Konfidencialumo politika

Leidimo data: 19.10.2020

Einamoji versija prieinama adresu: https://yandex.com/legal/confidential_lt.

1. Ką reglamentuoja ši konfidencialumo politika

Ši konfidencialumo politika (toliau — Politika) taikoma visai informacija, įskaitant asmeninius duomenis, kaip numatyta įstatymuose (toliau — „Asmeninė informacija“), kurią „YANDEX“ UAB ir (ar) jos filialai, taip pat įeinančius į vieną grupę su „YANDEX“ UAB (toliau — „Yandex“), gali gauti apie jus jums naudojantis Yandex tinklapiais, programomis, produktais ir (arba) servisais (toliau kartu vadinama — „Servisai“), informaciją, kurią galite rasti tinklapiuose: yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il ir kituose Yandex priklausančiose tinklapiuose (toliau kartu — „Tinklapiai“), taip pat Yandex / jų filiаlams vykdant bet kokius susitarimus ir sutartis, sudarytomis su jumis dėl jūsų servisų naudojimo. Yandex taip pat gali gauti Asmeninę informaciją iš savo partnerių (toliau — „Partneriai“), tinklapių, programų, produktų ar servisų, kuriais naudojatės (pvz.: iš Yandex reklamos užsakovų ar taksi tarnybų). Tokiais atvejais, Asmeninės informacijos perdavimas galimas tik įstatymuose nustatytais atvejais ir vykdoma remiantis specialiomis Yandex ir kiekvieno iš Partnerių sutartimis.

Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kurio iš Tinklapių ir (arba) Servisų naudojimas reglamentuojamas papildomų sąlygų, kurias galima įtraukti į Pataisų ir (arba) papildymų politiką ir (arba) nustatyti speciali1sias asmenin4s informacijos sąlygas, patalpintas atitinkamose tokių Tinklapių / ar Servisų dokumentų skyriuose.

2. Kas apdoroja informaciją

Siekiant, kad galėtumėte naudotis Tinklapiais ir servisais, jūsų Asmeninę informaciją renka ir naudoja Yandex, įskaitant ribotosios atsakomybės bendrovę „YANDEX“, juridinį asmenį, įsteigtą pagal Rusijos Federacijos įstatymus ir registruotą adresu: 119021, Rusija, Maskva, ul. Lva Tolstogo, d. 16 („YANDEX“ UAB), ar jos filialo, teikiančio atitinkamą Servisą kitose jurisdikcijose. Su informacija apie tai, koks asmuo teikia vieną ar kitą Servisą, galite susipažinti atitinkamo Serviso naudojimo sąlygose.

Vartotojams, esantiems Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Šveicarijos teritorijose, Yandex paslaugas EEE ir Šveicarijoje teikia Yandex Oy bendrovė, juridinis asmuo, įsteigtas pagal Suomijos įstatymus, registruotas adresu: Moreenikatu 6, 04600 Miantsialia, Suomija.

Vartotojams, esantiems Izraelyje, Yandex paslaugas teikia Yandex.Go Israel Ltd. bendrovė, juridinis asmuo, įsteigtas pagal Izraelio įstatymus, registruotas adresu: 148 Menachemas Beginas gatve, Tel Aviv, Izraelis 6492104.

3. Koks šios Politikos tikslas

Yandex ypatingai svarbu jūsų Asmeninės informacijos ir konfidencialumo apsauga. Todėl jums naudojantis Tinklapiais ir Servisais, Yandex saugo ir apdoroja jūsų Asmeninę informaciją griežtai pagal taikomų įstatymų reikalavimus.

Laikydamiesi savo įsipareigojimų saugoti Jūsų asmeninę informaciją, šioje Politikoje norėjome kuo skaidriau informuoti jus apie šiuos aspektus:

(a) kodėl ir kaip Yandex renka ir naudoja („apdoroja“) jūsų asmeninę informaciją, kai naudojatės jos tinklapiais ir (arba) servisais;

(b) koks Yandex kaip juridinio asmens, vaidmuo ir įsipareigojimai priimant sprendimą dėl jūsų asmeninės informacijos apdorojimo priežasties ir būdo;

(c) kokius instrumentus galite naudoti, kad sumažintumėte Yandex renkamos apie jus Asmeninės informacijos apimtį;

(d) kokios jūsų teisės dėl vykdomo Asmeninės informacijos apdorojimo.

