הסכם שירותי משלוחים – Yango Deli

זאת גרסה ישנה של המסמך שפגה את תוקפה ב - 25.06.2021 הגרסה הנוכחים ממוקמת בכתובת: http://yandex.com/legal/courier_deli/.

הסכם זה (להלן: "ההסכם") מסדיר את היחסים בין הצדדים שינבעו כאשר אתה (להלן: "אתה" או "השליח") תספק ליאנגו (כהגדרתה להלן) את שירותי משלוח החבילות מן החנויות המופעלות על ידי יאנגו, למשתמשי אפליקציית Yango Deli ("המשתמש") בישראל, בתנאים המפורטים להלן.

ההתקשרות בהסכם זה נעשית באופן אלקטרוני, והוא מחייב את הצדדים נכון למועד אישר התנאים על ידיך.

לשם מתן השירותים, אתה תקבל גישה לפלטפורמה של Yango Deli, לרבות האפליקציה Yango Pro. בהתקשרות בהסכם זה, אתה מאשר שקראת והבנת את מדיניות הפרטיות של Yango (הזמינה בקישור https://yandex.com/legal/confidential), ולהסכם הרישיון ל- Yango Pro עבור מכשירים ניידים (הזמין בכתובת https://yandex.com/legal/taximeter_mobile_agreement).

אתה גם מסכים לעשות שימוש באפליקציה Yango Pro תוך עמידה בכל הדינים שיחולו.

1. תיאור

Yango Deli היא רשת חנויות נוחות ללא כניסת לקוחות, שבה מכירת מזון וטובין חיוניים מופעלת באמצעות הפלטפורמה ("הפלטפורמה") או ממשק רשת של Yango Deli, כאשר המשלוחים מתבצעים על ידי השליחים של Yango Deli למיקום הלקוח המצוין באפליקציה Yango Deli. אפליקצית Yango Deli מופעלת על ידי יאנדקס.גו ישראל בע"מ, ח.פ. 515926285, שכתובתה הרשומה היא דרך מנחם בגין 148, תל אביב ("יאנגו").

2. שירותי המשלוחים

2.1. השליח יספק ליאנגו שירותי משלוחים מן החנויות המופעלות על ידי יאנגו ("החנות") למשתמשים ("שירותים המשלוחים"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

2.2. אין התחייבות לבצע שירותי משלוחים במשך מספר שעות מינימלי או מקסימלי בחודש קלנדרי. לשליח תינתן גישה לפלטפורמה שבאמצעותה הוא יהיה רשאי לבחור מתי הוא יהיה זמין למתן שירותי המשלוחים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

3. הצהרות השליח

כשליח, אתה מאשר, מצהיר ומתחייב כמפורט להלן:

3.1. ביחסים בין יאנגו לבינך, אתה תהיה קבלן עצמאי ולא עובד או שלוח של יאנגו. בהתאם לכך, אתה מאשר ומצהיר בזאת כי לא מתקיימים ולא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיזם משותף בינך לבין יאנגו;

3.2. יש לך את הניסיון, הכישורים, המומחיות, הידע והרישיונות הנדרשים, ככל שהם נדרשים, לצורך ביצוע שירותי המשלוחים;

3.3. יש לך יכולת משפטית להתקשר בהסכם עם יאנגו;

3.4. אתה רשום כעוסק מורשה או כעוסק פטור ברשויות המס, יש לך מעמד של עצמאי ברשויות מס הכנסה, מע"מ ובמוסד לביטוח לאומי, ואתה רשאי למסור ליאנגו חשבונית מס ו/או קבלה כדין כנגד כל תשלום מיאנגו;

3.5. אתה אחראי באופן בלעדי לכל חובות מס, והן יחולו עליך באופן בלעדי, וזאת ביחס לכל אלה: (1) כל שירותי משלוחים או שירותים אחרים שיינתנו על ידך באמצעות הפלטפורמה; (2) דיווח ותשלום חבות המס בגין כל שירותי משלוחים או שירותים אחרים; (3) הוצאת חשבוניות המס ו/או קבלה בגין שירותי המשלוחים או שירותים אחרים.

