Politika poverljivosti

Ovaj dokument je prevod Politike poverljivosti nasrpski jezik. U slučaju neslaganja između verzije na ruskom jeziku Politike poverljivosti i ovog prevoda - samo verzija Politike poverljivosti na ruskom jeziku je pravno obavezujuća. Verzija Politike poverljivosti na ruskom jeziku može se naći ovde: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Datum objavljivanja: 12.02.2019

Tekuća verzija je dostupna na adresi: https://yandex.com/legal/confidential_rs

1. Šta uređuje ova politika poverljivosti

Ova politika poverljivosti (dalje - Politika) odnosi se na sve informacije, uključujući lične podatke u smislu merodavnog zakonodavstva (dalje - "Lične informacije"), koje "YANDEX" LLC i/ili njegova pridružena lica, uključujući sva lica koja ulaze u istu grupu sa "YANDEX" LLC [1] (dalje - "Yandex"), mogu da dobiju o Vama u procesima kada koristite bilo koji sajt, program, proizvod i/ili servis Yandexa (dalje skupa - "Servisi"), informacije koje možete da nađete na sajtovima yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr i drugim sajtovima koji pripadaju Yandexu (dalje skupa - "Sajtovi"), kao i tokom ispunjavanja od strane Yandexa/njegovih pridruženih lica, bilo kojih sporazuma i ugovora zaključenih sa Vama u vezi sa korišćenjem Servisa od Vaše strane. Takođe, lične informacije mogu Yandexu da budu ustupljene od strane njegovih partnera (dalje - "Partneri"), kao i sajtovi, programi, proizvodi ili servisi koje koristite (na primer, od strane davalaca reklama Yandexa). U takvim slučajevima, ustupanje Ličnih informacija moguća na osnovu posebnih ugovora između Yandexa i svakog Partnera.

Molimo Vas da obratite pažnju na to da se korišćenje bilo kojeg Sajta i/ili Servisa može regulisati dodatnim uslovima, kojima u ovu Politiku mogu da budu unesene izmene i/ili dopune.

2. Kako se obavlja obrada

Kako bi se osigurala mogućnost da koristite Sajtove i Servise, Vaše Lične informacije prikuplja i koristi Društvo sa ograničenom odgovornošću "YANDEX", koje predstavlja pravno lice formirano u skladu sa zakonom Ruske Federacije, sa sedištem na adresi: Rusija, 119021 Moskva, ul. Lava Tolstoja, br. 16 ("YANDEX" LLC) ili njegovo pridruženo lice koje ustupa korišćenje odgovarajućeg Servisa. Sa informacijom o tome koje lice ustupa korišćenje ovog ili onog Servisa, možete da se upoznate u uslovima korišćenja odgovarajućeg Servisa.

Za korisnike koji se nalaze na teritoriji Evropske ekonomske zajednice (EEZ) ili Švajcarske, Yandeks na teritoriji EEZ i Švajcarske zastupa kompanija Yandex Oy, pravno lice, formirano po zakonodavstvu Finske, registrovano na adresi: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Finska (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi).

3. Kakav je cilj ove Politike

Zaštita Vaših Ličnih informacija i Vaše poverljivosti izuzetno su važni za Yandex. Zbog toga, kada koristite Sajtove i Servise, Yandex štiti i obrađuje Vaše Lične informacije u stogoj saglasnosti sa merodavnim zakonodavstvom.

Pridržavajući se naših obaveza u pogledu obezbeđivanja zaštite Vaših Ličnih informacija, u ovoj Politici mi smo hteli da Vas, na najtransparentniji način, informišemo o sledećim momentima:

(a) zašto i kako se koriste ("obrađuju") od strane Yandexa Vaše Lične informacije, kada koristite Sajtove i/ili Servise;

(b) kakva je uloga i obaveza Yandexa kao pravnog lica koje odlučuje o tome, zbog čega i kako se obrađuju Vaše Lične informacije;

(c) kakve alatke možete da koristite za smanjenje obima Ličnih informacija koje o Vama prikuplja Yandex; i

(d) koja su Vaša prava u okviru sprovođene obrade Ličnih informacija.