4. Kokią Asmeninę informaciją apie jus renka Yandex

Personalinė informacija, surinkta Tinklapių ir (arba) Servisų teikimo procesu, gali skirtis nuo tos, ar Tinklapių ir (arba) Servisų prieigai naudojate savo paskyrą, ar ne. Tais atvejais, kai prisijungiate prie savo paskyros, Asmeninė informaciją, kurią apie jus renka Yandex naudojantis Tinklapiais ir Servisais, gali būti palyginama ir sietina su kita Asmenine informacija, kurią Yandex renka jums naudojantis savo paskyra (pvz.: duomenys apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis, amžių ir lytį, jei jie buvo pateikti Yandex. Yandex netikrina jūsų Asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, numatytus vartotojo sutartimi ar atskirų servisų naudojimo sąlygomis, ir negali spręsti apie jų patikimumą, taip pat, ar turite teisę pateikti savo Asmeninę informaciją. Tačiau Yandex numato, kad pateikiate patikimą ir pakankamą Asmeninę informaciją, taip pat laiku ją atnaujinate.

Jums naudojantis Tinklapiais ir Servisais, Yandex gali rinkti šias Asmeninės informacijos apie jus kategorijas:

(i) Asmeninė informacija, kurią teikiate registruojantis (paskyros sudarymas), tokia kaip: jūsų vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas ir amžius;

(ii) elektroniniai duomenys (HTTP-antraštės, IP adresas, rinkmenų slapukas, žiniatinklio indikatoriai / pikselių žyma, duomenys apie naršyklės identifikatorių, informacija apie aparatinę ir programinę įrangą, „wi-fi“ tinklo duomenys);

(iii) prieigos prie Tinklapių ir (arba) Servisų data ir laikas;

(iv) informacija apie jūsų aktyvumą Tinklapių ir (arba) Servisų naudojimo metu (pvz.: paieškos užklausų istorija, duomenys apie pirkimus Servisuose, duomenys apie aplankytas organizacijas, patinka ir nuostatos, elektroninio pašto adresai, su kuo susirašinėjate, telefono knygos duomenys, informacija apie sąveiką su kitais vartotojais, taip pat rinkmenos ir turinys, saugomas „Yandex“ sistemose);

(v) informacija apie geografinę vietovę;

(vi) kita informacija apie jus, būtina apdoroti pagal konkrečių Yandex Tinklapių ar Servisų naudojimo reglamentuojančias sąlygas;

(vii) informacija apie jus, kurią gaunate iš mūsų Partnerių pagal susitarimų sąlygas, sudarytomis tarp jūsų ir atitinkamo partnerio, ir sutartimis, sudarytomis tarp Yandex ir Partnerio.

Taip pat Yandex naudoja slapukų rinkmenas ir žiniatinklio indikatorius (įskaitant pikselių žymas) rinkti Asmeninę informaciją ir susieti tokią asmeninę informaciją su jūsų įrenginiu ir tinklapio naršykle (žr. šios Politikos 11 skirsnį).

Yandex nerenka tikslingai konfidencialios asmeninės informacijos (tokios kaipo rasiniai požymiai, politiniai įsitikinimai, informacija apie sveikatą ir biometriniai duomenys), išskyrus atvejus, numatytus atskirų Servisų vartotojų sutartyse. Tačiau galite savarankiškai pateikti juos Yandex ir, tokiu atveju, Yandex apdoros juos jūsų Servisų teikiama apimtimi (pvz.: jei pateiksite paieškos užklausas, sietinas su jūsų sveikata). Tuo pačiu metu turime atkreipti dėmesį, kad Yandex negali prašyti jūsų sutikimo apdoroti tokius duomenis, nes ji iš anksto neinformuota apie Asmeninės informacijos konfidencialumo pobūdžio, kurią galite pateikti Yandex.

Yandex nerenka duomenų, siekdama sudaryti vartotojo „portretą“ ta apimtimi, kuria galima žymiai paveikti jūsų teises ir laisves pagal taikomus teisinius aktus.