4. רישום

4.1. על מנת לפנות בבקשה לקבלת תפקיד של שליח, ולספק שירותי משלוחים, עליך להשלים את הרישום כשליח בפלטפורמה.

4.2. יאנגו תהיה רשאית לאשר או לסרב לאשר את הבקשה שלך מכל סיבה שהיא. ככל שיאנגו תאשר את הבקשה, השליח, בתוך פרק זמן סביר, יקבל שם משתמש וסיסמה לצורך הגישה לפלטפורמה, והוראות לשימוש בפלטפורמה.

4.3. השליח לא יעביר את שם המשתמש והסיסמה לפלטפורמה לכל אדם אחר, והוא יהיה אחראי באופן בלעדי להגנה עליהם ולשמירה על סודיותם.

4.4. ככל שהגישה שלך לפלטפורמה ו/או להזמנות של משתמשים תופסק או תושע, לא יותר לך להירשם מחדש כשליח תחת שם משתמש אחר.

4.5. אתה תרכוש ותקיים את כל האמצעים הטכניים (לרבות סמארטפונים ו/או טאבלטים עם מקור מתח, גישה לאינטרנט בכל אמצעי שהוא, וכיו"ב) שיידרשו לצורך הגישה לפלטפורמה והשימוש בה, ויאנגו לא תידרש, בשום מקרה, לספק את האמצעים הטכניים או האחרים כאמור, או לשלם לך כל תמורה עבור הרכישה או הקיום של מי מהם.

5. דרישות לגבי המשלוחים

5.1. אתה מודע לכך שעל מנת לתת שירותי משלוחים, אתה תדרש להתקין את אפליקציית Yango Pro ("האפליקציה"), ולהיכנס לאפליקציה באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

5.2. יאנגו תשלח לך, באמצעות האפליקציה, את רשימת מועדים שבהם יאנגו נדרשים שירותי המשלוחים ("סלוט/ים"), והחנויות שבהן נדרשים שירותי המשלוח, ואתה תהיה רשאי לבחור את הסלוט/ים והחנויות בהתאם להעדפותיך.

5.3. בבחירה בסלוט ובחנות, אתה מתחייב לתת את שירות המשלוחים במהלך הסלוט שנבחרה, ולהגיע לחנות שנבחרה בתחילת הסלוט, בכפוף להוראות ס' 5.7 להלן.

5.4. עם הגעתך בתחילת הסלוט, עליך להפעיל את הסלוט, כאשר מיקומך יהיה במרחק שלא יעלה על 100 מ' מן החנות.

5.5. מספר המשלוחים במהלך סלוט יהיה תלוי בביקוש ובשימוש בשירותי Yango Deli על ידי המשתמשים. יאנגו אינה מבטיחה ואינה מתחייבת שהיא תספק לך כל מספר של משלוחים במהלך סלוט.

5.6. על השליח לתת את שירותי המשלוחים באמצעות רכבים דו-גלגליים. למעט הציוד (כהגדרתו להלן), השליח יהיה אחראי להשגה כדין של הציוד הנדרש לצורך ביצוע שירותי המשלוחים, ולהתמלאות התנאים ולתשלום ההוצאות, במלואם, הקשורים לביצוע השירותים כאמור (כגון רישוי, דלק, ביטוח, שירותי תחזוקה וכל מיסים שיחולו).

5.7. אתה מסכים ומאשר כי מתבצע צילום וידאו בחנויות ואתה עלול להיות מצולם במהלך שהותך בחנות.

5.8. אתה מסכים ומאשר שבכל עת, איכות שירותי המשלוחים שיינתנו תמלא אחר הוראות איכות המשלוחים של Yango Deli כמפורט בנספח א'.

5.9. אתה לא תהיה זכאי לתמורה, כולה או חלקה, בעד כל משלוח, בהתקיימות מי מן הנסיבות כמפורט להלן:

  • המשלוח לא התבצע עד מועד המסירה המשוער לפי נתוני הפלטפורמה שהוצגו לך;
  • שירותי המשלוחים לא עמדו בהוראות איכות המשלוחים של Yango Deli;
  • יאנגו קיבלה תלונה ממשתמש של Yango Deli, ביחס לשירותי המשלוחים.

