Politika poverljivosti

Politika poverljivosti lične informacije (dalje - Politika) odnosi se na kompletnu informaciju koju DOO "YANDEX" i/ili njegova pridružena lica, uključujući i sva lica koja ulaze u sastav iste grupe sa DOO "YANDEX" (dalje - Yandex), mogu da dobiju o Korisniku kada ovaj koristi bilo koji sajt, servis, službu, program, proizvod ili uslugu Yandexa (dalje - Servisi, Servisi Yandexa) i tokom ispunjenja ugovornih obaveza od strane Yandexa bilo kojih sporazuma i ugovora sa Korisnikom. Saglasnost Korisnika sa Politikom, koju je on dao u okviru odnosa sa jednim od navedenih lica, važi za sva ostala navedena lica.

Korišćenje Servisa Yandexa označava bezuslovnu saglasnost Korisnika sa ovom Politikom i u njoj navedenih uslova obrade njegovih ličnih informacija; u slučaju neslaganja sa ovim uslovima Korisnik je obavezan da se uzdrži od korišćenja Servisa.

1. Lične informacije Korisnika koje obrađuje Yandex

1.1. U okviru ove Politike pod "ličnom informacijom Korisnika" se podrazumeva:

1.1.1. Lična informacija koju Korisnik stavlja na raspolaganje o sebi samostalno prilikom registracije (kreiranja naloga) ili u postupku korišćenja Servisa, uključujući lične podatke Korisnika. Obavezna informacija koja se mora navesti kod stavljanja na raspolaganje Servisa, obeležena je na poseban način. Ostale informacije Korisnik dostavlja po svom nahođenju.

1.1.2. Podaci koji se automatski ustupaju Servisima Yandexa u postrupku njihovog korišćenja pomoću softvera instalisanog na uređaju Korisnika, uključujući i IP adresu; podatke fajlova cookie, informacija o brauzeru Korisnika (ili drugom programu pomoću kojega se ostvaruje pristup Servisima), tehničke karakteristike opreme i softvera koje koristi Korisnik, datum i vreme pristupa Servisima, adresa zatraženih stranica i druge slične informacije.

1.1.3. Ostale informacije o Korisniku, čija je obrada predviđena uslovima korišćenja pojedinih Servisa Yandexa.

1.2. Ova Politika je primenjiva isključivo za informacije koje se obrađuju tokom korišćenja Servisa Yandexa. Yandex ne kontroliše i ne snosi odgovornost za obradu informacija od strane sajtova trećih lica na koje Korisnik može da pređe pomoću linkova koji su dostupni na sajtovima Yandexa, uključujući i one koji su postali dostupni tokom pretrage.

1.3. Yandex ne proverava verodostojnost ličnih informacija dostavljenih od strane Korisnika, i nema mogućnost da ocenjuje njihovu pravnu sposobnost. Međutim, Yandex polazi od toga da korisnik daje verodostojnu i potpunu ličnu informaciju i podržava dotičnu informaciju u aktuelnom stanju. Posledice davanja lažne ili nepotpune informacije utvrđene su u Korisničkom ugovoru servisa Yandexa (https://yandex.com/legal/rules_rs).

2. Svrha obrade ličnih podataka Korisnika

2.1. Yandex prikuplja i čuva samo one lične informacije koje su neophodne za stavljanje na raspolaganje Servisa ili za ispunjenje sporazuma i ugovora sa Korisnikom, izuzev slučajeva kada je zakonodavstvom predviđeno obavezno čuvanje ličnih podataka tokom zakonom utvrđenog perioda.

2.2. Ličnu informaciju Korisnika Yandex obrađuje u sledeće svrhe:

2.2.1. Identifikacija ugovornih strana u okviru Servisa, sporazuma i ugovora sa Yandexom;

2.2.2. Stavljanje na raspolaganje Korisniku personalizovanih Servisa i ispunjenje sporazuma i dogovora;

2.2.3. Veza sa Korisnikom, uključujući i slanje obaveštenja, upita i informacija koje se tiču korišćenja Servisa, ispunjenje sporazuma i ugovora, kao i obrada upita i prijava od Korisnika;

