Konfidencialumo politika

Leidimo data: 15.07.2019

Ši redakcija prieinama adresu: https://yandex.com/legal/confidential_lt.

1. Ką reglamentuoja ši konfidencialumo politika

Ši konfidencialumo politika (toliau — „Politika“) taikoma visai informacijai, įskaitant asmeninius duomenis, kaip suprantama taikomuose įstatymuose (toliau — „Asmeninė informacija“), kuriuos ООО „YANDEX“ir (arba) susijęs asmuo, įeinantis į vieną OOO „YANDEX“grupę (toliau - „Yandex“), gali gauti apie jus, kai naudojatės bet kokiais tinklapiais, programomis ir „Yandex“aptarnavimo paslaugomis (toliau kartu — „Aptarnavimo paslaugos“), informacijos apie kurias galite gauti tinklapiuose: „yandex.ru“, „yandex.com“, „yandex.ua“, „yandex.by“, „yandex.kz“, „yandex.com.tr“ir kituose „Yandex“priklausančiuose tinklapiuose (toliau kartu — „Tinklapiai“), taip pat „Yandex“/ jo atstovams vykdant bet kokias su jumis ir jūsų aptarnavimo paslaugomis sietinas sutartis ir susitarimus. „Yandex“gali gauti Asmeninė informaciją iš savo partnerių (toliau - „Partneriai“), tinklapių, programų, produktų ir paslaugų, kuriomis naudojatės (pvz.: „Yandex“reklamos užsakovai). Tokiais atvejais, Asmeninės informacijos perdavimas galimas tik pagal teisės aktų nustatytas normas ir jis vykdomas pagal specialiąsias sutartis su „Yandex“ir kiekvienu iš partnerių. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kurio tinklapio ir (arba) Aptarnavimo paslaugų naudojimas gali būti reglamentuojamas papildomomis sąlygomis, kurios gali keisti ir (arba) papildyti šią Politiką.

2. Kas apdoroja informaciją

Norėdami naudotis Tinklapiais ir Aptarnavimo paslaugomis, jūsų Asmeninę informaciją renka ir naudoja „Yandex“ribotosios atsakomybės bendrovė, juridinis asmuo, įsteigtas pagal Rusijos Federacijos įstatymus ir registruotas adresu: 119021, Rusija, Maskva, ul. Lva Tolstogo, d. 16 (ООО „YANDEX“) ir jo asocijuotas asmuo, teikiančiam atitinkamą Aptarnavimo paslaugą. Su informacija apie tai, koks asmuo teiks tą vieną ar kitą Aptarnavimo paslaugą, galite susipažinti su atitinkamos Aptarnavimo paslaugos naudojimo sąlygomis.

Vartotojams, esantiems Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje ar Šveicarijoje, „Yandex“atstovauja „Yandex“OY bendrovė, juridinis asmuo, įsteigtas pagal Suomijos įstatymus, registruotas adresu: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi (Suomija).

Vartotojams, esantiems Izraelyje, Yandex paslaugas teikia Yandex.Go Israel Ltd. bendrovė, juridinis asmuo, įsteigtas pagal Izraelio įstatymus, registruotas adresu: 148 Menachemas Beginas gatve, Tel Aviv, Izraelis 6492104.

3. Šios politikos tikslas

Jūsų asmeninės informacijos ir konfidencialumo apsauga nepaprastai svarbi „Yandex“. Todėl naudodamiesi Tinklapiais ir Aptarnavimo paslaugomis, „Yandex“saugo ir apdoroja jūsų asmeninę informaciją griežtai laikydamasi taikomų įstatymų normų.

