Konfidencialitātes politika

Šis dokuments ir Konfidencialitātes politikas tulkojums latviešu valodā. Pretrunu gadījumā starp Konfidencialitātes politikas versiju krievu valodā un šo tulkojumu - juridiski saistoša ir tikai Konfidencialitātes politikas versija krievu valodā. Konfidencialitātes politikas versiju krievu valodā ir atrodama šeit: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Publicēšanas datums: 15.07.2019

Spēkā esošā versija pieejama adresē: https://yandex.com/legal/confidential_lv

1. Kas tiek regulēts ar šo konfidencialitātes politiku

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā – Politika) ir attiecināma uz visu informāciju, ieskaitot personas datus piemērojamās likumdošanas izpratnē (turpmāk tekstā – "Personas dati"), kuru SIA "YANDEX" un/vai ar to saistītās personas, ieskaitot visas personas, kas ietvertas vienā grupā ar SIA "YANDEX" (turpmāk tekstā – "Yandex"), var iegūt par Jums, kad Jūs izmantojat jebkuru no Yandex vietnēm, programmām, produktiem un/vai pakalpojumiem (turpmāk tekstā kopā saukti – " Pakalpojumi "), par kuriem informāciju varat atrast vietnēs yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr un citās Yandex piederošās vietnēs (turpmāk kopā sauktas – "Vietnes"), kā arī, izpildot jebkuru līgumu vai līgumu, Yandex noslēdz ar jums saistībā ar jūsu Pakalpojumu izmantošanu. Jūsu Personas datus Yandex var iegūt arī no saviem partneriem (turpmāk tekstā – "Partneri"), Jūsu izmantotajām vietnēm, programmām, produktiem un pakalpojumiem (piemēram, Yandex reklāmas ievietotājiem). Šādos gadījumos personas datu pārsūtīšana ir iespējama tikai gadījumos, ko nosaka piemērojamie likumi un pamatojoties uz īpašiem līgumiem starp Yandex un katru partneri.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkuras Vietnes un/vai Pakalpojuma izmantošanu var regulēt papildu nosacījumi, ar kuriem šajā Politikā var tikt veikti grozījumi un/vai papildinājumi.

2. Kas veic apstrādi

Lai nodrošinātu Jūsu iespēju izmantot Vietnes un Pakalpojumus, Jūsu personas datu ievākšanu un izmantošanu īsteno Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YANDEX" – juridiska persona, kas dibināta saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu un reģistrēta adresē: 119021, Krievija, Maskava, Ļeva Tolstoja iela 16 (SIA "YANDEX") vai tās saistītā persona, kas sniedz attiecīgo Pakalpojumu. Jūs varat iepazīties ar informāciju par to, kāda persona sniedz konkrēto Pakalpojumu, attiecīgā Pakalpojuma lietošanas nosacījumos.

Lietotājiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) vai Šveices teritorijā, Yandex pārstāvis EEZ un Šveices teritorijā ir uzņēmums Yandex Oy – juridiska persona, kas dibināta saskaņā ar Somijas likumdošanu un reģistrēta adresē: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Somija (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi).

Lietotājiem, kas ir Izraēlas teritorijā, kompāniju Yandex pārstāv kompānija Yandex.Go Israel Ltd, pēc Izraēlas likumiem nodibināta juridiska persona, kas ir iereģistrēta adresē: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Izraēla 6492104.

3. Kāds ir šīs Politikas mērķis

Jūsu Personas datu aizsardzība un Jūsu konfidencialitāte ir ārkārtīgi nozīmīga Yandex. Tādēļ, kad izmantojat Vietnes un Pakalpojumus, Yandex aizsargā un apstrādā Jūsu Personas datus stingrā saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

Izpildot mūsu pienākumu nodrošināt Jūsu Personas datu aizsardzību, šajā Politikā mēs vēlētos pēc iespējas caurskatāmāk informēt Jūs par šādiem aspektiem:

(a) kāpēc un kā Yandex izmanto ("apstrādā") Jūsu Personas datus, kad Jūs izmantojat Vietnes un/vai Pakalpojumus;

(b) kāda ir Yandex kā juridiskas personas loma un pienākumi, lemjot par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Jūsu Personas dati;

(c) kādus instrumentus Jūs varat izmantot, lai samazinātu to Jūsu Personas datu apjomu, ko ievāc Yandex; un

(d) kādas ir Jūsu tiesības veicamās Personas datu apstrādes ietvaros.

