Konfidentsiaalsuspoliitika

Antud dokument on Konfidentsiaalsuspoliitika tõlge vene keelest eesti keelde. Vastuolude tekkimisel antud tõlke ja Konfidentsiaalsuspoliitika venekeelse versiooni vahel - juriidiliselt siduvaks on vaid venekeelne Konfidentsiaalsuspoliitika versioon. Venekeelne Konfidentsiaalsuspoliitika versioon on kättesaadav antud lingil: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Avaldamise kuupäev: 12.02.2019

Kehtiv versioon on kättesaadav järgmisel lingil: https://yandex.com/legal/confidential_et

1. Mida reguleerib antud konfidentsiaalsuspoliitika

Antud konfidentsiaalsuspoliitika (edaspidi – Poliitika) kehtib kogu informatsioonile ja isiklikke andmete suhtes, rakendatava õigusseaduse raames (edaspidi - Isikuandmed), mida «YANDEX» LLC ja/või sidusettevõtted, sealhulgas on Teie mistahes Yandex´i kodulehtede, tarkvara, toote või teenuse (edaspidi – Teenused) kasutuskäigus, «YANDEX» LLC (edaspidi – «Yandex») gruppi kuuluvatele ettevõttetele informatsioon kättesaadav. Eelmainutud teenustega on võimalik tutvuda sellistel kodulehtedel, nagu yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr ja muudel, Yandex´ile kuuluvatel kodulehtedel (edaspidi – „Kodulehed“). samuti mistahes Yandex´i ja Teie vahel sõlmitud teenuste kasutamisega seotud lepingu või kokkuleppe täitmiseks. Isikuandmed võivad olla üle antud Yandex´ile koostööpartnerite poolt (edaspidi – Koostööpartner), kodulehed, tarkvara või teenused, mida Teie kasutate (näiteks Yandex´i reklaamijad). Antud olukorras Isikuandmete edastamine on võimalik vaid juhtudel, mis on rakendatava õigusseaduse poolt määratud ja on teostatav vastavalt Yandex´i ja Koostööpartnerite vahelistele spetsiaalsetele lepingutele.

Palun pöörake tähelepanu, et mistahes Kodulehe ja/või Teenuse kasutamine võib olla reguleeritud lisatingimustega,,millest lähtudes võivad olla antud Konfidentsiaalsuspoliitikas lisatud muudatused ja/või lisatingimused.

2. Kes teostab töötlemist

Võimaldamaks Teile Kodulehtede ja Teenuste kasutamist, Teie Isikuandmed kogutakse ja kasutatakse Osaühingu „YANDEX“poolt, juriidiline isik, mis on asutatud vastavalt Vene Föderatsiooni õigusseadusele ning mille juriidiline aadress on 119021, Venemaa, Moskva, Lva Tolstogo tn. 16 («YANDEX» LLC) või selle siduvettevõtte poolt, mis esindab antud Teenust. Infoga selle kohta, milline juriidiline isik esindab üht või teist Teenust, Teil on võimalik tutvuda antud Teenuse kasutamistingimustes.

Kasutajatele, kelle asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveits, on olemas Yandex´i esindus – Juriidiline isik Yandex Oy, mis on asutatud vastavalt Soome Vabariigi õigusseadusele, mille juriidiline aadress on Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi.

3. Milline on antud Poliitika eesmärk

Teie Isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsus on Yandex´i jaoks äärmiselt tähtis. Selle tõttu kasutades Kodulehti ja Teenuseid, Yandex kaitseb ja käsitleb Teie Isikuandmeid rangelt lähtudes rakendatavast õigusseadusest.

Arvestades meie kohustust kaitsta Teie Isikuandmeid, antud Poliitikas me tahaksime informeerida Teid järgmistest punktidest:

(a) Kuidas ja milleks kasutatakse (töödeldakse) Yandex´i poolt Teie Isikuandmeid, kui Te kasutate Kodulehti ja/või Teenuseid;

(b) Milline on Yandex´i, kui juriidilise isiku, kes otsustab kuidas ja mille jaoks Teie Isikuandmeid töödeldakse, roll ja kohustus

(c) Milliseid dokumente on Teil võimalik kasutada selleks, et vähendada Yandex´i poolt kogutavate Isikuandmete mahtu; ja

(d) Millised on Teie õigused Isikuandmete töötlemise raames.