Laikydamiesi savo įsipareigojimų saugoti jūsų asmeninę informaciją, šia politika norėtume skaidriai informuoti jus šiais klausimais:

(a) kodėl ir kaip „Yandex“naudoja („apdoroja“) jūsų asmeninę informaciją, kai Naudojatės Tinklapiais ir (arba) Aptarnavimo paslaugomis;

(b) koks „Yandex“, kaip juridinio asmens, priimančio sprendimus dėl jūsų asmeninės informacijos apdorojimo priežasties ir būdo, vaidmuo ir įsipareigojimai;

c) kokiais įrankiais galite naudotis, siekdami sumažinti „Yandex“apie jus renkamos informacijos apimtį.

(d) kokios jūsų teisės, sietinos su jūsų asmeninės informacijos apdorojimo.

4. Kokią jūsų asmeninę informaciją renka „Yandex“bendrovė

Asmeninė informacija, surinkta Tinklapių veikimo metu ir (arba) Teikiant Aptarnavimo paslaugas, gali skirtis priklausomai nuo to, ar prieigai prie Tinklapių ir (arba) Aptarnavimo paslaugų naudojate savo paskyrą. Tais atvejais, kai įeinate į savo paskyrą, Asmeninė informacija, kurią apie jus surinko „Yandex“naudojantis tinklapiais ir Aptarnavimo paslaugomis, gali būti sugretinama ir susieta su kita asmenine informacija, surinkta „Yandex“naudojantis jūsų paskyra (pvz.: duomenys apie jūsų asmenybę, kontaktiniai duomenys, amžius ir lytis, jei jie buvo pateikti „Yandex“). „Yandex“netikrina jūsų patiektų asmeninių duomenų ir negali spręsti dėl jų patikimumo, taip pat ar esate veiksnus pateikti savo asmeninę informaciją. Todėl „Yandex“laikosi nuostatos, kad teikiate teisingą ir pakankamą asmeninę informaciją, taip pat laiku ją atnaujinate.

„Yandex“gali rinkti šių kategorijų asmeninę informaciją apie jus, naudodamasi Tinklapiais ir Aptarnavimo paslaugomis:

(i) Asmeninė informacija, teikiama jūsų registruojantis (sukuriant paskyrą), tokia kaip jūsų vardas, telefono numeris, adresas ir amžius;

(ii) elektroniniai duomenys (HTTP-antraštės, IP-adresas, rinkmenų slapukai, žiniatinklio indikatoriai / pikselio žymos, duomenys apie naršyklės identifikatorių, informacija apie aparatinę ir programinę įrangą);

(iii) prieigos prie Tinklapių ir (arba) Aptarnavimo paslaugų data ir laikas;

(iv) informacija apie jūsų aktyvumą naudojantis Tinklapiais ir (arba) Aptarnavimo paslaugomis (pvz.: ieškos užklausų istorija; susirašinėjimo el. pašto adresas; elektroninio pašto turinys ir priedai, taip pat rinkmenos, saugomos „Yandex“sistemose);

(v) informacija apie buvimo vietą;

(vi) kita informacija apie jus, būtina apdoroti pagal konkrečių „Yandex“Tinklapių ar Aptarnavimo paslaugų naudojimą reglamentuojančias sąlygas;

(vii) informacija apie jus, kurią gauname iš savo Partnerių pagal jūsų ir atitinkamo Partnerio susitarimo ir „Yandex“bei jo Partnerio sudarytos sutarties sąlygas.

„Yandex“taip pat renka rinkmenų slapukus ir žiniatinklio indikatorius (įskaitant pikselio žymas) rinkti Asmeninę informaciją ir susiejant tokią asmeninę informaciją su jūsų įrenginiais ir \iniatinklio naršykle (žr. šios Politikos 11 skirsnį).

„Yandex“nerenka tikslingai konfidencialios asmeninės informacijos (tokios kaip rasinė kilmė, politinės pažiūros, informacija apie sveikatą ir biometrinius duomenis). Vis dėlto, galite savarankiškai pateikti ją „Yandex“ir, tokiu atveju, „Yandex“apdoros ją jums teikiamų Aptarnavimo paslaugų apimtimi (pvz.: jei pateikėte ieškos užklausas, sietinas su jūsų sveikata Be to, turite atkreipti dėmesį, kad „Yandex“negali kreiptis dėl jūsų susitikimo apdoroti tokią informaciją, nes ji iš anksto neinformuota apie potencialiai konfidencialų Asmeninės informacijos pobūdį, kurią galite pateikti „Yandex“.

