך ("משתמש עסקי") בטריטוריה של מדינת ישראל, בתנאים המפורטים להלן.

ההתקשרות בתנאים אלה נעשית באופן אלקטרוני, והם יהפכו לכאלה שמחייבים את הצדדים נכון למועד ההסכמה שלך לתנאים כאמור.

לענין תנאים אלה, כל נותן שירותים, בין עצמאי או חברת בע"מ או כל יישות משפטית אחרת, יראה כ"שליח".

ברישום לפלטפורמה, או בכניסה לאפליקציה Yango Pro ("Yango Pro" או "האפליקציה"), בהתחברות אליה ו/או בשימוש בה, אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה, את מדיניות הפרטיות של יאנגו (שניתן למצוא בכתובת https://yandex.com/legal/confidential), ואת הסכם הרישיון למונים למכשירים ניידים (שניתן למצוא בכתובת https://yandex.com/legal/taximeter_mobile_agreement#index_israel_en).

אתה גם מסכים לעשות שימוש בפלטפורמה תוך עמידה בכל הדינים שיחולו.

ככל שאינך מסכים שהוראות תנאים אלה יחייבו אותך, עליך למחוק את האפליקציה מן המכשיר הנייד שלך, או לחדול מעשיית שימוש בפלטפורמה או מן הגישה אליה.

1. תיאור

יאנגו מספקת את הפלטפורמה, המאפשרת לך לקבל מן המשתמשים העסקי הזמנות לשירותי משלוחים, תוך חילופי מידע עם האפליקציה או חשבון של המשתמש עסקי, תוך שהיא מספקת לך גם יכולות פונקציונליות אחרות, המפורטות במדריך למשתמש של Yango Pro. הפלטפורמה מופעלת על ידי יאנגו דליברי ישראל בע"מ, ח.פ. 516565629, שכתובתה הרשומה דרך מנחם בגין 148, תל אביב.

2. הפלטפורמה

2.1. הגישה לפלטפורמה תינתן לך רק ככל שתהיה רשום כשליח בפלטפורמה, וככל שהסכמת לתנאים אלה

2.2. יאנגו שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסיים את הגישה שלך לפלטפורמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן כל נימוקים או הסברים, בין היתר ככל שיוודע לה, וזאת ללא התחשבות במקור המידע כאמור, ובכלל זה כל אדם, כלי תקשורת או מידע שנמסר בעל פה, על מקרה שבו לא עמדת בתנאים אלה או בכל דין שיחול.

2.3. אתה תהיה זכאי להגיש ליאנגו בקשה מנומקת להחזרת הגישה שלך לפלטפורמה. יאנגו תהיה רשאית לבחון את הבקשה כאמור, אך היא לא תהיה חייבת להחזיר לך את הגישה לפלטפורמה.

2.4. יאנגו תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לעדכן את הפלטפורמה מעת לעת, ללא הסכמתך, ובכלל זה לשנות את התוכן, הפונקציונליות, ממשק המשתמש והמדריך למשתמש של הפלטפורמה.

3. מצגים והתחייבויות

כשליח, אתה מאשר ומתחייב כמפורט להלן:

3.1. יש לך את הניסיון, הכישורים, המומחיות, הידע והרישיונות הנדרשים, ככל שהם נדרשים, לצורך ביצוע שירותי המשלוחים;

3.2. הנך כשיר להתקשר בהסכם עם יאנגו;

3.3. אתה רשום כעוסק מורשה או כעוסק פטור ברשויות המס, יש לך מעמד של עצמאי או חברה בע"מ ברשויות מס הכנסה ומע"מ ובמוסד לביטוח לאומי, ואתה רשאי למסור ליאנגו חשבונית מס ו/או קבלה כדין כנגד כל תשלום מיאנגו;

3.4. אתה אחראי באופן בלעדי לכל חובות מס, והן יחולו עליך באופן בלעדי, וזאת ביחס לכל אלה: (1) כל שירותי משלוחים או שירותים אחרים שינתנו על ידך באמצעות הפלטפורמה; (2) דיווח ותשלום חבות המס בגין כל שירותי משלוחים או שירותים אחרים; (3) הוצאת חשבוניות מס ו/או קבלות בגין שירותי המשלוחים או שירותים אחרים;

3.5. ביחסים בין יאנגו לבינך, אתה תהיה קבלן עצמאי ולא עובד או שלוח של יאנגו. בהתאם לכך, אתה מאשר ומציג מצג בזאת כי לא מתקיימים ולא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיזם משותף בין השליח לבין יאנגו, ולאף צד לא יהיו כל זכות, סמכות או הרשאה ליטול או ליצור כל הוצאה, חבות או התחייבות, מפורשות או משתמעות, או לשאת בהן, בשם הצד האחר.