שיעורי הניכויים בפועל, ופירוט ספציפי של הנסיבות כאמור ושל והתנאים האחרים של הניכוי מן התמורה, הם כמפורט במדיניות התשלום, שאותה ניתן למצוא בכתובת: https://yandex.com/legal/payment_policy. יאנגו תהיה רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת, ללא הודעה מראש, בפרסום תנאי התשלום המעודכנים באתר האינטרנט לעיל.

אתה תהיה רשאי לפנות ליאנגו באמצעות הצ'אט של Yango Deli, על מנת למסור הסברים ביחס לנסיבות שהובילו לאי תשלום התמורה כאמור לעיל, או במקרה של כל מחלוקת בענין זה.

5.10. יאנגו תשכיר לשליח את הציוד הנושא מיתוג מיוחד: תיק מבודד טרמי, חולצת טי, ואביזרים או התקנים אחרים ("הציוד"), כנגד פיקדון בסך של 300 ש"ח ("דמי הפיקדון"). אתה תעשה שימוש בציוד רק לצורך מתן שירותי המשלוחים.

5.11. דמי הפיקדון יוחזרו לשליח כנגד החזרת הציוד ליאנגו על ידי השליח, בתוך 10 ימים קלנדריים מסיום ההסכם או מבקשת יאנגו בכתב. ככל שהציוד לא יוחזר על ידי השליח בהתאם להסכם, מכל סיבה שהיא, השליח יחוייב בסכום דמי הפיקדון. מובהר בזאת כי השליח מסכים שיאנגו תקזז את דמי הפיקדון מכל סכום שיגיע לשליח מיאנגו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לה על פי דין.

5.12. נאסר עליך לעשות כל שימוש, בכל דרך ולכל מטרה שהן, במידע על הזמנות, על משתמשים וכתובותיהם, על המוצרים הנמסרים, או בכל מידע אחר שיגיע לידיעתך בקשר עם ההסכם, למעט לצורך ביצוע שירותי המשלוחים על פי ההסכם.

6. הפלטפורמה

6.1. אתה מסכים ומאשר שהפלטפורמה היא הדרך היחידה למתן שירותי המשלוחים עבור יאנגו.

6.2. הפלטפורמה מסופקת כפי שהיא (as is), כפוף לתנאי הסכם הרישיון, הזמין בכתובת: https://yandex.com/legal/taximeter_mobile_agreement/#index__israel_en.

יאנגו והחברות הקשורות שלה מסתלקות בזאת במפורש מכל אחריות, התחייבות ותנאים מכל סוג שהוא, בכתב או בע"פ, מפורשים או משתמעים, לרבות ביחס לסחירות, להתאמה למטרה או לשימוש מסויימים, בעלות, ביצועים, אבטחה או אי הפרה של זכויות של צדדים שלישיים. כמו כן, יאנגו מסתלקת בזאת במפורש מכל אחריות משתמעת ביחס לחובת העמידה בדין החל, שתהיה באחריותו הבלעדית של השליח.

6.3. יאנגו תעשה את מיטב המאמצים על מנת לוודא כי הפלטפורמה ו/או אפליקציית Yango Pro יפעלו ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. ואולם, יאנגו אינה מתחייבת לאף אחד מאלה: (1) כי פעולתם של הפלטפורמה ו/או אפליקציית Yango Pro תהיה מדוייקת, וללא הפרעות, פגמים ו/או שגיאות; (2) כי הפלטפורמה ו/או אפליקציית Yango Pro יהיו נטולי רגישות לחדירה או למתקפה; (3) כי לא יתרחשו כל הפרעות או שיבושים בשימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציית Yango Pro, ו/או במידע ונתונים אחרים.

6.4. השליח לא יבצע אף אחד מאלה: (1) יעשה שימוש בחשבון של אדם אחר בפלטפורמה, או בזהות מזויפת, על מנת ליצור חשבון או להירשם לפלטפורמה; (2) יעתיק או ישנה את המידע שנשמר בפלטפורמה; (3) ישנה, יתאים, יתרגם, יפענח או ישחזר לשפת סף את הפלטפורמה, לא יבצע בה היפוך הידור או הנדסה מהופכת, לא יפענח אותה בדרך אחרת ולא יצור ממנה כל יצירות נגזרות.