5. Koks jūsų Asmeninės informacijos teisinis pagrindas ir tikslas

Yandex neturi teisės apdoroti jūsų Asmeninės informacijos ne pakankamų teisinių pagrindų. Todėl Yandex apdoroja jūsų Asmeninę informaciją tik tuo atveju, jei:

(i) apdorojimas būtinas atlikti jums taikomus Yandex sutartinius įsipareigojimus, įskaitant Tinklapių ir Servisų darbų užtikrinimą (pvz.: pateikti jums paieškos rezultatus pagal jūsų paieškos užklausas);

(ii) apdorojimas būtinas laikantis teisinių aktų nustatytų įsipareigojimų;

(iii) kai tai numatyta taikomais teisiniais aktais, apdorojimas būtinas užtikrinti teisėtus Yandex interesus tuo atveju, jei toks apdorojimas žymiai nepaveiks jūsų interesų, jūsų fundamentalių teisių ir laisvių. Atkreipkite dėmesį, kad apdorojant jūsų asmeninę informaciją nurodytu pagrindu, Yandex visada sieks išlaikyti pusiausvyrą tarp savo teisėtų interesų ir jūsų konfidencialumo apsaugos.

Yandex apdoroja jūsų Asmeninę informaciją, siekdama užtikrinti savo teisėtus interesus, pav.: šiais atvejais:

(a) siekiant geriau suprasti, kaip naudojatės mūsų Tinklapiais ir (arba) Servisais;

(b) siekiant tobulinti, keisti, suasmeninti ar kitaip pagerinti Tinklapius ir Servisus, atsižvelgiant į visų vartotojų interesus;

(c) siekiant pasiūlyti jums kitų Yandex ar kitų bendrovių produktų ir servisų, kurios, mūsų nuomone, gali jus dominti (t. y. patiekti jums reklamos, atsižvelgiant į jūsų interesus);

(iv) konkrečiais tikslais arba laikantis taikomų teisinių aktų reikalavimų, galime teikti užklausą dėl atskiro jūsų Asmeninės informacijos apdorojimo sutikimo. Jurisdikcijoje, kur susitarimas pripažįstamas atskiru teisiniu pagrindu, Yandex Tinklapių ir (arba) servisų naudojimo pradžia reiškia, kad sutinkate su tokiu apdorojimu. Šiuo dokumentu pranešame jums, o jūs patvirtinate, kad neturite jokių įsipareigojimų teikti mums Asmeninę informaciją jums naudojantis Tinklapiais ar Paslaugomis ir tai grindžiama jūsų laisva valia. Kartu suprantate, kad nepateikę Asmeninės informacijos, negalėsime suteikti jums galimybės naudotis Servisais ir Tinklapių naudojimas bus apribotas.

Yandex visada apdoroja jūsų Asmeninę informacija nustatytais tikslais ir tik tą Asmeninę informaciją, kurie sietina su tokių tikslų įgyvendinimu. Būtent, apdorojame jūsų Asmeninę informaciją šiais tikslais:

(i) suteikti jums Tinklapių ir (arba) Servisų prieigą (t. y. pateikti paieškos rezultatus, atsakant į jūsų paieškos užklausas ir atsižvelgiant į jūsų prioritetus, paieškos istoriją ir kitą Asmeninę informaciją apie jus, prieinamą Yandex);

(ii) suteikti prieigą prie jūsų paskyros, įskaitant Yandex elektroninį paštą ir rinkmenų saugyklą, jei esate registruotas atitinkamiems Servisams;

(iii) užtikrinti ryšį su jumis siunčiant jums pranešimus, užklausas ir informaciją, sietiną su Tinklapių ir Servisų darbu, vykdyti su jumis sudarytus susitarimus dėl jūsų užklausų ir paraiškų apdorojimo;

(iv) reklamos ir pasiūlymu suasmeninimas atsižvelgiant į jūsų prioritetus, paieškos istoriją ir kitą Yandex prieinamą Asmeninę informacija apie jus;

(v) palengvinti Tinklapių ir Servisų naudojimą, įskaitant labiausiai aktualių paieškos rezultatų pristatymą ir labiau suasmenintų Tinklapių ir Servisų teikimą, taip pat gerinant kitus Yandex produktus, priedus ir Servisus;

(vi) sukurti naujus Yandex produktus, priemones ir teikti pasiūlymus;

(vii) ginti jūsų ir Yandex teises;

(viii) rinkti, apdoroti ir teikti statistinius duomenis, didžiuosius duomenis ir kitų tyrimų duomenis.

Informacijos naudojimas „Yandex“ Servisuose, gautos iš „API Google“ (toliau – „Gauti duomenys“), vykdomas pagal „Google API Disclosure“ nuostatas, atsižvelgiant į juose pateiktus apribojimus, būtent:

Gauti duomenys naudojami išskirtinai jūsų pašto kliento funkcijos teikimo tikslais. Gauti duomenys negali būti naudojami perduodant juos tretiems asmenims, reklaminės medžiagos rodymui ir kitais tikslais, sietinais su neteisėta prieiga prie jūsų susirašinėjimo turinio.