4. Kādus Personas datus par Jums ievāc Yandex

Personas dati, kas tiek ievākti Vietņu darbības un/vai Pakalpojumu sniegšanas gaitā, var atšķirties atkarībā no tā, vai Jūs īstenojat piekļuvi Vietnēm un/vai Pakalpojumiem, izmantojot savu kontu vai bez tā izmantošanas. Gadījumos, kad pierakstāties savā kontā, Yandex ievāktie Personas dati par Jums, kas ievākti, kad izmantojat Vietnes un Pakalpojumus, var tikt salīdzināti un saistīti ar citiem Personas datiem, ko Yandex ievāc, kad izmantojat savu kontu (piemēram, Jūsu identifikācijas dati, kontaktinformācija, vecums un dzimums, ja tos sniedzāt Yandex). Yandex nepārbauda Jūsu sniegtos Personas datus un nevar spriest par to ticamību. Taču Yandex pieņem, ka Jūs sniedzat ticamus un pietiekamus Personas datus, kā arī tos savlaicīgi atjaunināt.

Yandex var ievākt šādas Personas datu kategorijas par Jums laikā, kad izmantojat Vietnes un Pakalpojumus:

(i) Personas datus, ko sniedzāt reģistrēšanās laikā (konta izveidošanas laikā), piemēram, Jūsu vārdu, tālruņa numuru, adresi un vecumu;

(ii) elektroniskos datus (HTTP galvenes, IP adresi, sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus/pikseļu atzīmes, datus par pārlūkprogrammas identifikatoru, informāciju par ierīču un programmu nodrošinājumu);

(iii) datumu un laiku, kad piekļuvāt Vietnēm un/vai Pakalpojumiem;

(iv) informāciju par Jūsu aktivitāti, kas veikta Vietņu un/vai Pakalpojumu izmantošanas laikā (piemēram, meklēšanas pieprasījumu vēsturi, to cilvēku e-pasta adreses, ar kuriem sarakstāties, e-pasta saturu un pielikumus, kā arī datnes, kas tiek uzglabātas Yandex sistēmās);

(v) (ģeo)lokācijas informāciju;

(vi) citu informāciju par Jums, kas nepieciešama apstrādei saskaņā ar noteikumiem, kas regulē konkrēto Yandex Vietņu vai Pakalpojumu izmantošanu;

(vii) informāciju par Jums, kuru mēs iegūstam no mūsu Partneriem saskaņā ar vienošanās nosacījumiem starp Jums un attiecīgo Partneri.

Yandex izmanto arī sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus (ieskaitot pikseļu atzīmes) Personas datu ievākšanai un šādas personas informācijas sasaistīšanai ar Jūsu ierīci un interneta pārlūku (skat. šīs Politikas 11. sadaļu).

Yandex neveic mērķtiecīgu sensitīvu Personas datu (piemēram, rases piederības, politisko uzskatu, informācijas par veselību un biometrisko datu) ievākšanu. Taču Jūs varat tos pats/-i sniegt Yandex, un šādā gadījumā Yandex apstrādās tos Jūsu izmantoto Pakalpojumu sniegšanas ietvaros (piemēram, ja ievadāt meklēšanas pieprasījumus, kas attiecas uz Jūsu veselību). Turklāt Jums jāņem vērā, ka Yandex nevar pieprasīt Jūsu piekrišanu tādai apstrādei, jo nav iepriekš informēts par to Personas datu potenciāli sensitīvo raksturu, kuru Jūs varat sniegt Yandex.

Yandex neveic datu ievākšanu ar mērķi sastādīt lietotāja "portretu" tādā pakāpē, kādā tas varētu būtiski ietekmēt Jūsu tiesības un brīvību.