4. הרישום לפלטפורמה והגישה אליה

4.1. שליח שחפץ לגשת לפלטפורמה ישלים את הרישום לפלטפורמה.

4.2. בתוך פרק זמן סביר לאחר ההשלמה המוצלחת של הרישום, השליח יקבל שם משתמש וסיסמא לצורך הגישה לפלטפורמה. יאנגו תהיה רשאית לסרב לספק שם משתמש או סיסמא, מכל סיבה שהיא.

4.3. השליח לא יעביר את שם המשתמש והסיסמא לפלטפורמה לכל אדם אחר, והוא יהיה אחראי באופן בלעדי להגנה עליהם ולשמירה על סודיותם.

4.4. ככל שהגישה שלך לפלטפורמה ו/או להזמנות של משתמשים עסקיים תבוטל או תושעה, לא יותר לך, במהלך תקופת תנאים אלה, להירשם מחדש כשליח תחת שם משתמש אחר.

4.5. תהיה לך גישה לפלטפורמה 24 שעות ביממה ו- 7 ימים בשבוע. יאנגו תהיה רשאית, בכל עת, לבצע תחזוקה מונעת של הציוד של יאנגו בו יעשה שימוש לצורך הפעלת הפלטפורמה. סך כל אי הזמינות של הפלטפורמה בקשר עם התחזוקה המונעת לא יעלה על 24 שעות בחודש. אי הזמינות של הפלטפורמה עשויה לעלות על 24 שעות בחודש, בנסיבות שבהן תידרש פעולה מיידית.

4.6. אתה תרכוש ותקיים את כל האמצעים הטכניים (לרבות סמארטפונים וטבלטים עם זרם חשמלי, גישה לאינטרנט בכל אמצעי שהוא, וכיו"ב) שידרשו לצורך הגישה לפלטפורמה והשימוש בה, ויאנגו לא תידרש, בשום מקרה, לספק את האמצעים הטכניים או האחרים כאמור, או לשלם לך כל תמורה עבור הרכישה או הקיום של מי מהם.

4.7. הפלטפורמה מסופקת כפי שהיא (as is), כפוף לתנאי הסכם הרישיון, שאותו ניתן למצוא בכתובת:

https://yandex.com/legal/taximeter_mobile_agreement/#index__israel_en.

יאנגו והחברות הקשורות שלה מסתלקות בזאת במפורש מכל אחריות, התחייבות ותנאים מכל סוג שהוא, בכתב או בע"פ, מפורשים או משתמעים, לרבות ביחס לסחירות, להתאמה למטרה או לשימוש מסויימים, בעלות , ביצועים, אבטחה או אי הפרה של זכויות של צדדים שלישיים. כמו כן, יאנגו מסתלקת בזאת במפורש מכל אחריות משתמעת ביחס לחובת העמידה בדין החל, שתהיה באחריותו הבלעדית של השליח.

4.8. יאנגו עושה מאמצים על מנת לוודא כי הפלטפורמה תפעל ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. ואולם, יאנגו אינה מתחייבת לאף אחד מאלה: (1) כי פעולתם של הפלטפורמה ו/או האפליקציה תהיה מדוייקת, וללא הפרעות, פגמים ו/או שגיאות; (2) כי הפלטפורמה ו/או האפליקציה יהיו נטולי רגישות לחדירה או למתקפה; (3) כי לא יתרחשו כל הפרעות או שיבושים בשימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, ו/או במידע ונתונים אחרים.

4.9. השליח לא יבצע אף אחד מאלה: (1) הוא לא יעשה שימוש בחשבון של אדם אחר בפלטפורמה, או בזהות מזוייפת, על מנת ליצור חשבון או להירשם לפלטפורמה; (2) הוא לא יעתיק או ישנה את המידע המאוחסן בפלטפורמה; (3) הוא לא ישנה, יתאים, יתרגם, יפענח או ישחזר לשפת סף את הפלטפורמה, לא יבצע בה היפוך הידור או הנדסה מהופכת, לא יפענח אותה בדרך אחרת ולא יצור ממנה כל יצירות נגזרות.

