Privaatsuspoliitika

Antud dokument on Konfidentsiaalsuspoliitika tõlge vene keelest eesti keelde. Vastuolude tekkimisel antud tõlke ja Konfidentsiaalsuspoliitika venekeelse versiooni vahel - juriidiliselt siduvaks on vaid venekeelne Konfidentsiaalsuspoliitika versioon. Venekeelne Konfidentsiaalsuspoliitika versioon on kättesaadav antud lingil: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Avaldamise kuupäev: 19.10.2020

Praegune versioon on saadaval aadressil: https://yandex.com/legal/confidential_et

1. Mida reguleerib käesolev privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi — Poliitika) kehtib kogu teabe, sealhulgas isikuandmete suhtes kohaldatava seadusandluse tähenduses (edaspidi — „Isiklik teave”), mida „YANDEX” OÜ ja/või selle lähikondsed isikud, sealhulgas need, mis kuuluvad ühte rühma „YANDEX” OÜ-ga (edaspidi — „Yandex”) võivad Teie kohta saada mis tahes saitide, programmide, toodete ja/või Yandex'i teenuste (edaspidi — „Teenused”) kasutamise ajal teavet, mille leiate yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il saitidel ja muudel Yandex'i omandis olevatel saitidel (edaspidi — „Saidid”), samuti kui Yandex / tema lähikondsed isikud täidavad mis tahes lepinguid sõlmitud Teiega seoses Teenuste kasutamisega . Yandex võib saada Isiklikku teavet ka oma partneritelt (edaspidi „Partnerid”), kelle saite, programme, tooteid või teenuseid Te kasutate (näiteks Yandex'i reklaamijatelt või taksoteenustelt). Sellistel juhtudel on Isikliku teabe edastamine võimalik ainult kehtestatud kohaldatava seadusandlusega juhtudel ja see toimub Yandex'i ja iga Partneri vahel sõlmitud erilepingute alusel.

Palun pange tähele, et mis tahes Saidi ja/või Teenuse kasutamine võib olla reguleeritud lisatingimustega, mis võivad muuta ja/või täiendada käesolevat Poliitikat ja/või millel võib olla eritingimused Isikliku teabe kohta, mis on olemas selliste Saitide/või Teenuste dokumentide vastavates jaotistes.

2. Kes töötleb teavet

Saitide ja Teenuste kasutamise tagamiseks kogub ja kasutab Yandex Teie Isiklikku teavet, sealhulgas ka „YANDEX” osaühing, juriidiline isik, mis on asutatud Vene Föderatsiooni seadusandluse alusel ja registreeritud aadressil: 119021, Venemaa, Moskva, Lev Tolstoi 16 („YANDEX” OÜ) või tema lähikondne isik, kes osutab Teenust teistes jurisdiktsioonides. Teabega selle kohta, milline isik pakub seda või teist Teenust, saate tutvuda vastava Teenuse kasutustingimustes.

Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis asuvate kasutajate jaoks esindab Yandex'it EMP-s ja Šveitsis Soome seadusandluse alusel asutatud juriidiline isik Yandex Oy, registreeritud aadressil: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Soome.

Iisraelis asuvate kasutajate jaoks esindab Yandex'it territooriumil Iisraeli seadusandluse alusel asutatud juriidiline isik Yandex.Go Israel Ltd, registreeritud aadressil: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Iisrael 6492104.

3. Mis on antud Poliitika eesmärk?

Teie Isikliku teabe ja Teie privaatsuse kaitsmine on Yandex'i jaoks äärmiselt oluline. Seetõttu Teie poolt Saitide ja Teenuste kasutamisel Yandex kaitseb ja töötleb Teie Isiklikku teavet ranges vastavuses kehtiva seadusandlusega.

Järgides meie kohustusi kaitsta Teie Isiklikku teavet, sooviksime selles Poliitikas Teid kõige läbipaistvamalt teavitada järgmistest punktidest:

(a) miks ja kuidas Yandex kogub ja kasutab („töötleb”) Teie Isiklikku teavet, kui Te kasutate Saite ja/või Teenuseid;

(b) milline on Yandex'i roll ja kohustused juriidilise isikuna, otsustades selle kohta, miks ja kuidas Teie Isiklikku teavet töödelda;

(c) milliseid tööriistu Te saate kasutada selleks, et vähendada Yandex'iga kogutavat Isiklikku teavet Teie kohta;

(d) millised on Teie õigused Isikliku teabe töötlemise raames.