5. Kāda ir Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskā bāze un mērķi

Yandex nav tiesīgs veikt Jūsu Personas datu apstrādi bez pietiekama tiesiska pamatojuma. Tādeļ Yandex Jūsu Personas datus apstrādā tikai gadījumā, ja:

(i) apstrāde nepieciešama, lai Yandex varētu pildīt līgumsaistības ar Jums, ieskaitot Vietņu un Pakalpojumu darbības nodrošināšanu (piemēram, meklēšanas rezultātu sniegšanu pēc Jūsu meklēšanas pieprasījumiem); vai

(ii) apstrāde nepieciešama likumdošanas noteikto saistību ievērošanai; vai

(iii) ja to paredz piemērojamā likumdošana, apstrāde nepieciešama Yandex likumisko interešu nodrošināšanai gadījumā, ja šāda apstrāde būtiski neietekmē Jūsu intereses, Jūsu pamata tiesības un brīvību. Ņemiet vērā, ka, apstrādājot Jūsu Personas datus ar norādīto pamatojumu, Yandex vienmēr tieksies uzturēt līdzsvaru starp savām likumiskajām interesēm un Jūsu konfidencialitātes aizsardzību.

Yandex apstrādā Jūsu Personas datus savu "likumisko interešu" nodrošināšanai, piemēram, šādos gadījumos:

(a) lai labāk izprastu, kā Jūs mijiedarbojaties ar mūsu Vietnēm un/vai Pakalpojumiem;

(b) lai pilnveidotu, mainītu, personalizētu vai citādi uzlabotu Vietnes un Pakalpojumus visu to lietotāju labā;

(c) lai piedāvātu Jums citus Yandex vai citu uzņēmumu produktus vai pakalpojumus, kuri, mūsuprāt, varētu Jūs ieinteresēt (t.i., parādīt Jums reklāmu, ievērojot Jūsu intereses);

(iv) konkrētiem mērķiem mēs varam pieprasīt Jūsu atsevišķu piekrišanu Jūsu Personas datu apstrādei.

Yandex vienmēr apstrādā Jūsu Personas datus noteiktiem mērķiem, un tiek apstrādāti tikai tie Personas dati, kas ir saistīti ar šādu mērķu sasniegšanu. Cita starpā mēs apstrādājam Jūsu Personas datus šādiem mērķiem:

(i) lai nodrošinātu Jūsu piekļuvi Vietnēm un/vai Pakalpojumiem (t.sk. sniegtu meklēšanas rezultātus pēc Jūsu meklēšanas pieprasījumiem, ievērojot Jūsu izvēles, meklēšanas vēsturi un citus Yandex pieejamos Personas datus par Jums);

(ii) lai sniegtu piekļuvi Jūsu kontam, ieskaitot Yandex elektronisko pastkasti un datņu glabātuvi, ja esat reģistrējies/-usies attiecīgajos Pakalpojumos;

(iii) lai sazinātos ar Jums ar mērķi nosūtīt Jums paziņojumus, pieprasījumus un informāciju, kas attiecas uz Vietņu un Pakalpojumu darbību, izpildīt mūsu vienošanās ar Jums un apstrādāt Jūsu pieprasījumus un pieteikumus;

(iv) lai sniegtu reklāmu un piedāvājumus, ievērojot Jūsu izvēles, meklēšanas vēsturi un citus Yandex pieejamos Personas datus par Jums);

(v) lai paaugstinātu Vietņu un Pakalpojumu lietošanas ērtību, tai skaitā, lai uzrādītu atbilstošākus meklēšanas rezultātus un sniegtu personalizētākas Vietnes un Pakalpojumus, kā arī uzlabotu citus Yandex produktus, lietotnes un Pakalpojumus;

(vi) lai izstrādātu jaunus Yandex produktus, utilītas un piedāvājumus;

(vii) lai aizsargātu Jūsu un Yandex tiesības;

(viii) lai ievāktu, apstrādātu un sniegtu statistikas datus, lielos datus un citus Personas datu pētījumus un analīzi.

Ar to jūsu datu apstrādes noteikumiem, kurus "Yandex" saņem no uzņēmuma "Google LLC" (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States) sakarā ar to, ka jūs izmantojat "Yandex" pakalpojumus, kuros tiek lietota Google APIs tehnoloģija (https://developers.google.com/terms), jūs varat iepazīties lapā https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Kā Yandex aizsargā Jūsu Personas datus

Vairumā gadījumu Personas dati tiek apstrādāti automātiski bez mūsu darbinieku piekļuves tiem. Taču, ja šāda piekļuve ir nepieciešama, Jūsu Personas datiem var piekļūt tikai tie Yandex darbinieki, kuru profesionālo pienākumu veikšanai šādu datu izmantošana ir nepieciešama. Datu konfidencialitātes aizsardzības un nodrošināšanas labad visiem darbiniekiem jāievēro iekšējie noteikumi un kārtība attiecībā uz Personas datu apstrādi. Viņiem jāievēro arī visi tehniskie un organizācijas drošības pasākumi, kas ir spēkā Jūsu Personas datu aizsardzībai.