5. השעייה וסיום של הגישה לפלטפורמה

5.1. יאנגו שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסיים את הגישה שלך לפלטפורמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן כל נימוקים או הסברים, בין היתר ככל שיוודע לה, וזאת ללא התחשבות במקור המידע כאמור, ובכלל זה כל אדם, כלי תקשורת או מידע שנמסר בעל פה, על מקרה של אי עמידה של נותן השירותים בתנאים אלה או בכל דין שיחול, לרבות מקרים חוזרים של אי עמידה לא מהותית. אי עמידה כאמור הינה לרבות כל אלה: (1) גביית מחירים העולים על אלה שפורטו בתנאים אלה; (2) מסירת ליאנגו של נתונים ו/או מידע כוזבים, לרבות נתוני GPS, או ביצוע של הזמנות כוזבות במרמה; (3) נקיטת אפליה בפלטפורמה ביחס להזמנות של משתמשים עסקיים; (4) אי עמידה בהזמנות של משתמשים; (5) התנהגות לא הוגנת, גסה או לא מנומסת, או פסולה בדרך אחרת; (6) מסירת הפרטים האישיים של משתמשים עסקיים לכל אדם, משלוח הודעות לא רצויות (בהודעות טקסט, באימיילים או בדרך אחרת), או ביצוע שיחות טלפון לא רצויות למשתמשים עסקיים; (7) אי עמידה בהליך אימות המידע שנמסר על ידך (photocheck (בדיקת אימות לפי תמונה)).

5.2. לפני קבלת ההחלטה על השעיה, יאנגו תעשה מאמץ למסור לך תקציר של הטענות שהועלו נגדך, ולאפשר לך להגיב לטענות כאמור בכתב בתוך 48 שעות באמצעות החשבון שלך. ואולם, ככל שיאנגו תהיה סבורה שנדרשת השעייה מיידית של הגישה לפלטפורמה, בשל מהותה של אי העמידה המהותית כאמור, היא תהיה רשאית לבצע את ההשעייה לאלתר.

6.דרישות לגבי המשלוחים

6.1. אתה מודע לכך שעל מנת לקבל הזמנות של שירותי משלוחים ממשתמשים עסקיים, אתה תדרש להתקין את האפליקציה ולהיכנס לאפליקציה באמצעות שם המשתמש והסיסמא שלך.

6.2. השליח מתחייב לתת את שירותי המשלוחים באמצעות רכב.

6.3. השליח יקיים דירוג של 4 מתוך 5 נקודות לפחות, כפי שיקבע ב- Yango Pro, ולאף שליח עם דירוג נמוך יותר לא יותר לבצע הזמנות.

6.4. למעט הציוד (כהגדרתו להלן), השליח יהיה אחראי להשגה כדין של הציוד הנדרש לצורך ביצוע שירותי המשלוחים, ולהתמלאות התנאים ולתשלום ההוצאות, במלואם, הקשורים לביצוע השירותים כאמור (כגון רישוי, דלק, ביטוח, שירותי תחזוקה וכל מיסים שיחולו).

6.5. מובהר כי משלוח של הפריטים שלהלן הוא אסור: (1) סמים נרקוטיים; חומרים פסיכוטרופיים, פוטנטיים, רעילים, רדיואקטיביים, רעילים, כימיים, או דליקים, או חומרי נפץ, וחומרים מסוכנים אחרים, לרבת כאלה שנמצאים תחת לחץ; (2) כלי נשק; נשק פנאומטי, נשק מופעל גז או נשק קר, וחלקיהם, תחמושת, זיקוקים, נורים וכדורים; (3) מטבע חוץ ושטרות כסף; (4) פריטים וחומרים שבשל טיבם או אריזתם עלולים לסכן בני אדם או ללכלך או להרוס כל מטען או בני אדם או פריטים שבסביבה (לגרום להם נזק); (5) פריטים שנדרשת להם הובלה בכלי רכב מצויידים באופן מיוחד, לרבות טובין, מזון, משקאות ומוצרים מתכלים בקירור; (6) פריטים שבירים ללא אריזה מיוחדת; (7) פריטים בעלי ערך אישי מיוחד, כגון חפצי אומנות, תכשיטים, או מטבעות זהב וכסף; (8) חומרים מסוכנים או חומרים שעלולים לפגוע בבני אדם או בבעלי חיים או לסכן אותם, לרבות פריטים שאסור על פי דין לשלוח אותם, או שנדרש רישיון מיוחד לכך, לרבות סמים, תרופות וחומרים ביולוגיים וכימיים; (9) לגבי מכוניות: חפצים ופריטים שמשקלם הכולל (לכל נקודת יעד) עולה על 20 ק"ג ו/או כל חפץ או פריט שסך כל אורכו, רוחבו וגובהו עולה על 150 ס"מ; פריטים ארוכים שאורכם עולה על 150 ס"מ; (10) לגבי רכבים דו-גלגליים – חפצים ופריטים שמשקלם הכולל עולה על 15 ק"ג ו/או שסך כל אורכם, רוחבם וגובהם עולה על 150 ס"מ; פריטים ארוכים שאורכם עולה על 150 ס"מ; (11) כל פריט אחר שהמשלוח שלו אסור או מוגבל בישראל.