4. Milliseid Isikuandmeid Teie kohta kogub Yandex

Isikuandmed, mis on kogutud Kodulehtede ja/või Teenuste kasutamise käigus, võib olla erinev, olenevalt sellest, kas kasutate Kodulehtedele ja Teenustele kasutamiseks Teie isiklikku Yandex´i kasutajatunnust või mitte. Juhul, kui kasutate oma kasutajainfot sisenemiseks, Isikuandmed kogutakse Yandex´i poolt Kodulehtede ja Teenuste kasutamise ajal, antud infot on võimalik sobitada ja siduda mii Isikuinfoga, mis on kogutud Yandex´i poolt Teie konto kasutajainfo raames (näiteks Teie identifitseerimisandmed, kontaktandmed, vanus ja sugu, kui need olid Yandex´ile edastatud). Yandex ei kontrolli Teie poolt edastatud Isikuandmeid ning ei ole võimeline hindama selle tõele vastavust. Sellegipoolest, Yandex eeldab, et Te edastate tõele vastavad ja piisavad Isikuandmed ning uuendate seda samuti õigeaegselt.

Yandex võib koguda Isikuandmeid järgmistes kategooriates, Teie Kodulehtede ja Teenuste kasutamise ajal:

(i) Registreerimisel (kasutajatunnuse loomisel) Teie poolt esitatud Isikuandmed, nagu näiteks Teie nimi, telefoninumber, aadress ja vanus;

(ii) Elektroonilised andmed (HTTP-pealkirjad, IP-aadress, cookie failid, veebimajakad/pikselitähised, brauseri identifikaatori andmed, tarkvara ja riistvara andmed;

(iii) Kodulehtede ja Teenuste kasutamise kuupäev ja aeg;

(iv) Teie aktiivsus Kodulehtede ja Teenuste kasutamise ajal, (näiteks otsingutulemuste ajalugu, e-postiaadressid, kellega peate kirjavahetust ning failid, mida hoiate Yandexi süsteemides);

(v) Geolokatsiooni informatsioon;

(vi) Muu Teid puudutav informatsioon on vajalik töötlemiseks vastavalt tingimustele, mis on vajalikud konkreetsete Kodulehtede või Teenuste kasutamiseks;

(vii) Informatsioon Teie kohta, mida saame meie Koostööpartneritelt, vastavalt Teie ja vastava Koostööpartneri vahel sõlmitud kokkuleppetele.

Samuti kasutab Yandex cookie faile ja veebimajakaid (sealhulgas pikslitähised) Isikuandmete kogumiseks, mis on seotud sellise isikliku informatsiooniga nagu Teie seadmed ja veebibrauser (vt. Antud Poliitika 11. peatükki).

Yandex ei teosta tundlikke Isikuandmete kogumist (nagu rass, poliitilised vaated, info tervise kohta ja biomeetrilised andmed). Vaatamata sellele, Teil on võimalus iseseisvalt edastada Yandex´ile antud andmed, sel juhul Yandex töötleb neid Teile osutatud Teenuste raames (näiteks kui Te kasutate otsingut, mis on seotud Teie tervisega). Seejuures peate arvestama, et Yandex ei saa kinnitada Teie nõusolekut antud andmete töötlemiseks, kuna on eelnevalt teavitatud potentsiaalselt tundlikkest Isikuandmetest, mida Te võite Yandex´ile esitada iseseisvalt.

Yandex kogub andmeid eesmärgiga koostada kasutaja „portree“ sellises mahus, et see ei piiraks mõjuvalt Teie õigusi ja vabadust.

5. Milline on õiguslik alus ja eesmärk Teie Isikuandmete töötlemiseks

Yandex´il ei ole õigust töödelda Teie Isikuandmeid ilma piisava õiguslikku aluseta. Selle tõttu Yandex töötleb Teie Isikuandmeid ainult juhul, kui:

(i) Töötlemine on vajalik lepingust tulenevate kohustuste Yandex´i poolt täitmiseks, sealhulgas Teile Kodulehtede ja Teenuste kasutamiseks (näiteks Teie otsingutulemuste pakkumiseks vastavalt Teie päringutele otsingusüsteemis); või

(ii) Töötlemine on vajalik õigusseadusega reguleeritud kohustuste täitmiseks; või

(iii) Kui see on ettenähtud rakendatava õigusseadusega, on vajalik andmete töötlemine Yandex´i õigusseadusest tulenevate huvide kaitseks juhul, kui antud töötlemine ei mõjuta oluliset Teie huve, fundamentaalseid õigusi ja vabadust. Pöörake tähelepanu, et Teie Isikuandmete töötlemisel märgitud eesmärgil, Yandex püüab alati hoida tasakaalus enda õiguslikke huve ja Teie konfidentsiaalsuse kaitset.