4. Millist Isiklikku teavet Teie kohta Yandex kogub

Saitide töötamise ja/või Teenuste pakkumise ajal kogutud Isiklik teave võib erineda sõltuvalt sellest, kas kasutate oma kontot Saidile ja/või Teenustele juurdepääsu saamiseks või mitte. Nendel juhtudel, kui logite oma kontole sisse, Teie poolt Saitide ja Teenuste kasutamise ajal Teie kohta Yandex'iga kogutud Isiklik teave võib olla kõrvutatud ja seotud muu Isikliku teabega, mille Yandex Teie konto kasutamise käigus on kogunud (näiteks teave Teie isiku, kontaktandmete, vanuse ja soo kohta, kui see oli Yandex'ile edastatud). Yandex ei kontrolli Teie poolt edastatud Isiklikku teavet, välja arvatud juhtudel, kui see on ette nähtud kasutajalepingus või teatud teenuste kasutustingimustes, ega oska hinnata selle õigsust ega ka seda, kas Teil on Isikliku teabe edastamiseks piisav õigusvõime. Sellegipoolest eeldab Yandex, et edastate õiget ja piisavat Isiklikku teavet ning värskendate seda õigeaegselt.

Yandex võib Teie poolt Saitide ja Teenuste kasutamise ajal koguda Teie kohta järgmisi Isikliku teabe kategooriaid:

(i) Isiklik teave, mille esitasite registreerimise ajal (konto loomine), näiteks Teie nimi, telefoninumber, aadress ja vanus;

(ii) elektroonilised andmed (HTTP-päised, IP-aadress, küpsised, veebimajakad/pikslimärgised , brauseri identifikaatori andmed, riist- ja tarkvara andmed, wifi võrgu andmed);

(iii) Saitidele ja/või Teenustele juurdepääsemise kuupäev ja kellaaeg;

(iv) teave Teie tegevuse kohta Saitide ja/või Teenuste kasutamisel (näiteks otsingupäringute ajalugu, andmed Teenuste kaudu tehtavate ostude, külastatud organisatsioonide kohta, meeldimised ja eelistused, nende inimeste e-posti aadressid, kellega olete kirjavahetuses, telefoniraamatu sisu, teave teiste kasutajatega suhtlemise kohta, samuti Yandexi süsteemides salvestatud failid ja sisu);

(v) geograafilise asukoha teave;

(vi) muu teave Teie kohta, mis on vajalik töötlemiseks vastavalt konkreetsete Yandex'i Saitide või Teenuste kasutamist reguleerivatele tingimustele;

(vii) teave Teie kohta, mida me saame oma Partneritelt vastavalt Teie ja vastava Partneri vahel sõlmitud lepingute ning Yandex'i ja Partneri vahel sõlmitud lepingute tingimustele.

Samuti kasutab Yandex küpsiseid ja veebimajakaid (sealhulgas pikslimärgiseid) Isikliku teabe kogumiseks ja sellise isikliku teabe linkimiseks Teie seadme ja veebibrauseriga (vt käesoleva Poliitika jaotist 11).

Yandex ei kogu sihipäraselt tundlikku isiklikku teavet (näiteks rassiline päritolu, poliitilised vaated, terviseteave ja biomeetrilised andmed), välja arvatud juhtudel, kui teatud Teenuste kasutajalepingutes on sätestatud teisiti. Sellegipoolest saate neid iseseisvalt Yandex'ile edastada ja sel juhul töötleb Yandex neid Teile osutatavate teenuste raames (näiteks kui sisestate oma tervisega seotud päringuid). Samal ajal peate arvestama sellega, et Yandex ei saa taotleda Teie nõusolekut selliseks töötlemiseks, kuna see ei ole eelnevalt teadlik Isikliku teabe potentsiaalselt tundlikust olemusest, mida saate Yandex'ile edastada.

Yandex ei kogu andmeid kasutaja „portree” koostamiseks niivõrd, kuivõrd see võib vastavalt kehtivale seadusandlusele märkimisväärselt mõjutada Teie õigusi ja vabadusi.