Yandex ir ieviesis arī pietiekamus tehniskos un organizācijas pasākumus Personas datu aizsardzībai pret nesankcionētu, nejaušu vai nelikumīgu dzēšanu, nozaudēšanu, izmainīšanu, negodīgu izmantošanu, atklāšanu vai piekļuvi, kā arī citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem. Šie drošības pasākumi tika īstenoti, ievērojot mūsdienu tehnikas līmeni, to īstenošanas izmaksas, riskus, kas saistīti ar Personas datu apstrādi un raksturu.

7. Kam vēl ir piekļuve Jūsu Personas datiem, un kam tie var tikt nodoti

7.1 Yandex Grupas ietvaros

Yandex var nodot Jūsu Personas datus saviem darbiniekiem (apjomā, kas noteikts šīs Politikas 6. sadaļā). Yandex var sniegt Jūsu Personas datus arī citiem uzņēmumiem no to personu grupas, kurai pieder Yandex ("Yandex Grupa"). Visos gadījumos Personas dati arī tiks apstrādāti tikai šīs Politikas 5. sadaļā izklāstītajiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad citādi noteikts Yandex Grupas uzņēmumu sniegto Vietņu un/vai Pakalpojumu lietošanas noteikumos, tai skaitā:

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA NBKO "Yandex.Money" (reģ. Nr.: 1127711000031) pakalpojumus, Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA NBKO "Yandex.Money" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par pakalpojuma "Yandex.Money" izmantošanu (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) un SIA NBKO "Yandex.Money" Konfidencialitātes politikā (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

kad Jūs izmantojot uzņēmuma SIA ""Yandex.Classifieds" (reģ. Nr.: 5157746192742) pakalpojumus, Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA ""Yandex.Classifieds" apstrādei uz nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti vietnes "AUTO.RU" Lietotāja līgumā (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), pakalpojumu "Yandex.Jobs" (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), "Yandex.Realty" (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), "Yandex.Travel" (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) lietošanas noteikumos;

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "Yandex.Taxi" pakalpojumus (reģ. Nr.: 5157746192731) Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA "Yandex.Taxi" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par pakalpojuma "Yandex.Taxi" izmantošanu (https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv);

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "Yandex.Market" pakalpojumus (reģ. Nr.: 1167746491395) Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA "Yandex.Market" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par pakalpojuma "Yandex.Market" izmantošanu (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "Yandex.Telecom" pakalpojumus (reģ. Nr. 1167746432040) Jūsu Personas dati ar tikt nodoti SIA "Yandex.Telecom"

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "Yandex.Cloud" servisu un pakalpojumus (reģ. Nr. 1187746678580) Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA "Yandex.Cloud" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti "Platforma Yandeks.Cloud" servisa pakalpojumu lietošanas Noteikumos (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "Yandex.Drive" pakalpojumus (reģ. Nr. 5177746277385) Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA "Yandex.Drive" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par pakalpojuma "Yandex.Drive" izmantošanu (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "EDADEAL PROMO" pakalpojumus (reģ. Nr. 5157746114477) Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA "EDADEAL PROMO" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par pakalpojuma "Edadeal" izmantošanu (http://corp.edadeal.ru/legal);

kad Jūs izmantojat uzņēmuma SIA "Kinopoisk" pakalpojumus (reģ. Nr. 1077759854919) Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA "Kinopoisk" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti Līgumā par pakalpojuma "KinoPoisk" izmantošanu (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

Gadījumā, ja Jūs izmantojat Yandex Europe AG Pakalpojumus, Jūsu Personas dati var tikt nodoti Yandex Europe AG apstrādei ar tādiem nosacījumiem un mērķiem, kas norādīti Yandex Pakalpojumu Lietošanas nosacījumos (https://yandex.com/legal/termsofservice).