Yandex töötleb Teie Isikuandmeid eesmärgil, kaitsta oma „õiguslikke huve“näiteks järgmistel juhtudel:

(a) Selleks, et paremini mõista, kuidas Te kasutate meie Kodulehti ja/või Teenuseid;

(b) Selleks, et uuendada, muuta, personaliseerida või muud moodi parendada Kodulehti ja Teenuseid kõikide kasutajate huvides.

(c) Selleks, et pakkuda Teile muid Yandex´i või muude ettevõtete tooteid ja teenuseid, mis meie arvates võiksid pakkuda Teile huvi (see tähendab näidata Teile reklaami, teie huve arvestades);

(iv) Teatud eesmärkidel on meil võimalik teha päringut Teie nõusolekule Teie Isikuandmete töötlemiseks

Yandex alati töötleb Teie Isikuandmeid teatud eesmärkidel, ning ainult neid Isikuandmeid, mis on seotud antud eesmärkide saavutamisega. Peamiselt me töötleme Teie Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

(i) Teile ligipääsu tagamiseks Kodulehtedele ja/või Teenustele (sealhulgas otsingutulemuste edastamiseks vastavalt Teie otsingupäringutelt, arvestades Teie eelistusi, otsinguajalugu ja muid Isikuandmeid Teie kohta, mis on kättesaadavad Yandex´ile)

(ii) Teile ligipääsu tagamiseks Teie kasutajaandmetele, sealhulgas Yandex´i e-postile ja Teie andmehoidlale, kui olete vastavates Teenustes registreeritud;

(iii) Infovahetuse teostamine Teiega, nagu teadete, päringute ja Kodulehtede ning Teenuste tööd puudutava, meievaheliste kokkulepete täitmise, Teie päringute ja teadete töötlemisega seotud informatsiooni saatmine;

(iv) Reklaami ja pakkumiste edastamine arvestades Teie eelistusi, otsinguajalugu ja muud Teie Isikuandmeid puudutavat informatsiooni, mis on Yandex´ile kättesaadav, arvestades.

(v) Kodulehtede ja Teenuste kasutamise mugavuse tõstmiseks, sealhulgas asjakohaste otsingutulemuste edastamiseks ja personaliseeritud Kodulehtede ja Teenuste tulemuste edastamiseks ning muude Yandex´i toodete, rakenduste ja Teenuste uuendamiseks;

(vi) Uute Yandex´i toodete, rakenduste ja pakkumiste loomiseks;

(vii) Teie ja Yandex´i õiguste kaitseks;

(viii) Isikuandmete kogumine, töötlemine ja statistikaandmete esitamine, mahuliste andmete ja muude uuringute läbiviimiseks ja analüüsimiseks.

Yandexi poolt Google LLC-lt (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States) saadud andmete töötlemise tingimustega seoses Teie poolt Yandex'i Teenuste kasutamisega, mis rakendavad Google's APIs (https://developers.google.com/terms) tehnoloogiat, saate tutvuda lingi kaudu https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Kuidas Yandex kaitseb Teie Isikuandmeid

Enamik juhtudel on Isikuandmed töödeldud automaatselt, ilma meie töötajate juurdepääsuta. Kuid olukorras, kui töötajate juurdepääs Teie Isikuandmetele on vajalik, on informatsiooni kättesaadavus võimaldatav ainult nendele Yandex töötajatele, kelle tööülesanded nõuavad antud informatsiooni kasutamist. Andmete kaitseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kõik töötajad peavad jälgima sisereegleid ja protseduure, mis puudutavad Isikuandmete töötlemist. Samuti peavad nad jälgima kõiki tehnilisi ja organisatsioonilisi ohutusnõudeid, mis reguleerivad Teie Isikuandmete kaitset.

