התנאים לשימוש בעוזרת קולית "אליסה"

1. כללי

1.1. יאנדקס חברה בע''מ (להלן — יאנדקס) מציעה למשתמש באינטרנט (להלן — המשתמש) להשתמש בפעולות של עוזרת קולית "אליסה" (להלן — עוזרת קולית, השירות) אשר כלולה בהרכב של תוכניות, מוצרים ו/או שירותים של יאנדקס אחרים (להלן ביחד — שירותי יאנדקס).

גישה לפעולות מסוימות אשר מתוארות בתנאים האלו עלולה להיות מוגבלת בהתאם לאיזור שהיתו של המשתמש.

למשתמשים בישראל נגיש תרגום של התנאים האלו באתר: https://yandex.com/legal/alice_termsofuse/?lang=he

1.2. בשימוש בשירות המשתמש מסכים כי מסמכים מטה אשר התנאים שבהם חלים במלוא על שימוש בשירות, מהווים פרק בלתי נפרד מן התנאים האלו:

על שימוש בפעולות בסיסיות של שירות יאנדקס שמכילות עוזרת קולית וגם שירות יאנדקס שמופעל בשאילתה של המשתמש דרך עוזרת קולית חלים גם התנאים לשימוש בשירות יאנדקס רלוונטי שפורסמו באתר: https://yandex.ru/legal.

1.3. בהתחלת שימוש בשירות/פעלותיו מסוימות המשתמש נחשב כמקבל את התנאים האלו וגם את התנאים של כל המסמכים הנ''ל במלוא ללא תניה ויוצא מן הכלל. במידה ולא מסכים המשתמש עם הוראות של המסמכים הנ''ל, המשתמש לא רשאי להשתמש בשירות.

1.4. יאנדקס רשאי לשנות את התנאים האלו ללא הודעה נפרדת, גירסה חדשה של התנאים נכנסת לתוקף חל ממיקומה באינטרנט באתר שמצוינת בפסיקה הזאת, אם אחרת לא נקבע בגירסה חדשה של התנאים. הגירסה הקיימת של התנאים תמיד נמצא באתר: https://yandex.ru/legal/alice_termsofuse.

1.5. במידה ומבוצעים שינוים על ידי יאנדקס לתנאים האלו בהתאם לסדר שנקבע בסעיף 1.4 של התנאים האלו שהמשתמש לא מסכים איתם הוא מתחייב להפסיק שימוש בשירות.

2. שימוש בשירות הפעולות המסוימות של השירות.

2.1. השירות נותן למשתמש את ההזדמנות להשתמש בעוזרת קולית בהרכב של שירותי יאנדקס אחרים שתומכים בתכונות פונקציונליות אלו. למשתמש ניתן לעיין בתיאור של עוזרת קולית, שיטות הפעלתה והנחיות לשימוש ולקבל יותר מידע באתר: https://yandex.ru/support/browser/alice/voice.html.

ביצוע פעולות השירות אפשרי רק אם קיימת גישה לרשת אינרנט. המשתמש בעצמו מקבל ומשלם עבור הגישה הנ''ל על תנאים ובגין תעריפים של מפעיל התקשורת או מספק גישה לאינטרנט שלו.

2.2. השירות נותן למשתמש את ההזדמנות לבצע חיפוש דרך הקלטה קולית, קבלת פרטים קצרים (תשובה מהירה) לשאילתות מסוימות ומידע מן שירותי יאנדקס. התשובות של עוזרת קולית נוצרות באופן אוטומטי דרך מפתוח מידע מפורסם על ידי מערכת חיפוש של יאנדקס, אשר התנאים לשימושה נמצאים באתר אינטרנט: https://yandex.ru/legal/termsofuse.

2.3. בשימוש בשירות ניתן למשתמש להפעיל ביצוע דו שיח עם עוזרת קולית על ידי הקראה או הקלדה של משפט-שאילתה: "אנא לדבר". התשובות של עוזרת קולית במסדר דו שיח וגם התשובות לא קשורות לביצוע שאילתת חיפוש נוצרות באופן אוטומטי עם שימוש בפעולת לימודי אלגוריתם על בסיס הערות של המשתמשים ונתונים פתוחים. חברה יאנדקס לא נושאת אחריות עבור כל תגובות של עוזרת קולית שהתקבלו בזמן תקשורת עם המשתמש.