Išsamiau su Gautų duomenų apdorojimo sąlygomis galite susipažinti adresu: (https://yandex.com/legal/confidential_google_api).

6. Kaip Yandex saugo jūsų Asmeninę informaciją

Dauguma atvejų, Asmeninė informacija apdorojama automatiškai be kitų Yandex darbuotojų prieigos. Tuo atveju, jei reikės tokios prieigos, tai ji gali būti suteikta tik tiems Yandex darbuotojams, kuriems ji reikalinga savo užduotims įvykdyti. Siekiant apsaugoti ir užtikrinti duomenų konfidencialumą, visi darbuotojai privalo laikytis Asmeninės informacijos apdorojimo vidaus taisyklių ir procedūrų. Jie taip pat privalo vadovautis visomis techninėmis ir organizacinėmis saugos priemonėmis, galiojančiomis jūsų Asmeninės informacijos apsaugai.

Yandex taip pat įdiegė pakankamas technines ir organizacines Asmeninės informacijos saugos priemones nuo nesankcionuoto, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, keitimo, nesąžiningo naudojimo, atskleidimo ar prieigos, taip pat kitų neteisėtų apdorojimo formų. Šios saugos priemonės buvo įgyvendintos atsižvelgiant į šiuolaikinį technikos lygį, jų įgyvendinimo vertę, rizikas, sietinas su Asmeninės informacijos apdorojimu ir pobūdžiu.

7. Kas dar turi prieigą prie jūsų Asmeninės informacijos ir kam ji gali būti perduota

7.1. Yandex grupė

Yandex gali perduoti jūsų Asmeninę informaciją savo darbuotojams (šios Politikos 6 skirsnyje nurodyta apimtimi). Yandex taip pat gali perduoti jūsų Asmeninę informaciją savo asocijuotiems asmenims, įskaitant kitas Yandex priklausančias bendroves („Yandex grupė“). Atkreipkite dėmesį, kad Asmeninės informacijos apsaugos lygis kai kuriose šalyse gali nesutapti su jūsų jurisdikcijoje nustatytu lygiu ir, naudodamiesi Yandex Servisais, sutinkate su tokiu jos perdavimu.

Visais atvejais, Asmeninė informacija taip pat bus apdorojama tik tokiais tikslais, kaip išdėstyta šios Politikos 5 skirsnyje, jei kitaip nenumatyta Tinklapių ir (arba) Servisų naudojimo sąlygomis, teikiamomis Yandex grupės bendrovių, įskaitant:

jums naudojantis LLC „Yandex.Classifieds“ (ОGRN: 5157746192742) bendrovės Servisais ir paslaugomis, jūsų asmeninė informacija gali perduodama LLC „Yandex.Classifieds“ apdorojant ją sąlygomis ir tikslais, nurodytais tinklapių „AUTO.RU“ (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), „Yandex.Job“ (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), „Yandex.Realty“ (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse) Vartotojų sutartyse;

kai naudojatės „Yandex.Taxi“ UAB Servisais ir paslaugomis (PVRN: 5157746192731) jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama „Yandex.Taxi“ UAB bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Yandex.Taxi“ (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) serviso naudojimo Sąlygose;

kai naudojatės „Yandex.Market“ UAB bendrovės Servisais ir paslaugomis (PVRN: 1167746491395) jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama „Yandex.Market“ UAB bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Yandex.Market“ (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) serviso naudojimo Sąlygose;

kai naudojatės „Yandex Cloud Technologies” UAB bendrovių Servisais ir paslaugomis (PVRN: 1167746432040) Jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodami „Yandex Cloud Technologies” UAB;

kai naudojatės „Yandex.Drive“ UAB bendrovės Servisais ir paslaugomis (PVRN: 5177746277385) jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama „Yandex.Drive“ UAB bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Yandex.Drive“ (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse) serviso naudojimo Sąlygose;

kai naudojatės „Yandex.Bus“ UAB bendrovės Servisais ir paslaugomis (PVRN: 1177746347591) Jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama „Yandex.Bus“ UAB bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Yandex.Bus“ (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse) serviso naudojimo Sąlygose;

kai naudojatės „EDADEAL PROMO” UAB bendrovės Servisais ir paslaugomis (PVRN: 5157746114477) Jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama „EDADEAL PROMO” UAB bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Edadeal” (http://corp.edadeal.ru/legal) serviso naudojimo Sąlygose;