7.2 Ārpus Yandex Grupas

Yandex var nodot Personas datus arī trešajām personām, kas nav iekļautas Yandex Grupā, lai sasniegtu šīs Politikas 5. sadaļā norādītos mērķus. Šādas trešās puses var būt:

(i) Partneri, piemēram, vietņu un lietotņu īpašnieki, reklāmas tīkli un citi partneri, kas Yandex sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar reklāmas izvietošanu un attēlošanu vietnēs, programmās, produktos un pakalpojumos, kas pieder šādiem partneriem vai ko kontrolē šādi partneri; un

(ii) reklāmas ievietotāji un citi Partneri, kas Jums attēlo reklāmu Yandex Vietnēs un/vai Pakalpojumos, kā arī tādi Partneri kā (IT) piegādātāji un konsultanti.

Yandex var nodot Personas datus arī trešajām personām, kas nav iekļautas Yandex Grupā:

(i) trešajām personām, attiecībā uz kurām veikta tiesību vai pienākumu piekāpšanās vai attiecīgās vienošanās pārjaunošana;

(ii) jebkurai nacionālai un/vai starptautiskai regulējošai iestādei, tiesībsargājošām iestādēm, centrāliem vai vietējiem varas izpildu orgāniem, citām oficiālām vai valsts iestādēm un tiesām, attiecībā uz kurām Yandex ir pienākums sniegt informāciju saskaņā ar piemērojamo likumdošanu pēc attiecīga pieprasījuma;

(iii) trešajām personām gadījumā, ja Jūs izteicāt piekrišanu Jūsu Personas datu nodošanai vai Personas datu nodošana nepieciešama, lai Jums sniegtu attiecīgo Pakalpojumu vai izpildītu noteiktu ar Jums noslēgtu vienošanos vai līgumu;

(iv) jebkurai trešajai personai, lai nodrošinātu Yandex vai trešo personu tiesisko aizsardzību gadījumā, ja Jūs pārkāpjat Yandex pakalpojumu Lietotāja līgumu (https://yandex.com/legal/rules), šo Politiku vai nosacījumus, kas regulē atsevišķu Pakalpojumu izmantošanu, vai situācijā, kurā pastāv šāda pārkāpuma draudi.

8. Kur tiek uzglabāti un apstrādāti Jūsu Personas dati

Jūsu Personas dati tiks uzglabāti Krievijas Federācijā un/vai EEZ.

Krievijas lietotājiem: Yandex veic Krievijas Federācijas pilsoņu personas datu ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, mainīšanu), izmantojot datubāzes, kas atrodas Krievijas Federācijas teritorijā.

EEZ vai Šveices lietotājiem: Krievija ir jurisdikcija ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas, un Eiropas Komisija nav atzinusi, ka tā nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni. Tādēļ Yandex ir pieņēmis atbilstošus pasākumus ar mērķi nodrošināt to, ka šāda nodošana tiktu īstenota saskaņā ar spēkā esošajiem ES datu aizsardzības noteikumiem.

Tostarp Yandex balstās uz Eiropas Komisijas noteiktiem Standarta līgumnoteikumiem adekvāta Jūsu Personas datu aizsardzības līmeņa nodrošināsanai attiecībā uz datiem, kas tiek nodoti Krievijā. Šo Standarta līgumnoteikumu kopiju varat iegūt pēc pieprasījuma.

9. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu Personas datus

Yandex uzglabās Jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams tā mērķa sasniegšanai, kam tie ievākti, vai tik ilgi, cik nepieciešams likumdošanas, normatīvo aktu vai iekšējās politikas prasību ievērošanai.

Ja citādi nav nepieciešams saskaņā ar likumu vai vienošanos, elektroniskās vēstules un dokumenti, kurus Jūs glabājat Yandex sistēmās kā daļu no Pakalpojuma, tiks glabāti tik ilgi, cik Jums ir konts, taču Jūs tos varat dzēst jebkurā laikā.

Ja Jūs vēlaties, lai kādi no Jūsu Personas datiem tiktu dzēsti no Yandex datubāzes, Jūs varat pats/-i dzēst nepieciešamos Personas datus, izmantojot savu kontu vai Vietņu un/vai Pakalpojumu interfeisu (kur tas attiecināms).

10. Jūsu tiesības

10.1 Kādas ir Jūsu tiesības

Piemērojamajā likumdošanā paredzētajos gadījumos Jums ir tiesības piekļūt Jūsu Personas datiem, ko Yandex apstrādā saskaņā ar šo Politiku.