5. Mis on Teie Isikliku teabe töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Yandex ei tohi Teie Isikliku teavet töödelda ilma piisava seadusliku alusteta. Seetõttu töötleb Yandex Teie Isiklikku teavet ainult siis, kui:

(i) töötlemine on vajalik selleks, et täita Yandex'i lepingulised kohustused Teie ees, sealhulgas tagada Saitide ja Teenuste toimimise (näiteks pakkudes Teile otsingutulemusi vastavalt Teie otsingupäringutele);

(ii) töötlemine on vajalik seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

(iii) kui see on kohaldatava seadusandusega ette nähtud, on töötlemine vajalik Yandex'i õigustatud huvide tagamiseks juhul, kui selline töötlemine ei mõjuta oluliselt Teie huve, Teie põhiõigusi ja -vabadusi. Pange tähele, et Teie Isikliku teabe töötlemisel antud alusel püüab Yandex alati säilitada tasakaalu oma õigustatud huvide ja Teie privaatsuse kaitse vahel.

Yandex töötleb Teie Isiklikku teavet, et tagada oma õigustatud huvid, näiteks järgmistel juhtudel:

(a) et paremini mõista, kuidas Te meie Saitide ja/või Teenustega vastastikku toimite;

(b) Saitide ja Teenuste parendamiseks, muutmiseks, isikupärastamiseks või muul viisil parendamiseks kõigi kasutajate huvides;

(c) selleks, et pakkuda Teile muid Yandex'i või muude ettevõtete tooteid ja teenuseid, mis meie arvates võivad Teid huvitada (st näidata Teie huvidele vastavat reklaami);

(iv) konkreetsetel eesmärkidel või vastavalt kehtiva seadusandluse nõudele võime taotleda Teie eraldi nõusolekut Teie Isikliku teabe töötlemiseks. Jurisdiktsioonide puhul, kus nõusolekut tunnustatakse eraldi õigusliku alusena, väljendab Teie Saitide ja/või Teenuste kasutamine Yandex Teie nõusolekut selliseks töötlemiseks. Käesolevaga teavitame Teid ja Te kinnitate, et Teil pole Saitide või Teenuste kasutamisel mingit kohustust meile mis tahes Isiklikku teavet edastada ja see põhineb ainult Teie vabal tahtel. Kuid Te saate aru, et ilma Isikliku teabe esitamiseta me ei saa Teile Teenuste kasutamise võimalust pakkuda ja Teie poolt Saitide kasutamine on piiratud.

Yandex töötleb Teie Isiklikku teavet alati kindlatel eesmärkidel ja ainult seda Isiklikku teavet, mis on seotud selliste eesmärkide saavutamiseks. Sealhulgas töötleme Teie Isiklikku teavet järgmistel eesmärkidel:

(i) Teile juurdepääsu pakkumine Saitidele ja/või Teenustele (sealhulgas otsingutulemuste pakkumine vastusena Teie otsingupäringutele, võttes arvesse Teie eelistusi, otsinguajalugu ja muud Yandex'i jaoks kättesaadavat Isiklikku teavet Teie kohta);

(ii) juurdepääsu võimaldamine Teie kontole, sealhulgas Yandex'i e-post ja failide salvestusruum, kui olete vastavates Teenustes registreeritud;

(iii) Teiega ühenduse võtmine, et saata Teile teateid, päringuid ja teavet, mis on seotud Saitide ja Teenuste toimimisega, täita Teiega sõlmitud lepinguid ning töödelda Teie päringuid ja taotlusi;

(iv) reklaamide ja pakkumiste isikupärastamine, võttes arvesse Teie eelistusi, otsinguajalugu ja muud Yandex'i jaoks kättesaadavat Isiklikku teavet Teie kohta;

(v) Saitide ja Teenuste kasutatavuse parandamine, sealhulgas kõige asjakohasemate otsingutulemuste kuvamine ja isikupärastatud Saitide ja Teenuste pakkumine, samuti muude Yandex'i toodete, rakenduste ja Teenuste parendamine;

(vi) uute Yandex'i toodete, utiliitide ja pakkumiste loomine;

(vii) Teie ja Yandex'i õiguste kaitsmine;

(viii) statistika, suurandmete ja muude uuringute kogumine, töötlemine ja esitamine.