2.2.4. Poboljšanje kvaliteta Servisa, pogodnosti njihovog korišćenja, razvoj novih Servisa;

2.2.5. Ciljno usmeravanje reklamnih materijala;

2.2.6. Sprovođenje statističkih i drugih istraživanja na bazi anonimnih podataka.

3. Uslovi obrade ličnih informacija Korisnika i njihovo ustupanje trećim licima

3.1. Yandex čuva lične informacije Korisnika u skladu sa internim pravilnicima konkretnih servisa.

3.2. U vezi sa ličnim informacijama Korisnika čuva se njihova poverljivost, izuzev slučajeva dobrovoljnog ustupanja od strane Korisnika informacija o sebi za javnu dostupnost neograničenom krugu osoba. Kor korišćenja pojedinih Servisa, Korisnik je saglasan s time da je određeni deo ličnih informacija javno dostupan svima.

3.3. Yandex može da ustupi ličnu informaciju Korisnika trećim licima u sledećim slučajevima:

3.3.1. Kada je Korisnik dao saglasnost na takve radnje;

3.3.2. Ustupanje neophodno za korišćenje od strane Korisnika određenog Servisa ili za korišćenje određenog sporazuma ili ugovora s Korisnikom;

3.3.3. Kada se Korisnik koristi servisima i uslugama kompanije DOO NKO "Yandex.Money" (MB: 1127711000031) lična informacija Korisnika može se ustupiti u DOO NKO "Yandex.Money" radi obrađivanja pod uslovima i za potrebe utvrđene u Ugovoru o korišćenju servisa "Yandex.Money"( (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764), i u Politici Poverljivosti DOO NKO "Yandex.Money" (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

3.3.4. Kada se Korisnik koristi servisima i uslugama kompanije DOO Yandex.Classifieds LLC (MB: 5157746192742) lična informacija Korisnika može se ustupiti u DOO NKO "Yandex.Money" radi obrađivanja pod uslovima i za potrebe, utvrđene u Uslovima korišćenja servisa "Yandex.Auto" (https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse), “Yandex.Jobs” (https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse), “Yandex.Realty” (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse), “Yandex.Travel” (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch);

3.3.5. Kada se Korisnik" koristi servisima i uslugama kompanije DOO Yandex.Taxi" (MB: 5157746192731) lična informacija Korisnika može se ustupiti u DOO "Yandex.Taxi" radi obrađivanja pod uslovima i za potrebe, utvrđene u Uslovima korišćenja servisa "Yandex.Taxi" (https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_rs ).

3.3.6. Kada se Korisnik" koristi servisima i uslugama kompanije DOO Yandex.Market" (MB: 1167746491395) lična informacija Korisnika može se ustupiti u DOO "Yandex.Market" radi obrađivanja pod uslovima i za potrebe, utvrđene u Pravilima korišćenja servisa "Yandex.Market" (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

3.3.7. Kada se Korisnik" koristi servisima i uslugama kompanije DOO "Tehnologije oblaka Yandexa" (MB: 1167746432040) lična informacija Korisnika može se ustuputi u DOO "Tehnologije oblaka Yandexa";

3.3.8. Kada se Korisnik" koristi servisima i uslugama kompanije DOO "Yandex.Drive" (MB: 5177746277385) lična informacija Korisnika može se ustupiti u DOO "Yandex.Drive" radi obrađivanja pod uslovima i za potrebe, utvrđene u Pravilima korišćenja servisa "Yandex.Drive" (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

3.3.9. Ustupanje je predviđeno ruskim ili drugim meritornim zakonodavstvom u okviru zakonom utvrđene procedure;

3.3.10. Tako ustupanje odvija se u okviru prodaje ili drugim ustupanjem biznisa (u celini ili parcijalno), kojom prilikom na novog vlasnika prelaze sve obaveze u pogledu poštovanja uslova ove Politike u vezi sa ličnim informacijama koje je dobio;

3.3.11. U cilju osiguranja mogućnosti za zaštitu prava i zakonskih interesa Yandexa ili trećih lica, u slučajevima kada Korisnik krši Korisnički ugovor servisa Yandexa (https://yandex.com/legal/rules_rs), ovu Politiku, ili dokumente koji obihvataju uslove korišćenja konkretnih Servisa.

3.3.12. U rezultatu obrade ličnih informacija Korisnika putem njihove anonimnosti, dobijeni statistički podaci se ustupaju trećem licu za potrebe istraživanja, izvođenja radova ili pružanja uskuga po nalogu Yandexa.