4. Kakve Lične informacije o Vama prikuplja Yandex

Lične informacije prikupljene u procesu rada Sajtova i/ili kod pružanja Servisa, mogu da budu različite, u zavisnosti od toga da li Vi na Sajtove i/ili Servisa ulazite uz korišćenje svojeg naloga u Yandexu ili bez njega. U slučajevima kada ulazite preko svojeg naloga, Lične informacije prikupljene o Vama od strane Yandexa tokom vremena koje ste proveli na Sajtovima ili Servisima, mogu da se uporede i povežu sa drugim Ličnim informacijama prikupljenim od strane Yandexa u okviru korišćenja Vašeg naloga od Vaše strane (na primer, Vaši identifikacioni podaci, kontaktni podaci, životna dob i pol, ako su isti bili dostavljeni Yandexu). Yandex ne proverava Lične informacije koje ste mu dostavili i ne može da sudi o njihovoj verodostojnosti. Ipak, Yandex pretpostavlja, da ste dostavili verodostojne i dovoljne Lične informacije, kao i da ih blagovremeno obnavljate.

Yandex može da prikuplja sledeće kategorije Ličnih informacija o Vama, za vreme dok koristite Sajtove i Servise:

(i) Lične informacije koje ste stavili na raspolaganje za vreme registracije (otvaranja naloga), takve kao što su: Vaše ime, broj telefona, adresa i starosna dob;

(ii) elektronski podaci (HTTP natpisi, IP-adresa, fajlovi cookie, web-tačkice/pixel tagovi, podaci o identifikatoru brauzera, informacija o hardveru i softveru);

(iii) datum i vreme ostvarenog pristupa Sajtovima i/ili Servisima;

(iv) informacije o Vašim aktivnostima koje ste obavili za vreme korišćenja Sajtova i/ili Servisa (na primer, istorijat pretrage, rezultati pretrage, adrese elektronske pošte onih sa kojima obavljate prepisku, sadržaj elektronske pošte i priloga, kao i fajlovi koji se čuvaju u Yandex sistemima);

(v) informacija o (geo)lokaciji;

(vi) ostale informacije o Vama koje su neophodne za obradu u skladu sa uslovima koji regulišu korišćenje konkretnih Sajtova ili Servisa Yandexa;

(vii) informacije o Vama koje dobijamo od naših Partnera u skladu sa uslovima sporazuma zaključenih između Vas i odgovarajućeg Partnera.

Yandex, takođe, koristi fajlove cookie i web-tačkice (uključujući i piksel tagove) za prikupljanje Ličnih informacija i za povezivanje takvih ličnih informacija sa Vašim uređajem i web-brauzerom (vidi razdeo 11 ove Politike).

Yandex ne sprovodi ciljano prikupljanje osetljivih Ličnih informacija (kao što je rasna pripadnost, politički stavovi, informacije o zdravlju i biometrijske podatke). Ipak, Vi ih možete samostalno dostaviti Yandexu, i u takvim slučajevima Yandex će ih obrađivati u okviru Servisa kojima se koristite (na primer, ako postavljate pitanja u vezi sa pretragom koja se odnose na Vaše zdravlje). Pri tome ste obavezni da uzmete u obzir da Yandex ne može da traži Vašu saglasnost za takvu obradu, budući da nije unapred upoznat sa potencijalno osetljivim karakterom Lične informacije koju možete da dostavite Yandexu.

Yandex ne obavlja prikupljanje podataka u cilju sastavljanja "portreta" korisnika, u onom stepenu koji bi mogao značajno da utiče na Vaša prava i slobode.

5. Kakva je pravna osnova i svrha obrade Vaših Ličnih informacija

Yandex nema pravo da vrši obradu Vaših Ličnih informacija bez postojanja dovoljnih pravnih osnova. Zbog toga Yandex obrađuje Vaše Lične informacije samo u slučaju ako je:

(i) obrada neophodna za izvršavanje ugovorenih obaveza Yandexa u odnosu na Vas, uključujući obezbeđerje funkcionisanja Sajtova i Servisa (na primer, ako Vam treba dostaviti rezultate pretrage po Vašim upitima tokom pretrage), ili

(ii) obrada neophodna za poštovanje obaveza utvrđenih zakonskim propisima; ili

(iii) ako je to predviđeno merodavnim zakonodavstvom, a ko je obrada neophodna za osiguranje zakonskih interesa Yandexa u slučaju ako takva obrada nema bitnog uticaja na Vaše interese, Vaša osnovna prava i slobode. Obratite pažnju na to da kod obrade Vaših Ličnih informacija na navedenoj osnovi, Yandex uvek nastoji da podržava ravnotežu između svojih zakonskih interesa i zaštite Vaše poverljivosti.