kai naudojatės „Kinopoisk“ UAB bendrovės Servisais ir paslaugomis (PVRN: 1077759854919) jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama „Kinopoisk“ UAB bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais „Kinopoisk“ (https://yandex.ru/legal/kinopoisk_termsofuse) serviso naudojimo Sąlygose;

kai naudojatės Yandex Europe AG bendrovės Servisais ir paslaugomis, jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama Yandex Europe AG bendrovei apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais serviso naudojimo Sąlygose (https://yandex.com/legal/termsofservice);

kai naudojatės Yandex.Go Israel Ltd. (registracijos numeris 515926285) bendrovės Servisais ir paslaugomis, jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama Yandex.Go Israel Ltd. apdoroti ją sąlygomis ir tikslais, nustatytais serviso naudojimo Sąlygose (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse).

jums naudojantis Autonominės nekomercinės organizacijos „Škola analiza dannych“ (АNO DPO „ŠAD“) Papildomo profesinio švietimo Servisais ir paslaugomis, taip pat jums dalyvaujant jos organizuojamuose projektuose, jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami АNO DPO „ŠAD“ apdoroti sąlygomis ir tikslais, nurodytais АNO DPO „ŠAD“ duomenų apdorojimo taisyklėse;

jums naudojantis LLC „Yandex.Mediaservices“ (OGRN: 1187746644920) bendrovės Servisais ir paslaugomis, jūsų asmeniai duomenys gali būti perduodami LLC „Yandex.Mediaservices“ apdoroti sąlygomis ir tikslais, nurodytais „Yandex.Music“ (https://yandex.ru/legal/music_termsofuse), „Yandex.Afisha“ (https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse) servisų naudojimų sąlygose;

jums naudojantis LLC „Yandex.Fuel“ (ОGRN: 1187746812725) Servisais ir paslaugomis, jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami LLC „Yandex.Fuel“ apdoroti sąlygomis ir tikslais, nurodytais „Yandex.Fuel“ (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse) serviso naudojimo sąlygose;

jums naudojantis LLC „Clinic Yandex.Health“ (ОGRN: 5177746308394) bendrovės Servisais ir paslaugomis, jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami LLC „Clinic Yandex.Health“ apdoroti sąlygomis ir tikslais, nurodytais „Yandex.Health“ (https://yandex.ru/legal/health_termsofuse) serviso naudojimo sąlygose.

Be to, jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami asmenims, kurie įtraukti į „Yandex“ grupę ir esančiais su jumis vienoje šalyje, teikiant jums paramą naudojantis Tinklapiais ir servisais, pvz.: tuo atveju, jei jūs esate Kazachstano teritorijoje, jūsų asmeniniai duomenys gali būti prduodami ТОО „Yandex.Kazakhstan“.

7.2 Ne Yandex grupė

Yandex taip pat gali perduoti Asmeninę informaciją tretiems asmenims, neįeinantiems į Yandex grupę, siekiant tikslų, nustatytų šios Politikos 5 skirsnyje. Atkreipkite dėmesį, kad Asmeninės informacijos apsaugos lygis kai kuriose šalyse gali nesutapti su jūsų jurisdikcijoje nustatytu lygiu ir, naudodamiesi Yandex Servisais, sutinkate su tokiu jos perdavimu.

Tretiems asmenims gali būti priskirti:

(i) Partneriai, tokie kaip tinklapių ir priedų savininkai, reklamos tinklai ir kiti partneriai, teikiantys paslaugas Yandex bendrovei, sietinas su reklamos patalpinimui ir atvaizdavimu tinklapiuose, programose, produktuose ar servisuose, kurie priklauso tokiems partneriams ar jų kontroliuojami; bendrovės, teikiančios pervežimo (taksi) paslaugas;

(ii) reklamos užsakovai ir kiti Partneriai, kurie teikia jums reklamą Yandex Tinklapiuose ir (arba) Servisuose, taip pat tokie Partneriai, kaip informacinių servisų tiekėjai ar konsultantai.