„Yandex“nerenka duomenų, siekdama sudaryti „vartotojo portretą tuo lygiu, kuriuo tai iš esmės gali įtakoti jūsų teises ir laisves.

5. Koks teisinis jūsų asmeninės informacijos apdorojimo pagrindas ir tikslai

„Yandex“neturi teisės apdoroti jūsų asmeninės informacijos be pakankamų teisinių priežasčių. Todėl „Yandex“apdoroja jūsų asmeninę informaciją tik tuo atveju, jei:

(i) būtina apdoroti tokią informaciją vykdant „Yandex“sutartinius įsipareigojimus jūsų atžvilgiu, įskaitant užtikrinant Tinklapių ir Aptarnavimo paslaugų darbą (pvz.: teikiant jums ieškos rezultatus pagal jūsų ieškos užklausas);

(ii) apdoroti būtina laikantis nustatytų įstatymų reikalavimų;

(iii) tai numatyta pagal taikomus įstatymų reikalavimus, būtina apdoroti tokią informaciją užtikrinant „Yandex“teisėtus interesus tuo atveju, jei toks apdorojimas iš esmės neįtakoja jūsų interesų, pagrindinių teisių ir laisvių. Atkreipkite dėmesį, kad apdorojant jūsų asmeninę informaciją nurodytais pagrindais, „Yandex“visada sieks išlaikyti savo teisėtų interesų ir jūsų konfidencialumo gynybos pusiausvyrą.

„Yandex“apdoroja jūsų asmeninę informaciją, užtikrindama savo teisėtus interesus, pvz.: šiais atvejais:

(a) norint geriau suprasti, kaip sąveikaujate su mūsų Tinkilapiais ir (arba) Aptarnavimo paslaugomis.

(b) norint tobulinti, keisti, suasmeninti ar kitaip gerinti Tinklapius ir Aptarnaviomo paslaugas pagal visų vartotojų interesus;

(c) norint pasiūlyti jums kitų „Yandex“ar kitų bendrovių produktų ir aptarnavimo paslaugų, kurios, mūsų nuomone, gali jus sudominti (t. y. pristatyti jums reklamą, atsižvelgiant į jūsų interesus);

(iv) konkrečiais tikslais galime kreiptis dėl jūsų susitikimo apdoroti jūsų asmeninę informaciją.

„Yandex“visada apdoroja jūsų asmeninę informaciją konkrečiais tikslais ir tik tą asmeninę informaciją, kuri leidžia siekti minėtų tikslų. Būtent, apdorojame jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais:

(i) teikti jums prieigą prie Tinklapių ir (arba) Aptarnavimo paslaugų (įskaitant ieškos rezultatų teikimą, atsakant į jūsų ieškos užklausas pagal jūsų pageidavimus, ieškos istoriją ir kitą asmeninį informaciją apie jus, prieinama „Yandex“);

(ii) teikti jums prieigą prie paskyros, įskaitant elektroninį „Yandex“paštą ar rinkmenų saugyklą, jei esate atitinkamų Aptarnavimo paslaugų registratoriai;

(iii) palaikyti ryšius su jumis, siųsti jums pranešimus, užklausas ir informaciją, sietiną su Tinklapių ir Aptarnavimo paslaugų darbą, vykdyti susitarimus ir apdoroti jūsų užklausas ir paraiškas;

(iv) teikti reklamą ir pasiūlymus pagal jūsų pageidavimus, ieškos istoriją ir kitą asmeninę informaciją apie jus prieinamą „Yandex“;

(v) leisti patogiau naudotis Tinklapiais ir Aptarnavimo paslaugomis, įskaitant aktualiausių ieškos rezultatų ir suasmenintų Tinklapių ir Aptarnavimo paslaugų teikimą, taip pat „Yandex“produktų, priedų ir Aptarnavimo paslaugų gerinimą;

(vi) kurti naujus „Yandex“produktus, kūrimo priemones ir teikti pasiūlymus;

(vii) saugoti jūsų ir „Yandex“teises;

(viii) rinkti, apdoroti ir teikti statistinius duomenis, stambius duomenis ir kitus tyrimų duomenis.

