Konfidencialitātes politika

Personiskās informācijas konfidencialitātes politika (turpmāk — Politika) attiecas uz visu informāciju, ko SIA "Yandex" un/vai ar to saistītās personas, ieskaitot visas personas, kas pieder SIA "Yandex" grupai (turpmāk — Yandex), var saņemt par Lietotāju laikā, kad tas izmanto jebkuru Yandex vietni, servisu, dienestu, programmu, produktu vai pakalpojumu (turpmāk - Pakalpojumi, Yandex pakalpojumi), kā arī laikā, kad Yandex pilda jebkādas vienošanās un līgumus Lietotāju. Lietotāja piekrišana Politikai, ko tas paudis sadarbojoties ar kādu no iepriekšminētajām personām, attiecas uz visām citām uzskaitītajām personām.

Yandex pakalpojumu izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu šai Politikai un tajā noteiktajiem personiskās informācijas apstrādes nosacījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem nosacījumiem, tam jāatturas no Pakalpojumu izmantošanas.

1. Lietotāja personiskā informācija, kuru apstrādā Yandex

1.1. Šīs Politikas ietvaros ar "Lietotāja personisko informāciju" tiek saprasts tālāk uzskaitītais:

1.1.1. Personiskā informācija, ko Lietotājs pats sniedz reģistrācijas laikā (konta izveidošana) vai Pakalpojumu izmantošanas procesā, ieskaitot Lietotāja personas datus. Informācija, kas obligāti nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai, ir īpaši atzīmēta. Cita informācija, ko pēc saviem ieskatiem sniedz Lietotājs.

1.1.2. Dati, kuri tiek automātiski nosūtīti Yandex pakalpojumiem to izmantošanas procesā, izmantojot Lietotāja iekārtā uzstādīto programmnodrošinājumu, ieskaitot IP-adresi, sīkfailu datus, informāciju par Lietotāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu, ar kuras palīdzību notiek piekļuve Pakalpojumiem), Lietotāja izmantotās iekārtas un programmnodrošinājuma tehniskos datus, piekļuves datumu un laiku Pakalpojumam, pieprasīto lapu adreses un citu līdzīgu informāciju.

1.1.3. Cita informācija par Lietotāju, kuras apstrādi paredz atsevišķu Yandex pakalpojumu izmantošanas nosacījumi.

1.2. Šī Politika ir piemērojama tikai informācijai, kas tiek apstrādāta Yandex pakalpojumu izmantošanas laikā. Yandex nekontrolē un neatbild par informācijas apstrādi, ko veic trešo personu vietnes, uz kurām Lietotājs var pāriet, sekojot saitēm, kas pieejamas Yandex vietnēs, tostarp meklēšanas rezultātos.

1.3. Yandex nepārbauda Lietotāja sniegtās personiskās informācijas patiesumu, un nespēj novērtēt tā rīcībspēju. Tomēr Yandex paļaujas uz to, ka Lietotājs sniedz patiesu un pietiekamu personisko informāciju, un uztur šo informāciju aktuālā stāvoklī. Nepatiesas vai nepietiekamas informācijas sniegšanas sekas noteiktas Yandex pakalpojumu Lietotāja līgumā (https://yandex.com/legal/rules).

2. Lietotāju personiskās informācijas apstrādes mērķi

2.1. Yandex apkopo un glabā tikai to personisko informāciju, kas nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai vai, lai izpildītu vienošanās un līgumus ar Lietotāju, izņemot gadījumus, kad ar likumu noteikta obligāta personiskās informācijas glabāšana likumā noteikto laiku.

2.2. Lietotāja personisko informāciju Yandex apstrādā tālāk norādītajos nolūkos:

2.2.1. Pušu identifikācija Pakalpojumu, vienošanos un līgumu ar Yandex ietvaros;

2.2.2. Personalizētu Pakalpojumu sniegšana Lietotājam un vienošanos un līgumu izpilde;

2.2.3. Saziņa ar Lietotāju, tostarp ar Pakalpojumu izmantošanu, vienošanos un līgumu izpildi saistītu paziņojumu, pieprasījumu un informācijas nosūtīšana, kā arī Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde;