Yandex obrađuje Vaše Lične informacije u cilju obazbeđivanja svojih "zakonskih interesa", na primer, u sledećim slučajevima:

(a) kako di bolje razumeo Vašu saradnju sa našim Sajtovima i/ili Servisima;

(b) kako bi usavršavao, menjao, personalizovao ili drugim načinom poboljšao Sajtove i Servise u interesima svih njihovih korisnika;

(c) kako bi Vam nudio druge proizvode i servise Yandexa ili drugih kompanija koje, po Vašem mišljenju, mogu da Vas interesuju (odn. da Vam prikaže reklamu koja uzima u obzir Vaše interese);

(iv) za konkretne svrhe možemo da zamolimo Vašu zasebnu saglasnost za obradu Vaših Ličnih informacija.

Yandex uvek obrađuje Vaše Lične informacije za određene svrhe i samo one Lične informacije koje se odnose na postizanje takvih ciljeva. Mi posebno obrađujemo Vaše Lične informacije u sledeće svrhe:

(i) kako bi Vam se omogućio pristup Sajtovima i/ili Servisima (uključujući i dostavljanje rezultata pretrage kao odgovor na Vaša pitanja u pogledu pretrage, uzimajući u obzir Vaše prioritete, istorijate pretrage i druge Lične informacije o Vama koje su dostupne Yandexu);

(ii) kako bi Vam se omogućio pristup Vašem nalogu, uključujući i elektronsko poštansko sanduče Yandexa i jedinice za skladištenje fajlova, ako ste se registrovali u odgovarajućim Servisima;

(iii) za ostvarivanje veze sa Vama, kako bi Vam slali obaveštenja, upite i informacije koje se odnose na funkcionisanje Sajtova i Servisa, radi ispunjavanja naših sporazuma sa Vama i radi obrade Vaših upita i aplikacija;

(iv) za dostavljanje reklame i ponuda sa aspekta Vaših prioriteta, istorijata pretrage i drugih Ličnih informacija o Vama, koje su dostupne Yandexu;

(v) za povećanje povoljnosti korišćenja Sajtova i Servisa, uključujući i prikaze najrelevantnijih rezultata pretrage i za stavljanje na raspolaganje višeg stepena personalizovanih Sajtova i Servisa, kao i za poboljšanje drugih proizvoda, priloga i Servisa Yandexa;

(vi) za kreiranje novih proizvoda, pomoćnih programa i ponuda Yandexa;

(vii) za zaštitu Vaših prava i prava Yandexa;

(viii) za prikupljanje, obradu i dostavljanje statističkih podataka, velikih podataka i drugih istraživanja i analiza Ličnih informacija.

Sa uslovima obrade Vaših podataka, koje je Yandeks dobio od strane Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States) u vezi sa Vašim korišćenjem Servisa Yandeks koji koriste tehnologiju Google's APIs (https://developers.google.com/terms), možete se upoznati putem linka https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Kako Yandex štiti Vaše Lične informacije

U većini slučajeva Lične informacije se obrađuju automatskim putem bez pristupa naših saradnika tim informacijama. Međutim, ako je takav pristup neophodan, Vašim Ličnim informacijama mogu da imajupristup samo oni saradnici Yandexa čiji profesionalni zadaci zahtevaju korišćenje dotičnih informacija. Dostup ličnim informacijama omogućen je samo onim saradnicima Yandexa kojima su iste potrebne u cilju ispunjavanja svojih zadataka. Za zaštitu i obezbeđenje poverljivosti podataka svi saradnici moraju da se pridržavaju internih pravila i procedura u pogledu obrade Ličnih informacija. Oni, takođe, moraju da poštuju sve tehničke i organizacione mere bezbednosti koje se primenjuju za zaštitu Vaših Ličnih informacija.