7. התמורה

7.1. עבור מתן שירותי המשלוחים, השליח יהיה זכאי לתמורה בתוספץ מע"מ כדין בהתאם לתנאי התמורה של שירות המשלוחים כמפורט בנספח ב'.

7.2. השליח יהיה זכאי לתשלום המינימלי המובטח, ככל שסך כל התמורה שתגיע לו עבור הסלוט תפחת מ-T x GHF, כאשר T הוא משך הזמן של הסלוט בשעות, ו-GHF הוא התשלום השעתי המובטח, כאמור בנספח ב'. תשלום השעתי המינימלי המובטח כפוף להוראות ההסכם ולעמידה בהוראות המשלוחים של Yango Deli.

7.3. כתנאי למתן שירותי המשלוחים ולקבלת התמורה, השליח נדרש להצטרף לשירותי החשבונית הדיגיטלית של קייסיס בע"מ, באישור "תנאי ההצטרפות לשירותי החשבונית הדיגיטלית", הזמינים בכתובת: https://yandex.com/legal/digital_invoices. השליח נותן בזאת הרשאה לקייסיס בע"מ (ח.פ. 515285120), המנהלת את עסקיה תחת השם EZcount (www.ezcount.co.il), להפיק מטעמו חשבוניות מס בגין כל סכומים המגיעים לו מיאנגו על פי ההסכם. יאנגו אינה ולא תהיה אחראית לפעילות של קייסיס בע"מ.

7.4. תשלום התמורה יהיה כפוף למסירה על ידי השליח ליאנגו של חשבונית מס ו/או קבלה מדויקת וערוכה כדין.

7.5. התמורה על פי הסכם זה מהווה את מלוא התמורה לה יהיה זכאי השליח עבור מתן שירותי המשלוחים. התמורה תשתלם על בסיס חודשי, אך יאנגו תהיה זכאית לשלם אותה בתדירות גבוהה יותר. העברת התמורה תהיה כפופה לכך שהשליח יגיע לסך של 200 ש"ח.

7.6. השליח יהיה אחראי באופן בלעדי לכל מיסים, חיובים, הטבות סוציאליות ותשלומים אחרים שנדרש לשלמם על פי הדין החל בקשר עם ההסכם, והוא ישלם אותם.

יאנגו תנכה מכל התשלומים המגיעים והמשתלמים על פי הסכם זה כל מיסים ועלויות חובה קשורות שיש לנכותם במקור או שלגביהם יאנגו תיראה בדרך אחרת כחבה בתשלומים על פי הדין החל או על פי אישור מרשויות המס שהגיש השליח.

8. תקופת ההסכם וסיומו

8.1. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם באופן חד צדדי, בהודעה לצד האחר 15 ימים מראש.

8.2. על אף האמור לעיל, יאנגו תהיה רשאית לסיים את ההסכם לאלתר, מבלי לתת לשליח הודעה מראש כאמור, בהתקיים אחד מאלה: הרשעה של השליח בכל עבירה שיש עימה קלון, המשפיעה על יאנגו, או שיש בה משום מרמה; כל פעולה שביצע השליח מתוך כוונה לפגוע ביאנגו פגיעה מהותית; כל הפרה מהותית של חובותיו של השליח על פי הסכם זה, שככל שניתן לתקנה, לא תוקנה על ידו בתוך 14 ימים קלנדריים ממשלוח הודעה לשליח על ידי יאנגו, שבה פורטה ההפרה הנטענת.