Google API-lt saadud teabe (edaspidi "Saadud andmed") kasutatamine toimub Yandexi Teenustes vastavalt Google API Disclosure sätetele, järgides selles täpsustatud piiranguid, nimelt:

Saadud andmeid kasutatakse eranditult Teile e-posti kliendi funktsioone pakkumise tarbeks. Saadud andmeid ei saa kasutada edastamiseks kolmandatele isikutele, reklaamimaterjalide kuvamiseks ega muudel eesmärkidel, mis on seotud volitamata juurdepääsuga Teie kirjavahetuse sisule.

Saadud andmete töötlemise tingimustega saate tutvuda lehel: (https://yandex.com./legal/confidential_google_api).

6. Kuidas Yandex kaitseb Teie Isiklikku teavet

Enamikul juhtudel töödeldakse Isiklikku teavet automaatselt, ilma et ükski Yandex'i töötaja sellele juurde pääseks. Kui sellist juurdepääsu on vaja, siis see võib olla antud ainult neile Yandex'i töötajatele, kes seda vajavad oma ülesannete täitmiseks. Andmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks ja tagamiseks peavad kõik töötajad järgima Isikliku teabe töötlemise sise-eeskirju ja protseduure. Samuti peavad nad Teie Isikliku teabe kaitsmiseks järgima kõiki kehtivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

Yandex on rakendanud ka piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta Isiklikku teavet loata, juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, ebaausa kasutamise, avalikustamise või juurdepääsu eest, samuti muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Antud turvameetmete rakendamisel võeti arvesse tehnika praegust taset, nende rakendamise kulusid, Isikliku teabe töötlemise ja olemusega seotud riske.

7. Kellel veel on juurdepääs Teie Isiklikule teabele ja kellele see võib olla edastatud

7.1 Yandex'i Grupi raames

Yandex võib Teie Isiklikku teavet oma töötajatele edastada (käesoleva Poliitika jaotises 6 täpsustatud piirides). Yandex võib Teie Isiklikku teavet edastada ka oma lähikondsetele isikutele, sealhulgas teistele ettevõtetele isikute rühmast, kuhu Yandex kuulub („Yandex'i Grupp”). Pange tähele, et Isikliku teabe kaitsetase ei pruugi mõnes riigis langeda kokku Teie jurisdiktsioonis kehtestatud tasemega ja Yandex'i teenuseid kasutades Te nõustute sellise edastamisega.

Igal juhul töödeldakse Isiklikku teavet ainult käesoleva Poliitika jaotises 5 kirjeldatud eesmärkidel, kui Yandex'i Grupi ettevõtete pakutavate Saitide ja/või Teenuste kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti, sealhulgas:

Teie poolt ettevõtte"Yandex.Classifieds" LLC-i (OGRN: 5157746192742) Teenuste kasutamisel võidakse Teie isiklikku teavet edastada "Yandex.Classifieds" LLC-le töötlemiseks veebisaidi "AUTO.RU" (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), "Yandex.Jobs" (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), "Yandex.Realty" (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse) Kasutajalepingus täpsustatud tingimustel ja eesmärkidel;

Teie poolt ettevõtte „Yandex.Taxi” OÜ (OGRN: 5157746192731) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „Yandex.Taxi” OÜ-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud „Yandex.Taxi” (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) teenuste Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte „Yandex.Market” OÜ (OGRN: 1167746491395) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „Yandex.Market” OÜ-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud „Yandex.Market” (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte „Yandex Cloud Technologies” OÜ (OGRN: 1167746432040) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „Yandex Cloud Technologies” OÜ-le;