2.2.4. Pakalpojumu kvlaitātes, to izmantošanas ērtības uzlabošana, jaunu Paklapojumu izstrāde;

2.2.5. Reklāmas materiālu mērķtiecīga izvēle;

2.2.6. Statistikas un citu pētījumu veikšana, pamatojoties uz anonīmiem datiem.

3. Nosacījumi attiecībā uz Lietotāja personiskās informācijas apstrādi un tās nodošanu trešajām personām

3.1. Yandex Lietotāja personisko informāciju glabā saskaņā ar konkrēto pakalpojumu iekšējiem noteikumiem.

3.2. Attiecībā uz Lietotāja personisko informāciju tiek saglabāta konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad Lietotājs ir labprātīgi sniedzis informāciju par sevi neierobežotam personu lokam ar vispārēju piekļuvi. Izmantojot atsevišķus Pakalpojumus, Lietotājs piekrīt, ka daļa viņa personiskās informācijas kļūst publiski pieejama.

3.3. Yandex ir tiesības nodot Lietotāja personisko informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

3.3.1. Lietotājs ir sniedzis piekrišanu šādām darbībām;

3.3.2. Nodošana ir nepieciešama, lai Lietotājs varētu izmantot noteiktu Pakalpojumu vai arī, lai izpildītu noteiktu vienošanos vai lūgumu ar Lietotāju;

3.3.3. Ja Lietotājs izmanto uzņēmuma SIA NBKO “Yandex.Money” (Reģ. Nr.: 1127711000031) pakalpojumus, Lietotāja personiskā informācija var tikt nodota apstrādei SIA NBKO “Yandex.Money” saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par “Yandex.Money” pakalpojumu izmantošanu (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764), un SIA NBKO “Yandex.Money” Konfidencialitātes politiku (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

3.3.4. Ja Lietotājs izmanto uzņēmuma SIA “Yandex.Classifieds” (Reģ. Nr.: 5157746192742) pakalpojumus, Lietotāja personiskā informācija var tikt nodota apstrādei SIA “Yandex.Classifieds”, un saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti "Yandex.Auto" (https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse), ”Yandex.Job” (https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse), ”Yandex.Realty” (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse), ”Yandex.Travel” (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) pakalpojumu Lietošanas nosacījumos;

3.3.5. Ja Lietotājs izmanto uzņēmuma SIA “Yandex.Taxi” (Reģ. Nr.: 5157746192731) pakalpojumus, Lietotāja personiskā informācija var tikt nodota apstrādei “Yandex.Taxi” saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti "Yandex.Taxi” pakalpojumu Lietošanas nosacījumos (https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv);

3.3.6. Ja Lietotājs izmanto uzņēmuma SIA “Yandex.Market” (Reģ. Nr.: 1167746491395) pakalpojumus, Lietotāja personiskā informācija var tikt nodota apstrādei SIA “Yandex.Market” saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti "Yandex.Market” pakalpojumu Lietošanas nosacījumos (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

3.3.7. Ja Lietotājs izmanto uzņēmuma SIA “Yandex Cloud Technologies” (Reģ. Nr.: 1167746432040) pakalpojumus, Lietotāja personiskā informācija var tikt nodota SIA “Yandex Cloud Technologies”;

3.3.8. Ja Lietotājs izmanto uzņēmuma SIA “Yandex.Drive” (Reģ. Nr.: 5177746277385) pakalpojumus, Lietotāja personiskā informācija var tikt nodota apstrādei SIA “Yandex.Drive” saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti "Yandex.Drive” pakalpojumu Lietošanas nosacījumos (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

3.3.9. Nodošanu paredz Krievijas vai cita piemērojamā likumdošana likumdošanā noteiktās procedūras ietvaros;

3.3.10. Tāda nodošana notiek uzņēmuma (pilnīgas vai daļējas) pārdošanas vai citas nodošanas ietvaros, turklāt pie saņēmēja pāriet visas šīs Politikas nosacījumu ievērošanas saistības attiecībā uz saņemtās personiskās informācijas izmantošanu;

3.3.11. Lai nodrošinātu Yandex vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību gadījumos, kad Lietotājs pārkāpj Yandex pakalpojumu Lietotāja līgumu (https://yandex.com/legal/rules, šo Politiku, vai dokumentus, kuros ietverti konkrētu Pakalpojumu izmantošanas nosacījumi.

3.3.12. Anonimizētas Lietotāja personiskās informācijas apstrādes rezultātā iegūti anonīmi statistiskie dati, kas tiek nodoti trešajām personām pētījumu veikšanai, darbu izpildei vai pakalpojumu sniegšanai Yandex uzdevumā.

