Privaatsuspoliitika

Käesolev dokument on Privaatsuspoliitika tõlge inglise keelest. Kui Privaatsuspoliitika vene keelse versiooni ja selle tõlke vahel esineb erinevusi, on õiguslikult siduv ainult Privaatsuspoliitika vene keelne versioon. Privaatsuspoliitika vene keelne versioon on leitav aadressilt: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Isikuandmete Privaatsuspoliitika (edaspidi „Poliitika“) kehtib kogu Kasutaja kohta käivale teabele, mida LLC Yandex või selle sidusettevõtted, sealhulgas kõik isikud, kes kuuluvad ettevõttega LLC Yandex (edaspidi „Yandex“) ühte kontserni, võivad saada Kasutaja Yandexi veebisaitide, teenuste, programmide, toodete või teenuste (edaspidi „Teenused“, „Yandexi teenused“) kasutamise käigus ja Kasutajaga sõlmitud kokkulepete ja lepingute täitmise käigus. Kasutaja nõusolek käesoleva Poliitikaga ükskõik milliste eelpool nimetatud isikutega loodud suhete raames laieneb kõigile eelpool nimetatud isikutele.

Yandexi teenuseid kasutades nõustub Kasutaja tingimusteta selle Poliitikaga ja selles sisalduvate isikuandmete töötlemise tingimustega. Kui Kasutaja nende tingimustega ei nõustu, ei tohi Kasutaja Teenuseid kasutada.

1. Yandexi poolt töödeldavad Kasutaja isikuandmed

1.1. Selle Poliitika raames tähendab „Kasutaja isikuandmed“ järgmist:

1.1.1. Kasutaja poolt registreerimisel (konto loomisel) või Teenuste kasutamisel esitatud andmed, sealhulgas Kasutaja isikuandmed. Teenuste osutamiseks nõutavad andmed on vastavalt märgistatud. Muude andmete esitamine on Kasutaja jaoks vabatahtlik.

1.1.2. Kasutaja seadmesse installitud tarkvara poolt Yandexi teenuste kasutamisel automaatselt edastatavad andmed, sealhulgas kuid mitte ainult, IP-aadress, küpsiste andmed, Kasutaja brauseri andmed (või muu Teenustele juurdepääsuks kasutatav tarkvara), Kasutaja riist- ja tarkvara tõhususe andmed, Teenuste juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, avatud lehekülje URL ja muud sarnased andmed.

1.1.3. Muud Kasutaja kohta käivad andmed, mille töötlemine on vajalik vastavalt konkreetsete Yandexi teenuste nõuetele ja tingimustele.

1.2. See Poliitika kehtib ainult Yandexi teenuste kasutamise ajal töödeldavatele andmetele. Yandex ei kontrolli mingil viisil ja ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide andmetöötluse eest, mille Kasutaja võib avada Yandexi veebisaitidel asuvate hüperlinkide kaudu, sealhulgas otsingutulemustes kuvatavad hüperlingid.

1.3. Yandex ei verifitseeri Kasutaja poolt esitatud isikuandmeid ega hinda Kasutaja õigus- ja teovõimet. Sellest hoolimata eeldab Yandex, et Kasutaja esitab õigeid ja piisavaid isikuandmeid ning hoiab need andmed ajakohastena. Valede või puudulike andmete esitamise tagajärjed on kirjeldatud Yandexi teenuste kasutajalepingus (https://yandex.com/legal/rules).

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk

2.1. Yandex kogub ja hoiab ainult Teenuste pakkumiseks vajalikke andmeid (või Kasutajaga sõlmitud kokkulepete ja lepingute täitmiseks), välja arvatud juhul, kui andmete säilitamist nõuavad õigusaktid, mispuhul andmeid hoitakse õigusaktidega määratud aja jooksul.