Ja Jūs uzskatāt, ka jebkāda informācija, ko Yandex uzglabā par Jums, ir nekorekta vai nepilnīga, Jūs varat ieiet savā kontā un pats/-i izlabot savus Personas datus.

Ja to paredz piemērojamā likumdošana, Jums ir tiesības:

  • pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu;

  • pieprasīt Jūsu Personas datu apstrādes ierobežojumus;

  • pieprasīt Standarta līgumnoteikumu, kas atļauj Jūsu Personas datu nodošanu Krievijā un kas minēti šīs Politikas 8. sadaļā, kopiju;

  • iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi, ja to paredz piemērojamā likumdošana.

Yandex izpildīs šos pieprasījumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Piemērojamajā likumdošanā paredzētajā apmērā Jums var būt arī citas, iepriekš neminētas tiesības.

10.2 Kā Jūs varat izmantot savas tiesības

Lai īstenotu iepriekš norādītās tiesības, lūdzu, ieejiet savā kontā, vai, ja konta interfeisā nav īpašas funkcijas, lūdzu, sazinieties ar Yandex (skat. šīs Politikas 13. sadaļu).

Ja neesat apmierināts/-a ar to, kā Yandex apstrādā Jūsu Personas datus, lūdzu, ziņojiet par to mums, un mēs izskatīsim Jūsu sūdzību. Ja Jūs neesat apmierināts/-a ar Yandex atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai iestādei.

11. Kā mēs izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas Vietnēs vai tad, kad izmantojat Pakalpojumus

11.1 Kas ir cookie datnes jeb sīkdatnes, un kam tās izmanto Yandex

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas atrodas ierīcē, kuru Jūs izmantojat, lai piekļūtu Vietnēm. Tās satur informāciju, kas tiek ievākta no Jūsu ierīces un nosūtīta atpakaļ Vietnēm katru nākamo reizi, kad tās apmeklējat, lai iegaumētu Jūsu darbības un izvēles vēlāk.

Vietnēs tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

  • stingri nepieciešamās sīkdatnes/tehniskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes nepieciešamas Vietņu darbībai un lai sniegtu Jums Pakalpojumus, un cita starpā tās ļauj Yandex identificēt Jūsu ierīču un programmu nodrošinājumu, ieskaitot Jūsu pārlūkprogrammas veidu;

  • statistiskās/analītiskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj atpazīt lietotājus, uzskaitīt to skaitu un ievākt informāciju, piemēram, Jūsu veiktās darbības Vietnēs un Pakalpojumus, ieskaitot informāciju par Jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm un Jūsu iegūto saturu;

  • tehniskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ievāc informāciju par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar Vietnēm un/vai Pakalpojumiem, un tas ļauj atklāt kļūmes un testēt jaunas funkcijas Vietņu un Pakalpojumu veiktspējas paaugstināšanai;

  • funcionālās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj sniegt noteiktas funkcijas, lai atvieglotu Jūsu Vietņu izmantošanu, piemēram, saglabājot Jūsu izvēles (piemēram, valodu un atrašanās vietu);

  • (ārējas) izsekošanas datnes/reklāmas sīkdatnes: šīs sīkdatnes ievāc informāciju par lietotajiem, apmeklētības avotiem, apmeklētajām lapām un Jums attēloto reklāmu, kā arī par lapu, no kuras Jūs veicāt pāreju uz reklamēto lapu. Tās ļauj attēlot reklāmu, kas Jūs varētu interesēt, pamatojoties uz par Jums ievākto Personas datu analīzi. Tās tiek izmantotas arī statistikas un izpētes mērķiem.

11.2 Cik ilgi sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē

Yandex izmanto sīkdatnēs esošo informāciju tikai iepriekš norādītajiem mērķiem, un pēc tam ievāktie dati tiks uzglabāti Jūsu ierīcē uz periodu, kas var būt atkarīgs no attiecīgo sīkdatņu veida, taču nepārsniedzot termiņu, kas nepieciešams to mērķa sasniegšanai, un pēc tam tās tiks automātiski dzēstas no Jūsu sistēmas.