3.4. Apstrādājot Lietotāja personas datus, Yandex ievēro KF Federālo likumu "Par personas datiem".

4. Personiskās informācijas izmaiņas un dzēšana. Obligāta datu glabāšana

4.1. Lietotājs var jebkurā brīdī mainīt (atjaunināt, papildināt) savu sniegto personisko informāciju vai tās daļu, izmantojot personas datu rediģēšanas funkciju sadaļā "Pase" (https://passport.yandex.com/passport?mode=changereg) vai attiecīgā Pakalpojuma personiskajā sadaļā.

4.2. Lietotājs var arī dzēst savu sniegto personisko informāciju noteikta lietotāja konta ietvaros, izmantojot funkciju "Dzēst kontu" sadaļā "Pase" (https://passport.yandex.com/passport?mode=delete). Turklāt konta dzēšanas rezultātā var tikt liegta dažu Yandex pakalpojumu izmantošana.

4.3. Tiesības, kas paredzētas šīs Politikas 4.1. un 4.2. punktā, var tikt ierobežotas saskaņā ar likumdošanas prasībām. Tostarp šādi ierobežojumi var paredzēt Yandex pienākumu glabāt Lietotāja mainīto vai dzēsto informāciju uz laiku, ko nosaka likumdošana, un saskaņā likumdošanā noteikto procedūru nodot šādu informāciju valsts pārvaldes iestādei.

5. Personiskās informācijas apstrāde, izmantojot sīkfailus un skaitītājus

5.1. Yandex var izmantot sīkfailus, ko Yandex nosūta uz Lietotāja iekārtu un Lietotāja iekārta nosūta Yandex, lai sniegtu Lietotājam personalizētos Pakalpojumus, mērķtiecīgi izvēltos reklāmu, kas tiek rādīta Lietotājam, statistikas un pētniecības nolūkos, kā arī Yandex pakalpojumu uzlabošanas nolūkā.

5.2. Lietotājs apzinās, ka iekārtās un programmnodrošinājumā, ko tas izmanto, lai apmeklētu interneta vietnes, var būt funkcija, kas liedz darbības ar sīkfailiem (visās vietnēs vai noteiktās vietnēs), kā arī dzēš iepriekš saņemtos sīkfailus.

5.3. Yandex ir tiesības noteikt, ka noteikta Pakalpojuma sniegšana ir iespējama tikai ar nosacījumu, ka Lietotājs atļauj pieņemt un saņemt sīkfailus.

5.4. Sīkfaila struktūru, tā saturu un tehniskos parametrus nosaka Yandex, un tos var mainīt, iepriekš nebrīdinot Lietotāju.

5.5. Skaitītājus, ko Yandex ir izvietojis Pakalpojumos, var izmantot, lai analizētu Lietotāja sīkfailus, apkopotu un apstrādātu statistisko informāciju par Pakalpojumu izmantošanu, kā arī nodrošinātu Pakalpojumu kopumā vai to atsevišķu funkciju darbību. Skaitītāju darbības tehniskos parametrus nosaka Yandex, un tos var mainīt, iepriekš nebrīdinot Lietotāju.

6. Pasākumi, kas tiek veikti Lietotāja personiskās informācijas aizsardzībai

6.1. Yandex veic nepieciešamos un pietiekamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nelikmumīgas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, mainīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī citām neikumīgām trešo personu darbībām.

7. Konfidencialitātes politikas grozījumi. Piemērojamā likumdošana

7.1. Yandex ir tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā. Veicot spēkā esošās redakcijas izmaiņas, tiek norādīts pēdējā atjauninājuma datums. Politikas jaunā redakcija stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi, ja vien Politikas jaunajā redakcijā nav paredzēts savādāk. Spēkā esošā redakcija ir pastāvīgi pieejama šajā adresē: https://yandex.com/legal/confidential_lv.

7.2. Šai politikai un attiecībām starp Lietotāju un Yandex, kas radušās sakarā Konfidencialitātes politikas piemērošanu, tiek piemērota Krievijas Federācijas likumdošana.

8. Atsauksmes. Jautājumi un ieteikumi

8.1. Lietotājam ir tiesības visus ieteikumus un jautājumus, kas saistīti ar šo Politiku, sūtīt Yandex Lietotāju atbalsta dienestam (http://feedback.yandex.ru/) vai uz adresi Ļeva Tolstoja iela 16, Maskava, 119021, Krievija, SIA "YANDEX".

 

Publicēšanas datums: 16.03.2018.