2.2. Yandex töötleb Kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

2.2.1. Teenuste kasutaja või Yandexiga sõlmitud kokkuleppe või lepingu osapoole tuvastamiseks;

2.2.2. Kasutaja jaoks isikustatud Teenuste pakkumiseks ning kokkulepete ja lepingute täitmiseks;

2.2.3. Kasutajaga ühenduse võtmiseks, hoiatuste, päringute ja andmete edastamiseks Yandexi teenuste ja kokkulepete või lepingute täitmise kohta ning Kasutaja päringute ning taotluste töötlemiseks;

2.2.4. Teenuste kvaliteedi või kasutusmugavuse parendamiseks ja uute Teenuste arendamiseks;

2.2.5. Reklaamide sihtimiseks;

2.2.6. Anonüümsetele andmetele tugineva statistika ja muu uurimistegevuse või analüüsi teostamiseks.

3. Isikuandmete töötlemise tingimused ja edastamine kolmandatele pooltele

3.1. Yandex hoiab Kasutaja isikuandmeid vastavalt ettevõtte konkreetseid teenuseid puudutavatele määrustele.

3.2. Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsus tagatakse, välja arvatud juhul, kus Kasutaja enda andmed vabatahtlikult üldsusele avaldab. Konkreetse Teenuse konto loomise käigus nõustub Kasutaja teatud isikuandmete avalikustamisega.

3.3. Järgmistel tingimustel on Yandexil õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele pooltele:

3.3.1. Kasutaja on selleks andnud enda nõusoleku;

3.3.2. Seda nõuab Kasutaja poolne teatud Teenuste kasutamine või Kasutajaga sõlmitud konkreetse kokkuleppe või lepingu täitmine;

3.3.3. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte NBCO „Yandex.Money“ LLC (OGRN: 1127711000031), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt Yandex.Money teenuse kasutuslepingule (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) ja ettevõtte NBCO „Yandex.Money“ LLC Privaatsuspoliitikale (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698) edastada töötlemiseks ettevõttele NBCO „Yandex.Money“ LLC;

3.3.4. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Yandex.Classifieds“ LLC (OGRN: 5157746192742), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „Yandex.Auto“ kasutustingimustele edastada töötlemiseks ettevõttele „Yandex.Classifieds“ LLC (https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse), „Yandex.Job“ (https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse), „Yandex.Realty“ (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse), „Yandex.Travel“ (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) .

3.3.5. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Yandex.Taxi“ LLC (OGRN: 5157746192731), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „Yandex.Taxi“ kasutustingimustele (https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse) edastada töötlemiseks ettevõttele „Yandex.Taxi“ LLC.

3.3.6. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Yandex.Market“ LLC (OGRN: 1167746491395), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „Yandex.Market“ kasutustingimustele (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) edastada töötlemiseks ettevõttele „Yandex.Market“ LLC.

3.3.7. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Yandex Cloud Technologies“ LLC (OGRN: 1167746432040), võidakse Kasutaja isikuandmed edastada ettevõttele „Yandex Cloud Technologies“ LLC;

3.3.8. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Yandex.Drive“ LLC (OGRN: 5177746277385), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „Yandex.Drive“ kasutustingimustele (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse) edastada töötlemiseks ettevõttele „Yandex.Drive“ LLC;

3.3.9. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Yandex.Autobuses“ LLC (OGRN: 1177746347591), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „Yandex.Autobuses“ kasutustingimustele (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse) edastada töötlemiseks ettevõttele „Yandex.Autobuses“ LLC;

3.3.10. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte NBCO „EDADIL PROMO“ LLC (OGRN: 5157746114477), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „EDADIL PROMO“ kasutustingimustele (http://corp.edadeal.ru/legal) edastada töötlemiseks ettevõttele „EDADIL PROMO“ LLC;

3.3.11. Kui Kasutaja kasutab teenuseid, mida pakub ettevõte „Kinopoisk“ LLC (OGRN: 1077759854919), võidakse Kasutaja isikuandmed vastavalt „Kinopoisk“ kasutustingimustele (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage) edastada töötlemiseks ettevõttele „Kinopoisk“ LLC;

3.3.12. Seda nõuab Venemaa Föderatsiooni õigus või muud rakendatavad seadused, vastavalt õigusaktides sätestatud protseduuridele;

3.3.13. Andmete edastamine toimub ettevõtte äritegevuse (kas tervikuna või osaliselt) müügi või üleandmise raames ning kõik sellest Poliitikast tulenevad kohustused seoses mis tahes isikuandmetega, mida ostja võib saada, antakse üle ostjale;

3.3.14. Kui andmete edastamine on vajalik Yandexi või kolmanda poole õiguste tagamiseks Kasutaja poolsel Yandexi teenuste Kasutajalepingu (https://yandex.com/legal/rules), käesoleva Poliitika või konkreetse Teenuse kasutamisele rakendatavate dokumentide nõuete rikkumisel või rikkumise ohu korral;

3.3.15. Kasutaja anonüümseks muudetud isikandmete alusel genereeritud anonüümseid statistilisi andmeid edastatakse kolmandatele pooltele uurimistegevuse, tööde või Yandexi jaoks vajalike teenuste pakkumiseks.