Teie poolt ettevõtte „Yandex.Drive” OÜ (OGRN: 5177746277385) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „Yandex.Drive” OÜ-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud „Yandex.Drive” (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte „Yandex.Bus” OÜ (OGRN: 1177746347591) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „Yandex.Bus” OÜ-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud „Yandex.Bus” (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte „EDADEAL PROMO” OÜ (OGRN: 5157746114477) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „EDADEAL PROMO” OÜ-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud „Edadeal” (http://corp.edadeal.ru/legal) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte „Kinopoisk” OÜ (OGRN: 1077759854919) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks „Kinopoisk” OÜ-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud „Kinopoisk” (https://yandex.ru/legal/kinopoisk_termsofuse) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte Yandex Europe AG Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks Yandex Europe AG-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud (https://yandex.com/legal/termsofservice) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt ettevõtte Yandex.Go Israel Ltd (registreerimisnumber 515926285) Teenuste kasutamisel, Teie Isiklik teave võib olla edastatud töötlemiseks Yandex.Go Israel Ltd-le tingimustel ja eesmärkidel, mis on täpsustatud (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse) teenuse Kasutustingimustes;

Teie poolt täiendava kutsehariduse autonoomse mittetulundusliku organisatsiooni "Andmete analüüsi kool" (TK AMO "AAK") Teenuste kasutamisel, samuti selle korraldatud projektides osalemisel, võidakse Teie isiklikku teavet edastada TK AMO "AAK"-le töötlemiseks tingimustel ja TK AMO "AAK"-s andmetöötlusreeglites täpsustatud eesmärkidel;

Teie poolt "Yandex.Mediaservices" LLC-i (OGRN: 1187746644920) Teenuste kasutamisel võidakse Teie Isiklikku teavet edastada Yandex.Mediaservices LLC-le töötlemiseks teenuste "Yandex.Musicu" (https://yandex.ru/legal/music_termsofuse), "Yandex.Afisha" (https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse) kasutustingimustes täpsustatud tingimustel ja eesmärkidel;

Teie poolt "Yandex.Fuel" LLC-i (OGRN: 1187746812725) Teenuste kasutamisel võidakse Teie isiklikku teavet edastada "Yandex.Fuel" LLC-le töötlemiseks teenuse "Yandex.Fuel" LLC-is (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse) Kasutajalepingus täpsustatud tingimustel ja eesmärkidel.

Teie poolt ettevõtte "Clinic Yandex.Health" LLC-i (OGRN: 5177746308394) Teenuste kasutamisel võidakse Teie Isiklikku teavet edastada "Clinic Yandex.Health" LLC-le töötlemiseks teenuse "Yandex.Healthi" (https://yandex.ru/legal/health_termsofuse) kasutustingimustes täpsustatud tingimustel ja eesmärkidel.

Lisaks Teie isiklikku teavet võidakse edastada Yandex Groupi kuuluvatele isikutele, kes asuvad teiega samas riigis, et pakkuda teile tuge Saitide ja Teenuste kasutamisel, näiteks juhul kui Te asute Kasahstanis, võidakse Teie Isiklikku teavet edastada Yandex.Kasakhstan LLP-le.

7.2 Väljaspool Yandex'i Gruppi

Yandex samuti võib edastada Isiklikku teavet kolmandatele isikutele väljaspool Yandex'i Gruppi, et saavutada käesoleva Poliitika jaotises 5 täpsustatud eesmärgid. Pange tähele, et Isikliku teabe kaitsetase ei pruugi mõnes riigis langeda kokku Teie jurisdiktsioonis kehtestatud tasemega ja Yandex'i teenuseid kasutades Te nõustute sellise edastamisega.

Selliste kolmandate isikute hulka võivad kuuluda:

(i) sellised partnerid nagu saitide ja rakenduste omanikud, reklaamivõrgud ja muud partnerid, kes pakuvad Yandex'ile teenuseid, mis on seotud reklaami paigutamise ja kuvamisega saitidel, programmidel, toodetel või teenustel, mis on selliste partnerite omandis või kontrolli all; transporditeenuseid pakkuvad ettevõtted (takso);

(ii) reklaamijad või teised Partnerid, kes kuvavad Teie jaoks Yandex'i saitidel ja/või teenustel reklaame, samuti sellised Partnerid nagu teabeteenuste pakkujad või konsultandid.