6.6. במתן שירותי המשלוחים למשתמשים עסקיים ברכב דו-גלגלי, אתה תעשה שימוש בטוסטוס ו/או בתיק אופניים שהורכב באופן בטוח על גבי הרכב. יאנגו תהיה רשאית להשכיר לשליח את הציוד הבא, הנושא מיתוג מיוחד: תיק ואביזרים או התקנים אחרים ("הציוד"), כנגד פיקדון בסך של 300 ש"ח ("דמי הפיקדון").

6.7. דמי הפקדון יוחזרו לשליח כנגד החזרת הציוד ליאנגו על ידי השליח, בתוך 10 ימים קלנדריים מסיום תנאים אלה או מדרישת יאנגו בכתב. ככל שהציוד לא יוחזר על ידי השליח בהתאם לתנאים אלה, מכל סיבה שהיא, השליח יחוייב בסכום דמי הפיקדון. מובהר בזאת כי השליח מסכים שיאנגו תקזז את דמי הפיקדון מכל סכום שיגיע לשליח מיאנגו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לה.

6.8. נאסר עליך לעשות כל שימוש, בכל דרך ולכל מטרה שהן, במידע על הזמנות, משתמשים עסקיים וכתובותיהם, המוצרים הנמסרים, או כל מידע אחר שיגיע לידיעתך בקשר עם תנאים אלה, למעט לצורך ביצוע שירותי המשלוחים בהתאם להזמנות של המשתמשים העסקיים.

7. התמורה

7.1. עבור מתן שירותי המשלוחים בהתאם להזמנות שהתקבלו באמצעות הפלטפורמה, השליח יהיה זכאי לתמורה בהתאם לתנאי התמורה המפורטים בנספח א'. תשלום התמורה כפוף למדיניות הניכויים מצורפת בנספח ב'

7.2. לענין סעיף משנה 15.1 לתנאים אלה, הפחתה של התמורה כמפורט בנספח א' תהווה שינוי מהותי לתנאים אלה, והעלאה של התמורה כמפורט בנספח א' תהווה שינוי לא מהותי לתנאים אלה.

7.3. השליח עשוי להיות זכאי לתשלום תמריצים שונים בקשר עם פעילותו בפלטפורמה. על אף כל הוראה בתנאים אלה, יאנגו תהיה זכאית לשנות את תנאי התמריצים בכל עת, ללא כל הודעה מראש. כל ההוראות הרלוונטיות בס' 7 זה יחולו על תמריצים כאמור. למען הסר ספק, יאנגו תהיה רשאית להשעות ו/או לבטל את התמריצים, במקרה של הפרה של תנאים אלה או של כללי השימוש בפלטפורמה, על פי שיקול דעתה.

7.4. כתנאי למתן שירותי המשלוחים ולקבלת התמורה, השליח נדרש להצטרף לשירותי החשבונית הדיגיטלית של קייסיס בע"מ, באישור "תנאי ההצטרפות לשירותי החשבונית הדיגיטלית", שאותם ניתן למצוא בכתובת:

https://yandex.com/legal/digital_invoices. השליח נותן בזאת הרשאה לקייסיס בע"מ (ח.פ. 515285120), המנהלת את עסקיה תחת השם EZcount (www.ezcount.co.il), להפיק מטעמו חשבוניות מס, בגין כל סכומים המגיעים לו מיאנגו על פי תנאים אלה. יאנגו אינה ולא תהיה אחראית לפעילות של קייסיס בע"מ.

7.5. תשלום התמורה יהיה כפוף למסירה על ידי השליח ליאנגו של חשבונית מס ו/או קבלה מדוייקות וערוכות כדין.

7.6. אתה מסכים ומאשר שיאנגו מאפשרת את שירותי המשלוחים הניתנים על ידך למשתמשים, והיא תהיה רשאית לקבוע מחירים ותנאים לשירותי המשלוחים שאינם אלה המפורטים בתנאים אלה, וכל חיוב נוסף בו יחוייבו המשתמשים העסקיים יראה כתמורה המשתלמת ליאנגו בגין השימוש בפלטפורמה על ידי המשתמשים העסקי, והשליח מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד יאנגו ביחס לאמור.