3.4. Kasutaja isikuandmete töötlemisel järgib Yandex Venemaa Föderatsiooni föderaalseadust isikuandmete kohta.

4. Isikuandmete muutmine ja kustutamine. Andmete kohustuslik hoidmine

4.1. Kasutaja võib igal hetkel esitatud isikuandmeid või nende osa muuta (uuendada, täiendada), kasutades selleks jaotist „Passport“ (https://passport.yandex.com/passport?mode=changereg) või konkreetse teenuse isikuandmete jaotist.

4.2. Kasutaja võib konkreetse konto jaoks esitatud isikuandmed kustutada, kasutades selleks jaotise „Passport“ (https://passport.yandex.com/passport?mode=delete) valikut „Delete Account“ (kustuta konto). Konto kustutamisega võib kaasneda Yandexi teenuste kättesaadavuse lõppemine.

4.3. Punktides 4.1 ja 4.2 nimetatud õiguseid võidakse kehtivate õigusaktide alusel piirata. Täpsemalt võivad sellised piirangud nõuda, et Yandex hoiab kasutaja poolt muudetud või kustutatud andmeid õigusaktidega määratud perioodi jooksul ja esitab need andmed vastavalt asjakohasele õigusprotsessile valitsusasutustele.

5. Isikuandmete töötlemine Küpsiste ja loendurite abil

5.1. Yandex võib Yandexi poolt Kasutaja seadmetesse salvestatud ja Kasutaja seadmete poolt Yandexile edastatud Küpsiseid kasutada Kasutaja jaoks isikustatud Teenuste pakkumiseks, Kasutajale kuvatavate reklaamide sihtimiseks, statistika või uurimistegevuse jaoks ning Yandexi teenuste parendamiseks.

5.2. Kasutaja saab aru, et tema poolt veebisaitide külastamiseks kasutatav riistvara ja tarkvara võib võimaldada Küpsiste blokeerimist (kas kõigil veebisaitidel või mõnel kindlal veebisaidil) ning varem salvestatud Küpsiste kustutamist.

5.3. Yandex võib otsustada, et konkreetse Teenuse pakkumine toimub ainult juhul, kui Kasutaja nõustub küpsiste kasutamisega.

5.4. Küpsiste struktuuri, sisu ja tehnilised parameetrid määrab Yandex ning neid võidakse ilma Kasutajat teavitamata alati muuta.

5.5. Yandexi poolt Teenustesse paigaldatud loendureid võidakse kasutada Kasutaja küpsiste analüüsiks, Teenuse kasutamist puudutavate statistiliste andmete kogumiseks ja töötlemiseks ning Teenuste toimivuse tagamiseks üldiselt või teatud funktsioonide puhul ka konkreetselt. Loendurite toimimise tehnilised parameetrid määrab Yandex ning neid võidakse ilma Kasutajat teavitamata alati muuta.

6. Kasutaja isikuandmete kaitse

6.1. Yandex rakendab kõiki vajalikke ja piisavaid organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid õigusvastase või juhusliku ligipääsu, kustutamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja kolmandate poolte õigusvastaste tegevuste eest.

7. Privaatsuspoliitika muutmine. Kohaldatav õigus

7.1. Yandexil on õigus seda Privaatsuspoliitikat muuta. Pärast muudatusi näidatakse uuendatud versioonil viimase muutmise kuupäev. Poliitka uus versioon jõustub selle avaldamisel, kui Poliitika uues versioonis ei ole ette nähtud teisiti. Kehtiv versioon on alati kättesaadav aadressil https://yandex.com/legal/confidential_et.

7.2. Käesolevale Poliitikale ning Poliitika alusel tekkinud suhetele Kasutaja ja Yandexi vahel, rakendatakse Venemaa Föderatsiooni õigust.

8. Tagasiside. Küsimused ja soovitused

8.1. Seda Poliitikat puudutavad küsimused ja ettepanekud saab saata Yandexi kasutajatoele (http://feedback.yandex.ru) või postiga aadressil LLC Yandex, 16 Lva Tolstogo St, Moskva, 119021.

Avaldamise kuupäev: 28.04.2018