Yandex je, takođe, implementirao značajne tehničke i organizacione mere za zaštitu Ličnih informacija od nesankcionisanog, slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, menjanja, nesavesnog korišćenja, otkrivanja ili pristupa, kao i za druge nezakonite oblike obrade. Dotične mere bezbednosti bile su realizovane uz uzimanje u obzir savremenog nivoa tehnike, cene njihove realizacije, rizika vezanih za obradu i karakter Ličnih informacija.

7. Ko još ima pristup Vašim Ličnim informacijama i kome one mogu biti ustupljene

7.1 U okviru Grupe Yandexa

Yandex može da ustupa Vaše Lične informacije svojim saradnicima (u granicama navedenim u Razdelu 6 ove Politike). Yandex, takođe, može da ustupa Vaše Lične informacije povezanim stranama, uključujući drugim kompanijama iz grupe lica kojoj pripada Yandex ("Grupa Yandexa"). U svim slučajevima Lične informacije će, takođe, biti obrađene samo u svrhe izložene u razdelu 5 ove Politike, ako drugačije nije utvrđeno uslovima korišćenja Sajtova i/ili Servisa koje stavljaju na raspolaganje kompanije iz Grupe Yandexa, uključujući i:

kada koristite Servise i usluge kompanije "Yandex.Money" LLC NKO (OGRN: 1127711000031) Vaše Lične informacije mogu biti dostavljene u "Yandex.Money" LLC NKO radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene Sporazumom o korišćenju servisa "Yandex.Money" (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) i Politike Poverljivosti "Yandex.Money" LLC NKO (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

kada koristite Servise i usluge kompanije "Yandex.Classifieds" LLC (OGRN: 5157746192742) Vaše Lične informacije mogu biti dostavljene u "Yandex.Classifieds" LLC radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene Sporazumom o korišćenju servisa "Yandex.Auto" (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse), "Yandex.Jobs" (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), "Yandex.Realty" (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), "Yandex.Travel" (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch);

kada koristiteServise i usluge kompanije "Yandex.Taxi" LLC (OGRN: 5157746192731) Vaše Lične informacije mogu se ustupiti u "Yandex.Taxi" LLC radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene Sporazumom o korišćenju servisa "Yandex.Taxi" ( https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse );

kada koristite Servise i usluge kompanije "Yandex.Market" LLC (OGRN: 1167746491395) Vaše Lične informacije mogu se ustupiti u "Yandex.Market" LLC radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene u Pravilima korišćenja servisa "Yandex.Market" (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

kada koristite Servise i usluge kompanije "Yandex.Telecom" LLC (OGRN: 1167746432040) Vaše Lične informacije mogu se ustupiti u "Yandex.Telecom" LLC;

kada koristite Servise i usluge kompanije "Yandex.Cloud" d.o.o. (OGRN: 1187746678580) Vaša Lična informacija može se prenositi u "Yandex.Cloud" d.o.o. radi obrade pod uslovima i u svrhe, odredjene Sporazumom o korišćenju servisa "Platforma Yandex.Cloud" d.o.o. (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

kada koristite Servise i usluge kompanije "Yandex.Drive" LLC (OGRN: 5177746277385) Vaše Lične informacije mogu se ustupiti u "Yandex.Drive" LLC radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene u Uslovima korišćenja servisa "Yandex.Drive" (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

kada koristite Servise i usluge kompanije "EDADEAL PROMO" LLC (OGRN: 5157746114477) Vaše Lične informacije mogu se ustupiti u "EDADEAL PROMO" LLC radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene u Uslovima korišćenja servisa "Edadeal" (http://corp.edadeal.ru/legal);

kada koristite Servise i usluge kompanije "Kinopoisk" LLC (OGRN: 1077759854919) Vaše Lične informacije mogu se ustupiti u "Kinopoisk" LLC radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene u Uslovima korišćenja servisa "KinoPoisk" (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

U slučaju ako koristite Servise Yandex Europe AG, Vaše Lične informacije mogu da budu ustupljene u Yandex Europe AG radi obrade pod uslovima i u svrhe navedene u Uslovima korišćenja Servisa Yandex (https://yandex.com/legal/termsofservice);

7.2 Izvan Grupe Yandexa

Yandex, takođe, može da ustupi Lične informacije trećim licima koja ne ulaze u sastav Grupe Yandexa, radi postizanja ciljeva navedenih u razdelu 5 ove Politike. U takva treća lica mogu da spadaju:

(i) Partneri, takvi kao što su vlasnici sajtova i priloga, reklamne mreže i drugi partneri koji Yandexu stavljaju na raspolaganje usluge vezane za razmeštaj i prikaz reklame na sajtovima, u programima, proizvodima ili servisima, koji pripadaju ili kontrolišu dotični partneri; i

(ii) davaoci reklama ili drugi Partneri koji za Vas prikazuju reklamu na Sajtovima i/ili u Servisima Yandexa, a takođe i takvi Partneri kao što su (IT) isporučioci ili konsultanti.