Lisaks Yandex viis jõusse piisavad tehnilised ja organisatsioonilised ohutusnõuded Teie Isikuandmete kaitsmise eesmärgil mittesanktsioneeritud, juhusliku või ebaseadusliku likvideerimise, kadumise, muutuse, ebaõiglase kasutamise, avalikustamise või ligipääsu ning muu ebaseadusliku andmetöötluse. Antud ohutusreeglid rakendati arvestades kaasaegset tehnikat, hinda ja realiseerimist, riske, mis puudutavad Isikuandmete töötlemist.

7. Kellel veel on ligipääs Teie Isikuandmetele ja kellele võivad need olla edastatud

7.1 Yandex gruppi raames

Yandex võib edastada Teie Isikuandmeid oma töötajatele (antud Poliitika 6. peatüki raames). Yandex võib samuti edastada Teie Isikuandmeid teistele ettevõtetele, kes kuuluvad gruppi, mis kuulub Yandex´ile (“Yandex´i Grupp”). Kõikidel juhtudel Isikuandmeid töödeldakse vaid eesmärkidel, mis on väljatoodud 5. peatükis antud Poliitikas, kui muu pole sätestatud Kodulehtede ja/või Teenuste kasutamise Tingimustes, mida pakub Yandex grupp, sealhulgas:

Kui Te kasutate Teenuseid ja LLC NKO „Yandex.Money“ teenuseid (ОGRN: 1127711000031) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud LLC NKO „Yandex.Money“ (edaspidi Yandex.Money“) ettevõttele, eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud „Yandex.Money“ kasutamistingimustes (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) ja LLC NKO „Yandex.Money“ Konfidentsiaalsuspoliitika tingimustes (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

Kui Te kasutate LLC „Yandex.Classifieds“ (OGRN: 5157746192742) Teenuseid, võivad Teie Isikuandmed olla edastatud LLC „Yandex.Classifieds“ ettevõttele, eesmärgil ja tingimustel, mis on märgitud Tingimustes järgmiste teenuste puhul: «Yandex.Auto» (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse), «Yandex.Jobs» (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), «Yandex.Realty» (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), «Yandex.Travel» (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch);

Kui Te kasutate OOO „Yandex.Taxi“ teenuseid (OGRN: 5157746192731) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud töötlemiseks eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud teenuse „Yandex.Taxi“ kasutamistingimustes. (https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse);

Kui Te kasutate LLC „Yandex.Market“ teenuseid (OGRN: 1167746491395) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud töötlemiseks eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud teenuse „Yandex.Market“ kasutamistingimustes (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

Kui Te kasutate LLC „Yandex.Telecom“ teenuseid (OGRN: 1167746432040) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud töötlemiseks eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud teenuse LLC „Yandex.Telecom“ kasutamistingimustes;

Kui Te kasutate LLC „Yandex.Cloud“ (OGRN: 1187746678580) teenuste ja teenindamise kasutamisel võidakse saata Teie isikuandmeid OÜ-le OÜ "Yandex.Cloud" töötlemiseks tingimustel ja eesmärkidel, mis on määratud "Yandex.Cloud platvorm" teenuse kasutamise tingimustes (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

Kui Te kasutate LLC „Yandex.Drive“ teenuseid (OGRN: 5177746277385) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud töötlemiseks eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud teenuse LLC „Yandex.Drive“ kasutamistingimustes (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

Kui Te kasutate LLC „EDADEAL PROMO“ teenuseid (OGRN: 5157746114477) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud töötlemiseks eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud teenuse LLC „EDADEAL PROMO“ kasutamistingimustes (http://corp.edadeal.ru/legal);

Kui Te kasutate LLC „Kinopoisk“ teenuseid (OGRN: 1077759854919) võivad Teie Isikuandmed olla edastatud töötlemiseks eesmärgil ja tingimustel, mis on väljatoodud teenuse LLC „Kinopoisk“ kasutamistingimustes (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

Juhul kui Te kasutate Yandex Europe AG teenuseid, Teie Isikuandmed võivad olla töötlemiseks üle antud Yandex Europe AG-le, vastavalt tingimustele ja otstarbele, mis on välja toodud Tingimustes Yandex teenuste kasutamiseks (https://yandex.com/legal/termsofservice);