חברה יאנדקס לא נושאת אחריות עבור דיוק, רלוונטיות, נכונות של המידע שנמסר למשתמש דרך הפעולה הזאת. בשום דבר ואופן אי אפשר לקבל את התשובות של עוזרת קולית בתור הנחיה או עצה בקבלת החלטות או ביצוע כל מיני פעולות.

2.4. השירות נותן למשתמש את ההזדמנות לפתח מיומנויות מיוחדות של עוזרת קולית להפעלת מוצרי תוכנה של צדדים שלישיים (בוטים וצ'אטים) ו/או פעולת גומלין עם ארגינים של צדדים שלישיים (להלן 0 השותפים). הרשימה השלמה של המיומנויותהנ''ל מפורסמת באתר: https://dialogs.yandex.ru/store.

פעולת גומלין בין המשתמש ושותפים ו/או מוצרי התוכנה שלהם מבוצעת על ידי המשתמש בעצמו (בלי השתתפות של יאנדקס). חברה יאנדקס אינה לא משתתפת ביחסים משפטיים שנקבעים בין המשתמש ושותף ולא נושאת אחריות עבור:

  • פעולות פיננסיות וכל פעולות אחרות שמבוצעות בין המשתמש ושותפים, וגם עבור כל השלכות של רכישת מוצרים/עבודות/שירותים על ידי המשתמש;
  • סימון ותיאור של כל מיומנות. חברה יאנדקס לא מאשרת ולא סותרת את עמידה בהוראות חוק, נכונות ומהימנות של תיאור מיומנות כלשיא;
  • תוכן, רלוונטיות, חוקיות של הפרטים שנמסרים על ידי השותפים כולל פרטים של מוצרים/עבודות/שירותים שמוצעים על ידי השותפים, הימצאותם בפועל, מחיר וכו';
  • עיבוד על ידי השותפים של פרטים אישיים של המשתמש שנמסרים להם בזמן הפניה למוצרי תוכנה ו/או מוצרים/עבודות/שירותים של שותפים.

במקרה חשדים סבירים להפרה אפשרית של חוק, זכויות ועניינים של צדדים שלישיים מצד השותפים דרך פרסום מידע או לאופן לא חוקי של פעילות השותף, על המשתמש יש לשלוח את התלונה דרך פעולות של שירות יאנדקס או דרך טופס משוב באתר: https://yandex.ru/support/alice/feedback.html. במידה ונגלה הפרת התנאים האלו, הוראות מסמכים בסעיף 1.2 של התנאים ודרישות מיוחדות לשותפים, בגין תוצאות עיון בתלונה על ידי יאנדקס ניתן לנקות את הצעדים כדי לסלק הפרות ו/או צעדי השפעה לגבי עבריין כולל הגבלה אפשרית של גישה לשירות.

במטרת ביקורת איכות וגם במסגרת ביצוע דרישות חוק יאנדקס מבצע שמירת היסטוריה של פעולת גומלין בין המשתמשים והשותפים. חברה יאנדקס מבצעת עיבוד הפרטים הנ''ל על תנאים שנקבעו במדיניות הפרטיות באתר: https://yandex.ru/legal/confidential.

2.4.1. המיומנות של השותף יכולה להכיל פעולות נגישות למשתמש אחרי תהליך מסירת זכויות שימוש בפונקציונליות של המיומנות למשתמש בשם חשבון של המשתמש שנפתח בגין פרטים במשאב המידע של השותף. לשם כך על המשתמש יש לעבור הרשאה בממשק של המיומנות עם שימוש בחשבון שנפתח במשאב המידע של השותף או באמצעים אחרים להרשאה שנקבעו על ידי השותף.

אין לחזור לתהליך הרשאה אם המשתמש כבר עבר אותו ונכנס למערכת של שירות יאנדקס עם שימוש בחשבון שירותי יאנדקס. במקרה הזה לחשבון רלוונטי של המשתמש בשירותי יאנדקס נוצר קשר עם החשבון של המשתמש במשאבי השותף דרך פרוטוקול OAuth 2.0. המשתמש רשאי לבטל בעצמו על הקשר בין חשבוניו דרך יציאה מן המיומנות עם פעולה רלוונטית שנגישה בממשק של השירות.

יאנדקס לא שומר פרטי הרשאה של חשבון המשתמש במשאב השותף. על השותף לקבוע את התנאים לרכישת חשבון במשאבי השותף על ידי המשתמש, שימושו, שחזורו, מחיקתו והגנת פרטיותו.