Yandex, takođe, može da ustupi Lične informacije trećim licima koja ne ulaze u sastav Grupe Yandexa:

(i) trećim licima kojima je učinjen ustupak prava ili obaveza, ili novacija prema odgovarajućem sporazumu;

(ii) bilo kojem nacionalnom i/ili međunaordnom regulatornom organu, pravobranilačkim organima, centralnim ili lokalnim izvršnim organima vlasti, drugim zvaničnim ili državnim organima ili sudovima, kojima je Yandex obavezan da dostavi informaciju u skladu sa merodavnim zakonodavstvom po odgovarajućem upitu;

(iii) trećim licima, ukoliko ste dali saglasnost za ustupanje Vaših Ličnih informacija, ili ako je ustupanje Ličnih informacija potrebno radi pružanja Vama odgovarajućeg Servisa ili radi ispunjavanja određenog sporazuma ili ugovora koji je zaključen sa Vama;

(iv) bilo kojem trećem licu u cilju osiguranja pravne zaštite Yandexa ili trećih lica, kada ste prekršili Korisnički sporazum servisa Yandexa (https://yandex.com/legal/rules_rs), ove Politike ili uslova koji regulišu korišćenje pojedinih Servisa, ili u situaciji kada postoji opasnost od takvog kršenja.

8. Gde se čuvaju i obrađuju Vaše Lične informacije

Vaše Lične informacije čuvaće se u Ruskoj Federaciji i/ili u EEZ.

Za ruske korisnike: Yandex obavlja upis, sistematizaciju, sakupljanje, čuvanje, definisanje (obnavljanje, menjanje), izvlačenje ličnih podataka državljana Ruske Federacije uz korišćenje baza podataka koje se nalaze na teritoriji Ruske Federacije.

Za korisnike iz EEZ ili Švajcarske: Rusija predstavlja jurisdikciju izvan granica Evropske ekonomske zajednice, koja nije bila priznata od strane Evropske komisije u smislu obezbeđenja adekvatnog nivoa zaštite ličnih podataka. Zbog toga je Yandex preduzeo odgovarajuće mere kako bi se osiguralo ustupanje u skladu sa važećim propisima u pogledu zaštite podataka EU.

Yandex se posebno oslanja na Standardne ugovorne uslove, verifikovane od strane Evropske komisije, za obezbeđenje adekvatnog nivoa zaštite Vaših Ličnih informacija koje se prenose u Rusiju. Kopija ovih Standardnih ugovornih uslova može da se dobije na.

9. Koliko dugo čuvamo Vaše Lične informacije

Yandex će čuvati Vašu Ličnu informaciju toliko dugo koliko to bude potrebno za postizanje cilja za koji je ista bila prikupljena, ili za poštovanje zahteva zakonodavstva ili normativnih akata.

Ako se drugo ne traži po zakonu ili sporazumu, elektronska pisma i dokumenti koje čuvate u sistemima Yandexa kao deo Servisa, čuvaće se sve dotle dok imate svoj nalog, ali iste možete da uklonite u svako doba.

Ako želite da neka Vaša Lična informacija bude uklonjena iz baza podataka Yandexa, možete samostalno da uklonite potrebnu Ličnu informaciju uz korišćenje Vašeg naloga ili preko interfejsa Sajtova i/ili Servisa (gde je to izvodljivo).

10. Vaša prava

10.1 Kakva prava imate

U slučaju ako je to predviđeno merodavnim zakonodavstvom, imate pravo pristupa Vašoj Ličnoj informaciji koju obrađuje Yandex u skladu sa ovom Politikom.

Ako smatrate da neka informacija o Vama koju Yandex čuva nije korektna, možete da uđete u svoj nalog i da ispravite Vašu Ličnu informaciju samostalno.