9. קבלן עצמאי

9.1. הצדדים להסכם זה מסכימים שהשליח יפעל (וייראה, לכל דבר וענין) כקבלן עצמאי של יאנגו, ולא כעובד או שלוח שלה. בהתאם לכך, הקבלן מאשר ומציג מצג בזאת כי אף יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיזם משותף לא קיימים ולא יתקיימו בין השליח לבין יאנגו, ושלאף צד לא תהיה כל זכות, סמכות או הרשאה ליטול, ליצור או להוציא כל הוצאה, חבות או התחייבות, מפורשות או משתמעות, בשם הצד האחר; התמורה גבוהה יותר, באופן משמעותי, מזו שהשליח היה מקבל לו היו מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד; ככל שגוף משפטי מוסמך כדין או פורום מוסמך אחר יורו ליאנגו לתת לשליח את הזכויות וזכויות היתר של עובד, בעד שירותי המשלוחים או כל שירותים אחרים שיינתנו בהתאם להסכם ("צו של בית משפט"), התמורה תופחת לשכר המינימום השעתי עבור כל שעה של מתן שירותי המשלוחים, והשליח ישפה את יאנגו בשל כל עלויות, חבויות והוצאות שייגרמו ליאנגו בקשר עם כל דרישה או חובה כאמור, לרבות השווי הכלכלי של זכות כזו, ולרבות הוצאות משפטיות.

9.2. כקבלן עצמאי, אתה תשלם כל תשלומי חובה, לרבות פתיחה וקיום של קופת גמל, וביצוע ההפרשות הנדרשות לקופת הגמל כאמור, ואתה תשלם את כל המיסים והסכומים המגיעים למוסד לביטוח לאומי, והכל על חשבונך, ללא חבות נוספת של יאנגו.

10. עיבוד פרטים אישיים

10. 1. בס' 10 זה, תהיה למילים ולמונחים שלהלן המשמעות שבצידם:

10.1.1. "דיני הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (כהגדרתן להלן) ותקנות אחרות על פיו, וההנחיות הרלוונטיות שפורסמו על ידי רשות הגנת הפרטיות, כפי שיתוקנו, יוחלפו או יוכפפו לחיקוק אחר מעת לעת;

10.1.2. "תקנות הגנת הפרטיות" – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017;

10.1.3. "הפרטים האישיים של השליח" – כל פרטים אישיים שיימסרו על ידי השליח, במישרין או בעקיפין, או שייאספו בדרך אחרת על ידי יאנגו או כל מעבד-משנה מטעמה לגבי השליח, בקשר עם הסכם זה;

10.1.4. "פרטים אישיים" – מידע אישי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות;

10.1.5. "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;

10.1.6. "הפרטים האישיים של המשתמש" – כל פרטים אישיים שייאספו באמצעות הפלטפורמה, או שייאספו בדרך אחרת על ידי יאנגו או כל מעבד-משנה מטעמה, לגבי המשתמש.

10.2. הפרטים האישיים של השליח. מובהר בזאת כי הפרטים האישיים של השליח מהווים מידע סודי של יאנגו. הפרטים האישיים של השליח יוחזקו על ידי יאנגו במאגר המידע הרשום שלה, וייעשה בהם שימוש לצורך המטרות והאינטרסים העסקיים של יאנגו. השליח נותן בזאת ליאנגו את הסכמתו להעברה של הפרטים האישיים כאמור ולשימוש בהם לצורך המטרות והאינטרסים העסקיים של יאנגו (לא בהכרח בקשר עם ההתקשרות של יאנגו עם השליח), להחזקה של הפרטים האישיים של השליח במאגרי מידע בחו"ל (במדינות המקנות רמת הגנה שעשויה להיות נמוכה יותר מרמת ההגנה המוקנית בדין הישראלי), ולהתקשר עם מעבדי-משנה לצורך עיבוד הפרטים האישיים של השליח כאמור.

הפרטים האישיים של השליח נתונים למדיניות הפרטיות של יאנגו, הזמינה בכתובת: https://yandex.com/legal/confidential.

10.3. הפרטים האישיים של המשתמש.

10.3.1. השליח מאשר שבמסגרת שירותי המשלוחים על פי ההסכם, הוא יאסוף או יעבד בדרך אחרת, באמצעות הפלטפורמה, את הפרטים האישיים של המשתמש. מובהר בזאת כי הפרטים האישיים של המשתמש מהווים מידע סודי של יאנגו.