Su jūsų duomenų, kuriuos „Yandex“ gauna iš „Google LLC“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States) duomenų apdorojimo, sietino su „Yandex“ paslaugų naudojimu, taikant „Google's APIs“ technologiją (https://developers.google.com/terms) sąlygomis galite susipažinti toliau pateikta nuoroda - https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Kaip „Yandex“saugo jūsų asmeninę informaciją

Dauguma atvejų, asmeninė informacija apdorojama automatiškai be „Yandex“bendradarbių prieigos. Tuo atveju, jei reikės tokios prieigos, tai ji bus suteikiama tik tiems „Yandex“bendradarbiams, kuriems reikia atlikti jiems skirtas užduotis. Norint apsaugoti ir užtikrinti duomenų konfidencialumą, visi bendradarbiai turi laikytis bendrovės informacijos apdorojimo vidaus taisyklių ir procedūrų. Jie taip pat turi laikytis visų darbo saugos techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis apsaugoma jūsų asmeninė informacija.

„Yandex“taip pat įdiegė pakankamas technines ir organizacines priemones saugoti asmeninę informaciją nuo nesankcionuoto, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, keitimo, nesąžiningo naudojimo, atskleidimo ar prieigos, taip pat kitų neteisėtų apdorojimo formų. Šios apsaugos priemonės buvo įdiegtos atsižvelgiant į šiuolaikinį technologijos lygį, jų realizavimo kainą, riziką, sietiną su asmeninės informacijos apdorojimu ir pobūdžiu.

7. Kam suteikiama prieiga prie jūsų asmeninės informacijos ir kam ji gali būti perduota

7.1. „Yandex“grupės sudėtyje

„Yandex“gali perduoti jūsų asmeninę informaciją savo bendradarbiams (nurodytiems šios Politikos 6 straipsnyje). „Yandex“taip pat gali perduoti jūsų asmeninę informaciją savo asocijuotiems asmenims, įskaitant kitų bendrovių grupės asmenims, kurios priklauso „Yandex“(„„Yandex“bendrovių grupė“). Visais atvejais, asmeninė informacija taip pat bus apdorojama tik šios Politikos 5 skirsnyje išdėstytais tikslais, jei kitaip nenumatyta Tinklapių ir (arba) Aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygose, kurias teikia „Yandex“grupės bendrovės, įskaitant:

kai naudojatės OOO NKO „Yandex.Money“bendrovės Aptarnavimo paslaugomis (OGRN (pagrindinis valstybinės registracijos numeris): 1127711000031) jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ООО NKO „Yandex.Money“apdoroti sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Yandex.Money“Sutartyje dėl aptarnavimo paslaugos naudojimo (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) ir ООО NKO „Yandex.Money“Konfidencialumo politikoje (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

kai naudojatės ООО „"Yandex.Classifieds“ bendrovės aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 5157746192742) Jūsų asmeninė informacija gali būti perduota ООО „"Yandex.Classifieds“ bendrovei apdoroti sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta „AUTO.RU“ (https://yandex.ru/legal/autoru_termsofuse/) tinklapio Vartotojų susitarime, „Yandex.Jobs“ (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), „Yandex.Realty“ (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), „Yandex.Travel“ (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygose;

kai naudojatės OОО „Yandex.Taxi“aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 5157746192731) jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ООО „Yandex.Taxi“bendrovei apdoroti sąlygomis iš tikslais, kaip nurodyta „Yandex.Taxi“aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygose (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse);