Ako je predviđeno merodavnim zakonodavstvom, imate pravo:

  • da zahtevate da se ukloni Vaša Lična informacija;
  • da zahtevate ograničenja u pogledu obrade Vaše Lične informacije;
  • da zatražite kopiju Standardnih ugovornih uslova koji dozvoljavaju ustupanje Vaših Ličnih informacija u Rusiju, a koji su navedeni u razdelu 8 ove Politike;
  • da se usprotivite obradi Vaših Ličnih informacija, ako je to predviđeno merodavnim zakonodavstvo.

Yandex će ispuniti ove zahtjeve u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

U onoj meri, u kojoj je to predviđeno merodavnim zakonodavstvom, Vi možete da imate i druga prava koja nigu napred navedena.

10.2 Kako možete da realizujete svoja prava

Za ostvarivanje gore navedenih prava, molimo Vas da uđete u svoj nalog, ili, u slučaju nepostojanja specijalne funkcije u interfejsu naloga, molimo Vas da se povežete sa Yandexom (vidi razdeo 13 ove Politike).

Ako niste zadovoljni time kako Yandex obrađuje Vaše Lične informacije, molimo Vas saopštite nam to, i mi ćemo da razmotrimo Vaš prigovor. Ako niste zadovoljni odgovorom Yandexa, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu.

11. Kako mi koristimo fajlove cookie i druge slične tehnologije na Sajtovima ili u slučajevima kada koristite Servise

11.1 Šta su to fajlovi cookie i za čega ih koristi Yandex

Fajlovi cookie predstavljaju manje tekstualne fajlove instalisane u uređaju koji koristite za pristup Sajtovima. Oni sadrže informaciju koja se prikuplja sa Vašeg uređaja i koja se šalje nazad na Sajtove kod svakog narednog njihovog posećivanja radi toga da bi se Vaše radnje mogle zapamtiti, kao i Vaši prioriteti, nakon isteka vremena.

Na Sajtovima se koriste sledeći tipovi fajlova cookie:

  • strogo neophodni fajlovi cookie/tehnički fajlovi cookie; ovi cookie fajlovi potrebni su za funkcionisanje Sajtova i na raspolaganje Vam ih stavljaju Servisi, i, između ostalog, oni omogućavaju Yandexu da identifikuje Vaš hardver i softver, uključujući i tip Vašeg brauzera;
  • statistički/analitički fajlovi cookie: ovi cookie fajlovi omogućavaju prepoznavanje korisnika, da se izbroji koliko ih je, kao i prikupljanje informacije o tome kakve ste operacije obavili na Sajtovima i Servisima, uključujući i informacije o web-stranicama koje ste posetili, kao i o kontentu koji dobijate;
  • tehnički cookie fajlovi: ovi cookie fajlovi prikupljaju informacije o tome kako korisnici komuniciraju sa Sajtovima i/ili Servisima, što omogućava otkrivanje grešaka i testiranje novih funkcija u cilju povećanja kapaciteta Sajtova i Servisa;
  • funkcionalni cookie fajlovi: ovi cookie fajlovi omogućavaju da Vam se stave na raspolaganje određene funkcije, kako bi Vam se omogućilo lakše korišćenje Sajtova, na primer, pohranjujući Vaše prioritete (kao što su jezik i lokacija);
  • (tuđi) fajlovi za praćenje/reklamni fajlovi cookie: ovi cookie fajlovi prikupljaju informacije o korisnicima, izvorima saobraćaja, posećenim stranicama i reklami prikazanoj za Vas, kao i o onoj preko koje ste prešli na reklamnu stranicu. Oni omogućavaju prikaz reklame koja Vas može zanimati na bazi analize Ličnih informacija koje su prikupljene o Vama. Oni se, takođe, koriste u statističke i istraživačke svrhe.

11.2 Koliko dugo se cookie fajlovi čuvaju na Vašem uređaju

Yandex koristi informacije koje se nalaze u cookie fajlovima samo u gore navedene svrhe, posle čega će se prikupljeni podaci čuvaju u Vašem uređaju tokom vremenskog perioda koji može da zavisi od odgovarajućeg tipa cookie fajlova, ali ne prekoračujući rok koji je neophodan za postizanje njihovih ciljeva, nakon čega će oni automatski biti uklonjeni iz Vašeg sistema.