7.2 Yandex grupi väliselt

Samuti võib Yandex edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes kuuluvad Yandex Gruppi, vastavalt antud Poliitika 5. peatüki tingimustele. Kolmandad isikud võivad olla:

(i) Sellised Koostööpartnerid nagu kodulehtede ja rakenduste omanikud, reklaamivõrgustikud ja muud koostööpartnerid, kes osutavad Yandex´ile teenuseid, seoses reklaami paigutamisega ja nähtavusega kodulehtedel, programmides, toodetes või teenustes ning teenustes, mis kuuluvad ja on kontrollitavad selliste koostööpartnerite poolt; ja

(ii) Reklaamijad ja muud koostööpartnerid, kelle reklaam on Teile nähtav Kodulehtedel ja/või Teenustel ning sellised Koostööpartnerid nagu (IT) tarnijad ja konsultandid.

Yandex võib edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei kuulu Yandex Gruppi:

(i) Kolmandatele isikutele, kellele on loovutatud õigused või kohustused või uuendamised juhindudes vastavast kokkuleppest.

(ii) Mistahes rahvuslikule ja/või rahvusvahelisele reguleerivale organile, õiguskaitse organitele, valitsusele või täitevvõimudele, muudele ametlikele või riiklikele organitele või kõhtudele, kelle päringutele on Yandex kohustub edastama informatsiooni vastavalt rakendatavale õigusseadusele ning lähtudes vastavast päringust.

(iii) Kolmandatele isikutele, kui nõustusite Teie Isikuandmete edastamisega Teile vajaliku Teenuse osutamiseks või Teiega teatud kokkuleppe või lepingu tingimuste täitmiseks.

(iv) Mistahes kolmandale isikule Yandex´i õiguskaitse osutamise eesmärgil või kolmandatele isikutele kui Teie rikute Yandex´i (https://yandex.com/legal/rules), või kolmandate isikute Kasutamistingimusi, antud Poliitikat või muid Teenuseid reguleerivaid tingimusi, või olukorras, kui antud rikkumist on võimalik ennetada.

8. Kus säilitatakse ja töödeldakse Teie Isikuandmeid

Teie Isikuandmed säilitatakse Vene Föderatsioonis ja/või EEA tsoonis.

Venemaa kasutajatele: Yandex teostab salvestust, süstematiseerib, kogub, säilitab, täpsustab (uuendused, muutused), kasutab Venemaa kodanike isiklikke andmeid lähtudes Vene Föderatsiooni territooriumil asuvatest andmebaasidest.

EEA või Šveitsi kasutajatele: Venemaa on EEA väline jurisdiktsioon, mis ei olnud tunnustatud Euroopa Komisjoni poolt kui adekvaatset andmekaitse taset garanteeriv tsoon, selle tõttu Yandex võttis ette vastavad meetmed tagamaks antud Isikuandmete edastamisel kehtivate reeglite järgimist EL andmete kaitseks.

Yandex toetub Standartsetele lepingutingimustele, mis olid kinnitatud Euroopa Komisjoni poolt andmete, mida esitatakse Venemaale, kaitse adekvaatse taseme tagamiseks. Nende Standartsete lepingutingimustega tutvuda on võimalik teostades päringut.

9. Kui kaua on meie poolt Teie Isikuandmed säilitatud

Yandex säilitab Teie Isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks, mille saavutamiseks antud informatsioon oli kogutud, või seaduse ja normatiivaktide nõuete täitmiseks.

Kui muu ei ole vajalik vastavalt õigusseadusele või kokkuleppele, e-posti kirjad ja dokumendid, mida hoiate Yandex´i süsteemides kui Teenuse osa, säilivad seni, kuni Teil on kehtiv Kasutajatunnus, kuid mis võivad olla kustutatud Teie poolt iseseisvalt Teile sobival ajal.

Kui soovite, et mistahes Teie Isikuandmed oleksid kustutatud Yandex´i andmebaasidest, Teil on võimalik iseseisvalt Isikuandmed, mis on seotud Teie Isikuandmete kasutamisega, Kodulehtede ja/või Teenuste liidestel (kui see on rakendatav).

10. Teie õigused

10.1 Millised õigused Teil on

Juhul, kui see on ettenähtud rakendatava õigusseaduse poolt, on Teil õigus omada ligipääsu Teie Isikuandmetele, mis on Yandex´i poolt töödeldud vastavalt antud Poliitikale.