7.7. התמורה תשתלם על בסיס חודשי, אך יאנגו תהיה זכאית לשלם אותה בתדירות גבוהה יותר. העברת התמורה תהיה כפופה לכך שהשליח יגיע לסך של 200 ש"ח.

7.8. השליח יהיה אחראי באופן בלעדי לכל מיסים, חיובים, הטבות סוציאליות ותשלומים אחרים שנדרש לשלמם על פי הדין החל בקשר עם תנאים אלה, והוא ישלם אותם. יאנגו תנכה מכל התשלומים המגיעים והמשתלמים על פי תנאים אלה כל מיסים ועלויות חובה קשורות שיש לנכותם במקור או שלגביהם יאנגו תיראה בדרך אחרת כחבה בתשלומים על פי הדין החל או על פי אישור מרשויות המס שהגיש השליח.

8. תקופת תנאים אלה וסיומם

8.1. כל צד יהיה רשאי לסיים תנאים אלה באופן חד צדדי, בהודעה לצד האחר 15 ימים מראש.

8.2. על אף האמור לעיל, יאנגו תהיה רשאית לסיים תנאים אלה לאלתר, מבלי לתת לשליח הודעה מראש כאמור, בהתקיים אחד מאלה: הרשעה של השליח בכל עבירה שיש עימה קלון, המשפיעה על יאנגו, או שיש בה משום מרמה; כל פעולה שביצע השליח מתוך כוונה לפגוע ביאנגו פגיעה מהותית; כל הפרה מהותית של חובותיו של השליח על פי תנאים אלה, שככל שניתן לתקנה, לא תוקנה על ידו בתוך 14 ימים קלנדריים ממשלוח הודעה לשליח על ידי יאנגו, שבה פורטה ההפרה הנטענת.

9. קבלן עצמאי

9.1. הצדדים לתנאים אלה מסכימים שהשליח יפעל (ויראה, לכל דבר וענין) כקבלן עצמאי של יאנגו, ולא כעובד או שלוח שלה. בהתאם לכך, הקבלן מאשר ומציג מצג בזאת כי אף יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיזם משותף לא קיימים ולא יתקיימו בין השליח לבין יאנגו, ושלאף צד לא תהיה כל זכות, סמכות או הרשאה ליטול, ליצור או להוציא כל הוצאה, חבות או התחייבות, מפורשות או משתמעות, בשם הצד האחר; התמורה גבוהה יותר, באופן משמעותי, מזו שהשליח היה מקבל לו היו מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד; ככל שגוף משפטי מוסמך כדין או פורום מוסמך אחר, יורו ליאנגו לתת לשליח את הזכויות וזכויות היתר של עובד, בעד שירותי המשלוחים או כל שירותים אחרים שינתנו בהתאם לתנאים אלה ("צו של בית משפט"), התמורה תופחת לשכר המינימום השעתי עבור כל שעה של מתן שירותי המשלוחים, והשליח ישפה את יאנגו בשל כל עלויות, חבויות והוצאות שיגרמו ליאנגו בקשר עם כל דרישה או חובה כאמור, לרבות השווי הכלכלי של זכות כזו והוצאות משפטיות.

9.2. כקבלן עצמאי, אתה תשלם כל תשלומי חובה, לרבות פתיחה וקיום של קופת גמל, וביצוע ההפרשות הנדרשות לקופת הגמל כאמור, ואתה תשלם את כל המיסים והסכומים המגיעים למוסד לביטוח לאומי, והכל על חשבונך, ללא חבות נוספת של יאנגו.

10. עיבוד מידע אישי

10.1. בס' 10 זה, תהיה למילים ולמונחים שלהלן המשמעות שבצידם:

10.1.1. "דיני הגנת המידע" – חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (כהגדרתן להלן) ותקנות אחרות על פיו, וההנחיות הרלוונטיות שפורסמו על ידי רשות הגנת הפרטיות, כפי שיתוקנו, יוחלפו או יוכפפו לחיקוק אחר באופן תקופתי;

10.1.2. "תקנות הגנת הפרטיות" – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017;

10.1.3. "הפרטים האישיים של השליח" – כל פרטים אישיים שימסרו על ידי השליח, במישרין או בעקיפין, או שיאספו בדרך אחרת על ידי יאנגו או כל מעבד-משנה מטעמה לגבי השליח, בקשר עם תנאים אלה;

10.1.4. "פרטים אישיים" – מידע כהגדרתו בס' 7 לחוק הגנת הפרטיות;

10.1.5. "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;

10.1.6. "הפרטים האישיים של המשתמש" – כל פרטים אישיים שיאספו באמצעות הפלטפורמה, או שיאספו בדרך אחר על ידי יאנגו או כל מעבד-משנה מטעמה, לגבי המשתמש.