11.3 Ko još ima pristup informacijama koje se nalaze u cookie fajlovima

Lične informacije, prikupljene pomoću cookie fajlova instalisanih na Vašem uređaju, mogu da budu ustupljene i dostupne Yandexu i/ili trećim licima navedenim u Razdelu 7 ove Politike. Upoterba Ličnih informacija izvan Sajtova u reklamne svrhe, ako takvi postoje, može da bude predmet zasebnih korisničkih sporazuma dostupnih na web-sajtovima trećih lica. Yandex i/ili treća lica, takođe, mogu da Vam stave na raspolaganje mogućnost da odustanete od dobijanja personalizovane reklame, koja može da bude predmet uređivanja zakonodavstva i propisa koji se koriste za takve proizvode, pomoćne programe i ponude.

Kod prve posete Sajtovima može da se zatraži Vaša saglasnost za korišćenje cookie fajlova. Ako, nakon što ste dali svoju saglasnost za korišćenje cookie fajlova, želite da promenite svoju odluku, možete to da učinite tako što ćete ukloniti cookie fajlove koji se čuvaju u Vašem brauzeru (obično pomoću opcije razdela poverljivosti u meniju Vašeg brauzera - molimo Vas obratite se rukovodstvu brauzera ili web-sajtu kreatora Vašeg brauzera). Nakon toga će prozor, koji se pojavio i koji traži Vašu saglasnost, ponovo da bude prikazan, nakon čega imate mogućnost da učinite drugi izbor. Ako odustajete od korišćenja cookie fajlova, to može da dovede do toga da neke funkcije Sajtova budu nedostupne i da utiču na mogućnost korišćenja Sajtova od Vaše strane. Vi, takođe, možete da promenite podešavanja Vašeg brauzera, kako bi primali ili podrazumevano odstranili sve cookie fajlove ili cokkie fajlove sa određenih sajtova, uključujući i Sajtove Yandexa. Ako ste dozvolili korišćenje cookie fajlova na nekom Yandex Sajtu, mi pretpostavljamo da ste Vi odobrili korišćenje cookie fajlova na svim Sajtovima.

Yandex, takođe, može da koristi web-tačkice (piksel tagove) u cilju pristupa cokkie fajlovima koji su bili ranije instalisani u Vašem uređaju, za sledeće svrhe:

(i) za određivanje Vaših aktivnosti na Sajtovima i u procesu korišćenja Servisa putem pristupa i korišćenja cookie fajlova koji se čuvaju u Vašem uređaju;

(ii) za prikupljanje statističkih informacija vezanih za funkcionisanje Sajtova, Servisa ili proizvoda, pomoćnih programa i ponuda Yandexa.

12. Obnavljanja ove Politike

U ovu Politiku mogu da budu unesene izmene. Yandex ima pravo da unosi izmene po svojem nahođenju, uključujući, ali ne ograničavajući se, u slučajevima kada su odgovarajuće izmene povezane sa izmenama u merodavnom zakonodavstvu, kao i u slučaju kada su odgovarajuće izmene povezane sa promenama u funkcionisanju Sajtova i Servisa.

Yandex se obavezuje da ne unosi bitnije izmene, da ne opterećuje ili ograničava Vaša prava utvrđena ovom Politikom, bez da Vas o tome obavesti. Vi ćete biti obavešteni o takvim izmenama. Odgovarajuća obaveštenja mogu da budu prikazana na Sajtu (na primer, preko prozora koji "iskače" ili preko banera) pre nego što te promene stupe na snagu, ili Vam mogu biti poslata preko drugih kanala veze (na primer, preko elektronske pošte, ako ste nam dostavili Vaše kontaktne podatke).

13. Pitanja i predlozi

Yandex pozdravlja Vaša pitanja i predloge koji se odnose na izvršavanje ili na izmene ove Politike. Molimo Vas da koristite naš obrazac za povratnu vezu koji se nalazi na adresi: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. Takođe se možete koristiti ovom adresom za slanje pitanja u pogledu realizacije Vaših prava ili žalbi u vezi sa nekorektnostima Vaših Ličnih informacija ili nezakonitostima njihove obrade.

Prethodna verzija isprave: https://yandex.com/legal/confidential_rs/05042018