Yandex taip pat gali perduoti Asmeninę informaciją tretiems asmenims, kurie priklauso Yandex grupei:

(i) tretiems asmenims, kuriems perduotos teisės ar įsipareigojimai ar novacijos pagal atitinkamus susitarimus;

(ii) bet kokiam nacionaliniam ir (arba) tarptautinei reguliuojančiai institucijai, teisėtvarkos institucijoms, centrinėms ar vietinėms vykdomosios valdžios institucijoms, kitoms oficialioms ar valstybinėms institucijoms ar teismams, kurioms Yandex privalo teikti informaciją pagal taikomus teisinius aktus remiantis atitinkamą užklausa;

(iii) tretiems asmenims tais atvejais, jei sutikote perduoti savo Asmeninę informaciją ar Asmeninės informacijos perdavimas būtinas dėl jums teikiamo atitinkamo Serviso ar vykdant atitinkamą su jumis sudarytą susitarimą ar sutartį;

(iv) bet kuriam trečiajam asmeniui siekiant užtikrinti Yandex ar trečiųjų šalių teisinę apsaugą, pažeidus jums Yandex servisų vartotojo sutartį (https://yandex.ru/legal/rules), šią Politiką ar sąlygas, reguliuojančias atskirų Servisų naudojimą, ar situacijomis, kai kyla tokio pažeidimo grėsmė.

8. Kur saugoma ir apdorojama jūsų Asmeninė informacija

Jūsų Asmeninė informacija bus saugoma Rusijos Federacijoje ir (arba) EEE.

Rusijos vartotojams: Yandex atlieka Rusijos Federacijos piliečių asmeninių duomenų įrašus, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (naujinimas, keitimas), naudojantis Rusijos Federacijos teritorijoje esančias duomenų bazes.

EEE, Šveicarijos ar Izraelio vartotojams: Rusija laikoma jurisdikcija už Europos Ekonominės Erdvės ribų, kurios nepripažįsta Europos Komisija, kaip užtikrinanti atitinkamą asmeninių duomenų apsaugos lygį. Todėl Yandex ėmėsi atitinkamų priemonių, užtikrinančių kad toks perdavimas būtų vykdomas remiantis galiojančiomis EB duomenų apsaugos taisyklėmis.

Būtent, Yandex vadovaujasi Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis susitarimo sąlygomis, siekiant užtikrinti adekvatų jūsų Asmeninės informacijos, perduodamos Rusijoje, apsaugos lygį. Šių Standartinių susitarimų sąlygų kopiją galite gauti pateikę užklausą.

Jei esate teritorijoje, kur perduodant jūsų asmeninę informaciją kitai jurisdikcijai būtinas jūsų sutikimas, tai naudojantis Tinklapiais ir Servisais, Yandex pateikiate aiškų ir vienareikšmišką sutikimą perduoti ar saugoti bei apdoroti informaciją kitose nurodytose jurisdikcijose, įskaitant Rusiją.

9. Kiek laiko saugome jūsų Asmeninę informaciją

Yandex saugos jūsų Asmeninę informaciją tiek laiko, kiek būtina tikslams pasiekti, dėl kurios ji buvo renkama, arba laikantis teisės ir norminių aktų reikalavimų.

Jei kitaip nereikalaujama pagal įstatymus ar susitarimą su jumis, elektroniniai laiškai ir dokumentai, kuriuos saugote Yandex kaip Serviso dalis, bus saugomi iki to laiko, kol turite paskyrą, tačiau jie gali būti pašalinti bet kuriuo metu.

Jei norite, kad bet kokia jūsų Asmeninė informacija būtų pašalinta iš Yandex duomenų bazių, galite savarankiškai pašalinti reikiamą Asmeninę informaciją naudodamiesi paskyra ar Tinklapių ir (arba) Servisų sąsaja (kai taikoma).

10. Jūsų teisės

10.1 Kokios jums suteikiamos teisės

Tuo atveju, jei tai numatyta taikomuose teisės aktuose, turite prieigos teisę prie savo Asmeninės informacijos, kurią apdoroja Yandex remiantis šia Politika.

Jei manote, kad bet kokia informacija, kurią Yandex saugo apie jus, yra nekorektiška ar nepilna, galite įeiti į savo paskyrą ir savarankiškai ištaisyti savo Asmeninę informaciją.

Jei tai numatyta taikomuose teisės aktuose, turite teisę:

  • susipažinti su duomenimis, kurią „Yandex“ saugo apie jus;
  • reikalauti pašalinti jūsų Asmeninę informaciją ar jos dalį, taip pat atšaukti savo sutikimą apdoroti jūsų Asmeninę informaciją;
  • reikalauti riboti jūsų Asmeninės informacijos apdorojimą;
  • kreiptis dėl Standartinių sutartinių sąlygų kopijos, leidžiančių perduoti jūsų Asmeninę informaciją Rusijoje ir nurodytą šios Politikos 8 skirsnyje;
  • prieštarauti jūsų Asmeninės informacijos apdorojimui, jei taip numatyta taikomuose teisės aktuose.