11.3 Kam vēl ir piekļuve sīkdatnēs esošajai informācijai

Personas dati, kas ievākti ar Jūsu ierīcē esošajām sīkdatnēm, var tikt nodota un būt pieejama Yandex un/vai trešajām personām, kuras norādītas šīs Politikas 7. sadaļā. Personas datu izmantošana ārpus Vietnēm reklāmas mērķiem, ja tādi ir, var tikt pakļauta atsevišķiem lietotāju līgumiem, kas pieejami trešo personu tīmekļa vietnēs. Yandex un/vai trešās personas var Jums sniegt arī iespēju atteikties no personalizētas reklāmas saņemšanas, kas var tikt regulēta ar likumdošanu un noteikumiem, kas piemērojami tādiem produktiem, utilītām un piedāvājumiem.

Kad pirmoreiz apmeklējat Vietnes, var tikt pieprasīta Jūsu piekrišana sīkdatņu lietošanai. Ja pēc tam, kad esat apstiprinājis/-usi sīkdatņu lietošanu, vēlaties mainīt savu lēmumu, Jūs to varat izdarīt, dzēšot sīkdatnes, kas atrodas Jūsu pārlūkprogrammā (parasti, izmantojot konfidencialitātes sadaļas opcijas Jūsu pārlūkprogrammas izvēlnē – lūdzu, vērsieties pie pārlūkprogrammas vadības vai Jūsu pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē). Pēc tam tiks velreiz attēlots jaunais logs ar Jūsu piekrišanas pieprasījumu, un Jūs varat izdarīt citu izvēli. Ja Jūs atsakāties no sīkdatņu lietošanas, dažas no Vietņu funkcijām nebūs pieejamas un ietekmēs Jūsu iespēju izmantot Vietnes. Jūs varat arī mainīt Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, lai pēc noklusējuma pieņemtu vai noraidītu visas sīkdatnes vai sīkdatnes no noteiktām vietnēm, ieskaitot Yandex Vietnes. Ja Jūs esat apstiprinājis/-usi sīkdatņu lietošanu vienā no Yandex Vietnēm, mēs pieņemam, ka Jūs esat apstiprinājis/-usi sīkdatņu lietošanu visās Vietnēs.

Yandex var izmantot arī tīmekļa bāksignālus (pikseļu atzīmes), lai piekļūtu sīkdatnēm, kas iepriekš izvietotas Jūsu ierīcē, šādiem mērķiem:

(i) lai noteiktu Jūsu darbības Vietnēs un Pakalpojumu izmantošanas gaitā, piekļūstot un izmantojot Jūsu ierīcē glabātās sīkdatnes;

(ii) lai ievāktu statistikas informāciju, kas saistīta ar Yandex Vietņu, Pakalpojumu vai produktu, utilītu un piedāvājumu darbību.

12. Šīs Politikas atjaunināšana

Šajā Politikā var tikt ieviestas izmaiņas. Yandex ir tiesības ieviest izmaiņas pēc saviem ieskatiem, tai skaitā, bet ne tikai gadījumos, kad attiecīgās izmaiņas saistītas ar piemērojamās likumdošanas izmaiņām, kā arī, kad attiecīgās izmaiņas ir saistītas ar Vietņu un Pakalpojumu darbības izmaiņām.

Yandex apņemas neieviest būtiskas izmaiņas, neuzlikt papildu apgrūtinājumus vai ierobežojumus Jūsu tiesībām, kas noteiktas ar šo Politiku, Jūs neinformējot. Jums tiks paziņots par šādām izmaiņām. Attiecīgie paziņojumi var būt attēloti Vietnē (piemēram, izmantojot jaunu logu vai baneri), pirms šādas izmaiņas stāsies spēkā, vai var būt nosūtīti Jums caur citiem saziņas līdzekļiem (piemēram, e-pastā, ja Jūs mums esat sniedzis/-gusi savu kontaktinformāciju).

13. Jautājumi un ieteikumi

Yandex ar prieku saņems Jūsu jautājumus un ieteikumus, kas attiecas uz šīs Politikas izpildi vai izmaiņām. Lūdzu, izmantojiet mūsu atgriezeniskās saites veidni, kas atrodas adresē: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. Jūs varat izmantot šo adresi arī, lai nosūtītu pieprasījumus par Jūsu tiesību īstenošanu vai sūdzības attiecībā uz Jūsu Personas datu pareizību vai to apstrādes nelikumīgumu.

 

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/12022019

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/16032018