kai naudojatės OOO „Yandex.Market“aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 1167746491395) jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ООО „Yandex.Market“bendrovei apdoroti sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta OOO „Yandex.Market“aptarnavimo paslaugų naudojimo Taisyklėse (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

kai naudojatės ООО „Yandex.Telecom“bendrovės aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 1167746432040), jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ООО „Yandex.Telecom“;

jums naudojantis ООО „Yandex.Cloud“ bendrovės servisais ir paslaugomis (PVR Nr.: 1187746678580) jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami apdoroti ООО „Yandex.Cloud“ bendrovei pagal sąlygas ir tikslus, kaip apibrėžta „Platforma.Yandex.Cloud" serviso naudojimo sąlygose (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

kai naudojatės ООО „Yandex.Drive“bendrovės aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 5177746277385), jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama OОО „Yandex.Drive“apdoroti sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta „Yandex.Drive“aptarnavimo pslaugų naudojimo sąlygose (https://yandex.com/legal/driver_termsofuse_lt);

kai naudojatės ООО „EDADEAL PROMO“bendrovės aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 5157746114477), jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ООО „EDADEAL PROMO“bendrovei apdoroti sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta „Edadeal“bendrovės aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygose ( http://corp.edadeal.ru/legal );

kai naudojatės ООО „Kinopoisk“bendrovės aptarnavimo paslaugomis (OGRN: 1077759854919), Jūsų asmeninė informacija gali būti perduoda ООО „Kinopoisk“bendrovei apdoroti sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta „KinoPoisk“bendrovės aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygose ( https://www.kinopoisk.ru/docs/usage );

kai naudojatės „Yandex Europe AG“bendrovės aptarnavimo paslaugomis, jūsų informacija gali būti perduodama „Yandex Europe AG“bendrovei apdoroti sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta aptarnavimo paslaugų naudojimo sąlygose ( https://yandex.com/legal/termsofservice).

7.2 Nepriklausanti „Yandex“bendrovių grupei

„Yandex“taip pat gali perduoti asmeninę informaciją tretiems asmenims, nepriklausantiems „Yandex“grupei, siekiant tikslų, nurodytų šios Politikos 5 skirsnyje. Tokiems tretiems asmenims gali būti priskiriami:

(i) Partneriai, tokie kaip tinklapių ir priedų savininkai, reklamos tinklai ir kiti partneriai, teikiantys „Yandex“paslaugas, sietinas su reklamos talpinimu ir teikimu tinklapiuose, programose, produktuose ir aptarnavimo paslaugose, kurios priklauso tokiems partneriams ar jų kontroliuojamos;

(ii) reklamos užsakovai ar kiti Partneriai, kurie teikia jums reklamą „Yandex“Tinklapiuose ir (arba) Aptarnavimo paslaugose, taip pat tokie Partneriai, kaip informacinių patarnavimo paslaugų tiekėjai ar konsultantai.

„Yandex“gali perduoti asmeninę informaciją tretiems asmenims, kurie nepriklauso „Yandex“bendrovių grupei:

(i) tretiems asmenims, kurie teikiamos teisių ar įsipareigojimų išlygos ar novacija pagal atitinkamą susitarimą;

(ii) bet kokiam nacionaliniam ir (arba) tarptautiniam reglamentuojančiai institucijai, teisėsaugos institucijoms, centrinėms ar vietinėms vykdančioms institucijoms, kitiems oficialiems ar valstybinėms institucijomis ar teismams, kurių atžvilgiu „Yandex“turi teikti informaciją pagal taikomus įstatymų reikalavimus ir gavus užklausas;

(iii) tretiems asmenims tuo atveju, jei sutikote perduoti savo asmeninius duomenis arba asmeninių duomenų perdavimas būtinas teikiant jums atitinkamas Aptarnavimo paslaugas ar vykdant atitinkamus su jumis sudarytus susitarimus ar sutartis;

(iv) be kuriam trečiam asmeniui, siekiant užtikrinti teisinę „Yandex“apsaugą ar tretiems asmenims, jums pažeidus „Yandex“aptarnavimo paslaugų vartotojų sutartį (https://yandex.com/legal/rules_lt), šią Politiką ar sąlygas, reglamentuojančias atskirų Aptarnavimo paslaugų naudojimą ar situacijomis, kai egzistuoja tokio pažeidimo grėsmė.