Yandex pateiks nurodytas užklausas pagal taikomus teisinius aktus.

Teisiniuose aktuose numatytais atvejais, taip pat galite naudotis anksčiau nenurodytomis teisėmis.

Jums naudojantis servisais, Asmeninių duomenų perdavimas vykdomas jums sutikus, išreiškiant laisvą valią ir jūsų interesą, (būtent, remiantis sutarti, sudaryta su jumis) ir nelaikoma įsipareigojimu pagal teisinius reikalavimus.

10.2 Kaip galite realizuoti savo teises

Norėdami pasinaudoti anksčiau nurodytomis teisėmis, prašome prisijungti prie savo paskyros, tuo atveju, jei sąsajoje nėra specialiosios funkcijos, susisiekite su Yandex (žr. šios Politikos 13 skyrių).

Jei esate nepatenkinti būdu, kuriuo Yandex apdoroja jūsų Asmeninę informaciją, prašome kreiptis į mus ir peržiūrėsime jūsų pretenziją. Jei esate nepatenkinti Yandex atsakymu, turite teisę pateikti skundą kompetentingoms institucijoms

11. Kaip naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas Tinklapiuose ar jums naudojantis Servisais

11.1 Kokias slapukų rinkmenas ir kodėl jas naudoja „Yandex“

Slapukų rinkmenos - tai nedidelis duomenų fragmentas, kurį priima ir apdoroja įrenginys, kuriuo naudojatės tinklapio prieigai. Slapukų rinkmenos saugo ir siunčia atgal tinklapiams informaciją, kuri padeda jums dirbti su tinklapiais ir leidžia jiems įsiminti jūsų nuostatas pasibaigus laikui, pvz.: naršyklės parametrams ar atpažinti jūsų paskyrą. Norėdami gauti papildomas informacijos apie jūsų slapukų rinkmenas, jų aprašymus, jų naudojimo tikslus ir galimus jų valdymo būdus, vadovaukitės jūsų slapukų rinkmenų naudojimo Politikos nuostatomis (https://yandex.ru/legal/cookies_policy).

Tinklapiuose naudojami šie slapukų tipai:

  • griežtai būtinos slapukų rinkmenos / techninės slapukų rinkmenos: šios slapukų rinkmenos būtina Tinklapių darbui ir teikiant jums Servisus; be kita ko, jie leidžia Yandex identifikuoti jūsų aparatinė ir programinę įrangą, įskaitant jūsų naršyklės tipą;
  • statistinės / analitinės slapukų rinkmenos: šios slapukų rinkmenos padeda pažinti vartotojus, apskaičiuoti jų kiekį ir rinkti informaciją, tokią kaip jūsų atliktos operacijos Tinklapyje ir Servisuose, įskaitant informaciją apie jūsų lankomus tinklapius ir turinį, kurį gaunate;
  • techninės slapukų rinkmenos: šios slapukų rinkmenos renka informaciją apie tai, kaip vartotojai sąveikauja su Tinklapiais ir (arba) Serveriai, todėl galima išsiaiškinti klaidas ir testuoti naujas funkcijas, kad būtų didinamas Tinklapių ir Serverių efektyvumą;
  • funkcinės slapukų rinkmenos: šios slapukų rinkmenos leidžia teikti atitinkamas funkcijas, kad jums būtų lengviau naudotis Tinklapiais, išsaugant jūsų prioritetus (tokie kaip kalba ir vietovė);
  • (šalutinių) rinkmenų atsekimas / reklaminių slapukų rinkmenos: šios slapukų rinkmenos renka informaciją apie vartotojus, srauto šaltinius, aplankytus tinklapius ir jums skirtą reklamą, taip pat tą, kuria jie perėjo į reklaminį puslapį. Jos leidžia pateikti reklamą, kuri gali jus sudominti remiantis pagrindine apie jus surinkta Asmeninės informacijos analize. Jos taip pat naudojamos statistiniais ir tyrimo tikslais.

11.2 Kiek laiko slapukų rinkmenos saugomos jūsų įrenginyje

Yandex naudoja informaciją, esančią slapukų rinkmenose tik anksčiau nurodytais tikslais, tada surinkti duomenys bus saugomi jūsų įrenginyje laikotarpį, kuris gali priklausyti nuo atitinkamo slapukų rinkmenų tipo, bet neviršijant termino, būtino pasiekti jų tikslams, po kurio ji bus automatiškai pašalinta iš jūsų sistemos.