Kui Teie arvates, mistahes informatsioon, mida säilitab Yandex, on Teie kohta ebakorrektne või ebatäpne, on Teil võimalik siseneda enda Kasutajatunnusega ja parandada Teie Isikuandmeid iseseisvalt.

Kui see on ettenähtud rakendatava õigusseaduse poolt, on Teil õigus:

  • Nõuda Teie Isikuandmete kustutamist;
  • Nõuda Teie Isikuandmete töötlemiseks piirangut;
  • Teha päringut Standartsete lepingutingimuste koopiat, mis lubavad Teie Isikuandmete edastamist Venemaale, mis on märgitud antud Poliitika 8. peatükis;
  • Vaidlustada Teie isikuandmete töötlemise vastu, kui see on ette nähtud kehtiva seadusandluse poolt.

Yandex täidab antud nõudeid või vastuväiteid lähtudes rakendatavast õigusseadusest.

Kohaldatava Õigustiku raames, on Teile kehtivad ka muud õigused, mis ei ole eelolevas dokumendis mainitud.

10.2 Kuidas on Teil võimalik realiseerida oma õigusi

Eeltoodud õiguste kasutamiseks, palun sisenege enda kasutajatunnusega kontosse, liidesel spetsiaalse funktsiooni puudumisel, palun võtke ühendust Yandex´iga (vt. antud Poliitika 13. peatükki).

Kui Te ei ole rahul sellega, kuidas Yandex töötleb Teie Isikuandmeid, palun teatage meile, ja me kaalume Teie pretensiooni. Kui Te ei ole rahul Yandex´i vastusega, on Teil õigus esitada kaebust kompetentsele organile.

11. Kuidas me kasutame cookie faile ja muid sarnaseid tehnoloogiaid Kodulehtedel või Teie poolt Teenuste kasutamisel

11.1 Mis on cookie failid ja mille jaoks neid kasutab Yandex

Cookie failid on väiksed tekstifailid, mis on paigutatud seadmel, mida Te kasutate Kodulehtedele ligipääsemiseks, nad sisaldavad informatsiooni, mis koguneb Teie seadmelt ja on saadetud tagasi Kodulehtedele igal korduval kodulehe külastusel, selleks, et mäletada Teie toiminguid ja eelistusi aja möödudes.

Kodulehtedel kasutatakse järgmisi cookie failide tüüpe:

  • Rangelt vajalikud cookie/tehnilised failid: need cookie failid on vajalikud Kodulehtede töötamiseks ja Teile Teenuste osutamiseks, peale kõige muu, annavad nad Yandex´ile võimaluse ära tunda Teie seadmeid ja tarkvara, sealhulgas Teie brauserit;
  • Statistika/analüüsimise cookie failid: need cookie failid võimaldavad kasutajaid identifitseerida, lugeda kokku ja koguda informatsiooni, nagu teie tehingud Kodulehtedel ja Teenuste kasutamisel, sealhulgas kodulehtede külastamise ja nende sisu informatsioon, mis on Teile kättesaadav;
  • Tehnilised cookie failid: need cookie failid koguvad informatsiooni sellest, kuidas kasutajad kasutavad Kodulehti ja/või Teenuseid, mis võimaldab leida vigu ja testida uusi funktsioone Kodulehtede ja Teenuste parendamiseks.
  • Funktsionaalsed cookie failid: need cookie failid võimaldavad pakkuda teatud funktsioone, selleks, et lihtsustada Teile Kodulehtede kasutamist, näiteks salvestades Teie eelistused (nagu suhtluskeel ja asukoht);
  • Jälgivad/reklaamivad (Kolmanda osapoole) failid: need cookie failid koguvad informatsiooni kasutajate kohta, traafiku allikate kohta, külastatud kodulehtede kohta, mida Teile on kuvatud, samuti kodulehtede kohta, kuhu oli teostatud reklaamitavale kodulehele suunamine. Need võimaldavad kuvada reklaami, mis võib olla Teile huvitav, toetudes Teie Isikuandmete informatsioonile, mis oli kogutud Teie kohta. Lisaks kasutatakse antud informatsiooni statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks.