8. Kur saugoma ir apdorojama jūsų asmeninė informacija

Jūsų asmeninė informacija bus saugoma Rusijos Federacijoje ir (arba) EEE.

Rusijos vartotojams: „Yandex“registruoja įrašus, sistemina, kaupia, saugo, tikslina (naujina, keičia), išgauna asmeninius Rusijos Federacijos piliečių asmeninius duomenis, naudodamasi Rusijos Federacijos teritorijoje esančias duomenų bazes.

EEE ir Šveicarijos vartotojams: Rusija laikoma jurisdikcija už Europos ekonominės erdvės ribų, kurios nepripažino Europos Komisija, kaip užtikrinanti reikiamą asmeninių duomenų apsaugos lygį. Todėl „Yandex“ėmėsi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad toks duomenų perdavimas būtų vykdomas pagal EB duomenų apsaugos taisykles.

Būtent, „Yandex“remiasi Standartinėmis sutartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, kad būtų užtikrintas reikiamas, Rusijai perduodamos asmeninės informacijos apsaugos lygis. Šių standartinių sutartinių sąlygų kopiją galima gauti pateikus užklausą.

9. Kiek laiko saugome jūsų asmeninę informaciją

„Yandex“gali saugoti jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek būtina siekiant užsibrėžtų tikslų, dėl kurių buvo surinkta ar laikomasi įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimų.

Jei kitaip nenumatyta įstatymuose ar susitarimuose su jumis, elektroniniai laiškai ir dokumentai, kuriuos saugote „Yandex“sistemose, kaip Aptarnavimo paslaugos dalį, bus laikomi, kol turite paskyrą, bet juos galite pašalinti bet kuriuo metu.

Jei norite, kad kokia nors jūsų asmeninės informacijos dalis būtų pašalinta iš „Yandex“duomenų bazės, galite savarankiškai pašalinti reikiamą Asmeninę informaciją, naudodamiesi savo užklausa ar per Tinklapių ir (arba) Aptarnavimo paslaugų sąsają (kai taikoma).

10. Jūsų teisės

10.1. Kokios jums suteikiamos teisės

Tuo atveju, jei tai numatyta įstatymuose, turite prieigos teisės prie savo asmeninės informacijos, kurią apdoroja „Yandex“pagal šios Politikos nuostatas.

Jei manote, kad bet kuri informacijos dalis, kurią „Yandex“išsaugo apie jus, neteisinga ar neišsami, galite prisijungti prie savo paskyros ir ištaisyti asmeninę informaciją savarankiškai.

Jei numatyta įstatymuose, turite teisę:

  • reikalauti pašalinti jūsų asmeninę informaciją;
  • reikalauti riboti asmeninės informacijos apdorojimą;
  • kreiptis dėl Standartinių sutartinių sąlygų kopijos teikimo, leidžiančios jūsų asmeninės informacijos perdavimo Rusijoje ir nurodytų šios Politikos 8 skirsnyje;
  • prieštarauti prieš jūsų asmeninės informacijos apdorojimo, jei tai numatyta įstatymuose.

„Yandex“vykdys nurodytas užklausas pagal taikomus įstatymų reikalavimus.

Tais atvejais, kai tai numatyta taikomuosiuose įstatymuose, galite naudotis kitomis, anksčiau nenurodytomis teisėmis.

10.2. Kaip galite įvykdyti savo teises

Norėdami įvykdyti anksčiau nurodytas teises, prašome prisijungti prie savo paskyros, tuo atveju, jei nėra specialiųjų funkcijų sąsajoje, kreipkitės į „Yandex“(žr. 13 šios Politikos skirsnį).