10.3.2. השליח יהיה אחראי, בקשר עם הפרטים האישיים של המשתמש, לכל אלה:

10.3.2.1. לעבד את הפרטים האישיים של המשתמש רק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם;

10.3.2.2. לעמוד, מכל בחינה שהיא, בכל דיני הגנת הפרטיות שיחולו;

10.3.2.3. לסייע ליאנגו במתן מענה לדרישות למימוש זכויות המשתמשים על פי דיני הגנת הפרטיות;

10.3.2.4. להגן על הפרטים האישיים של המשתמשים שברשותו, מפני כל השחתה, אובדן או שינוי, או מסירה או גישה לא מורשים או שלא כדין, בין שלא במתכוון ובין שלא כדין ("פירצת אבטחת מידע"), ומפני כל שימוש או עיבוד בדרך אחרת, שלא כדין או ללא הרשאה;

10.3.2.5. עם היוודע לו על כל פירצת אבטחת מידע, להודיע על כך ליאנגו ללא כל עיכוב בלתי מוצדק, וזאת לרבות כל מידע זמין רלוונטי שיידרש על מנת לאפשר ליאנגו לעמוד בחובות הדיווח ובחובות האחריות שלה על פי דיני הגנת הפרטיות;

10.3.2.6. לשתף פעולה עם יאנגו בקשר עם הבירור בנוגע לכל פירצת אבטחת מידע, צמצומה ותיקונה, ולבצע כל פעולה מתקנת שתידרש באופן סביר;

10.3.2.7. על פי שיקול דעתה של יאנגו, למחוק או להחזיר ליאנגו את כל הפרטים האישיים של המשתמשים שברשותו, עם סיום ההסכם;

10.3.2.8. להעמיד ליאנגו או לכל מבקר שקיבל הרשאה ממנה לענין זה, את כל המידע שיידרש על מנת להוכיח את העמידה בהתחייבויותיה על פי סעיף זה להסכם ועל פי דיני הגנת הפרטיות.

10.3.3. השליח יקיים תיעוד לגבי העמידה בדרישות ס' 10 זה, לרבות כל בירור לגבי כל תלונה או חשש להפרה של ס' 10 זה, וימסור את התיעוד כאמור ליאנגו לדרישתה.

10.3.4. השליח ימסור ליאנגו את כל המידע שיידרש באופן סביר על מנת לוודא את העמידה בהוראות ס' 10 זה ובדיני הגנת הפרטיות שיחולו, וכל מידע שתדרוש יאנגו לצורך קיום חובותיה על פי דיני הגנת הפרטיות.

השליח לא יאסוף או יעבד כל פרטים אישיים של משתמשים, ולא יעשה בהם שימוש, לכל מטרה לא מורשית או שלא כדין, או באופן בלתי חוקי.

11. סודיות

השליח ישמור על סודיותם של הוראות ההסכם ושל כל חומרים ומידע שהוא קיבל מיאנגו והפלטפורמה, לרבות פרטי המשתמשים וההזמנות שלהם, כתובותיהם ומידע אישי אחר, והוא לא יעשה שימוש במידע הסודי לכל מטרה שהיא למעט ביצוע שירותי המשלוחים על פי ההסכם. הזכויות וההתחייבויות על פי סעיף זה יישארו בתוקפם גם לאחר סיום ההסכם.

12. שיפוי

השליח ישפה את יאנגו ואת היישויות הקרובות, העובדים והשלוחים שלה, ואת הדירקטורים ונושאי המשרה שבה, ויסיר את חבותם, בשל כל חבות, נזק, פיצויים והוצאות, שינבעו, במישרין או בעקיפין, בין היתר מאחד מאלה או בקשר אליהם: (1) מתן שירותי המשלוחים; (2) אי הביצוע או אי הביצוע הנאות, במתכוון, שלא במתכוון או ברשלנות, של כל חובה מחובותיו על פי ההסכם או הדינים שיחולו; (3) כל נזקים מכל סוג שהוא, ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, שיגרום השליח לכל צד שלישי בקשר למתן שירותי המשלוחים על ידו; (4) הפרה על ידי השליח של כל זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות או זכויות אחרות של כל צד שלישי.