11.2 Kui kaua säilivad cookie failid Teie seadmel

Yandex kasutab informatsiooni, mis sisaldub cookie failides, ainult eelmainitud eesmärkidel, hiljem säilivad cookie failid Teie seadmel teatud perioodi vältel vastavalt cookie faili tüübile, kuid ei ületa vajalikku aega seatud eesmärkide saavutamiseks, selle saavutamisel cookie failid kustutakse Teie süsteemist automaatselt.

11.3 Kellel on ligipääs informatsioonile, mis sisaldub cookie failides

Isikuandmed, mis on kogutud cookie failide abil, mis asuvad Teie seadmel, võib olla edastatud Yandex´ile ja/või kolmandatele isikutele, kes on märgitud antud Poliitika 7. peatükis. Isikuandmete kasutamine Kodulehtede väliselt reklaami eesmärgil, kui antud eesmärk on olemas, võib olla sõlmitud eraldi kokkulepe, mis on kättesaadav kolmandate isikute kodulehtedel. Yandex ja/või kolmandad isikud saavad samuti võimaldada Teile keelduda personaliseeritud reklaamist, mis võib olla seadusi ja reegleid reguleeriv, antud toodetele, rakendustele ja pakkumistele.

Esmakordsel Kodulehe külastamisel võib teostada päringut teie nõusolekule cookie failide kasutamiseks. Kui peale seda, kui Te nõustusite cookie failide kasutamisega, soovite oma otsust muuta, on Teil võimalus kustutada cookie faile, mis asuvad Teie brauseris (tavaliselt konfidentsiaalsuse seadete brauseri menüü valikutes – palun pöörduge brauseri juhatuse või kodulehe kaudu brauseri arendaja poole. Peale seda, hüpikakent, mis küsib Teie nõusolekut, kuvatakse uuesti ning Teil on võimalik teha muu valik. Kui keeldute cookie failide kasutamisest, võib see tuua kaasa mõnede Kodulehtede funktsioonide piirangut ning võib Teie kodulehtede külastamist mõjutada. Teil on samuti võimalus muuta oma brauseri seadeid nii, et võtta vastu või keelduda vaikimisi kõikidest cookie failidest või teatud kodulehtede, sealhulgas Yandex´i kodulehtede cookie failidest. Kui nõustusite cookie failide kasutamisega ühel Yandex´i Kodulehtedest, oletame, et nõustusite cookie failide kasutamisega kõikidel Kodulehtedel.

Yandex võib kasutada veebimajakaid (pikslitähiseid) cookie failidele ligipääsemiseks, mis eelnevalt olid paigutatud Teie seadmele, järgmistel eesmärkidel:

(i) Teie Kodulehtedel tehtud toimingute määramiseks ja Teenuste kasutamise protsesside käigus, kasutades juurdepääsu ja cookie faile, mis asuvad Teie seadmel;

(ii) Statistikaandmete, mis on seotud Kodulehtede tööga, Teenuste, Toodete, rakenduste ja Yandexi pakkumistega, kogumiseks.

12. Selle eeskirja värskendused

Antud Poliitika võib olla muudetud. Yandex´il on õigus teha muudatusi oma äranägemisel, sealhulgas, piiramatult, juhtudel, kui antud muudatused on seotud rakendatava õigusseaduse muutustega, samuti kui vastavad muudatused on seotud muudatustega Kodulehtede ja Teenuste töös.

Yandex kohustub mitte muuta oluliselt, mitte kehtestama lisatasusid või piiranguid, mis on määratud antud Poliitikas, ilma Teile teatamata. Teid teavitatakse antud muutustest. Vastavad teated võivad olla kuvatud Kodulehel (näiteks hüpikakna või bänneri abil) enne seda, kui antud muutused jõustuvad või võivad olla Teile saadetud muude kanalite kaudu (näiteks e-posti abil, kui olite esitanud meile oma kontaktandmed).

13. Küsimused ja pakkumised

Yandex´ile on teretulnud Teie küsimused ja pakkumised, mis puudutavad antud Poliitika muutmist või täitmist. Palun kasutage meie tagasisidevormi, mis asub aadressil: https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.html. Samuti on Teil võimalik kasutada antud aadressi Teie õiguste realiseerimist puudutavate küsimuste või kaebuste, mis puudutavad Teie Isikuandmete ebakorrektset kasutamist, või selle ebaseaduslikku töötlemist, saatmiseks.

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/confidential_et/28042018