Jei nesate patenkintas tuo, kad „Yandex“apdoroja jūsų asmeninę informaciją, prašome pranešti mums ir peržiūrėsime jūsų pretenziją. Jei nesate patenkintas „Yandex“atsakymu, turite teisę kompetentingai institucijai pateikti skundą.

11. Kaip naudojame rinkmenų cookie ir kitas panašias technologijas Tinklapiuose ir jums naudojantis Aptarnavimo paslaugomis

11.1. Kas yra rinkmenų slapukas ir kodėl „Yandex“juos naudoja

Rinkmenos cookie - tai nedidelės įrenginiuose patalpintos tekstinės rinkmenos, kurią naudojate Tinklapių prieigai. Juose yra informacijos, kuri renkama iš jūsų įrenginio ir siunčiama atgal į Tinklapius, kiekvieną kartą apsilankius juose, kad būtų įsiminti jūsų veiksmai ir pageidavimus pasibaigus terminui.

Tinklapiuose naudojami šie rinkmenų slapukų tipai:

  • griežtai reikalingi rinkmenų cookie tipai / techniniai rinkmenų cookie: šie rinkmenų cookie būtini Tinklapių darbui ir teikti jus Aptarnavimo paslaugas; išskyrus visa kita, jie leis „Yandex“identifikuoti jūsų aparatinę ir programinę įrangą, įskaitant jūsų naršyklę;
  • statistiniai / analitiniai rinkmenų cookie: šie rinkmenų cookie leidžia pažinti vartotojus, skaičiuoti jų kiekį ir rinkti informaciją, tokią kaip tinklapiuose ir Aptarnavimo paslaugos jūsų atliktos operacijos, įskaitant informaciją apie jūsų apsilankymą tinklapiuose ir jums teikiamą turinį;
  • techniniai rinkmenų cookie: šios rinkmenos cookie renka informaciją apie tai, kaip vartotojai sąveikauja su Tinklapiais ir (arba) Aptarnavimo paslaugomis, nes tai leidžia nustatyti klaidas ir testuoti naujas funkcijas ir didinti Tinklapių ir Aptarnavimo paslaugų efektyvumą;
  • funkciniai rinkmenų cookie: šie rinkmenų cookie teikia konkrečias funkcijas, kad galėtumėte lengviau naudotis Tinklapiais, pvz.: išsaugodami savo pasirinkimus (tokie kaip kalba ir buvimo vieta);
  • (kiti) rinkmenų sekimo / reklamų rinkmenų cookie: šie rinkmenų cookie renka informacija apie vartotojus, srauto šaltinius, aplankytus puslapius ir jums skirtą reklamą, taip pat tą reklamą, kuria perėjote į reklaminį puslapį. Jie leidžia pateikti jus dominančią reklamą, remiantis apie jus surinktos asmeninės informacijos analize. Jie taip pat naudojami statistiniais ir tyrimo tikslais.

11.2. Kiek laiko rinkmenų cookie saugomi jūsų įrenginyje

„Yandex“naudoja informaciją, esančią rinkmenų cookie tik anksčiau nurodytais tikslais, kai surinkti duomenys gali būti saugomi jūsų įrenginyje tokį laikotarpį, kuris gali priklausyti nuo atitinkamo rinkmenų cookie tipo, bet neviršijant termino, būtino pasiekti užsibrėžtus tikslus, tada jie bus automatiškai pašalinti iš jūsų sistemos.

11.3. Kas turi prieigą prie informacijos, kurioje patalpintas rinkmenų cookie

Asmeninė informacija, surinkta rinkmenų cookie, patalpinta jūsų įrenginyje, gali būti perduota ir prieinama „Yandex“ir (arba) tretiems asmenims, nurodytiems šios Politikos 7 skirsnyje. Asmeninės informacijos naudojimas reklamai ne tinklapiuose, jei tokia numatyta, gali būti atskiros vartojimo sutarties objektu, kuri prieinama trečiųjų šalių tinklapiuose. „Yandex“ir (arba) treti asmenys taip pat gali suteikti jums galimybę atsisakyti nuo suasmeninto reklamos, kuri gali būti įstatymų ir taisyklių reglamentavimo objektu, taikomu tokiems produktams ir pasiūlymams.