10.2. הפרטים האישיים של השליח. מובהר בזאת כי הפרטים האישיים של השליח מהווים מידע סודי של יאנגו. הפרטים האישיים של השליח יוחזקו על ידי יאנגו במאגר המידע הרשום שלה, ויעשה בהם שימוש לצורך המטרות והאינטרסים העיסקיים של יאנגו. השליח נותן בזאת ליאנגו את הסכמתו להעברה של הפרטים האישיים כאמור ולשימוש בהם לצורך המטרות והאינטרסים העיסקיים של יאנגו (לא בהכרח בקשר עם ההתקשרות של יאנגו עם השליח), להחזקה של הפרטים האישיים של השליח במאגרי מידע בחו"ל (במדינות המקנות רמת הגנה שעשויה להיות נמוכה יותר מרמת ההגנה המוקנית בדין הישראלי), ולהתקשר עם מעבדי-משנה לצורך עיבוד הפרטים האישיים של השליח כאמור. הפרטים האישיים של השליח נתונים למדיניות הפרטיות של יאנגו, שאותה ניתן למצוא בכתובת: https://yandex.com/legal/confidential.

10.3. הפרטים האישיים של המשתמש.

10.3.1. השליח מאשר שבמסגרת שירותי המשלוחים על פי תנאים אלה, הוא יאסוף או יעבד בדרך אחרת, באמצעות הפלטפורמה, את הפרטים האישיים של המשתמש. מובהר בזאת כי הפרטים האישיים של המשתמש מהווים מידע סודי של יאנגו.

10.3.2. השליח יהיה אחראי, בקשר עם הפרטים האישיים של המשתמש, לכל אלה:

10.3.2.1. לעבד את הפרטים האישיים של המשתמש רק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי תנאים אלה;

10.3.2.2. לעמוד, מכל בחינה שהיא, בכל דיני הגנת המידע שיחולו;

10.3.2.3. לסייע ליאנגו במתן מענה לדרישות למימוש זכויות המשתמשים על פי דיני הגנת המידע;

10.3.2.4. להגן על הפרטים האישיים של המשתמשים שברשותו, מפני כל השחתה, אובדן או שינוי, או מסירה או גישה לא מורשים או שלא כדין, בין שלא במתכוון ובין שלא כדין ("פירצת אבטחת מידע"), ומפני כל שימוש או עיבוד בדרך אחרת, שלא כדין או ללא הרשאה;

10.3.2.5. עם היוודע לו על כל פירצת אבטחת מידע, להודיע על כך ליאנגו ללא כל עיכוב בלתי מוצדק, וזאת לרבות כל מידע זמין רלוונטי שידרש על מנת לאפשר ליאנגו לעמוד בחובות הדיווח ובחובות האחרות שלה על פי דיני הגנת המידע;

10.3.2.6. לשתף פעולה עם יאנגו בקשר עם הבירור בנוגע לכל פירצת אבטחת מידע, צמצומה ותיקונה, ולבצע כל פעולה מתקנת שתידרש באופן סביר;

10.3.2.7. על פי שיקול דעתה של יאנגו, למחוק או להחזיר ליאנגו את כל הפרטים האישיים של המשתמשים שברשותו, עם סיום תנאים אלה;

10.3.2.8. להעמיד ליאנגו או לכל מבקר שקיבל הרשאה ממנה לענין זה, את כל המידע שידרש על מנת להוכיח את העמידה בהתחייבויותיה על פי סעיף זה ועל פי דיני הגנת המידע.

10.3.3. השליח יקיים תיעוד לגבי העמידה בדרישות ס' 10 זה, לרבות כל בירור לגבי כל תלונה או חשש להפרה של ס' 10 זה, וימסור את התיעוד כאמור ליאנגו לדרישתה.

10.3.4. השליח ימסור ליאנגו את כל המידע שידרש באופן סביר על מנת לוודא את העמידה בהוראות ס' 10 זה ובדיני הגנת המידע שיחולו, וכל מידע שתדרוש יאנגו לצורך קיום חובותיה על פי דיני הגנת המידע. השליח לא יאסוף או יעבד כל פרטים אישיים של משתמשים, ולא יעשה בהם שימוש, לכל מטרה לא מורשית או שלא כדין, או באופן בלתי חוקי.