11.3 Kas dar turi prieigą prie slapukų rinkmenoje esančios informacijos

Personalinė informacija, surinkta slapukų rinkmenose, patalpinta jūsų įrenginyje, gali būti perduoda ir prieinama Yandex ir (arba) tretiems asmenims, nurodytiems šios Politikos 7 skirsnyje. Asmeninės informacijos naudojimas ne Tinklapiuose reklaminiais tikslais, jei tokie taikomi, gali būti atskirų vartotojų sutarčių objektu, prieinama tinklapiuose tretiems asmenims. Yandex ir (arba) tretieji asmenys taip pat gali suteikti jums galimybę atsisakyti reklamos suasmeninimo, kuris gali būti teisinių aktų ir taisyklių reguliavimo objektu, taikomų tokiems produktams ir pasiūlymams.

Pirmąjį kartą lankantis Tinklapyje, gali būti paprašyta jūsų sutikimo naudoti slapukus. Jei vėliau, kai sutikote leisti naudoti slapukus, norėsite pakeisti savo sprendimą, galite tai atlikti, pašalinę slapukų rinkmenas, saugomas jūsų naršyklėje (paprastai tai galima padaryti naršyklės nustatymais — prašome vadovautis naršyklės naudojimo ar tinklapio kūrėjo vadovu). Tada gali būti pateiktas iššokantis langas, kuriuo prašomas jūsų sutikimas ir galėsite pasirinkti kitaip. Jei atsisakote naudotis slapukais, tokiu atveju, jums bus neprieinamos kai kurios Tinklapio funkcijos ir tai įtakos jūsų Tinklapių naudojimuisi. Taip pat galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad priimtumėte ar atšauktumėte visus slapukus ar atitinkamų tinklapių slapukus, įskaitant Yandex tinklapius numatytąja reikšme. Jei sutikote su slapukų naudojimu viename iš Yandex tinklapių, laikysime, kad sutikote su jų naudojimų visuose Tinklapiuose.

Yandex taip pat gali naudoti žiniatinklio indikatorius (pikselių žymas) slapukų prieigai, anksčiau patalpintas jūsų įrenginyje šiais tikslais:

(i) nustatyti jūsų veiksmus Tinklapiuose ir Servisų naudojimo proceso metu prieiga ir slapukų naudojimu, kurie saugomi jūsų įrenginyje;

(ii) rinkti statistinę informaciją, sietiną su Yandex Tinklapių, Servisų ar produktų, priemonių naudojimu ir pasiūlymais.

12. Šios politikos naujinimas

Ši politika gali būti keičiama. Yandex turi teisę įtraukti pataisas savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant, tais atvejais, kai atitinkamos pataisos sietinos su taikomų teisinių aktų pataisomis, taip pat kai atitinkamos pataisos sietinos su Tinklapių ir Servisų darbo pasikeitimu.

Yandex įsipareigoja neįtraukti žymių pataisų, taikyti papildomų apsunkinimų ar apribojimų jūsų teisėms, nustatytų šios Politikos be jūsų informavimo. Būsite informuotas apie tokias pataisas. Atitinkami pranešimai gali būti pateikti Tinklapiuose ar Servisuose (pvz.: per iššokantį langą ar reklamines juostas) prieš tokių pataisų įsigaliojimą, ar jos jums gali būti išsiųstos kitais ryšio kanalais (pvz.: el. paštu, jei pateikėte mums savo kontaktinius duomenis).

13. Klausimai ir pasiūlymai

Yandex laukia jūsų klausimų ir pasiūlymų dėl šios Politikos vykdymo ir pataisų. Prašome naudotis mūsų atsiliepimų forma, patalpinta adresu: https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.html. Taip pat galite naudotis šiuo adresu siųsdami užklausas dėl jūsų teisių vykdymo ar skundus dėl jūsų Asmeninės informacijos nekorektiškumo ar jos apdorojimo neteisėtumo.

Ankstesnės dokumento redakcijos:

https://yandex.com/legal/confidential_lt/15082019

https://yandex.com/legal/confidential_lt/15072019

https://yandex.com/legal/confidential_lt/12022019

https://yandex.com/legal/confidential/11042018

https://yandex.com/legal/confidential/20032018

https://yandex.com/legal/confidential/08122017