המשתמש מודע ומסכים כי יאנדקס יבצע שמירת היסטוריה של פעולת גומלין בין משתמשים ושותפים על התנאים שנקבעו במדיניות הפרטיות באתר: https://yandex.ru/legal/confidential.

2.5. המשתמש רשאי לקבל את ההזדמנות לבצע שאילתות (פקודות) לביצוע העסקאות ופעולות עם המכשיר שלו שתוכנה עליו מכילה פעולות עוזרת קולית או שניהולן אפשרי דרך פקודות לעוזרת קולית עם שימוש במכשירים ותוכניות שתומכים בפעולת עוזרת קולעת (חיבור/ניתוק של מכשיר, אתחול, הפעלת תוכניות וכו').

חיבור וניהול בכוונונים שמחוברים לשירות מכשירית מתבצע דרך הפעלת המיומנויות מיוחדות ומשומשות בהתאם לתנאים שפורסמו באתר: https://yandex.ru/legal/dialogues_termsofuse. המייצר רשאי לדרוש רישום נוסף ו/או הרשאה נוספת במשאבי המייצר לחיבור והתחלת שימוש במכשיר דרך פקודות לעוזרת קולית.

בזמן שימוש בשירות המשתמש רשאי לכוונן שימוש בפקודות קוליות ומשמעותן ובין היתר להגדיר את שם המכשיר, מיקומו וכו'.

חברה יאנדקס לא מבטיחה דיוק, מועד נכון ונכונות לביצוע פקודות, וגם לא נושאת אחריות עבור מצבו של רכוש של המשתמש, מכשירים ותקלות טכניות שעולות בתהליך ביצוע פקודות על ידי שנמסרו על ידי המשתמש.

יאנדקס לא משתתפת ביחסים קשורים לייצור, רכישה, שימוש, כושר-עבודה של מכשירים של מייצרים זרים, שמנוהלים דרך פעולות השירות. יאנדקס לא מבטיחה בטיחות וכוש-עבודה של מכשירים של מייצרים זרים, וגם עבודתם מתאומת עם השירות. לבטיחות של המשתמש ושמירה על רכושו אנחנו ממליצים באופן משכנע לערוך בדיקת ביצוע הפקודות שנמסרו ועבודה נכונה של מכשירים אחרי הפעלת פקודה קולית רלוונטית.

בזמן חיבור ושימוש במכשיר דרך פעולות של שירות, יאננדקס רשאית לאסוף את הפרטים כגון: אמצעי זיהוי, סוגים, שמות, מגדמים, גרסאות של המכשירים שמחוברים לשירות, כוונונים המשתמש שנמסרו (שם המשתמש ומקום המכשיר), מצב של מכשירים, סטטיסטיקה של שימוש במכשירים במסגרת השירות. הנתונים שנמסרו מעובדים על התנאים של מדיניות הפרטיות (https://yandex.ru/legal/confidential) רק במטרת עבודה של פעולות השירות.

2.6. בזמן שימוש בשירות המשתמש מקבל אפשרות להשתמש בשירות יאנדקס.טקסי דרך מיקום מידע על ביקוש פוטנציאלי של המשתמש לשירותי הסעות נוסעים ומטען דרך שירות יאנדקס.טקסי (https://taxi.yandex.ru) בהתאם לתנאים של מסמך באתר: https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse. שירות מידע ניתנת על ידי יאנדקס.טקסי חברה בע''מ (מספר רישום ממלכתי ראשי 5157746192731, 115035, עיר מוסקבה, רח' סדובניצ'סקיה, בית 82, בניין 2, משרד 916). בהתחלת שימוש בשירות יאנדקס.טקסי/פעולותיו מסוימות המשתמש נחשב כמקבל התנאים שהופרטו במסמך באתר: https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse.

המשתמש רשאי להשתמש בפעולה הזאת דרך הקראת ביטוי להפעלה בדו שיח עם עוזרת קולית, וגם אחרי מסירת פרטים הסעה לחיפוש דרך שירות יאנדקס.טקסי, שותף של יאנדקס.טקסי (להלן — "שירות טקסי"). אפשר לקבל רשימת שירותי טקסי באתר: http://taxi.yandex.ru/partners.