11. סודיות

השליח ישמור על סודיותם של הוראות תנאים אלה ושל כל חומרים ומידע שהוא קיבל מיאנגו והפלטפורמה, לרבות פרטי המשתמשים העסקיים וההזמנות שלהם, כתובותיהם ומידע אישי אחר, והוא לא יעשה שימוש במידע הסודי לכל מטרה שהיא למעט השימוש בפלטפורמה על פי תנאים אלה. הזכויות וההתחייבויות על פי סעיף זה ישארו בתוקפם גם לאחר סיום תנאים אלה.

12. הגבלת אחריות

12.1. יאנגו לא תחוב כלפי השליח או היישויות הקרובות ו/או הלקוחות (קבלנים, שותפים, משתמשים וכל אדם אחר) שלו בשל כל נזק או אובדן עקיפים ו/או תוצאתיים (בין בשל אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן מידע, אובדן ייצור ו/או עסקים או בדרך אחרת), עלויות, הוצאות או תביעות אחרות שהן לפיצויים תוצאתיים (מכל סיבה שהיא), וזאת ללא התחשבות בשאלה אם יאנגו יכולה היתה לצפות את האפשרות להתרחשות כל אובדן או נזק כאמור בנסיבות מסויימות, או בשאלה אם יאנגו פעלה מתוך כוונה, רשלנות רבתי, רשלנות או ללא אשם, כאשר האובדן, הנזק וכיו"ב נבעו מתנאים אלה או בקשר אליהם.

13. שיפוי

השליח ישפה את יאנגו ואת היישויות הקרובות, העובדים והשלוחים שלה, ואת הדירקטורים ונושאי המשרה בה, ויסיר את חבותם, בשל כל חבות, נזק, פיצויים והוצאות, שינבעו, במישרין או בעקיפין, בין היתר מאחד מאלה או בקשר אליהם: (1) השימוש בפלטפורמה; (2) אי הביצוע או אי הביצוע הנאות, במתכוון, שלא במתכוון או ברשלנות, של כל חובה מחובותיו על פי תנאים אלה או הדינים שיחולו; (3) כל נזקים מכל סוג שהוא, ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, שיגרום השליח לכל צד שלישי בקשר למתן שירותי המשלוחים על ידו; (4) הפרה על ידי השליח של כל זכויות קנין רוחני, זכויות פרטיות או זכויות אחרות של כל צד שלישי.

14. זכויות קנין רוחני

כל זכויות קנין רוחני, לרבות אמצאות, פטנטים ובקשות לפטנט, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני לוגו, חומרים בני הגנה בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, מדגמים או עיצובים, בין רשומים או שאינם רשומים, ו/או שניתן לרושמם (ביחד להלן: "קנין רוחני"), הינם בבעלותה של יאנגו ו/או צדדים שלישיים מטעמה ו/או צדדים שלישיים שנתנו ליאנגו זכות לעשות שימוש בקנין הרוחני, והכפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קנין רוחני אחרות החלות על פי דיני מדינת ישראל, דינים זרים ואמנות בינלאומיות. אתה לא תהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לחקות, להפוך לקריא לאדם, לעבד, למכור, להשכיר, להלוות, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם או לשנות כל חומרים הכפופים לזכויות הקנייניות של יאנגו, לרבות הקנין הרוחני שלה, לבצע בהם הידור, היפוך הידור, שחזור לשפת סף או הנדסה מהופכת, לעשות בהם שימוש מסחרי, לתת לגביהם רישיון משנה או ליצור מהם יצירות נגזרות, והכל בין בעצמך או באמצעות אדם אחר מטעמך, בכל דרך שהיא, למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה.

15. תיקונים

15.1. יאנגו תהיה רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת, על פי שיקול דעתה. יאנגו תשלח הודעה מראש על כל שינוי מהותי בתנאים אלה, באימייל ו/או דרך הפלטפורמה, 15 ימים קלנדריים לפחות לפני מועד הכניסה לתוקף של כל שינוי כאמור. לאף שינוי אחר לא ידרש מתן הודעה. שינויים בתנאים אלה שינבעו מכל שינוי בהוראות כל דין יכנסו לתוקפם בהתאם להוראות הדין, ללא צורך בכל הודעה מראש.

15.2. ככל שלא תסכים לכל שינוי בתנאים אלה, עליך להימנע מהמשך השימוש בפלטפורמה.