Pirmą kartą apsilankius tinklapyje, gali būti paprašytas jūsų sutikimas naudoti rinkmenų cookie. Jei vėliau, patvirtinęs rinkmenų cookie naudojimą, norite keisti savo sprendimą, galite tai padaryti pašalindami rinkmenų cookie, išsaugotą jūsų naršyklėje (paprastai tai galima atlikti naršyklės nustatymais - prašome vadovautis naršyklės eksploatavimo vadovu ar jo kūrėjo tinklapiu). Tada gali būti pateiktas iššokantis langas, besiteiraujantis jūsų sutikimo ir galite priimti kitą sprendimą. Jei atsisakote naudoti rinkmenų slapuką, gali būti neteikiamos kai kurios Tinklapių funkcijos ir negalėsite naudotis Tinklapiais. Taip pat galite keisti savo naršyklės parametrus, kad priimtumėte ar atmestumėte visus rinkmenų cookie pagal numatytąją reikšmę arba rinkmenų cookie iš konkrečių tinklapių, įskaitant „Yandex“Tinklapį. Jei patvirtinote rinkmenų cookie naudojimą viename iš „Yandex“Tinklapių, laikysime, kad sutikote naudoti rinkmenų cookie visuose Tinklapiuose.

„Yandex“taip pat gali naudoti tinklapio indikatorius (pikselio žymas) rinkmenų cookie prieigai, anksčiau patalpintoje jūsų įrenginyje šiems tikslams:

(i) nustatyti jūsų veiksmus tinklapyje ir Aptarnavimo paslaugų proceso metu rinkmenų cookie prieiga ir naudojimu, kuris saugomas jūsų įrenginyje;

(ii) statistinės informacijos rinkimas, sietinas su Tinklapių, Aptarnavimo paslaugų ar „Yandex“produktų kūrimo priemonių darbu ir pasiūlymais.

12. Šios politikos naujinimas

Ši Politika gali būti keičiama. „Yandex“turi teisę keisti ją savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai atitinkami pakeitimai, susiję su įstatymų pataisomis, taip pat kai atitinkami pakeitimai susiję su Tinklapių ir Aptarnavimo paslaugų darbu.

„Yandex“įsipareigoja neįtraukti žymių pakeitimų, netaikyti jūsų teisių papildomų apribojimų ar suvaržymų nustatytų šios politikos nuostatomis be išankstinio pranešimo. Jums bus pranešta apie tokius pakeitimus. Atitinkami pranešimai gali būti pateikti Tinklapyje (pvz.: išskleidžiamajame lange ar reklaminėje juostoje) prieš įsigalint šiems pakeitimams, arba jie gali būti išsiųsti kitais ryšių kanalais (pvz.: elektroniniu paštu, jei pateikėte mums savo kontaktinius duomenis).

13. Klausimai ir pasiūlymai

„Yandex“ragina pateikti savo klausimus ir pasiūlymus dėl šios politikos nuostatų vykdymo ar keitimo. Prašome naudotis mūsų atgalinio ryšio forma, pateikta adresu - http://feedback.yandex.ru. Taip pat galite pasinaudoti šiuo adresu siųsdami užklausas dėl pasinaudojimo savo teisėmis ar skundus dėl jūsų asmeninės informacijos nekorektiškumo ar neteisėto jos apdorojimo.

Ankstesnės dokumento redakcijos:

https://yandex.com/legal/confidential_lt/12022019

https://yandex.com/legal/confidential/11042018

https://yandex.com/legal/confidential/20032018

https://yandex.com/legal/confidential/08122017