לפני אישור הזמנה מתחייב המשתמש לעיין בתנאים למתן שירות יאנדקס.טקסי https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse שהפנייה להם כלולה בשירות.

אפשר לקבל גישה לפעולות של יאנדקס.טקסי הפנייה איליהן דרך עוזרת קולית על תנאים מוגבלים (ייתכן שיהיו הגבלות לגבי תעריפים קיימים, שיטות תשלום וכו'). למשתמש ניתן לקבל מידע נוסף על הגבלות שקיימות בשירות או לקבל מידע נוסף לגבי תנאי ביצוע הזמנה בשירות תמיכה של יאנדקס.טקסי.

יותר פרטים על הסעה המשתמש יכול לקבל דרך פקודה רלוונטית של השירות או דרך הפנייה לשירות תמיכה של יאנדקס.טקסי וגם בטלפונים של יאנדקס.טקסי שניתנים למטרת ארגון וביצוע הסעה.

בשימוש בפעולה הזאת המשתמש מסכים לעיבוד נתונים שנמסרו אליו והופרטו קודם בחשבונו בשירותי יאנדקס (מספר טלפון, id של המשתמש, שם המשתמש שמפורט בחשבון) של יאנדקס טקסי בע''מ, וגם למסירה על ידי יאנדקס.טקסי של פרטים אישיים לשירותי מונית ועיבוד נתונים אישיים על ידי שירותי מונית למטרת הפסקת שירותי יאנדקס.טקסי למשתמש או משצוין על ידי המשתמש.

ניתן למסור כל שאילות קשורות לארגון וביצוע נסיעה כולל הודעות על ביטול נסיעה, תלונות לעבודת שירות יאנדקס.טקסי ו/או שירותי טקסי לשירות תמיכה של יאנדקס.טקסי (גישה ניתנת רק דרך פעולות של השירות).

חברה יאנדקס ויאנדקס.טקסי בע''מ לא נושאים אחריות עבור תוכן ו/או רלוונטיות של מידע שנמסר לשירותי טקסי כולל מידע על מחיר שירותי טקסי וגם על נגישותם כעת. פעולת גומלין בין המשתמש ושירותי מונית לגבי רכישת שירותים מבוצעת על ידי המשתמש בעצמו (בלי השתתפות של יאנדקס ויאנדקס. טקסי בע''מ) בהתאם לכללים שמקובלים על ידי שירותי מונית להספקת שירותים. חברה יאנדקס ויאנדקס. טקסי בע''מ לא נושאות אחריות עבור העסקאות פיננסיות או אחרות שמבוצעות על ידי המשתמש ושירותי מונית וגם עבור כל מיני השלכות של רכישת שירותים על ידי המשתמש משירותי מונית.

3. קניין רוחני

3.1. השירות מכילה תמונות (לרבות מיוצרות בעזרת פעולות ספציפיות של השירות) אודיו-, וידאו-חומרים (להלן — התוכן), אשר מהווים אתרי קניין רוחני. זכויות לכל מרכיבים שכלולים לעיצוב של השירות בכלל ומרכיבים מסוימים של השירות, לתוכנה של השירות, לאלגוריתם של רשת עצבית לייצור תנומות שייכות ליאנדקס. זכויות לתוכן שכלול בשירות (תמלילי, וויזואלי, אודיו/וידאו ואחרים) שייכות לבעלי זכויות בגין חוק. המשתמש נושא אחריות בהתאם לחוק קיים עבור הפרת זכויות ייחודיות של יאנדקס ו/או בעלי התוכןאו צדדים שלישיים.

השימוש באובייקטים המוגנים בקניין רוחני, הכלולים בשירות, מותר אך ורק למטרות בלתי-מסחריות ואישיות של המשתמש. Yandex אינה מבטיחה גישה לאובייקטים מסוימים של קניין רוחני בשום פרק זמן שהוא, או זמינות של אותם אובייקטים באזור של המשתמש.

3.2. בהתחלת שימוש בשירות המשתמש מבטיח כי אינו מבצע והוא לא יבצע כל פעולות כדי לעקוף אמצעי הגנה טכניים נגד שימוש לא אושר בתוכן. כל העתקה, שחזור, עיבוד, הפצה, פרסום, הודעה לציבור, עקיפת אמצעי הגנה טכנית או שימוש אחר בתוכן חוץ ממסגרת אפשרויות שמסופקות על ידי השירות, וגם כל מיני שימוש במטרות מסחריות בלי הסכמה מראש של יאנדקס אסורים.