Yandex võib Isiklikku teavet edastada samuti kolmandatele isikutele, kes ei kuulu Yandex'i Gruppi:

(i) kolmandatele isikutele, kelle suhtes on õigused või kohustused loovutatud, või on tehtud vastava lepingu alusel uuendusi;

(ii) mis tahes riiklikule ja/või rahvusvahelisele reguleerivale organile, õiguskaitseorganitele, kesk- või kohalikele täitevvõimu organitele, muudele ametlikutele või riiklikele organitele või kohtutele, mille suhtes Yandex peab vastava päringu korral teavet andma vastavalt kehtivale seadusandlusele;

(iii) kolmandatele isikutele, kui olete nõustunud oma Isikliku teabe edastamisega või kui Isikliku teabe edastamine on vajalik Teile vastava Teenuse osutamiseks või Teiega sõlmitud konkreetse lepingu täitmiseks;

(iv) ühelegi kolmandale isikule, et tagada Yandex'i või kolmandate isikute õiguskaitse juhul, kui rikute Yandex'i teenuste Kasutajalepingut (https://yandex.ru/legal/rules), käesolevat Poliitikat või teatud Teenuste kasutamist reguleerivaid tingimusi või olukorras kui sellise rikkumise oht on olemas.

8. Kus Teie Isiklikku teavet säilitatakse ja töödeldakse

Teie Isiklikku teavet säilitatakse Vene Föderatsioonis ja/või EMP-s.

Venemaa kasutajate jaoks: Yandex salvestab, korraldab, kogub, säilitab, täpsustab (värskendab, muudab), hangib Vene Föderatsiooni kodanike Isiklikku teavet, kasutades Vene Föderatsiooni territooriumil asuvaid andmebaase.

EMP-st, Šveitsist või Iisraelist pärit kasutajate jaoks: Venemaa on jurisdiktsioon väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, mida Euroopa Komisjon ei tunnistanud Isikliku teabe piisava kaitse tasemega. Seetõttu on Yandex võtnud asjakohaseid meetmeid tagamaks, et selline edastamine toimub vastavalt kehtivatele ELi andmekaitse-eeskirjadele.

Sealhulgas juhindub Yandex Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Standardsetest lepingutingimustest, et tagada Venemaale edastatud Teie Isikliku teabe piisav kaitsetase. Nende Standardsete lepingutingimuste koopiad on saadaval päringu alusel.

Kui asute territooriumil, kus Teie Isikliku teabe edastamiseks mõnele muule jurisdiktsioonile on vaja Teie nõusolekut, siis kasutades Saite või Teenuseid, annate Yandex'ile oma selgesõnalise ja ühemõttelise nõusoleku selliseks edastamiseks või säilitamiseks ja/või teabe töötlemiseks teistes jurisdiktsioonides, sealhulgas Venemaal.

9. Kui kaua me säilitame Teie Isiklikku teavet

Yandex säilitab Teie Isiklikku teavet nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks see koguti, või seaduseandluses sätestatud nõuete ja normatiivaktide täitmiseks.

Kui seaduses või Teiega sõlmitud lepingus ei nõuta teisiti, siis e-kirju ja dokumente, mida Te hoiate Teenuse osana Yandex'i süsteemides, säilitatakse nii kaua, kuni Teil on konto olemas, kuid Te saate need igal ajal kustutada.

Kui soovite, et mõni Teie Isiklik teave oleks kustutatud Yandex'i andmebaasidest, saate vajaliku Isikliku teabe ise kustutada, kasutades oma kontot või Saitide ja/või Teenuste liidese kaudu (võimaluse korral).

10. Teie õigused

10.1 Millised õigused Teil on

Kui see on kohaldatava seadusandlusega ette nähtud, on Teil vastavalt käesolevale Poliitikale õigus pääseda juurde oma Isiklikule teabele, mida Yandex töötleb.

Kui Te arvate, et mõni teave, mida Yandex Teie kohta säilitab, on vale või puudulik, saate oma kontole sisse logida ja oma Isiklikku teavet ise parandada.

Kui see on kohaldatava seadusandlusega ette nähtud, on Teil õigus:

  • tutvuda teabega, mida Yandex Teie kohta salvestab;
  • nõuda Teie Isikliku teabe või selle osa kustutamist ning samuti tühistada nõusolek Teie Isikliku teabe töötlemiseks;
  • nõuda piiranguid oma Isikliku teabe töötlemiseks;
  • taotleda Standardsete lepingutingimuste koopiat, mis lubavad Teie Isikliku teabe edastamist Venemaale ja mis on täpsustatud käesoleva Poliitika jaotises 8;
  • vaidlustada Teie Isikliku teabe töötlemine, kui see on kohaldatava seadusandlusega ette nähtud.