3.4. Kod obrade ličnih podataka Korisnika Yandex se rukovodi Federalnim zakonom RF "O ličnim podacima".

4. Promene i uklanjanje ličnih informacija Obavezno čuvanje podataka

4.1. Korisnik može u svakom momentu da promeni (obnovi, dopuni) lične informacije ili deo informacija koje je dao na uvid, korišćenjem funkcije redigovanja ličnih podataka u razdelu "Lična karta" (https://passport.yandex.com/passport?mode=changereg) ili u ličnom razdelu odgovarajućeg Servisa.

4.2. Korisnik, takođe, može da ukloni ličnu informaciju koju je dostavio u okviru određenog ličnog naloga, koristeći za to funkciju "Ukloniti nalog" u razdelu "Lična karta" (https://passport.yandex.com/passport?mode=delete) Tom prilikom uklanjanje naloga može da povlači sa sobom i nemogućnost daljeg korišćenja nekih servisa Yandexa.

4.3. Prava predviđena tačkama 4.1. i 4.2. ove Politike mogu da budu ograničena u slkadu sa zahtevima zakonodavstva. Posebno, takva ograničenja mogu predviđati obavezu Yandexa da sačuva informaciju promenjenu ili uklonjenu od strane Korisnika, na period utvrđen zakonskim propisima, kao i da ustupi takvu informaciju državnom organu, u skladu sa zakonskim propisima.

5. Obrada lične informacije pomoću fajlova Coockie i brojača.

5.1. Fajlove Cookie koje Yandex ustupa na uređaje Korisnika ili koji se sa uređaja Korisnika ustupaju Yandexu, Yandex može da iskoristi za ustupanje Korisniku personalizovanih Servisa, za ciljno slanje reklame koja se prikazuje Korisniku za statističke i istraživačke svrhe, kao i za poboljšanje Servisa Yandexa.

5.2. Korisnik je svestan da uređaji i siftver, koji se koriste za posećivanje sajtova u mreži interneta, mogu da poseduju funkcije zabrane operacija sa fajlovima cookie (za bilo koje sajtove ili za određene sajtove), kao i za uklanjanje ranije primljenih cookie fajlova.

5.3. Yandex može da odredi da je stavljanje na raspolaganje odgovarajućeg Servisa moguće jedino pod uslovom ako je prijem i dobijanje fajlova cookie dozvoljeno od strane Korisnika.

5.4. Strukturu fajla cookie, njegov sardžaj i tehničke parametre određuje Yandex i isti se mogu promeniti bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

5.5. Brojači postavljeni u Servisima od strane Yandexa mogu se iskoristiti za analizu fajlova cookie od strane Korisnika, za uzimanje i obradu statističke informacije o korišćenju Servisa, kao i za obezbeđenje radne sposobnosti Servisa u celini ili njihovih pojedinih funkcija separatno. Tehničke parametre funkcionisanja brojača određuje Yandex i isti se mogu promeniti bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

6. Mere koje se primenjuju za zaštitu ličnih informacija Korisnika

6.1. Yandex preduzima neophodne i dovoljne organizacione i tehničke mere za zaštitu ličnih informacija Korisnika od nezakonitog ili slučajnog pristupa, uništavanja, menjanja, blokiranja, kopiranja, širenja, kao i od drugih nezakonitih radnji sa tim informacijama od strane trećih lica.

7. Promena Politike poverljivosti Merodavno zakonodavstvo

7.1. Yandex ima pravo da unosi izmene u ovu Politiku poverljivosti. Kod unošenja izmena u aktuelnoj verziji teksta navodi se datum poslednjeg obvanljanja. Nova verzija Politike stupa na snagu od momenta njenog postavljanja, ako drugačije nije predviđeno novom verzijom teksta Politike. Važeći tekst je stalno dostupan na stranici na adresi https://yandex.com/legal/confidential_rs.

7.2. Na ovu Politiku i na odnose između Korisnika i Yandexa, koji nastaju u vezi sa primenom Politike poverljivosti, primenjuje se pravo Ruske Federacije.

8. Povratna veza Pitanja i predlozi

8.1. Sva pitanja i predloge u vezi sa ovom Politikom Korisnik može da šalje u Službu podrške korisnika Yandexa (http://feedback.yandex.ru) ili na adres 119021 Моskva, ul. Lava Tolstoja, 16, DOO "YANDEX".

 

Datum objavljivanja: 06.04.2018.