3.3. יאנדקס לא נושאת אחריות עבור הפרת זכויות ייחודיות של צדדים שלישיים מצד שותפי השירות בשימוש במוצרי תוכנה שנגישים למשתמשים השירות על התנאים בסעיף 2.4 של התנאים. במקרה גילוי הפרות המשתמש רשאי להודיע על העובדות אלו דרך פעולות של שירות יאנדקס או דרך משלוח הפניה בטופס משוב https://tech.yandex.ru/dialogs/alice/doc/feedback-docpage.

4. הגבלות

4.1. השירות מסופק במצב קיים (as is). חברה יאנדקס לא נותנת שום הערבויות לגבי עבודה תקינה ורציפה של השירות או פעולות נפרדות שלו, עמידה של השירות במטרות מסוימות של השירות וצפיות של המשתמש.

השירות מסופק רק לשימושו על ידי המשתמש בבית, בחוג מוגבל, לבילוי ולא מיועד לגרימת נזק/פגיעה למשתמש או צדדים שלישיים.

4.2. שימוש בשירות על ידי קטינים מותר רק בתנאי הודעה והסכמה של ב''כ חוקי שלו ותחת השגחתו ואחרי שעיין ב''כ שלו בתנאים האלו וקיבל בשמו את הוראותיהם במלוא. יאנדקס לא מבטיח העדר בשירות של מידע שלא מתאים לקבוצת גיל של קטינים.

4.3. בשימוש בשירות המשתמש מסכים לעיבוד של פרטים אישיים שלו כולל מסירה טרנס-גבולית שלהם לשטח של הפדרציה הרוסית בהתאם למדיניות הפרטיות (https://yandex.ru/legal/confidential).

בזאת המשתמש מודע ומסכים כי בשימוש בשירת יאנדקס הפרטים כדלקמן יימסרו באופן אוטומטי: סוג של מערכת הפעלה במכשיר של המשתמש, סטטיסטיקה של שימוש בפעולות השירות (פרטים על הממוניות שהופעלו, הפניית פקודות), רשימות קוליות, שאילתות חיפוש של המשתמש וגם פרטים טכניים אחרים.

רישמות קוליות כוללת ביטוים של משתמשים שמופנות לעוזרת קולית בזמן הפעלתה. הרישמות האלו נמסרות לשרת של יאנדקס בע''מ (רוסיה, מוסקבה, רח' לב טולסטוי 16)במטרות זיהוי פקודה מבוקשת וביצוע של פעולה נדרשת על ידי עוזרת קולית.

עובדי יאנדקס יכולים למסור את הרשימות הקוליות שהם קיבלו לצדדים שלישיים שמשתתפים בגין חוזים למטרות בדיקה, פיתוח ושיפור של השירות ופעולות מסוימות שלו, פרט לתסריט של הקלדת מכתב קולית ורישום רשומות לוח זמן של המשתמש, כאשר לא נדרשים מסירה ושימוש ברשומות שהתקבלו. המשתמש רשאי לכוונן את שימוש בפרטים קוליים שלו בחשבון אישי שלו.

4.4. השירות וגם התוכן שכלול בו מיועדים רק לשימוש אישי לא מסחרי במסגרת אפשרויות טכניות שמסופקות על ידי השירות. כל העתקה, שחזור, עיבוד, הפצה, הודעה לציבור, שימוש אחר בשירות/פרקים מסוימים ממנו ומרכיבים, תוכן השירות, חיקוי עבודת פעולות של עוזרת קולית, שימוש בעוזרת קולית לפרסומת וקידום מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים בלא הסכמה של יאנדקס וגם ככל שימוש מטרות מסחריות הנם אסורים.

4.5. על יחסים בין יאנדקס והמשתמש לגבי הספקת שירותים על ידי יאנדקס חל חוק של הפדרציה הרוסית. במידה ועולות שאילות, הצהרות או תביעות רשאי המשתמש להודיע עליהן דרך פעולות של שירות יאנדקס או במשלוח פנייה דרך טופס משוב באתר: https://yandex.ru/support/alice/feedback.html. במידה ולא משיגים יאנדקס והמשתמש את ההסכמה ניתן לפתור את סכסוך במקופם שהיתו של יאנדקס.