Yandex täidab antud taotlused vastavalt kehtivale seadusandusele.

Kohaldatava seadusandlusega ette nähtud juhtudel võivad Teil olla ka muud õigused, mida ei ole eespool mainitud.

Teie poolt Teenuste kasutamisel Isikliku teabe edastamine toimub Teie vaba tahet ja huvi väljendaval nõusolekul (eriti Teiega sõlmitud lepingu alusel) ja see ei ole seaduse järgi kohustus.

10.2 Kuidas saate oma õigusi kasutada

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks palun logige oma kontole sisse ja kui liidesel pole erifunktsiooni, pöörduge Yandex'i poole (vt käesoleva Poliitika jaotist 13).

Kui Te pole rahul sellega, kuidas Yandex Teie Isiklikku teavet töötleb, palun andke meile sellest teada ja me vaatame Teie pretensiooni läbi. Kui Te pole Yandex'i vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus pädevale organile.

10.2 Kuidas on Teil võimalik realiseerida oma õigusi

Eeltoodud õiguste kasutamiseks, palun sisenege enda kasutajatunnusega kontosse, liidesel spetsiaalse funktsiooni puudumisel, palun võtke ühendust Yandex´iga (vt. antud Poliitika 13. peatükki).

Kui Te ei ole rahul sellega, kuidas Yandex töötleb Teie Isikuandmeid, palun teatage meile, ja me kaalume Teie pretensiooni. Kui Te ei ole rahul Yandex´i vastusega, on Teil õigus esitada kaebust kompetentsele organile.

11. Kuidas me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid Saitidel või Teie poolt Teenuste kasutamisel

11.1 Mis on Cookie failid ja miks Yandex neid kasutab

Cookie failid on väike osa andmetest, mille saab ja töötleb seade, mida te kasutate saitidele juurdepääsemiseks. Cookie failid salvestavad ja saadavad saididele tagasi teavet, mis aitab teil saite kasutada ja võimaldab meil teie eelistusi aja möödumisel meelde jätta, näiteks brauseri seaded või teie konto tuvastamine. Cookie failide, nende kirjelduse, kasutamise eesmärkide ja võimalike haldamise viiside kohta lisateabe saamiseks järgige meie Cookie failide kasutamise poliitikat (https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng).

Saitidel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

  • tingimata vajalikud küpsised / tehnilised küpsised: need küpsised on vajalikud Saitide kasutamiseks ja Teile Teenuste osutamiseks; muu hulgas võimaldavad need Yandex'il tuvastada Teie riist- ja tarkvara, sealhulgas Teie brauseri tüübi;
  • statistilised / analüütilised küpsised: need küpsised võimaldavad kasutajaid ära tunda, arvutada nende arvu ja koguda teavet, näiteks Teie poolt tehtud tehingud Saitidel ja Teenustes, sealhulgas teave Teie poolt külastatud veebilehtede ja Teie saadud sisu kohta;
  • tehnilised küpsised: need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad Saitide ja/või Teenustega vastastikku toimivad, mis võimaldab tuvastada vigu ja testida uusi funktsioone, et Saitide ja Teenuste toimimist parandada;
  • funktsionaalsed küpsised: need küpsised võimaldavad Teie poolt Saitide kasutamise hõlbustamiseks pakkuda teatud funktsioone, näiteks salvestades Teie eelistused (nt keel ja asukoht);
  • (kolmanda osapoole) jälgimisfailid / reklaamiküpsised: need küpsised koguvad teavet kasutajatest, liikluse allikatest, külastatud lehtedest ja Teie jaoks kuvatavatest reklaamidest ning ka selle kohta, mille kaudu Te reklaamitud lehele linkisite. Need võimaldavad kuvada reklaame, mis võivad Teid huvitada, need põhinevad Teie kohta kogutud Isikliku teabe analüüsil. Neid kasutatakse ka statistilistel ja uurimiseesmärkidel.

11.2 Kui kaua küpsiseid Teie seadmesse salvestatakse

Yandex kasutab küpsistes sisalduvat teavet ainult ülaltoodud eesmärkidel, pärast mida hoitakse kogutud andmeid Teie seadmes perioodi jooksul, mis võib sõltuda vastavate küpsiste tüübist, kuid mis ei ületa eesmärgi saavutamiseks vajalikku aega, pärast mida neid kustutatakse Teie süsteemist automaatselt.