13. זכויות קנין רוחני

כל זכויות קניין רוחני, לרבות אמצאות, פטנטים ובקשות לפטנט, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני לוגו, חומרים בני הגנה בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, מדגמים או עיצובים, בין רשומים או שאינם רשומים, ו/או שניתן לרושמם (ביחד להלן: "קניין רוחני"), הינם בבעלותה של יאנגו ו/או צדדים שלישיים מטעמה ו/או צדדים שלישיים שנתנו ליאנגו זכות לעשות שימוש בקניין הרוחני, והכפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות החלות על פי דיני מדינת ישראל, דינים זרים ואמנות בינלאומיות. אתה לא תהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לחקות, להפוך לקריא לאדם, לעבד, למכור, להשכיר, להלוות, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם או לשנות כל חומרים הכפופים לזכויות הקנייניות של יאנגו, לרבות הקניין הרוחני שלה, לבצע בהם הידור, היפוך הידור, שחזור לשפת סף או הנדסה מהופכת, לעשות בהם שימוש מסחרי, לתת לגביהם רישיון משנה או ליצור מהם יצירות נגזרות, והכל בין בעצמך או באמצעות אדם אחר מטעמך, בכל דרך שהיא, למעט אם הדבר הותר במפורש בהסכם.

14. שינוי ההסכם

14.1. יאנגו תהיה רשאית לשנות את ההסכם בכל עת, על פי שיקול דעתה. יאנגו תשלח הודעה מראש על כל שינוי מהותי בהסכם, באימייל ו/או דרך הפלטפורמה, 15 ימים קלנדריים לפחות לפני מועד הכניסה לתוקף של כל שינוי כאמור. לאף שינוי אחר לא יידרש מתן הודעה. שינויים בהסכם שינבעו מכל שינוי בהוראות כל דין ייכנסו לתוקפם בהתאם להוראות הדין, ללא צורך בכל הודעה מראש.

14.2. ככל שלא תסכים לכל שינוי בהסכם, עליך להימנע מהמשך מתן שירותי המשלוחים או כל שירותים אחרים ליאנגו.

14.3. ככל שתוסיף לתת את שירותי המשלוחים או כל שירותים אחרים ליאנגו ו/או לקבל ממנה שירותים, לאחר השינויים כאמור, אתה תיראה כמי שהסכם לגרסה החדשה של ההסכם.

15. שונות

15.1. המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כל האמור בהסכם זה במין זכר אף מין נקבה במשמע.

15.2. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

15.3. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין שינבע מהסכם זה או בקשר אליו.

15.4. אף אי מימוש או הפעלה, על ידי כל צד, של כל זכות או סמכות על פי הסכם זה, או עיכוב בהם או ויתור עליהם, לא יגבילו או יצמצמו את זכויותיו וסמכויותיו של אותו צד על פי ההסכם, ולא יפעלו כוויתור על כל הפרה או אי ביצוע על ידי מי מן הצדדים של תנאיו.

15.5. למעט אם הדבר מותר בהסכם, השליח לא יהיה רשאי להמחות או לאצול מי מזכויותיו, חובותיו או התחייבויותיו על פי הסכם לכל צד שלישי, ללא הסכמתה, מראש ובכתב, של יאנגו, וכל המחאה או אצילה לא מורשות יהיו בטלות ומבוטלות. יאנגו תהיה רשאית להמחות או לאצול מי מזכויותיו, חובותיו או התחייבויותיו על פי הסכם לכל צד שלישי, ללא הסכמת מראש של השליח.

15.6. ככל שייקבע על פי כל דין שיחול שהוראה מסוימת בהסכם זה היא לא תקפה או לא אכיפה, יתר הוראות ההסכם לא יושפעו מכך.

15.7. הסכם זה והמסמכים הנזכרים בו מהווים את מלוא ההבנה וההסכמה בין הצדדים, והם יגברו על כל משא ומתן, הסכם ותכתובת ביחס לנשוא הסכם זה.

תאריך עדכון: 19.05.2021

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courier_deli/27102020