15.3. ככל שתוסיף לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או לקבל הזמנות באמצעותה, לאחר השינויים כאמור, אתה תיראה כמי שהסכים לגירסא החדשה של תנאים אלה.

16. שונות

16.1. המבוא והנספחים לתנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד הימנם. כל האמור בתנאים אלה במין זכר אף מין נקבה במשמע.

16.2. על תנאים אלה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל ענין שינבע מתנאים אלה או בקשר אליהם.

16.3. אף אי מימוש או הפעלה, על ידי כל צד, של כל זכות או סמכות על פי תנאים אלה, או עיכוב בהם או ויתור עליהם, לא יגבילו או יצמצמו את זכויותיו וסמכויותיו של אותו צד על פי תנאים אלה, ולא יפעלו כויתור על כל הפרה או אי ביצוע על ידי מי מן הצדדים של תנאיו.

16.4. למעט אם הדבר מותר בתנאים אלה, השליח לא יהיה רשאי להמחות או לאצול מי מזכויותיו, חובותיו או התחייבויותיו על פי תנאים אלה לכל צד שלישי, ללא הסכמתה, מראש ובכתב, של יאנגו, וכל המחאה או אצילה לא מורשות יהיו בטלות ומבוטלות.

16.5. ככל שיקבע על פי כל דין שיחול שהוראה מסויימת בתנאים אלה היא לא תקפה או לא אכיפה, יתר הוראות תנאים אלה לא יושפעו מכך.

16.6. תנאים אלה והמסמכים הנזכרים בהם מהווים את מלוא ההבנה וההסכמה בין הצדדים, והם יגברו על כל משא ומתן, הסכם ותכתובת קודמים ביחס לנשוא תנאים אלה.

16.7 בכל הפעילויות שלהן, החברות בקבוצת יאנדקס מחויבות לסטנדרטים גבוהים של האתיקה העסקית. החברות בקבוצת יאנדקס מצפות מהקבלנים שלהן למלא אחר עקרונות ההתנהגות העיסקות המפורטיםבקוד התנהגות של ספק קבוצת יאנדקס. ניתן למצוא עותק ממנו בחלק התאגידי של הפורטל של יאנדקס בכתובת: https://company-docs.s3.yandex.net/procurement/docs/Supplier_Code_ENG_2021.pdf

16.8 הצדדים דוגלים בכל דיני ועקרונות מאבק בשוחד ושחיתות. מוסכם בזאת כי הצדדים אימצו מדיניות של אפס סובלנות (ZERO TOLERANCE) לשוחד ושחיתות, בדעתם איסור מוחלט על כל נוהג מושחת ועל כל תשלומי הקלה. הצדדים, שלוחותיהם, עובדיהם, מתווכיהם ונציגיהם (כולל סוכנים, סוכני עמלה, סוכני מכס וצדדים שלישיים אחרים) לא יקבלו, לא ישלמו, לא יציעו לשלם ולאפשר (לאשר) תשלום / קבלה של כספים כלשהם או העברת הטבות כלשהן (לרבות בלתי מוחשות), במישרין או בעקיפין, אל / מכל אדם במטרה להשפיע על הפעולות או ההחלטות מתוך כוונה להשיג יתרון לא תקין כלשהו, כולל עקיפת ההליך שנקבע בחוק, או חיפושים אחר מטרות בלתי חוקיות אחרות.

בתנאי זה מפורטים מצגים יסודיים לצדדים והם מסתמכים עליהם בכריתת הסכם זה.

כל צד יכול לבטל את ההסכם אם הצד האחר יפר את התחייבויות המפורטות בסעיף זה באמצעות הודעה וללא כל פניה לערכאות משפטיות. במקרה זה ההסכם יבוטל כעבור 10 ימים מיום קבלת הודעה זו.

אם קיים חשד כי צד להסכם הפר את הוראות ההסכם הופרו או עלול להפר אותן, הצד אשר עלה לו חשד זה מתחייב להודיע לצד אחר מיד על כך בכתב. הצדדים מסכימים כי הודעה או דיווח על הפרת תנאי זה או חשד הפרה זו יישלחו באופן להלן:

ליאנגו: hotline@ethics.online

לשליח: לכתובת דוא"ל אשר צוין ברישום.

מועד הפרסום: 24.11.2022

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courierb2b_toc/14112022

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courierb2b_toc/01082022

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courierb2b_toc/11052022

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courierb2b_toc/17052021

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courierb2b_toc/26022021