11.3 Kellel veel on juurdepääs küpsistes sisalduvale teabele

Teie seadmesse paigutatud küpsiste abil kogutud Isiklik teave võib olla edastatud ja kättesaadav Yandex'ile ja/või kolmandatele isikutele, kes on täpsustatud käesoleva Poliitika jaotises 7. Selleks, et Isiklikku teavet kasutada väljaspool saite reklaami eesmärgil, kui selline on olemas, võib sõlmida eraldi kasutajalepingud, mis on saadaval kolmandate isikute veebisaitidel. Yandex ja/või kolmandad isikud võivad Teile pakkuda ka võimaluse loobuda reklaami isikupärastamisest, mille suhtes on võimalik reguleerida selliste toodete ja pakkumiste suhtes kohaldatavaid seadusandlust ja eeskirju.

Kui külastate esmakordselt Saite, Teilt võidakse küsida nõusolekut küpsiste kasutamiseks. Kui soovite pärast küpsiste kasutamise heakskiitmist oma otsust muuta, saate seda teha oma brauseris salvestatud küpsiste kustutamisega (tavaliselt saab seda teha brauseri seadetes — vaadake palun brauseri kasutusjuhendit või selle arendaja veebisaiti). Pärast seda võidakse uuesti kuvada hüpikaken, kus küsitakse Teie nõusolekut, ja saate teha teistsuguse valiku. Kui Te keeldute küpsiste kasutamisest, võib see põhjustada asjaolu, et mõned Saitide funktsioonid pole Teile kättesaadavad, ja see mõjutab Teie võimet Saidid kasutada. Samuti saate muuta oma brauseri sätteid, et kõik küpsised või küpsised teatud Saitidel, sealhulgas Yandex'i saitidel, vaikimisi vastu võtta või neist keelduda. Kui olete küpsiste kasutamise ühel Yandex'i Saidil heaks kiitnud, eeldame, et küpsiste kasutamine kõigil Saitidel on Teie poolt heaks kiidetud.

Yandex võib kasutada ka veebimajakaid (pikslimärgiseid), et pääseda teie seadmesse varem paigutatud küpsiste juurde järgmistel eesmärkidel:

(i) Teie toimingute kindlaksmääramine Saidil ja Teenuste kasutamisel Teie seadmesse salvestatud küpsistele juurdepääsu ja nende kasutamise kaudu;

(ii) statistilise teabe kogumine, mis on seotud Yandex'i Saitide, Teenuste või toodete, utiliitide ja pakkumiste toimimisega.

12. Käesoleva Poliitika värskendamine

Käesolevat Poliitikat võidakse muuta. Yandex'il on õigus teha muudatusi oma äranägemise järgi, sealhulgas, kuid mitte ainult, juhtudel, kui vastavad muudatused on seotud kohaldatava seadusandluse muudatustega, samuti juhul, kui vastavad muudatused on seotud muudatustega Saitide ja Teenuste toimimises.

Yandex kohustub mitte tegema olulisi muudatusi ja mitte seadma Teile ilma sellekohase etteteatamiseta täiendavat koormust või piiranguid Teie õigustele, mis on kehtestatud käesoleva Poliitikaga. Sellistest muudatustest Teid teavitatakse. Vastavad teatised võivad olla kuvatud Saidil või Teenustes enne selliste muudatuste jõustumist (näiteks hüpikakna või ribareklaami kaudu) või saadetud Teile muude sidekanalite kaudu (näiteks e-posti teel, kui olete edastanud meile oma kontaktandmed).

13. Küsimused ja ettepanekud

Yandex tervitab Teie küsimusi ja ettepanekuid käesoleva Poliitika rakendamise või muutmise kohta. Palun kasutage meie tagasiside vormi aadressil https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.html. Selle aadressi abil võite saata ka päringuid oma õiguste realiseerimisest või kaebusi Isikliku teabe ebakorrektsusest või selle töötlemise ebaseaduslikkusest.

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/confidential_et/15082019

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/confidential_et/15072019

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/confidential_et/12022019

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/confidential_et/28042018